Zátěž chladem 2017

Zdroj: 

V poslední době jsme zaznamenali více dotazů na téma zátěž chladem. Z důvodu, že pracujete na venkovním pracovišti nebo z důvodu, že zaměstnavatel šetří a dostatečně netopí. Povinností zaměstnavatele je udržovat na pracovišti požadovanou teplotu, nebo, pokud to z technologických důvodů není možné, chránit zaměstnance před zátěží chladem stanovenými postupy (OOPP, bezpečnostní přestávky v ohřívárně, ochranný nápoj).

V roce 2013 vyšel článek Zátěž chladem 2013. Informace zde uvedené vyplývající z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, stále platí. Platí také informace z přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, že musí být přerušeny práce ve výškách při teplotě nižší než - 10 °C , nebo při poklesu teploty pod -15 °C nesmí zaměstnanci kácet stromy (nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru). Při sklenářských pracích se musí dodržet zákaz manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla při silném větru a při teplotě během směny nižší než - 5 °C (příloha č. 3 bod XVI. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.).

Platí rovněž nedávno novelizovaná vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje teplotu ve škole. V § 18 odst. 2 této vyhlášky je stanoveno, že při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C, ne však méně než 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven. V příloze č. 3 k této vyhlášce je stanovena minimální teplota pro učebny 20 °C, tělocvičny 18 °C, šatny 20 °C, sprchy 24 °C, záchody 18 °C a chodby 18 °C.

V případě, že Váš zaměstnavatel neplní povinnosti dané právními předpisy ohledně mikroklimatických podmínek na pracovišti a domluva s ním není možná ani přes odborovou organizaci nebo odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů v prevenci rizik (pokud u zaměstnavatele působí), můžete se obrátit na krajskou hygienickou stanici místně příslušnou podle sídla firmy. Tato problematika nespadá do působnosti Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail