Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Zdroj: 

Provozu na pozemních komunikacích se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.

Provozu na pozemních komunikacích se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu. To neplatí, pokud osoba sama nebo jiná osoba učinila taková opatření, aby k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nedošlo.

Řídit motorové nebo nemotorové vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Řidič nesmí řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.

Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel. Zdravotní způsobilost v širším slova smyslu upravuje v souladu s právem Evropských společenství zákon a vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).

Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující praktický lékař nebo lékař zařízení závodní preventivní péče na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel.

Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podle § 87 zákona podrobovat zejména:

  • řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy (maják), případně doplněného o zvláštní výstražné znamení,
  • řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
  • držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (§ 81 zákona).

Uvedení řidiči se musí podrobit vstupní lékařské prohlídce před zahájením výkonu činnosti (řízením motorového vozidla) a dalším pravidelným prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

Ostatní držitelé řidičského oprávnění se musí podrobit lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Při řízení motorového vozidla musí mít tento řidič u sebe rovněž doklad o zdravotní způsobilosti.

Výše uvedení řidiči se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejpozději den před dnem ukončení platnosti písemného posudku o zdravotní způsobilosti, který vydává řidiči po provedení pravidelné lékařské prohlídky posuzující lékař. Pokud tato osoba nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

Podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti řidičů uvedených v § 87a odst. 1 zákona je dopravně psychologické vyšetření a neurologické vyšetření. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog. Dopravně psychologickému vyšetření, neurologickému vyšetření a vyšetření elektroencefalografickému (EEG) jsou zákonem stanovení držitelé řidičských oprávnění povinni podrobit se před zahájením výkonu činnosti (řízení stanovených vozidel) a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření, neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let věku a nejpozději v den dovršení 50 let věku a dále pak každých pět let. Podle přechodného ustanovení zákona se musí řidič podrobit těmto vyšetřením v termínu pravidelné lékařské prohlídky nejpozději však do 31. prosince 2007. Tato povinnost se však nevztahuje na řidiče vozidel požární ochrany (§ 87a odst. 7 zákona), jejichž zdravotní způsobilost se ale posuzuje rovněž podle zvláštních právních předpisů. U příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky bude tímto zvláštním právním předpisem od nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Na ostatní řidiče vozidel požární ochrany se vztahuje nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.

Přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo a nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti. Za spáchání tohoto přestupku se uloží ve správním řízení pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Přestupek nelze projednat v blokovém řízení a v rozhodnutí o přestupku nelze upustit od uložení sankce. Za řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti se uděluje vedle obligatorních sankcí pět bodů.

ZDROJ:
Rajman, Jindřich. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. In 112 [online]. Praha: MVČR, 2006 [cit. 1-11-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/casopisy/112/2006/rijen/rajman.html>.

Autor článku: 

Komentáře

Dopravě psychologické vyšetření

01.11.2006 - 16:56 Amos Děkaník
<P align=left>Protože se kolem "psychotestů" řidičů množí řada mýtů, šířených i zcela účelově sdělovacími prostředky, a vyrojila se rovněž spousta lžipsychologů kteří své služby&nbsp;zaměstnavatelům,&nbsp;dokonce&nbsp;na základě&nbsp; smlouvy nabízejí, chtěl bych některé údaje upřesnit:</P> <P align=left>1.&nbsp;Podle § 6 odst. 8) písm e) zák.č. 411/2005 Sb. musí mít při řízení u sebe<U> </U>řidič doklad o zdravotní způsobilosti, pouze pokud se jedná o řidiče nad 60 let&nbsp;věku (§ 87 odst. 3. zák.). <U>V žádném případě, však nemusí mít žádný řidič u sebe doklad o provedeném dopravně psychologickém vyšetření.</U></P> <P align=left>2. Protože je dopravně psychologické vyšetření, neurologické a EEG vyšetření podkladem pro vydání k posudku o zdravotní způsobilosti řidičů dle vyhl. 277/2004 Sb., nemůže si jej objednávat zaměstnavatel.&nbsp;Výběr zařízení,&nbsp;které provede <U>jakékoliv</U> vyšetření&nbsp;pro vydání&nbsp;posudku je&nbsp;plně v kompetenci lékaře závodní preventivní péče, který posudek dle citované vyhlášky vydává, a je za jeho správnost ze zákona odpovědný.&nbsp;O způsobu odesílání zaměstnanců k vyšetření a o úhradách za výkon se mohou se zaměstnavatelem&nbsp;dohodnout.&nbsp;</P> <P align=left>3. Aby byla i z hlediska daňových předpisů úhrada těchto výkonů ze strany zaměstnavatelů čistá, doporučoval bych aby zařízení závodní preventivní péče samo provedlo úhradu těchto dílčích vyšetření, a zaměstnavateli&nbsp;pak fakturovalo celkovou částku za vydání posudku. Je zřejmé, že se&nbsp;lékaři budou této praxi bránit, protože&nbsp;se jedná o nemalé částky;&nbsp;lze se však dohodnout na zálohových platbách.&nbsp;&nbsp;</P> <P align=left>4. Pokud by se zaměstnavatel&nbsp;snažil získat&nbsp;výsledky dílčích vyšetření pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti svých zaměstnanců, dopustil by se&nbsp;trestného činu.&nbsp;Zaměstnavatel může&nbsp;pouze získat informaci, zda je zaměstnanec způsobilý k výkonu práce na kterou byla sjednána pracovní smlouva, ano - ne, případě s jakým omezením.&nbsp;(viz Příloha č. 2 vyhl. 277/2004 Sb.).&nbsp;<U>Z tohoto důvodu tak doklady o provedených dílčích vyšetřeních nemůže po zaměstnavateli požadovat žádný kontrolní orgán.</U></P> <P align=left>Doporučuji všem kteří mají zájem o tuto problematiku pozorně číst článek na tomto webu:&nbsp;Kuklová Dana: Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel ve světle zákona č. 411/2005 Sb., datum publikace&nbsp;25.07.2006<BR>Současně mě udivuje, že není uveden v sezmanu souvisejících článků.</P>

Jak se prokazuje zdravotní způsobilost k řízení motorových

27.08.2008 - 00:11 Jaromir
Je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel po 60-ti letech i v ostatních státech EU? Pokud ano,stačí české či snad existuje nějaký mezinárodní formulář? Děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail