Zemní práce – současný stav z hlediska SOD nad bezpečností práce.

Zdroj: 
Jak dlouho ještě budou lidé na stavbách umírat? V ČR dochází k nárůstu smrtelných úrazů, které se staly při provádění zemních prací. Zatímco v roce 2002 nebyl zaznamenán ani jeden smrtelný úraz v souvislosti s prováděním zemních prací, v roce 2003 už bylo hlášeno 8 smrtelných a 5 závažných úrazů. V roce 2004 bylo hlášeno již 6 závažných úrazů a 1 smrtelný…

V roce 2003 došlo na staveništích v České republice k enormnímu nárůstu smrtelných úrazů, které se staly při provádění zemních prací. Zatímco v roce 2002 nebyl zaznamenán ani jeden smrtelný úraz v souvislosti s prováděním zemních prací a byly zaznamenány 3 závažné pracovní úrazy, v roce 2003 bylo inspektorátům bezpečnosti práce hlášeno 8 smrtelných a  5 závažných úrazů, tzn. úrazů s hospitalizací delší než 5 dní. V letošním roce bylo hlášeno již 6 závažných úrazů a 1 smrtelný. Inspektoráty bezpečnosti práce se zúčastňují vyšetřování příčin všech smrtelných úrazů a při svých šetřeních zjistily, že ani v jednom případě nebyly stěny výkopů zajištěny proti sesutí. Zaměstnanci v těchto výkopech pracovali buď s vědomím zaměstnavatele a nebo i z vlastní iniciativy, kdy práci v nezajištěném výkopu neměli přidělenou.

Právní úprava

Prováděcím předpisem, který upravuje bezpečnost páce a technických zařízení při stavebních pracích v současné době je vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., kde jsou podrobně uvedeny povinnosti dodavatelů zemních prací (zajištění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů apod.). Konkrétní povinnosti dané vyhláškou, a to §17 - §22 a navazující normou ČSN 73 3050 – Zemní práce, nejsou v mnoha případech zhotoviteli stavebních prací dodržovány. K nejčastějším zjištěním porušení předpisů patří:

Zajištění svislých stěn výkopů:

  • chybějící zajištění svislých stěn výkopů a stavebních jam proti sesutí, zejména u strojně hloubených výkopů,

špatně 

správně

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

  • pokud je zajištění provedeno, převážně je nesouvislé a neodborně provedené,

špatně

Ilustrační obrázek

  • obsluhy stavebních strojů, provádějící zemní práce jako PFO nejsou seznámeni se sklony stěn svahů, případně tyto podceňují,

špatně 

špatně

Ilustrační obrázek 

Ilustrační obrázek

4

  • při dopravě materiálu do výkopu pomocí stroje pro zemní práce a při strojním hloubení se zaměstnanci zdržují v „nebezpečném dosahu stroje“, 

špatně

špatně

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

  • chybějí bezpečné výstupy z výkopů,
  • neprovádí se prokazatelně prohlídky výkopových prací před vstupem do výkopu.

Zajištění ochrany veřejného zájmu:

  • v zastavěném území obcí chybí nebo je nedostatečně vymezené nebo ohrazené pracoviště zábranou, popř. konstrukcí ochranného zábradlí, vylučující pád osob přes hranu výkopu (jámy),

špatně 

správně

  Ilustrační obrázek   Ilustrační obrázek
  • nejsou zřizovány bezpečné přechody pro chodce, popř. přejezdy pro dopravní  prostředky v dostatečném počtu a konstrukčním provedení (šířka, ochranné zábradlí) nebo chybí vůbec,

správně správně
Ilustrační obrázek   Ilustrační obrázek
  • chybí označení bezpečnostními tabulkami a symboly, jakož i výstražné osvětlení za snížené viditelnosti v noci.

 

správně
  Ilustrační obrázek

Dozor nad bezpečností práce a technických zařízení vykonávají, podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, inspektoráty bezpečnosti práce. Dozor musí být zahájen v souladu se zákonem o státní kontrole. To znamená, že základní povinností inspektorátu, před zahájením dozoru je, oznámit kontrolované osobě zahájení dozoru. Z důvodu vyrozumění organizace před zahájením dozoru není možno reagovat na zjištěný závadný stav okamžitě, ale s určitou prodlevou. Závadný stav ve svém důsledku znamená potencionální nebezpečí jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost.

Autor: Ing. Marie Pečená, Český úřad bezpečnosti práce

Související materiály:

odkaz na podrubrikuKde se stala chyba?
Odkaz na rubriku BOZPinfo s příklady častých pracovních úrazů ve stavebnictví, které se stávají při zemních pracích.

nove okno  Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništích
Příručka obsahuje kontrolní seznam otázek některých ohrožení, která se běžně vyskytují na staveništích. Otázky vám pomohou posoudit, zda se na vašem staveništi dodržují zásady BOZP. Jedná se o snadno použitelnou pomůcku pro zjištění a předcházení problémů v této oblasti. (zdroj: oficiální www stránky kampaně „Společně bezpečně“)

nove okno  Bezpečnost práce ve stavebnictví
Příručka je určena odborným pracovníkům pro bezpečnost práce, soukromým podnikatelům a dalším pracovníkům, kteří mají podle právních předpisů bezpečnost práce ve stavebnictví zabezpečovat, řídit či kontrolovat. Cílem příručky je poskytnout základní orientaci a vědomosti z právní, technické a odborné problematiky ochrany života a zdraví pracovníků tak, aby mohli kvalifikovaně plnit úkoly a zabezpečovat provádění stavebních prací. (zdroj: oficiální www stránky kampaně „Společně bezpečně“)

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail