Zdravotní způsobilost studentů na praxi

Zdroj: 

Tento článek vznikl jako odpověď na dotaz, zda-li studenti vykonávající praxi ve firmách na základě smlouvy se školou musí mít zdravotní prohlídku. Pokud ano, má je vyslat na prohlídku zaměstnavatel, u kterého praxi vykonávají? V daném případě jde o servírky a kuchaře.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v § 51 stanoví, že se lékařský posudek vydává před zařazením osoby připravující se na povolání (tj. žáka nebo studenta) na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu. Podle kontextu zákona i záměru lze dovodit, že zákonodárce předpokládal posouzení zdravotní způsobilosti před prvým zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu. Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je již před prvým zařazením na praxi zřejmé, k jakým činnostem je praktické vyučování nebo praktická příprava zaměřena, není nezbytné, pokud se podmínky praktického vyučování na různých místech, kde se praktické vyučování uskutečňuje zásadně neliší nebo pokud výuka není vykonávána v režimu rizikové práce, posuzovat zdravotní způsobilost opakovaně.

Pokud však podmínky, za kterých jsou praktická příprava nebo praktické vyučování vykonávány, jsou u zaměstnavatelů zásadně odlišné, je i v zájmu školy a dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žáka, vyžádat si nové posouzení zdravotní z způsobilosti žáka, a to u poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, u kterého praktická výuka probíhá. V případě uskutečňování praktické přípravy servírek a kuchařů nelze předpokládat, že by se při praxi ve škole nebo v jiném obdobném zařízení vyskytovaly rozdílné rizikové faktory a podmínky pro výkon práce byly zcela odlišné, proto jsme toho názoru, že není důvodné provádět lékařskou prohlídku před každým nástupem na praktické vyučování.

Připravovaný prováděcí předpis upřesňuje, že lékařská prohlídka a posouzení zdravotní způsobilosti nemusí být prováděna, pokud jsou při praktickém vyučování nebo praktické přípravě prováděny práce zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první. Při výkonu rizikových prací je navržena lékařská prohlídka 1 x za rok. Pokud nebudou při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonávány rizikové práce, bude se prohlídka provádět pouze jednou za dobu studia.

Ke stanovení povinnosti v § 51 vedla i skutečnost, že v některých studijních oborech jsou žáci nebo studenti zařazování k praktické přípravě nebo praktickému vyučování až ve vyšším ročníku s odstupem roku nebo i více let a za tu dobu může dojít u žáka nebo studenta ke změně zdravotního stavu, který jeho zdravotní způsobilost k výkonu budoucího povolání může omezit. Domníváme se, že je vhodnější upravit žákovi podmínky vzdělávání, aby mohl dostudovat a uplatnit se v oboru, kde může být širší uplatnění (například vybrat pro něj vhodné ochranné pracovní pomůcky, umožnit mu absolvovat část předmětu teoreticky, pokud to lze apod. a zabránit tak zhoršení zdravotního stavu a rozvoji onemocnění) nebo mu umožnit včas změnit studijní obor. Pokud nebude absolvent po dokončení studia zdravotně způsobilý, stejně nebude moci práci, na kterou se v rámci studia připravoval, vykonávat.

Na závěr dodáváme, že v případě žáků nebo studentů, kteří již byly zařazení na praktické vyučování nebo praktickou přípravu před nabytím účinnosti zákona a praktická příprava nebo praktické vyučování se již uskutečňuje, lze postupovat podle úpravy, která byla platná v době zařazení žáka nebo studenta na praktickou přípravu nebo praktické vyučování, neboť podle ustanovení § 51 odst. 2 se posuzování zdravotní způsobilosti provádí před zařazením na praktické vyučování a praktickou přípravu. Ustanovení § 51 odst. 2 nelze použít zpětně, neboť v zákoně není k tomuto paragrafu uvedeno přechodné ustanovení.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail