Základní informace pro cizince o pracovněprávních předpisech v ČR

Zdroj: 

Informace o pracovněprávních předpisech ČR - pracovním poměru, pracovní době, odměňování, kompetencích SÚIP - nejen pro cizince.

Část 2. Pracovní doba a agenturní zaměstnávání

Část 2. Pracovní doba a agenturní zaměstnávání

Pracovní doba

Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin. U zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem nesmí překročit 38,75 hodiny týdně. U zaměstnanců pracujících v podzemí při ražbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem nesmí překročit 37,5 hodiny týdně. U zaměstnanců mladších 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a v případě více pracovních vztahů nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Přestávka v práci se poskytuje nejdéle po 6 hodinách (u mladistvých nejdéle po 4,5 hodinách) nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut. Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami musí být alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů musí být v trvání alespoň 35 hodin (u mladistvých 48 hodin). Práci přesčas je možno konat jen výjimečně. Nařízená práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období 26 týdnů po sobě jdoucích (52 týdnů při vymezení kolektivní smlouvou) a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah lze požadovat práci přesčas jen po dohodě se zaměstnancem.

Dovolená

Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Dovolená přísluší při nepřetržitém trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli a výkonu práce alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Dovolená za odpracované dny činí jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů. Dodatková dovolená přísluší vymezené skupině zaměstnanců při výkonu zvlášť obtížných prací. Při výkonu práce celý kalendářní rok přísluší 1 týden dodatkové dovolené, jinak za každých 21 odpracovaných dnů přísluší jedna dvanáctina. Krácení dovolené se provádí v případě, že zaměstnanec nepracoval z důvodu překážek v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce. Za prvních 100 zameškaných směn se dovolená krátí o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 dnů také o jednu dvanáctinu.

Agenturní zaměstnávání

Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání (cizinci mimo EU) nebo je osobou se zdravotním postižením. Agentura práce přiděluje svého zaměstnance dočasně k výkonu práce pro uživatele na základě dohody o dočasném přidělení mezi ní a uživatelem, která musí mít písemnou formu. K dočasnému výkonu práce u uživatele přiděluje agentura práce zaměstnance na základě písemného pokynu, který obsahuje: název a sídlo uživatele, místo výkonu práce u uživatele, dobu trvání dočasného přidělení, určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji, podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele. Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Doba dočasného přidělení k výkonu práce u téhož uživatele nemůže být delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Vysílání pracovníků

Za vyslaného pracovníka (zaměstnance) se považuje pracovník (zaměstnanec), který po omezenou dobu vykonává práci na území jiného členského státu EU, než ve kterém obvykle pracuje. Je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území ČR, vztahuje se na něho právní úprava ČR, pokud jde o:

  • maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku,
  • minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část,
  • minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci přesčas,
  • bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
  • pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvé,
  • rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi, zákaz diskriminace,
  • pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání.

Výše uvedené se nepoužije, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů členského státu Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, pro něho výhodnější. Výhodnost se posuzuje u každého práva vyplývajícího z pracovněprávního vztahu samostatně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail