Zaměstnanec nezvládl test BOZP. Je proto práce nezpůsobilý?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Provedu školení BOZP, na závěr prověřím znalosti formou písemného testu, stanovím, že pro zvládnutí je potřeba odpovědět 80 % otázek správně. Jedná se o běžný test, všeobecný přehled o BOZP. Stane se, že některý zaměstnanec test nezvládne, tak ho opět poučím a otestuji. Stane se, že zaměstnanec ani po opakovaném školení není schopen uspět u testu, tak tedy zvolím jinou formu ověřování znalostí, třeba ústně, ale ani při pohovoru mě nepřesvědčí o znalostech. Co tedy dělat? Může zaměstnanec pracovat,  i když není schopen pracovat tak, aby dodržoval bezpečnost práce?

V daném případě je třeba vycházet z ustanovení § 106 odst. 4 ZP- cituji „ Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnanceZaměstnanec je povinen
a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,…“

Proto také je třeba vycházet z toho, že znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance, bez kterých nemůže práci vykonávat. Když dotyčný nezvládne test při školení, tak bych doporučila mu dát určitý časový prostor na opakování (třeba týden) a když by neuspěl ani po tom týdnu, tak bych mu dala (jako ve škole) druhou možnost opakování třeba po  měsíci. Kdyby pak ani při tomto přezkoušení neuspěl, tak bych to viděla na upozornění na možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. f) ZP – cituji „nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil“. V daném případě jde o první část písmena f) – nesplňování předpokladů. Znalost BOZP je stejným předpokladem výkonu práce jako např. proškolení mzdové účetní z nových daňových předpisů nebo svářečské zkoušky.  Tady by se mělo dát zaměstnanci upozornění na možnost výpovědi a stanovit mu poslední možný termín opravy. Pak by měla následovat výpověď. Zaměstnanci by si měli zvyknout, že BOZP je skutečně předpokladem výkonu jejich práce a že ji nesmí podceňovat.

Autor článku: 

Komentáře

Zajímalo by mně, jakým

19.07.2011 - 09:52 Rostislav Sigmund
Zajímalo by mně, jakým výkonem práce ale může zaměstnavatel zaměstnance pověřit po dobu, kdy mu bude dáván prostor na úspěšné zvládnutí testu (v odpovědi se mluví o poměrně dlohých dobách - třeba týden, třeba měsíc) . logicky a i podle odpovědi totiž nemůže vykonávat práci podle smlouvy - ZP přece zaměstnavateli ukládá zákonou povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a dále nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce

Re:

19.07.2011 - 12:53 Josef Gajdošík
Také jsem zvědavý na odpověď.

Re:

22.07.2011 - 10:54 Kateřina Hrubá
Vyjádření JUDr. Evy Dandové: Předně v dotaze se jednalo o to, že zaměstnanec nezvládl výstup(zkoušku) ze školení BOZP, tedy rozumějme běžné školení BOZP, které zaměstanavatel pravidelně pořádá. Podle § 103 odst. 2 ZP platí, že "Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování." Jinak si zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení zcela sám. ZP říká, že vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. Školení BOZP sice - jak uvedeno výše - doplňuje zaměstnancovy odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, ale samo o sobě není hlavním předpokladem pro výkon práce. Předpoklady pro výkon práce mohou být zdravotní (např.lékařská prohlídka u řidičů) nebo odborné (např. zkouška z vyhlášky č. 50/1978 Sb.). Tam když zaměstnanec zkoušku nesloží a uplyne např. doba 3 let od poslední zkoušky, tak nemůže skutečně vykonávat např. práci pracovníka pro řízení činnosti podle § 7 vyhlášky. Proto nemůžeme tvrdit, že zaměstnavatel nemůže připustit, aby zaměstnanec vykonával práci, neboť tím že nesložil test při školení BOZP, nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon práce. Školení BOZP skutečně pouze doplňuje předpoklady výkonu práce, druh práce je sjednán v pracovní smlouvě a zaměstnavatel při jeho sjednávání asi dobře zvážil všechny ostatní potřebné předpoklady k výkonu dané práce. Zkouška z BOZP pouze doplňuje předpoklady a požadavky pro výkon práce. Tím samozřejmě v žádném případě nechci snižovat význam a důležitost školení BOZP a zkoušky z BOZP. Zkouška z BOZP má význam hlavně proto, že školení je směřováno na rizika, s kterými se může zaměstnanec setkat při výkonu práce, na konkrétní rizika na pracovišti, a proto je pro zaměstnavatele doplněním předpokladů a požadavků k výkonu práce. Zaměstnavatel by si měl svým vnitřním předpisem stanovit četnost školení BOZP tak, aby měl čas např. zaměstnance ještě jednou přezkoušet než uplyne např. lhůta 2 let od posledního přezkoušení. Délku lhůty si samozřejmě stanoví zaměstnavatel sám na základě provedené analýzy rizik vyskytujících se na pracovišti. JUDr. Eva Dandová

Re: K vyjadreniu p. JUDr. Eva Dandové

25.07.2011 - 15:02 Peter Čižmár
Citujem: "Proto nemůžeme tvrdit, že zaměstnavatel nemůže připustit, aby zaměstnanec vykonával práci, neboť tím že nesložil test při školení BOZP, nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon práce." Ako postupovať, keď takýto zamestnanec bude mať pracovný úraz? Prvý doklad, ktorý si inšpektor práce vyžiada, je záznam zo školenia BOZP. Takto bude zamestávateľ znášať všetky následky, pretože dovolil zamestnancovi vykonávať prácu, na ktorú nebol spôsobilý.

Dobrý den

25.07.2011 - 11:12 Rostislav Sigmund
Dobrý den Odpověď (reakce) na můj dotaz je v přímém rozporu k původní odpovědi JUDr. Dandové protože: ano v dotaze se jednalo o to, že zaměstnanec nezvládl výstup (zkoušku) ze školení BOZP. V odpovědi bylo uvedeno: "Proto také je třeba vycházet z toho, že znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance, bez kterých nemůže práci vykonávat." Dále bylo doporučeno dát zaměstnanci určitý časový prostor na opakování (třeba týden) a když by neuspěl ani po tom týdnu, tak dát (jako ve škole) druhou možnost opakování třeba po měsíci. Následně je uvedeno: "Kdyby pak ani při tomto přezkoušení neuspěl, tak bych to viděla na upozornění na možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. f) ZP" a dále "Znalost BOZP je stejným předpokladem výkonu práce jako např. proškolení mzdové účetní z nových daňových předpisů nebo svářečské zkoušky." a opět dále "Tady by se mělo dát zaměstnanci upozornění na možnost výpovědi a stanovit mu poslední možný termín opravy. Pak by měla následovat výpověď. Zaměstnanci by si měli zvyknout, že BOZP je skutečně předpokladem výkonu jejich práce a že ji nesmí podceňovat." Reakce na můj dotaz už ale hovoří o předpokladech k výkonu práce pouze odborných (pominul jsem zdravotní, o ty se zde nejedná) i když v první odpovědi bylo postaveno na stejnou úreveň a školení BOZP včetně ověření znalostí je zde odsunuto až někam na slepou kolej Takže tentokrát mám dva dotazy: 1. kterou odpovědí JUDR. Dandové se lze řítit - na původní dotaz nebo druhou odpovědí na mou reakci? 2. a pokud původní odpovědí, tak zůstává dotaz stejný jako ten první - jakým výkonem práce může zaměstnavatel zaměstnance pověřit po dobu, kdy mu bude dáván prostor na úspěšné zvládnutí výstupu (zkoušky) ze školení BOZP

Re:

25.07.2011 - 13:04 Eduard Šimánek
Dle mého názoru je ověření znalostí, případně praktických dovedností zaměstnance nedílnou součástí školení BOZP, a pokud tedy zaměstnanec neprokáže požadované znalosti, případně dovednosti, nemůže bezpečně vykonávat předmětnou práci. V tomto případě bych aplikoval ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce, kdy zaměstnavatel je mimo jiné povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem. Resp. v tomto případě by bylo možné mezi nároky práce zařadit nebezpečí a z nich plynoucí rizika dané práce a mezi schopnosti zaměstnance zařadit i schopnost porozumět probrané látce (rizikům a ochranným opatřením při práci). Závěrem: nedoporučuji pověřit zaměstnance prací, která má vztah k oblastem, v nichž zaměstnanec nevyhověl svými znalostmi, případně dovednostmi. Eduard Šimánek

Re:

08.08.2011 - 02:53 Tomáš Neugebauer
Pane Sigmunde, paní JUDr. Dandová je odborový právník a její názory a stanoviska jsou zcela pochopitelně levicově orientována. To je, podle mého názoru, důvod odpovědi na Vaši reakci. Nyní k problému. Podle mého názoru, v případě, že se jedná o nového zaměstnance (vstupní školení) by mělo být zaměstnavateli doporučeno okamžité rozvávání pracovního poměru (předpokládám, že byla sjednána zkušební doba). V případě, že se jedná o opakované školení, měl by zaměstnavatel být informovan o nesplnění kvalifikačních předpokladů zaměstnance a doporučeno mu, aby zaměstnanci nepřiděloval práci. Nesplnění kvalifikačních požadavků je důvodem pro rozvázání pracovního poměru, avšak bohužel ne okamžitému, takže zaměstnavatel by správně neměl tomuto zaměstnanci přidělit žádnou práci (jednalo se o základní obecné školení BOZP, tedy není způsobilý pro výkon jakékoliv práce), ale zaměstnavatel jej musí nadále "živit" (pokud se na rozvázání pracovního poměru nedohodnou). To v praxi bude znamenat, že nad nesplněním požadavku zajištění BOZP se mávně rukou a "pojede" se dál.

dobrý den

17.08.2011 - 10:17 gabriel zmátlo
dobrý den nevím jakou úlohu může sehrát to, zda JUDr. Dandová je levicově, či pravicově zaměřena. Jinými slovy, není mi známo, že by Zákoník práce (jeho výklad) měl dvě části : levicový a pravicový. Tady se jedná o odbornou stránku věci a ne o politické zaměření. Nicméně nechápu proč je kolem ověření znalostí tolik zbytečných úvah a pochybností. Prostě zrušte testy. K ověření znalostí stačí záznam o ústním přezkoušení. Alesapoň u řadových zaměstnanců. V takovém případě je schopný ,,projít každý, když se chce. BOZP je sice důležitou a nepostradatelnou součástí pro výkon práce, ale neděljme z toho prosím vědu a nepřekonatelnou překážku. Snažme se pracovní život si usnadnit a ne si jej komplikovat. Usnadnit neznamená něco opomíjet (BOZP), obcházet, ale najít schůdné řešení, které splní zákonem uložené požadavky a při tom je lze uplatnit formou nejmenšího odporu, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. zdraví Dr. Gabriel Zmátlo - komerční právník

Re: Rozumný a reálný přístup.

17.08.2011 - 21:08 Václav Syrový
Dobrý den pane Zmátlo. Měl jsem obdobný případ. Minulý týden ve čtvrtek jsem dělal školení u firmy s restaurací, kuchyní ubytovací částí a vinárnou. A jeden z číšníků si při školení poslouchal přehrávač. A potom pochopitelně neudělal test.v testu asi se čtyřiceti otázkami jich měl 13 špatně. Tak jsem majiteli donesl nový prázdný test ať jej zaměstnanci předá a nechá vyplnit samostatně bez pomoci dalších zaměstnanců. Podle vyjádření majitele i majitelky je hoch poněkud pomalejší a trochu váhavý střelec nejenom v otázkách BOZP ale i v provozu. Firma má nyní problémy se zákazníky, chybí odbyt, dříve točili 4 tanky piva za měsíc, nyní pouze dva, takže majitelé hochovi naznačili, že pokud se bude snižovat počet zaměstnanců, tak by mohl být první na řadě on. Zatím nevím jaká je situace nyní, budu se tam stavovat asi až v pátek.

Re:

29.08.2011 - 12:51 František Černý
Ani já nechápu, co má společného politická orientace kohokoli s výkladem a aplikací Zákoníku práce. Myslím, že dokonce ani fakt, že JUDr. Dandová je odborový právník, na věci nic nemění. Jinak souhlasím s panem Zmátlem. Znalosti školených dělníků prostě ověřuji pohovorem a snad nikdy se mi nestalo, že bych narazil na člověka, který by nevěděl vůbec nic. prezenční listina prostě obsahuje, mimo osnovy školení, také zmínku o ověření znalostí účastníků pohovorem a orgány státního odborného dozoru nemají námitek. Ona forma diskuze, místo suchého výkladu, se mi v praxi osvědčuje již léta a u našich zákazníků se počet úrazů a ostatních nehod snížil znatelně. Samozřejmě ne jen jako výsledek školení BOZP, ale snad tam nějaký podíl také je.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail