Základní pojmy pro krizové řízení. Specifické pojmy pro rizikovou analýzu

Tabulka specifických pojmů používaných při rizikové analýze.

Úvodní článek Základní
pojmy pro krizové řízení

Tabulka
1 Základní pojmy používané v krizovém řízení

Tabulka 2

Specifické pojmy pro rizikovou analýzu

Pojem

Význam (definice) pojmu

Anglický ekvivalent

Děj

Děj je řada vzájemně propojených událostí v prostoru
a čase.

Action

Proces

Proces je  vzájemné propojení dílčích soustav pochodů
(mechanismů), kterými se uskutečňuje a probíhá děj.

Process

Prvek

Prvek je dílčí součást (entita) množiny pochodů, které 
ve svém souhrnu utvářejí proces a jeho jevy.

Element (Component)

Jev

Jev je úkaz, který je výsledkem procesů. Je to soubor
vlastností, parametrů a souřadnic, které určují proces či stav, který
se za stejných (podobných) podmínek vždy (opakovaně) uskuteční.

Phenomena

Scénář

Scénář (režim, chod) je časový průběh jevů v daném
prostoru.

Regime (scenario)

Veličina

Veličina je pojem pro vše, čím lze měřit a popsat jevy.

Quantity

Měření veličiny

Měření veličiny je technologický postup (způsob) určení
hodnoty dané veličiny.

Quantity Measurement

Jednotka veličiny

Jednotka veličiny je odsouhlasený (smluvený, normativní)
rozměr pro číselné vyjádření veličiny.

Quantity Unit

Údaj

Údaj je informace o jevu a jeho vlastnostech, získaná
měřením či pozorováním.

Reading

or

Particular

Data

Data jsou zpracované údaje v daném časoprostoru.
(Význam dat je věcný, legislativní (viz. platné zákony a normy) a arbitrážní
(odborné a soudní spory, posuzování škod)).

Data

Primární data

Primární data jsou údaje získané přímo měřením a vyhodnocením
jevu.

Pozn. – měření a vyhodnocení se obvykle provádí  v měsíčním,
ročním či jiném cyklu v dané lokalitě.

Primary Data

Sekundární data

Sekundární data jsou data získaná dalším vyhodnocením
primárních dat (tj. jsou odvozená složitějšími postupy z primárních
dat). Způsob vyhodnocení je určen účelem, pro který mají být tato data
využita.

Secondary Data

Proměnná

či

Proměnná veličina

Proměnná veličina je  veličina, která může nabývat
různých hodnot, pokud ji lze číselně vyjádřit, nebo  je to 
symbol (neměřitelný statistický znak),  který může mít různé míry.

Variable

Zákonitost

Zákonitost je kvantitativní nebo kvalitativní vztah (závislost).

Relationship

Parametr

Parametr je veličina (zpravidla používaná jako pomocná
proměnná), která charakterizuje daný systém či proces.

Parameter

Charakteristika

Charakteristika je soubor veličin, které  popisují
podstatné (typické) vlastnosti jevů.

Characteristics

Střední hodnota

Střední hodnota je charakteristika úrovně hodnoty statistického
znaku nebo náhodné veličiny. Může to být průměr, medián, modus, či jiná
charakteristika.

Mean Value

Rozptyl

Rozptyl je charakteristika proměnnosti hodnot kvantitativního
statistického znaku nebo náhodné veličiny.

Dispersion

Standardní odchylka

Standardní odchylka  (směrodatná odchylka, střední
kvadratická odchylka) je odmocnina z rozptylu.

Standard Deviation

Četnost

Četnost je počet případů zahrnutých do určité skupiny
(třídy).

Frequency

Model

Model je popis nebo analogie celku, tj. je to reprodukce
charakteristik určitého objektu na jiném objektu většinou speciálně
sestrojeném pro jejich výzkum.

Model

Ukazatel

Ukazatel (indikátor) je  charakteristika  sloužící
k určení vzniku anebo k hodnocení stavu již probíhajícího
jevu.

Indicator

Pozorování

Pozorování je soustavné sledování jevů a procesů v čase
i prostoru. Provádí se  buď měřením hodnot veličin jejich prvků
nebo stanovením měr neměřitelných znaků.

Observation

Pozorovací síť

Pozorovací (observatorní síť) je soustava lokalit (územních
bodů, stanic, profilů, objektů), ve kterých se provádí pozorování.

Observation Network

Monitoring

Monitoring je zvláštní způsob sledování a vyhodnocování,
sloužící pro získání poznatků potřebných pro rozhodnutí o určitém záměru
anebo k vydání výstrahy či předpovědi.

Monitoring je účelově zaměřené pozorování.

Monitoring

Monitorovací síť

Monitorovací síť je systém územních bodů, stanic, objektů,
profilů aj., ve kterých se provádí monitoring.

Monitoring Network

Databáze

Datová báze (databáze) je věcně uspořádaný soubor dat.

Database

Empirická báze

Empirická báze je soubor poznatků, založených na zkušenosti,
získaných pokusem nebo měřením, vyjádřených  ve formě kvantitativních
závislostí a heuristik (i nejisté a neurčité údaje a poznatky) či získaných
od expertů.

Empirical Database

Informační systém

Informační systém je programové vybavení obsluhující
datové báze.

Information System

GIS

Geografický informační systém (GIS) je programové vybavení
(nástroj) umožňující zpracování údajů (krajinotvorných prvků) v daném
území.

Geographic Information System

Geografická databáze

Geografická databáze je soubor dat o území.

Geographic Database

Časoprostor

Časoprostor (prostoročas) je nerozlučné spojení času
s prostorem.

Space-time

Geografická databáze v časoprostoru

Geografická databáze v časoprostoru je soubor vybraných
časových řad v určitém území.

Geographic Database in Space-time

Expertní systém

Expertní systém je programové vybavení obsluhující systém
datových bází, matematických modelů a bází empirických hodnot veličin
a měr statistických znaků. Se znalostní bází pracuje za pomoci speciálních
matematických nástrojů, které dodává teorie mlhavých „fuzzy“
množin. Tento způsob vyhodnocování je výsledkem výzkumu umělé inteligence.

Expert System

Náhodný jev

Náhodný jev je jev, který je vyvolán náhodnými (nedeterministickými)
vstupy.

Random Phenomena

Pravděpodobnostní přístup

Pravděpodobnostní přístup je založen na předpokladu,
že výskyt  každého jevu má určitou nejistotu, tj. možnost výskytu
náhodného jevu je odhadnuta určitou hodnotou pravděpodobnosti.

Probabilistic Approach

Deterministický přístup

Deterministický přístup je založen na předpokladu, že
každý jev je nutným důsledkem podmínek a příčin.

Deterministic Approach

Konzervativní přístup

Konzervativní přístup je založen na předpokladu, že z důvodu
bezpečnosti je nutno při odhadech a výpočtech zvážit právě ty hodnoty
základních veličin, které vystihují nejméně příznivý případ a při splnění
zajišťují nejvyšší dosažitelnou bezpečnost.

Conservative Approach

Nejistota dat

Nejistota v datech vychází z předpokladu, že odchylky
v hodnotách veličin  jsou způsobeny náhodností jevu.

Random Data Uncertainties

Neurčitost dat

Neurčitost dat  vyplývá ze skutečnosti, že data
jsou  neúplná, nehomogenní (tj. jejich přesnost závisí na jejich
velikosti nebo na čase výskytu) a nestacionární. Mají značný rozptyl
a jsou zatížená náhodnými chybami, jejichž funkce rozdělení obvykle
není možno stanovit.

Uncertain Data (Indeterminate Data)

Agregace dat

Agregace dat je seskupení prvků,  mezi nimiž neexistují
pevnější vazby a  spojuje je jen jedna společná vlastnost nebo
prostorová blízkost.

Data Aggregation

Významnost

Významnost je věrohodnost výskytu či velikosti jevu či 
hodnoty veličiny.

Relevance

or

Significance

Spolehlivost

Spolehlivost je schopnost systému bezchybně dodržovat
stanovené požadavky po stanovenou dobu.

Credibility

ALARA

ALARA je princip, který stanovuje zásadu, že z možných
hodnot dopadů pohromy je pro společnost přijatelná ta hodnota, která
je rozumně technicky dosažitelná.

ALARA

Limity a podmínky

Limity a podmínky jsou nástroje pro řízení bezpečnosti
technologických zařízení. Jejich dodržování zaručuje bezpečný provoz
technologického zařízení.

Limits and Conditions

Princip předběžné opatrnosti

Princip předběžné opatrnosti  je princip, který
ukládá v případě nejistých nebo neurčitých dopadů připravovaného
rozhodnutí na budoucí vývoj lidské společnosti a životního prostředí
toto rozhodnutí neprovést z důvodu bezpečnosti. 

Precautionary Principle

Průkaz odolnosti

Průkaz odolnosti tvoří soubor výpočtů, testů, analogií,
úsudků, kterými lze s jistou spolehlivostí stanovit, že sledované
zařízení či jeho části jsou odolné až do stanovené (specifikované) úrovně
pohromy.

Capability Demonstration

Hodnocení techniky

Hodnocení techniky je hodnocení, které posuzuje přínos
dané technologie pro společnost podle jejích dopadů na základě kritérií
ze všech oblastí života společnosti (technické, ekologické, sociální,
společenské, ekonomické, právní).

Technology Assessment

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail