Závažné havárie a výbuchy – poznatky z kontrol Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Za kontrolami dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky se vypravíme v tomto Tématu týdne.

V roce 2009 proběhly kontroly u provozovatelů podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, v rámci působnosti jednotlivých orgánů integrované inspekce. Integrovaná inspekce podle zákona o prevenci závažných havárií (dále PZH) způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je prováděna u provozovatelů objektů nebo zařízení zařazených do skupiny B každoročně a u provozovatelů zařazených do skupiny A zpravidla jednou za tři roky. Seznam provozovatelů (kontrolovaných subjektů) a termíny kontrol v roce 2009 stanovila Česká inspekce životního prostředí podle § 33 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona.

V roce 2009 byly provedeny kontroly v 17 objektech spadajících do PZH v působnosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (dále OIP). V Moravskoslezském kraji byly provedeny kontroly celkem ve 14 objektech, z tohoto počtu byly 3 objekty zařazeny do skupiny A a 11 objektů do skupiny B. V Olomouckém kraji byly provedeny kontroly celkem ve 3 objektech, z tohoto počtu byly 2 objekty zařazeny do skupiny A a 1 objekt do skupiny B.

Při kontrolách dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu technických zařízení, z právních předpisů stanovících pracovní podmínky a zákona č. 59/2006 Sb. v rámci působnosti OIP bylo zjištěno 85 závad. Z celkového počtu zjištěných závad bylo 14 závad odstraněno ihned a k 71 závadám bylo vydáno opatření. Na základě tohoto zjištění bylo vydáno 17 opatření k odstranění nedostatků. Nejčastěji bylo porušeno ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to 55krát, zejména byly zjištěny nedostatky v oblasti elektrických zařízení, plynových zařízení a v „Dokumentaci o ochraně před výbuchem“.

Nejzávažnější zjištěná porušení předpisů BOZP:

  1. U plynových zařízení nebyly doloženy záznamy o prováděných revizích a kontrolách, např. od plynovodu dusíku v objektu čerpadlovny benzolové destilace.
  2. V dokumentacích o ochraně před výbuchem se neprokazuje určení zařízení, u nichž budou uplatňovány požadavky podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb., např. v provozním souboru skladování a rozvodu čpavku není prokázáno, že používání zařízení na kapalný a plynný čpavek a další zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu bude bezpečné.
  3. U zásobníku odpadového lihu bylo zkorodováno a přerušeno uzemnění

V rámci kontrolní činnosti, zejména v chemickém průmyslu, bylo zjištěno, že provozovatelé neznají vždy přesně fyzikální a chemické parametry (hodnoty) sloučenin chemických látek a odpadů, včetně jejich množství, které vznikají v procesu výroby, i když tyto látky a odpady nespadají do působnosti zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Neznalost těchto parametrů má za důsledek, že provozovatelé nevyhledávají a nehodnotí všechna rizika, vyplývající z vlastností sloučenin chemických látek a odpadů. Tento stav může způsobit nepřijetí potřebných opatření k odstranění nebo snížení rizika havárie nebo pracovního úrazu.

Z kontrol dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v oblasti PZH vyplývá, že počet zjištěných závad se oproti minulým letům značně snížil, a to ze 116 závad v roce 2008, na 85 závad v roce 2009. Kontrolní činnost v dalších obdobích by se měla zaměřit na oblast elektrických zařízení, plynových zařízení a na oblast ochrany proti výbuchu, neboť inspektoři OIP stále zjišťují v těchto oblastech mnoho nedostatků.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail