Zastřené zprostředkování zaměstnání

Agentury práce, ať už se jedná o fyzické či právnické osoby, mohou zprostředkovat zaměstnání za podmínek daných zákonem o zaměstnanosti, a především na základě povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti, stejně tak jako zákoník práce, klade agenturám práce i uživatelům řadu povinnosti týkajících se zejména zachování rovných podmínek agenturních zaměstnanců.

Kontrolní praxe posledních let však ukazuje, že se inspektoři stále častěji setkávají spíše se zneužíváním institutu agenturního zaměstnávání. V praxi se pak nejčastěji setkáváme právě s případy tzv. zastřeného agenturního zaměstnávání, kdy je zaměstnání fyzických osob za účelem jejich dočasného přidělení k uživateli nahrazováno a mnohdy zastíráno uzavřenými jinými obchodními vztahy.

S podobnými praktikami se inspektoři při své kontrolní činnosti setkávají bohužel také u agentur práce, které povolením ke své činnosti disponují, ale přesto nahrazují řádně uzavřené dohody s uživateli obchodními smlouvami. Stále častější jsou pak případy zastřeného zprostředkování zaměstnání u agentur práce a společností se zahraničními statutárními zástupci. Hlavním cílem je v těchto případech především zastřít výkon závislé práce cizinců ze zemí mimo EU.

Do legislativy zavedla pojem zastřeného zprostředkování zaměstnání, a s ním související přestupky, až novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 29. 7. 2017. Zastřené zprostředkování zaměstnání bylo nově definováno ustanovením § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti jako činnost právnické nebo fyzické osoby spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání tímto zákonem uložené. Novelizace zavedla také nový přestupek spočívající v zastřeném zprostředkování podle výše uvedeného ustanovení. Za tento přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 5 000 000 Kč, právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě pak pokutu v rozsahu 50 000 - 10 000 000 Kč.

Mezi hlavní úkoly byla zařazena kontrola zastřeného agenturního zaměstnávání od roku 2017. V loňském roce tak bylo provedeno v rámci tohoto hlavního úkolu 381 kontrol u celkem 347 subjektů. Během těchto kontrol bylo zjištěno u 141 subjektů zprostředkování zaměstnání bez povolení, u 33 subjektů bylo konstatováno zastřené zprostředkování zaměstnání. Těmito kontrolami bylo zjištěno celkem 135 osob při výkonu nelegální práce, kdy se ve většině případů jednalo o občany Ukrajiny. V první polovině roku 2018 bylo provedeno 79 kontrol zaměřených na zastřené zprostředkování zaměstnání, přičemž zprostředkování zaměstnání bez povolení bylo zjištěno u 8 subjektů a u 35 subjektů bylo konstatováno zastřené zprostředkování zaměstnání. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 78 osob při výkonu nelegální práce, opět se ve většině případů jednalo o občany Ukrajiny.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail