Zákon o inspekci mění státní dozor a zvyšuje finanční postihy

Zdroj: 
Legislativní tahanice kolem zákona o inspekci práce skončily 14. června, kdy Poslanecká sněmovna navzdory předchozímu odporu Senátu a prezidenta republiky opakovaně schválila zákon v podobě téměř shodné s původním návrhem vlády. Zákon rozšiřuje stávající dozor nad bezpečností práce i na aspekty pracovněprávních vztahů původně v gesci úřadů práce, mění organizační strukturu státního odborného dozoru a podstatně zvyšuje finanční postihy za přestupky zaměstnavatelů. Účinnosti nabude již 1. července tohoto roku.

Legislativní tahanice kolem zákona o inspekci práce skončily 14. června, kdy Poslanecká sněmovna navzdory předchozímu odporu Senátu a prezidenta republiky opakovaně schválila zákon v téměř takové podobě, jak jej původně předložila vláda. Zákon rozšiřuje stávající dozor nad bezpečností práce i na aspekty pracovněprávních vztahů původně v gesci úřadů práce, mění organizační strukturu státního odborného dozoru a podstatně zvyšuje finanční postihy za přestupky zaměstnavatelů.  Účinnosti nabude již 1. července tohoto roku jako zákon č. 251/2005 Sb.

Schválená koncepce inspekce práce počítá s jedinou skupinou správních úřadů pro kontrolu dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. V působnosti oblastních inspektorátů bude však nově i dohled nad záležitostmi pracovních smluv, odměňování, diskriminace v zaměstnání či v úseku pracovní doby, tzn. oblastí, které dříve byly kontrolovány úřady práce. „Úřady práce budou nadále  provádět pouze  kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o zaměstnanosti a z právních předpisů upravujících platební neschopnost zaměstnavatelů,“  vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV. Ostatní pracovníci úřadů práce, kteří se věnovali kontrole pracovněprávních vztahů, se stanou zaměstnanci inspektorátů práce.

Právě široký záběr nového zákona společně s přesně definovaným seznamem vysokých pokut za konkrétní přestupky pro fyzické osoby a za  správní delikty pro právnické osoby se stal terčem kritiky  v Parlamentu i Senátu a posléze i důvodem pro vetování zákona prezidentem. Zatímco podle opoziční ODS je  systém pokut svým ohromným rozpětím ideální pro šíření korupce, prezident vetoval zákon zejména proto, že podle něj přenáší některé úkoly a povinnosti, které přísluší výlučně státu, na bedra soukromých firem a zaměstnavatelů. „Zákony se tak v podstatě nedívají na soukromou firmu jako na samostatnou právnickou osobu, ale jako na jeden ze státních úřadů,“ tvrdí Václav Klaus ve svém tiskovém prohlášení k vetování zákona. „Zákony zavádějí dlouhý seznam přestupků, za který bude nově zřizovaný Státní orgán inspekce práce udělovat statisícové až miliónové pokuty. Přitom jde o „přestupky“ také politické povahy (např. rovné zacházení, předpisy o dovolené, zajištění zákazu požívat na pracovišti alkoholické nápoje atd.). Považuje-li stát některé věci za veřejný zájem, měl by ho naplňovat obecně závaznými předpisy a kontrolovat svými orgány,“ dodává se v tiskovém prohlášení.  Veto prezidenta bylo poslední komplikací  při téměř roční anabázi zákona legislativními procedurami (více viz. rámeček Jak byl zákon schvalován?).  

Jak byl zákon schvalován?

Cesta novely zákona o inspekci práce od vládní předlohy zákona 2.6.2004 do konečného schválení Parlamentem 14.6.2005 - odkaz se otevře v novém okně

Sněmovní tisky k zákonu o inspekci – vládní návrh zákona, pozměňovací a jiné návrhy, návrh zákona zamítnutý Senátem, usnesení Senátu o návrhu zákona, stanovisko prezidenta republiky - odkaz se otevře v novém okně.

Důsledky zákona o inspekci

1. Změny ve státním odborném dozoru

Český úřad bezpečnosti práce a stávající inspektoráty bezpečnosti práce budou dle nové právní úpravy nahrazeny centrálním Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) se sídlem v Opavě a osmi oblastními inspektoráty práce (OIP), které budou vykonávat s výjimkou hlavního města Prahy a Středočeského kraje kontrolu vždy pro dva kraje. „Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty budou správními úřady – kontrolními orgány státu na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, jejíž součástí je i bezpečnost práce a technických zařízení,“ říká Robert Vašíček z tiskového oddělení MPSV.

V čele SÚIP bude stát generální inspektor, v čele jednotlivých oblastních inspektorátů vedoucí inspektoři. Úřad bude řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí a do doby nabytí účinnosti služebního zákona bude generálního inspektora a vedoucí inspektory jmenovat a odvolávat ministr práce a sociálních věcí.

Inspektoráty budou bezplatně poskytovat zaměstnancům i zaměstnavatelům základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

Označení, sídla a působnost oblastních inspektorátů práce

 1. Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze vykonává působnost v hlavním městě Praze
 2. Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze vykonává působnost ve Středočeském kraji
 3. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích vykonává působnost v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina
 4. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni vykonává působnost v Plzeňském kraji a v Karlovarském kraji
 5. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem vykonává působnost v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji
 6. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové vykonává působnost v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji
 7. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně vykonává působnost v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji
 8. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem Ostravě vykonává působnost v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji

2. Inspektoři  s novými průkazy

Shodně s novou právní úpravou budou inspektoři práce postupně vybavováni novými služebními průkazy, jejichž podobu stanovuje vyhláška vydaná k provedení zákona. Do té doby se budou při inspekcích prokazovat pověřením SÚIP.

Obr. 1 Vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

inspekce_prukaz 

Popis průkazu:
Průkaz inspektora práce je proveden na ceninový papír s vodotiskem trojlístek, 100 g/m2 , rastrový podtisk irisový přechod, státní znak České republiky jednobarevný, červené svítící číslo průkazu, linka s mikropísmem. Průkaz inspektora práce má rozměry 99 x 68 mm a je uložen v plastovém obalu o rozměrech 105 x 74 mm.

3. Postihy za prohřešky budou vyšší

Za stěžejní část zákona z pohledu zaměstnavatele (ale i odborného dozoru) lze bezpochyby označit čtvrtou část, která v sobě zahrnuje 27 paragrafů (§10 - §37) uvádějících  přestupky a správní delikty  proti předpisům o řízení a zajišťování bezpečnosti práce a dodržování podmínek pracovního prostředí. Postihy pro fyzické i právnické osoby jsou zde oproti současné právní úpravě daleko vyšší, jsou však vázány na konkrétní prohřešky, tzn. nejsou formulovány obecně, tak jak tomu bylo doposud. To by mělo podle tvůrců zákona stanovit  zřetelnější právní limity zaměstnavatelům i inspektorům a zabránit situacím, kdy za malý přestupek může zaměstnavatel dostat vysokou pokutu jenom pro jeho příliš obecné definování v zákoně.

Nově schválená úprava zákona o inspekci počítá s pokutami v limitech do 200 tisíc korun, do 400 tisíc korun a do 2 milionů korun. S pokutou do 200 tisíc korun jsou spojeny prohřešky zaměstnavatele, který poruší stanovené povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast BOZP, čtyř set tisícová pokuta hrozí za diskriminaci v zaměstnání. Za některé přestupky v oblasti odměňování zaměstnanců, v úseku pracovní doby a oblasti bezpečnosti práce bude možné uložit pokutu až ve výši 2 milionů korun.

Příklady pokutovaných přestupků:

 1. Pokuta až 200 tisíc - zaměstnanec pracuje jako řidič a k dispozici má auto se sjetými pneumatikami, které špatně brzdí, a zaměstnavatel ho nutí, aby s tímto autem jel pro náklad.
 2. Pokuta až 400 tisíc - nerovné zacházení, diskriminace z jakéhokoli důvodu. Např. snaha zaměstnavatele znepříjemnit pracovní život lidem vyššího věku, a to tak, aby dobrovolně ze zaměstnání odešli.
 3. Pokuta až 2 miliony - hrubé porušení pracovněprávních předpisů. Např. zaměstnavatel nevyplácí zaměstnancům mzdu, nutí je pracovat ve dnech pracovního klidu. Hrubé porušení bezpečnosti práce – příklad: v železárnách pod jeřábovou dráhou, kde z jeřábu padají žhavé kusy železa, chodí zaměstnanci.

Plné znění zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (publikován ve Sbírce zákonů v částce 94 z 29. června 2005): v novém okně se otevře pdf dokument s plným zněním zákona.

Zákonem o inspekci navržené změny předpisů:

 • 65/1965 - Zákoník práce
 • 174/1968 - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • 29/1984 - Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
 • 1/1991 - Zákon o zaměstnanosti
 • 455/1991 - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • 589/1992 - Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 111/1994 - Zákon o silniční dopravě
 • 18/1997 - Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
 • 48/1997 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • 219/1999 - Zákon o ozbrojených silách České republiky
 • 353/1999 - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • 124/2000 - Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 258/2000 - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • 361/2003 - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 362/2003 - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 40/2004 - Zákon o veřejných zakázkách
 • 435/2004 - Zákon o zaměstnanosti

Nový zákon o inspekci práce (stejně jako další související právní předpisy) naleznete v Tématické příloze.

Pro BOZPinfo.cz zpracoval David Mareček

Autor článku: 

Komentáře

Sankce a postihy

02.07.2005 - 17:38 Martin Kuna
<P>Zajišťuji služby v PO a BOZP jinným podnikatelským subjektů, mám zaměstnance a jsem tudíž i zaměstnavatel a navíc pracuji v chudém regionu. Problémy BOZP vidím z několika stran, né jen z jedné, z té, která stanovuje podmínky vycházející z právních předpisů.</P> <P>Snad každý člověk porušuje právní předpisy (v obecné rovině), v tom bych neviděl nic zvláštního, důležité je posoudit, zda také neporušuje mravní zásady.</P> <P>Sankce mají lidi přivést k tomu, aby změnili své nevhodné chování. Výše některých pokut uvedených v zákoně o inspekci práce bych ale nenazval výchovné, nýbrž likvidační (hlavně pro drobné podnikatele, např. 2 000 000 Kč za neoznačení prostorů bezpečnostními značkami).&nbsp;</P> <P>Jsou podnikatelé a zaměstnavatelé, kteří podnikají a zaměstnávají proto, že něchtějí ždímat stát o sociální dávky. Dalo by se říci, že někteří žijí z ruky do huby. Náš region je takových firem plný. Nemáme strategické investory kteří by byli schopni tyto pracovité lidi zaměstnat. </P> <P>Je mi zcela jasné, že jsou zaměstnavatelé, kteří porušují zásady správného chování. Ti si opravdu tyto sankce zaslouží. Ale jsou zde i ti druzí. </P> <P>Velmi bude záležet na přístupu a organizaci.&nbsp; Doufám, že bude systém vytvořen tak, aby pomáhal, zaměstnavatelům vytvářet lidské pracovní podmínky pro zaměstnance a zaměstnancům mít možnost být zaměstnaní v těchto lidských podmínkách.</P> <P>&nbsp;</P> <P>Z praxe (pokud bude někdo chtít vědět podrobnosti, všechno popřu :-)).</P> <P>Jeden mladý muž utrpěl smrtelný pracovní úraz. Pracoval u zaměstnavatele, ale neměl pracovní smlouvu. Před úřady ale zaměstnavatel uvedl, že u něj nepracoval, ale přišel na návštěvu za kamarádem, který byl řádně zaměstnán.</P>

zákon

03.07.2005 - 21:36 Lenka Charvátová
<P>Dobrý den,</P> <P>souhlasím s předešlým příspěvkem. Ano, je nutné aby zaměstnavatelé dodržovali podmínky práce, ale oni ani zaměstnanci nejsou bez chybičky. Kolik je teď jen otázek zaměstnanců zda musí nosit OOPP, že je jim v tom horko, potí se jim nohy v pracovní obuvi, ale běda pokud jim obuv zaměstnavatel&nbsp;nedá. Zákonu říkám "zákon s ceníkem" a některé sankce jsou opravdu přehnané viz ty bezpečnostní tabulky. Kde je záruka že se inspektor bude chovat korektně? Už teď jsem se setkala s tím, že ikdyž jsem se zápisem nesouhlasila tak zaměstnavatel si nechtěl dělat s inspektorem problémy a raději&nbsp;ho podepsal. Kam se budou moci obrátit zaměsnavetelé pokud je inspektoři budou šikanovat?</P> <P>Navíc je tam spousty personálních věcí, ne že bych neměla přehled o pracovně právních předpisech, ale&nbsp;do některých věcí se opravdu zaměstnavateli pokud pro něj smluvně BOZP dělám nepletu&nbsp;Jsou inspektoři připraveni i na tyhle otázky a problémy?</P> <P>Zaměstnavatel se s diskriminačních důvodů nesmí zeptat jestli je zaměstnankyně těhotná, ale zároveň jí nesmí poslat na pracovní cestu jinak mu hrozí sankce, to budeme všechny podepisovat čestné prohlášení, že nejsme těhotné aby se zaměstnavatel chránil? Vůbec co se týče zaměstnávání žen, budou se zaměstnavatelé pěkně rozmýšlet a to se týká i mladistvých. Nikdo je nebude chtít zaměstnat, a budou plné úřady práce, pracovní návyk je nutný co nejdřív, a pokud mají zájem pracovat tak bychom jim to měli umožnit, ale nebudu se divit zaměstnavateli, že to neriskne...</P> <P>Je toho víc, co mi leží v hlavě a zatím nevím jak to bude vypadat v praxi, ale souhlasím s panem prezidentem, že zákon není ideální a myslím že&nbsp;prestiž bezpečnosti práce to nezvedne.&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P>

Ať žije korupce

20.07.2005 - 16:54 Aleš Wollmuth
<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Dobrý den,</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">po přečtení Zákona 251/2005 se musím zeptat, kdo vlastně nejvíce porušuje ony zmiňované body zákona? A jsou to právě ony velké nadnárodní společnosti, většinou zahraniční, které když jim inspektor, ale i kdokoli jiný řekne, že musí něco udělat, a že ho to bude něco stát, tak mu s&nbsp;ledovým klidem řekne: ".., ale já mohu jít klidně pryč, na východě po mě nikdo nic nechce, tam nikoho nic nezajímá, " není divu, že se pak raději zaměří na malé české firmy, které se tímto stylem ohradit nemohou.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Musím souhlasit s&nbsp;otázkou, jak se zabezpečí korektnost jednání inspektorů? Jak můžu docílit, aby organizace byla bez závad, při tak složitých výkladech právní legislativy. Vždyť, když se zeptáte 5 právníků na jednu věc, každý Vám dá stejně jiné vysvětlení. A to je kámen úrazu a <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>základem pro korupci, která zde vzniká. Pro firmu je daleko přijatelnější uplatit inspektora a dát mu <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>50.000,- "bokem", <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>než platit 2.000.000,- státu. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Myslím si, že zákon je nedomyšlený, stejně jako mnoho ostatních. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">A současné časté změny jsou největším problémem, se kterým se zaměstnanci i zaměstnavatelé potýkají. A když se nad tím vším zamyslím, tak se není čemu divit, že se organizace zákony neřídí. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Jeden měsíc vyjde novela a měsíc na to ji mění, či ruší. Dám-li příklad problematiky paragonů </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">J</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">. vím, netýká to se BOZP. </SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Poslanecká sněmovna by si měla předně uvědomit, že my, jejich voliči, se musíme&nbsp;těmito zákony řídit, jinak jsou zde sankce. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ale oni mají přeci imunitu, na ně se to nevztahuje.<o:p></o:p></B></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></B></FONT></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Zato nás to stojí peníze.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>

<P>Tak takhle teda ne.</P>

20.08.2005 - 23:53 Radim Stránský
<P>Tak takhle teda ne.</P> <P>&nbsp;</P>

Změna k horšímu

30.08.2005 - 15:37 Svatava Kočí
<P>Byť se nacházíme na portálu o BOZP, málokdo si uvědomuje, jakým nepochopitelným způsobem zasáhl zákon o inspekci práce do kontrol dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Oblastní inspektoráty práce podle mého názoru budou dlouhou dobu fungovat tak, že bude kontrolovat BOZP a pak dlouhou dobu nic...Nic proti BOZP, ale mzdy, pracovní smlouvy apod. jsou neméně důležité věci. Vzali jsme to úřadům práce a hodili to napospas nové práávní úpravě...a já říkám špatné právní úpravě.</P> <P>S pozdravem S. Kočí</P>

Dalsi prizivnik

01.10.2005 - 13:28 jastr
5mesicu si na uradech prace stezuji na porusovani zakoniku prace u pracovni agent.Kappa People Ostrava.Jedna se o pobocku v Koline kdy pro jejich klienta sem musel pracovat u pece ve 12smenem provozu,pondeli az sobota.Prestavky na obet si klient naridil:1za 3hod-10min dalsi 3hod 20min.A pak po 3hod.10min.Prace to byla namahava i na psichyku kdy kmenovi zamestnanci pracovali 8hod.Po 3tydnech sem to vzdal a pri navratu do Brna kde sem se zaevidoval jako nezamestnany sem pozadoval prislusne organy o vysvetleni.Dodnes se mezadna organizace nevyjadrila.Proto nevim zda maji nejake kontrolni organy v teto zemi nejaky vyznam.Odbory tady nefunguji jak venku,takze je to HRUZA.Pokut todle cte nekdo z vysoce postavenych tak )bych prosil o vysvetleni jakej je pracovni zakon u bezpecnostnich sluzeb.Jsu nucen prijmat predcasi,pracovni doba je dlouhodobe cca 280hod.nemam cas na rodinu,spanek po nocni,sluzba je od 16hod do 7rano.trebas 12dni po sobe.Kdys prijede kontrola z firmy na objistku a zjisti ze sem unavou usnul,tak mam financni postihy.Nemohu odmitnout sluzby jinak bych prisel o misto.Je to spravne?V zemi je vysoka nezamestnanost.Proc ma jeden delat mnoho hodin a druhej sedi na potpore.?Za to mohou trochu i podnikatele.Nehasme vsechnu vinu jen na lidi.Ja sem si nekdy rekl ze v teto zemi se opravdu nevyplati pracovat.A neni to jen o penezich.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail