Zdravotní způsobilost zaměstnanců HZS podniků a členů jednotek SDH obcí nebo podniků

Zdroj: 
S účinností od 1.1.2004 platí pro posuzování zdravotní způsobilosti těchto osob nař. vl. č. 352/2003 SB. Zákon i článek se dotýkají jednotlivých okruhů zdravotních prohlídek, uvádějí obsah a lhůty.

S účinností od 1. ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách dobrovolně nebo základně pracovněprávního vztahu (dále jen „členové“), nebo zaměstnanců podniků, vykonávajících službu v jednotkách HZS podniků (dále jen „zaměstnanců podniků“), platit nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek dobrovolných hasičů obcí nebo podniků (dále jen „nařízení“).

Nařízení vlády provádí zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), podle něhož má být upravena organizace, druhy a termíny preventivních zdravotních prohlídek zaměstnanců podniku, uchazeče o zaměstnání v jednotce HZS podniku (dále jen „uchazeč“) a členů, obsah lékařského posudku a seznam nemocí, vad a stavů, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr.

Toto nařízení vlády logicky uzavírá problematiku zdravotní způsobilosti zaměstnanců podniku a členů jako nezbytnou podmínku pro výkon činnosti v jednotce požární ochrany (dále jen „jednotka PO“). Podle § 65 odst. 4 zákona mohou být do jednotek PO na příslušné funkce přijímány jen osoby zdravotně způsobilé. Zaměstnanci podniku a členové jsou dále podle § 69b zákona povinni podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám. Nařízení vlády tedy stanoví, jak se bude zdravotní způsobilost posuzovat.

Závažné nedostatky při výkonu služby zaměstnanců podniků nebo členů, způsobené špatným zdravotním stavem, mohou ohrozit jak jejich zdraví a bezpečnost, tak také zdraví a životy ostatních osob při zásahu. Je třeba mít úctu před těmi, kdo nasazují své zdraví pro záchranu druhých nebo majetku, bohužel ne zcela fyzický stav populace, stres a další faktory jsou původem stále vyššího počtu civilizačních chorob, které se nevyhýbají ani hasičům. Nárazový tělesný výkon zejména těch, kdo nevyjíždějí k zásahům často nebo nejsou zvyklí těžce fyzicky pracovat, může znamenat poškození jejich organismu, které může být o to větší, když je tento organismus již nemocný.

Příslušníci HZS ČR se posuzují již podle vyhlášky č. 324/2001 Sb., která stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, a byla novelizována vyhláškou č. 297/2002 Sb.

Při tvorbě nařízení bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že požadavky na zdravotní způsobilost členů nebo zaměstnanců podniků nemohou být naprosto stejné jako u příslušníků HZS ČR, protože výchozí pozice není srovnatelná.

Pro členy jsou požadavky na zdravotní způsobilost stanoveny tak, aby ze služby v jednotkách dobrovolných hasičů nebyl ze zdravotních důvodů zbytečně vyřazován příliš velký počet osob, a při tom byl zajištěn jejich standardní zdravotní stav a jeho pravidelná kontrola.

Zaměstnanci podniků a členové jednotek SDH podniků byli podřizováni zdravotním preventivním prohlídkám i před tímto nařízením. Podniky již preventivní zdravotní prohlídky zajišťovali nebo jim byly nařizovány orgány ochrany veřejného zdraví podle směrnice Ministerstva zdravotnictví PP-265-20.11.67, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení předkládalo do vlády Ministerstvo vnitra. Při jeho přípravě prošlo řádným meziresortním řízením, jeho obsah výrazně formulovalo Ministerstvo zdravotnictví a k jeho tvorbě byla přizvána i občanská sdružení na úseku požární ochrany. Aktivně se zapojilo SHČMS, Asociace velitelů HZS podniků, Svaz měst a obcí.

Druhy prohlídek

Zdravotní způsobilost zaměstnanců podniků, uchazečů a členů se posuzuje při preventivních zdravotních prohlídkách – vstupních, periodických, mimořádných a výstupních. Rozsah vyšetření je určen obecně v závislosti na pracovní zátěží hasičů podle vykonávané činnosti, odpovídající zastávané funkci, kterou udává příloha č. 1 nařízení v kategoriích I. až IV. Kategorie mají za účel odstupňovat zdravotní hodnocení a je v nich uvedena stručná charakteristika činnosti hasiče v určité funkci, aby si vyšetřující lékař udělal představu o charakteru pracovní zátěže hasiče.

Zaměstnance podniku rozděluje příloha č. 1 nařízení do kategorie I. až III. Členové jsou v kategorii IV. Zvláštní pozornost při hodnocení zdravotní způsobilosti je věnována členům – nositelům dýchací techniky, kteří jsou z hlediska „nemocí, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr“ hodnoceni podle kategorie I. Jejich vyšetření je však obsahově (u vstupních prohlídek) i termínově odlišné od zaměstnanců podniků. Nositel dýchací techniky je nařízením chápán nejen tak, že používá uvedený ochranný prostředek, ale především jako člen, který pracuje při zásahu v podmínkách náročnějších na zdravotní stav (malá viditelnost, horko, prach, velké zatížení plic a oběhového aparátu a stres).

Obsah a lhůty preventivních zdravotních podmínek

Vstupní preventivní prohlídka
se provádí:

 • u zaměstnanců podniku před přijetím do pracovního či jiného obdobného poměru (uchazeč) a nebo tehdy, když zaměstnanec změní kategorii funkce a je zařazen na funkci, na které je vyšší požadavek na zdravotní způsobilost. Obsahem vstupní prohlídky je komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření, orientační chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykémie. U zaměstnanců, zařazovaných do kategorie I. a II. podle přílohy č. 1 nařízení též odborné vyšetření neurologické, rtg plic, spirometrické a elektrokardiografické vyšetření, a zaměstnanců, zařazených do I. též odborné oční a ORL vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést další odborná vyšetření, nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.

  Ti zaměstnanci podniků, kteří jsou k účinnosti nařízení, tzn. 1. ledna 2004, již zařazení u HZS podniků, samozřejmě vstupní prohlídku neprovádějí.

 • u každého člena před zahájením výkonu služby v jednotce tzn. Před zařazením do jednotky SDH obce nebo SDH podniku nebo před vznikem pracovně právního vztahu (jsou některé dobrovolné jednotky PO, u nichž členové vykonávají službu jako zaměstnání). Obsahem této zdravotní prohlídky je komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření a orientační chemické vyšetření moči.

  Při posuzování zdravotní způsobilosti se využijí výsledky preventivní prohlídky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Na tu má každý občan v dospělém věku nárok ze zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 49 zák. č. 48/1997 Sb.), a je tudíž placena ze zdravotního pojištění. U člena – nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření (EKG). Je to v souladu s ustanovením § odst. 2 nařízení, které obecně hovoří o doplnění vyšetření u nositele dýchací techniky o vyšetření stanovená pro kategorii I. a po té v § 2 odst. 4 specifikuje pouze dvě odborná vyšetření – spirometrii a EKG. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná vyšetření, nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti. Pokud je uvedeno, že jde o orientační vyšetření, neprovádí je odborný lékař.

  Jestliže je již člen k 1. lednu 2004 v jednotce SDH obce nebo podniku zařazen, uvedenou vstupní preventivní zdravotní prohlídku neprovádí.

Periodická preventivní zdravotní prohlídka
se provádí:

 • u zaměstnanců podniku pro funkce příslušné do kategorie I. (směnoví) a II. (denní) dle přílohy č. 1 nařízení jednou za rok v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného a pohybového aparátu a orientačního chemického vyšetření moči, vyšetření elektrokardiografické a spirometrické a laboratorní vyšetření glykémie a odborné vyšetření neurologické. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést jiná odborná vyšetření, nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance podniku. U zaměstnance podniku funkce příslušné do kategorie III. je prohlídka jednou za 5 let v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientačního neurologického vyšetření a orientačního chemického vyšetření moči.

  První periodickou preventivní zdravotní prohlídku absolvují všichni zaměstnanci podniku až v roce 2005 (pokud již k 1. lednu 2004 v jednotce pracovali) a pak v uvedených lhůtách. Periodická zdravotní prohlídka u nově přijatých zaměstnanců podniků po 1.lednu 2004 následuje pro kategorii I. a II. rok po vstupní zdravotní prohlídce, u kategorie III. po pěti letech.

 • u každého člena (bez rozdílu zda je v kategorii IV. nebo kategorii I. podle přílohy č. 1 nařízení) jednou za dva roky, a to v návaznosti na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Obsah této periodické preventivní zdravotní prohlídky je pro člena příslušného do kategorie IV. dle přílohy č. 1 nařízení stejný jako u vstupní zdravotní prohlídky. Člen, který je nositelem dýchací techniky, má obsah periodické prohlídky rozšířen a je stejný jako u periodické prohlídky zaměstnance podniku v kategorii I. (ve smyslu § 1 odst. 3 nařízení) tzn. v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného a pohybového aparátu a orientačního chemického vyšetření moči, vyšetření elektrokardiografické a spirometrického s laboratorního vyšetření glykémie a odborné vyšetření neurologického.

  Pro toho kdo byl k 1. lednu 2004 členem jednotky SDH obce se první periodická zdravotní prohlídka uskuteční nejpozději v den, kdy mu vznikne nárok na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, nejpozději však v roce 2005, tzn. pro někoho už v roce 2004. Pokud člen jako občan dosud nebyl u preventivní prohlídky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, je na něm, kdy se v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 k preventivní prohlídce dostaví.

  Pro člena , který bude členem jednotky PO po 1. lednu 2004, vznikne nejprve povinnost podrobit se vstupní preventivní zdravotní prohlídce, a po dvou letech po ní periodické preventivní zdravotní prohlídce.

  Aby se snížily náklady na vstupní a periodické zdravotní preventivní prohlídky a posuzující lékař měl možnost poznat zdravotní stav posuzovaného, vychází se ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je zaměstnanec podniku, uchazeč nebo člen registrován, anebo z výpisu z této dokumentace podle vzoru, uvedeného v příloze č. 2 nařízení. Určená odborná vyšetření není nutné provádět, pokud lze využít výsledky předchozích odborných vyšetření, která nejsou starší než 90 dnů.

  Zajišťování preventivních zdravotních prohlídek nebude mít významný vliv na rozpočty obcí, které zřizují jednotky SDH obcí. Náklady periodických zdravotních prohlídek mohou být hrazeny úplně nebo částečně ze zdravotního pojištění členů. Obecně budou ceny zdravotních prohlídek závislé na počtu členů – nositelů dýchací techniky a rozsahu odborných vyšetření, absolvovaných členem v posledních 90 dnech před preventivní zdravotní prohlídkou.

Mimořádná preventivní zdravotní prohlídka

Mimořádná preventivní zdravotní prohlídka zaměstnanců podniku nebo člena se provádí

 1. na podnět velitele jednotky PO,
  1. po zranění nebo onemocnění, které způsobilo pracovní neschopnost zaměstnance podniku k činnosti delší než 6 týdnů nebo pracovní neschopnost člena delší než 3 měsíce, spojené se zpochybnění zdravotní způsobilosti z důvodu změny jeho zdravotního stavu, který může ohrozit jeho zdraví a bezpečnost nebo zdraví a a životy ostatních fyzických osob při zásahu jednotky PO,
  2. jestliže utrpí zranění, spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz, nebo je podezření expozice nebezpečnými či zdraví škodlivými látkami při zásahu jednotky PO,
 2. na jeho žádost, nebo
 3. na podnět ošetřujícího lékaře

Rozsah a náplň mimořádné preventivní zdravotní prohlídky stanoví příslušný lékař podle aktuálního zdravotního stavu zaměstnance podniku nebo člena. Při mimořádné preventivní zdravotní prohlídce podle písm. a) bodu 1 není prioritně posuzována ani tak zdravotní způsobilost zaměstnance podniku nebo člena pro výkon služby v jednotce PO, ale tato prohlídka jej má chránit před eventuelními zdravotními problémy z důvodu konkrétního zásahu. V zájmu úplnosti se zakládá možnost pro podání subjektivní žádosti o posouzení zdravotního stavu samotným zaměstnancem podniku nebo členem.

Mimořádnou preventivní zdravotní prohlídkou není lékařské ošetření při úrazu.

Výstupní zdravotní prohlídka

Týká se pouze zaměstnanců podniku nebo členů, kteří vykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání, před skončením jejich pracovního nebo jiného obdobného poměru. Jejich účelem je zjistit takové změny zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že k nim došlo vlivem činnosti, související s výkonem funkce v jednotce PO.

Pří výstupní zdravotní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření, případně další nezbytná odborná vyšetření.

Výstupní zdravotní prohlídka je důležitá zejména z hlediska dokumentace stavu zaměstnanců podniku nebo členů, kteří vykonávají činnost v jednotce PO jako své zaměstnání, při jejich odchodu z jednotky PO pro případná další řízení, např. o náhradách za poškození zdraví.

U členů, kteří činnost v jednotce PO nevykonávají jako své zaměstnání se výstupní prohlídky neprovádějí. Případné poškození zdraví členů během výkonu služby v jednotce PO lze řešit mimořádnou preventivní zdravotní prohlídkou.

Kde budou preventivní zdravotní prohlídky probíhat

Preventivní zdravotní prohlídku zaměstnance podniku (uchazeče o zaměstnání) nebo člena, vykonávajícího činnost v jednotce PO jako svoje zaměstnání, provede lékař zdravotnického zařízení, poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.

Preventivní zdravotní prohlídku člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který nevykonává činnost v této jednotce jako svoje zaměstnání, provede praktický lékař, u něhož je člen registrován.

U zaměstnance podniku nebo uchazeče se výsledky jednotlivých vyšetření, zjištěné při preventivní zdravotní prohlídce, zaznamenávají ve zdravotnické dokumentaci, vedené příslušným lékařem. Tento lékař také na základě preventivní zdravotní prohlídky vydá zaměstnanci podniku, uchazeči nebo členu lékařský posudek, v němž je hodnocení zdravotní způsobilosti.

Nařízení v příloze obsahuje vzory pro výsledky vyšetření, které zůstávají u lékaře a vzor lékařského posudku. Jde o vzory a jejich formální stránka nemusí být při respektování obsahové náplně dodržena.

Jak se bude zdravotní způsobilost posuzovat

Z výsledků zdravotní preventivní lékařské prohlídky a ze zdravotní dokumentace stanoví příslušný lékař zdravotní způsobilost.

Zdravotní způsobilost zaměstnance podniku nebo uchazeče se posuzuje podle seznamu nemocí, úrazů, vad a přidružených zdravotních problémů (dále jen „nemoc“), uvedeného v příloze č. 5 nařízení. Při tom se přihlédne k činnosti, kterou vykonává ve funkci podle přílohy č. 1, tzn. ke kategorii I. až III., ve které je příslušná funkce zařazena.

Za zdravotně způsobilého se považuje člen, u něhož nebyla zjištěna nemoc podle seznamu, uvedeného v příloze č. 5 nařízení pro kategorii IV. a v případě nositele dýchací techniky pro kategorii I.

Příslušníci HZS ČR nebo zaměstnanci podniku, kteří jsou také zapojení v jednotkách SDH obcí v místě svého bydliště, se podrobují preventivním zdravotním prohlídkám, které jsou určeny pro jejich funkci profesionálního hasiče, kromě případů, kdy jako člen jednotky SDH obce vykonává činnost, zařazenou do kategorie vyšší, než kterou vykonává v pracovním nebo obdobném poměru (tzn. nositel dýchací techniky).

V lékařském posudku se uvede zdravotní způsobilost zaměstnance podniku, uchazeče nebo člena pro výkon činnosti následovně:

„Posuzovaný(á) ……………………………….
datum narození ……………………………….
zařazený(á)/přijímaný(á)*) na funkci ………………………………….
v jednotce hasičského záchranného sboru podniku – jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku/obce *) je

 1. zdravotně způsobilý(á) k výkonu činnosti v uvedené funkci
 2. zdravotně nezpůsobilý(á) k výkonu činnosti v uvedené funkci
 3. zdravotně způsobilý(á) k výkonu činnosti v uvedené funkci jen s tímto omezením“

Podle nařízení platí zásada, že omezení zdravotní způsobilosti podle písmena c), které uvede příslušný lékař ve zdravotním posudku, nemůže být u zaměstnance podniku nebo člena, vykonávající činnost, zařazené do kategorie I. přílohy č. 1 nařízení, překážkou pro výkon činnosti.

Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 zákona č. 20/1966 SB., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal. Podání návrhu nemá odkladný účinek na vykonatelnost tohoto rozhodnutí, neboť je uvedeným posudkem chráněno zdraví posuzované osoby a bezpečnost práce a zdraví ostatních osob.

ZDROJ:
Hanuška, Zdeněk. Zdravotní způsobilost zaměstnanců HZS podniků a členů jednotek SDH obcí nebo podniků. 150 Hoří, č. 12 (2003), s. 10 – 11.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail