Zásah pracovníka břemenem z bagru

Zdroj: 

Zaměstnavatel měl z hlediska BOZP všechno v pořádku, přesto se stal závažný pracovní úraz. Padající břemeno z bagru zasáhlo pracovníka na stavbě do hlavy. Na vině byl lidský činitel.

Úrazový děj

Pracovní úraz se stal na stavbě (odkanalizování oblasti), kde se pracovní úkony (výkopy a osazení potrubí) prováděly po úsecích v délce cca 20 – 25 m, pažených hydraulickými boxy.  Úraz se stal v prostoru čela hlavního výkopu a místa napojení individuálních přípojek k rodinným domkům. Pracovníci na pokyn vedoucího pracovní čety naložili na staveništní skládce do korby nákladního vozidla betonové skruže pomocí lžíce bagru a na ní uchycených vázacích prostředků. Litinový poklop nemá žádný výrazný bod na uchycení a proto ho pracovníci nakutáleli do lžíce bagru. Po naložení nákladu se pracovníci, nákladní vozidlo a kolový bagr přesunuli do prostoru souběhu výkopů. Vedoucí pracovní čety vydal pokyn bagristovi, aby poklop složil do prostoru souběhu výkopů. Po vydání organizačních pokynů odešel. Do prostoru souběhu výkopů přišel jeden z pracovníků – řidič nákladního vozidla, aby si ověřil, kam se budou betonové skruže skládat. Jeho přítomnosti si však bagrista nevšiml a začal přemísťovat poklop ve lžíci. Vzhledem k tomu, že výkop byl ohrazen přenosným ohrazením, musel bagrista lžíci bagru přes ohrazení zvednout. Začal přednostně sledovat rameno bagru, poněvadž tento se nacházel v ochranném pásmu elektrického vedení. Nesledoval tak komplexně celý pracovní prostor stroje. Při tomto přesunu, otáčení ramene, došlo k vypadnutí litinového poklopu ze lžíce. Padající poklop zasáhl pracovníka - řidiče, který si přišel místo obhlédnout, do hlavy a způsobil mu vážné poranění lebky a části mozku. Zahlédl ho vracející se vedoucí pracovní čety, jak se se zakrvácenou hlavou pokládá na terén v blízkosti hrany výkopu. Jen tak tak zabránil jeho pádu do výkopu a zavolal pomoc.

Porušení povinností zaměstnavatele: nebylo zjištěno.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Porušení povinností jiné osoby:

§ 106 odst. 4 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že jako kvalifikovaná osoba – strojník bagru (zaměstnanec jiného zaměstnavatele než postižený pracovník), který byl řádně proškolen a vlastní platný strojnický a jeřábnický průkaz, nedbal podle svých možností a povinností o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýkalo jeho jednání tak, že se neřídil zásadami bezpečného chování na pracovišti a přemísťoval ve lžíci zemního stroje – bagru – litinový poklop kanalizační jímky nad dalším zaměstnancem přesto, že se tento nacházel v pracovním prostoru stroje.

Opatření přijatá zaměstnavatelem postiženého zaměstnance:

Prošetřil ve svém vnitřním auditu postup svého zaměstnance a neshledal žádné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce jak ze své strany, tak ze strany postiženého. Tudíž opatření v souvislosti se vznikem úrazu nepřijal.

Opatření přijatá zaměstnavatelem strojníka bagru:

Technická: nebyla přijata.
Organizační: nebyla přijata.
Výchovná: zaměstnanci byli upozorněni na dodržování předpisů k zajištění BOZP, zvláště pak při práci se strojním zařízením, u kterého by mohlo dojít k ohrožení života a zdraví jiných pracovníků pohybujících se v jeho blízkosti.

Toto opatření OIP považuje za dostatečné.

Informace o opatřeních provedených OIP:

U obou zaměstnavatelů oblastní inspektorát práce provedl kontroly, při kterých nebyly zjištěny nedostatky v péči o BOZP. Proto nebyla učiněna žádná další zákonná opatření.

Komentáře

Řidič za zábranami bez viny?!

08.06.2015 - 22:05 Jiří Hána
Nepopírám vysokou míru zavinění bagristy, ale co ten řidič za zábranami vymezujícími pracovní prostor bagru?! Musel být za zábranami, když padal ke hraně výkopu! Zábrany musí být 1,5m od hrany výkopu...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail