Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz při autonehodě na služební cestě

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mému synovi se stal úraz 1. 4. 2015. Byl vyslán firmou do jiného města vzdáleného cca 60 km, danou trasu jezdil každý den ve stejný čas, téměř vždy služebním autem. V daný den bohužel firma neměla služební vůz k dispozici a vedoucí nařídil synovi telefonicky, že musí jet svým autem. Syn není vlastníkem vozu a z důvodu obavy ze ztráty zaměstnání si půjčil můj vůz. Při cestě na dané pracoviště došlo k silnému chumelení a syn při rychlosti nižší než 40 km/hod. dostal smyk a havaroval. Třem spolupracovníkům, co s ním jeli, se nic nestalo a druhý den nastoupili do práce. Bohužel synovi byla při nehodě amputována levá horní končetina nad loktem. Při šetření nehody policie telefonicky jednala s ředitelem firmy. Patrně obviní mého syna, že autonehodu na služební cestě zavinil. Zaměstnavatel řekl, že z jejich právního hlediska úraz není hodnocen jako pracovní. Má pravdu?

Ohledně šetření příčin a okolností autonehody Policií ČR se zatím mohu vyjadřovat těžko. Jedna věc je, že 1. dubna se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), může jezdit s letními pneumatikami. Druhá věc bude, do jaké míry Policie ohodnotí, že Váš syn nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky. Protokol od Policie syn převzít musí, bude tam ovšem lhůta pro podání odvolání a odvolání řeší pak státní zástupce, který věc dozoruje.

Zaměstnavatel jednou Vašeho syna vyslal na pracovní cestu, tak musí úraz uznat jako pracovní, o tom není pochyb. Jiná věc je, že se může částečně vyvinit ze své odpovědnosti, pokud by prokázal, že Váš syn byl řádně proškolen, jak si v takových situacích počínat. Ovšem odškodnit úraz musí. Pokud se vyjádřil, že úraz neuznává jako pracovní, tak je nutné okamžitě kontaktovat příslušný oblastní inspektorát práce (kontakt naleznete na www.suip.cz) a požádat je o přešetření celé záležitosti.

Autor článku: 

Komentáře

Asi by bylo vhodné rozvést,

01.06.2015 - 11:39 Radoslav Vlasák
Asi by bylo vhodné rozvést, že pokud Policie ČR (a případně následně státní zástupce či soud) určí jako jedinou příčinu havárie porušení tzv. dopravních předpisů poškozeným zaměstnancem, může se zaměstnavatel tzv. vyvinit úplně, byť musí úraz jako pracovní samozřejmě uznat. Důvodem může být, že tzv. dopravní předpisy jsou pro tyto účely stavěny na roveň předpisům bezpečnostním, za řádné seznámení s nimi se považuje získání řidičského průkazu poškozeným a za soustavné vyžadování a kontrolu jejich dodržování dozor ze strany Policie ČR. Mohou tedy být naplněny všechny podmínky pro úplné zproštění se odpovědnosti ze strany zaměstnavatele.

Re:

01.06.2015 - 18:38 Vít Hofman
Rostislav Vlasák: Tvrdíte tedy, že zaměstnavatel, ve smyslu odst. (2), § 103, Zákoníku práce, v platném znění, nemusí zaměstnance, kterého pověří řízením vozidla v provozu na pozemních komunikacích, proškolit o dopravních předpisech (mimo jiné např. zákon č. 361/2000 Sb., vzpp)? Výše uvedené ustanovení jasně říká, cituji: "Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování." Dle výše uvedené definice mi jasně vyplývá, že obsahem školení musí být právě i dopravní předpisy. Osobně bych po zaměstnavateli tedy požadoval a zjistil následující informace: *doklad o školení o právních a ostatních předpisech, dle výše uvedené definice; *doložit seznámení s místním provozním bezpečnostním předpisem, dle § 3, NV. č. 168/2002 Sb., a ověřil, jak tento předpis řeší špatné mikroklimatické podmínky. *jak bylo školení provedeno (formálně, fakticky) a zda *byly ve smyslu zákoníku práce ověřeny znalosti školeného, popř. jak. Pokud ústním přezkoušením, tak jaké otázky byly položeny, jak školený odpovídal a jak školitel toto přezkoušení vyhodnotil. *také bych požadoval předložení dokladu o proškolení / seznámení zaměstnance s návodem k obsluze vozidla, které mu určil jako dopravní prostředek a *seznámení zaměstnance s riziky, která vedla ke vznikute škody, s jejich vyhodnocením a s navrženými a přijatými opatřeními. *prověřit náležitosti ohledně poslední pracovnělékařské prohlídky. Co se týče soustavného vyžadování a kontrolování. Je sice hezké, že toto provádí Policie ČR, nemyslím si však, že by tím suplovala jasně danou povinnost zaměstnavatele, jemu uloženou odst. (7), § 102, Zákoníku práce, vzpp, cituji: "Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek." Osobně to cítím tak, zaměstnavatel se zcela zprostí odpovědnosti jen velmi těžce. Dle mého názoru, kterákoliv ze skutečností výše uvedených, mohla být jednou z příčin vzniku dopravní nehody.

To, co jsem uvedl, vychází z

01.06.2015 - 19:37 Radoslav Vlasák
To, co jsem uvedl, vychází z několika starších případů, kdy soudy rozhodly zrovna takto - samozřejmě při použití vlastního vozidla při služební cestě, jak je ostatně výslovně uvedeno v dotazu. Jiná situace by zřejmě nastala při použití služebního vozidla - tam bych se rovněž přikláněl k názoru, že zaměstnavatel by náležité periodické školení a přezkoušení zajistit pro své zaměstnance každopádně měl (včetně kontroly platného osvědčení o zdravotní způsobilosti). Trochu problematickou však vidím kontrolu zaměstnavatele, jak ten který zaměstnanec, používající služební (nebo i vlastní) vozidlo, dodržuje dopravní předpisy při jízdě po veřejných komunikacích.

Uznání či neuznání pracovního úrazu.

01.06.2015 - 20:17 Václav Syrový
"Zaměstnavatel jednou Vašeho syna vyslal na pracovní cestu, tak musí úraz uznat jako pracovní, o tom není pochyb." K tomu vyjádření jak je výše uvedeno v závorkách bych měl jednu drobnou připomínku. To že zaměstnavatel někoho vyslal na pracovní cestu neznamená, že úraz který se mu na ní stane je apriori pracovní. Podle mne Zákoník práce v § 380 stanoví parametry pracovního úrazu poněkud jinak.Cituji: "Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu §380 (1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. (2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. (3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. (4) Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu." Takže ten kdo je pověřen šetřením celého úrazu až zkontroluje všechny podmínky stanovené zákonem, tak může teprve rozhodnout, zda se jedná či nejedná o úraz pracovní.

Řidiči referentských vozidel vs. nový sil. zákon, článek BOZP

02.06.2015 - 10:47 Amos Děkaník
Touto kategorií "řidičů referentů" se nedávno zabýval Nejvyšší soud a následně v právní větě rozsudku Rc 52/2002 21 Cdo 1239/2000 judikoval "Při zkoumání, zda se zaměstnavatel podle ustanovení § 191 odst. 1 písm. a) zákoníku práce zprostil odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance, u něhož je řízení vozidla předmětem pracovního vztahu, osvědčuje seznámení zaměstnance s dopravními předpisy již zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vyžadování a kontrola znalostí a dodržování pravidel silničního provozu je svěřeno policii, kontrolu znalostí a dodržování těchto předpisů zaměstnavatelem není třeba zkoumat. A že se jedná v tomto případě jednoznačně o pracovní úraz snad není zapotřebí diskutovat.

Re: Řidiči referentských vozidel vs. nový sil. zákon, článek

02.06.2015 - 23:10 Vít Hofman
Tento judikát mě velmi zaujal. 1) není mi zcela zřejmé, co se rozumí pod pojmem: "předmětem pracovního vztahu"; 2) Nelze judikát vztáhnout i na jiné odbornosti / profese? Co např. vyučený elektrikář, který v rámci své odbornosti musí znát předpisy BOZP k pracím na elektrických zařízení. Ani toho nemusí zaměstnavatel z těchto předpisů školit? Obdobně kominík, zedník a např. práce ve výškách. atd. atd. 3) Judikát sice říká, že zkouška odborné způsobilosti osvědčuje seznámení zaměstnance s dopravními předpisy (tedy nahrazuje školení dle odst. (2), § 103, ZP), jak se však dívá na odst. (3), § 103, ZP, tedy na opakování školení, cituji: " Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno." Vzhledem k počtu dopravních nehod, počtu smrtelných dopravních nehod a počtu dopravních nehod s vážnými a trvalými následky na zdraví, nelze pochybovat o tom, že řízení vozidla je činnost, které s sebou nese závažná rizika. Jelikož stát nepožaduje, opakování zkoušky odborné způsobilosti, neměl by tedy zaměstnavatel zajistit opakované školení? Stále mi však uniká podstatná věc, jak mohl soud ono ustanovení zákoníku práce: "Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům..." nahradit nějak následovně: "Fyzická osoba si zajistí odbornou způsobilost k řízení vozidel a zaměstnavatel na to pak může kašlat..."

Re: Řidiči referentských vozidel vs. nový sil. zákon, článek

03.06.2015 - 11:22 Amos Děkaník
Školení řidičů včetně řidičů osobních vozů ve smyslu § 102 a 103 ZP je vyčerpávajícím způsobem upraveno jinými právními předpisy, kde ovšem není o tzv. řidičích - referentech ani zmínka. Pokud cítíte potřebu je školit, musíte tuto povinnost stanovit v organizačním řádu, nejlépe v Místním provozním předpisu pro provádění dopravy. Pokud se stane, že zaměstnanec který nepřišel z jakéhokoliv důvodu na opakované školení způsobí vlastní vinou dopravní nehodu, musíte jej za neúčast na školení odměnit. Pokud totiž utrpí úraz, musíte jej byť jen částečně odškodnit včetně škody na jeho vlastním vozidle, pokud jej k pracovní cestě použil, neboť porušení dopravních předpisů z jeho strany nebylo jedinou příčinou úrazu (§ 367 ZP). Tou druhou bude, že zaměstnavatel nezajistil jeho proškolení ve smyslu 103 ZP přesto, že si to stanovil sám vnitřním předpisem. A nebude rozhodující, zda jeho absence na školení byla omluvená či neomluvená. A tou další bude že zaměstnavatel nezajistil vozidlo proti zneužití neproškoleným zaměstnancem. Pokud se v ZP ve výčtu bezpečnostních předpisů hovoří o dopravních předpisech, jedná se zejména o Místní provozní bezpečnostní předpis při provozování dopravy, skladový řád kde se upravuje provoz i manipulačních vozíků atp., neboť jejich ustanovení nemohou být zaměstnancům z jiných zdrojů známá. Ovšem dopravními předpisy jsou také ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu, pokyny pro cestující jiných dopravců, místních MHD, metra aj. Školíte z nich také zaměstnance, ověřujete jejich znalosti a kontrolujete jejich dodržování, pokud je vysíláte na služební cestu? A jak postupujete když zjistíte, že se zaměstnanec stojící v tramvaji za jízdy nedrží madla? Pokud se ovšem domníváte, že soudci ÚS dospěli ke svým závěrům bez důkladného zkoumání a vyjádření znalců nebo jste dealerem autoškoly, nelze než s Vašimi názory zcela souhlasit.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail