Základní informace pro cizince o pracovněprávních předpisech v ČR

Zdroj: 

Informace o pracovněprávních předpisech ČR - pracovním poměru, pracovní době, odměňování, kompetencích SÚIP - nejen pro cizince.

Část 6. Informace a kompetence SÚIP

Část 6. Informace a kompetence SÚIP

Informace Státního úřadu inspekce práce k záležitosti výkonu závislé práce

Nelegální práci definuje zákon o zaměstnanosti jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, resp. cizincem bez povolení (nebo v rozporu s povolením) k zaměstnání nebo k pobytu (v případech, kdy je povolení příslušnými právními předpisy vyžadováno). Závislou práci definuje zákoník práce jako práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, přičemž základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr (založený pracovní smlouvou) a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (těmi jsou dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Kompetence orgánů inspekce práce

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti, dodržování a ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny:

 • kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů,
 • vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků,
 • ukládat pokuty.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce nejsou oprávněny:

 • řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnanců vůči zaměstnavateli (například vymáhání mzdy, vymáhání potvrzení o zaměstnání, řešení sporů o neplatnosti právních úkonů jako je výpověď, neuznání pracovního úrazu apod.),
 • vydávat stanoviska a výklady k jednotlivým ustanovením pracovněprávních předpisů.

Co může udělat zaměstnanec, jestliže se domnívá, že zaměstnavatel nedodržuje pracovněprávní předpisy?

 • může využít osobně poradenských dnů na nejbližším oblastním inspektorátu práce,
 • může zaslat dotaz prostřednictvím elektronické pošty,
 • může podat podnět ke kontrole,

Informace naleznete na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/.

Státní úřad inspekce práce vydal informační materiály týkající se vybraných oblastí zákoníku práce, informace naleznete na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce - www.suip.cz/informacni-materialy/pracovnepravni-vztahy.

Další informace z činnosti Státního úřadu inspekce práce v oblasti ochrany pracovních vztahů a podmínek, kontroly vyplývající ze zákona o zaměstnanosti a v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci naleznete na webových stránkách www.suip.cz nebo na oblastních inspektorátech práce, jejichž adresy jsou na těchto stránkách uvedeny.

Kam se může cizinec zaměstnaný v ČR obrátit, jestliže ho zaměstnavatel vykořisťuje v práci? (Poskytuje mu jen velmi nízkou mzdu nebo jeho mzdu zadržuje, nutí ho pracovat za nedůstojných podmínek, nerespektuje jeho základní práva zakotvená v zákoníku práce, zastrašuje ho, zabavuje mu jeho doklady.)

 • na službu krizové pomoci - na specializovanou neziskovou organizaci La Strada ČR, o. p. s., www.strada.cz,
 • na občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců, www.cicpraha.org,
 • na neziskovou organizaci Sdružení pro Integraci a migraci, www.migrace.com.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail