Základní evropské požadavky na provozované výtahy

Výsledky analýzy bezpečnosti provozovaných výtahů provedené českou asociací výrobců výtahů v roce 2005. Analýza byla provedena v souvislosti s používanými předpisy, článek uvádí výběr nejzávažnějších poznatků.

V roce 2005 byla iniciativou české asociace výrobců výtahů (ČAVV) zmapována oblast bezpečnosti provozovaných výtahů a byla vypracována analýza, z níž uvádím to nejdůležitější s vazbou na používané předpisy.

ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

V Evropě je dnes používáno kolem 3 milionů výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů, z nichž je v provozu více než polovina výtahů starých 20 let nebo starších. Pouze málo výtahů bylo do této doby modernizováno a odpovídá současné úrovni bezpečnosti a splňuje odpovídající požadavky.

Životnost výtahů je delší než u většiny jiných dopravních systémů a zařízení budov, což znamená, že konstrukce výtahu, jeho provedení a bezpečnost zaostává za moderní technikou. Nebudou-li existující výtahy upravovány na současný stav bezpečnosti techniky, počet úrazů a škod na majetku poroste (zvlášť v budovách, do kterých má přístup veřejnost).

Vzhledem ke skutečnosti, že dopravovaná osoba nemá po uzavření dveří žádný vliv na řízení tohoto zařízení a u zastaralých výtahů nemá ani žádný kontakt s „vnějším světem“, musí mít absolutní důvěru v bezpečnost výtahu. Výtah je zcela bezpečný jen tehdy, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují žádná provozní rizika vysoké a střední úrovně uvedená v dokumentu SNEL, která mohou vyvolat nebezpečné situace při provozu výtahů.

Uživatelé tedy očekávají od výtahů obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti. Navíc v celé Evropě existuje trend růstu počtu starších osob a také osoby s omezenou schopností pohybu a orientace očekávají umožnění přístupu a provedení výtahů vhodné pro všechny. Proto je zvlášť důležité poskytnout osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a osobám starším bezpečné prostředky pro vertikální dopravu bez doprovodu.

SNEL (Safety Norm for Existing Lifts): EN 81-80

EN 81-80 má být použita jako technický návod k prosazení progresivního a výběrového udržování a/nebo zvyšování bezpečnosti existujících výtahů. Uplatněním zde uvedených postupů bude zvýšena bezpečnost a přístupnost uživatelům, servisním a inspekčním pracovníkům. Vytvoření zvláštního národního zákona nebo nařízení vlády členských států EU na základě EN 81-80 může dát těmto postupům více povinný charakter.

Napomoci dosažení vysokého stupně uplatnění EN 81-80 může stávající národní legislativa založená na transpozici těchto evropských směrnic a doporučení:

 • Doporučení Evropské komise č. 95/216/ES, na odstranění 10 největších rizik u výtahů;
 • Směrnice 89/655/ES doplněná 95/63/ES a 2001/45/ES, používání pracovních zařízení (tzv. směrnice UWED);
 • Směrnice 85/374/ES z 25. června 1985, o odpovědnosti za výrobek;
 • Směrnice 2001/95/ES ze 3. prosince 2001, o bezpečném výrobku pro spotřebitele;
 • Směrnice 89/391/ES ze 12. června 1989, o přijetí opatření k podpoře zvyšování bezpečnosti a zdraví pracovníků.

Zavedení EN 81-80, zahrnující definici 74 provozních rizik, se v jednotlivých zemích liší podle národního posouzení těchto rizik u provozovaných výtahů. Národní vydefinování úrovní provozních rizik, rozdělených v EN 81-80 jako extrémní, vysoká, střední a nízká, závisí na:

 • historii a obsahu dřívějších národních právních předpisů a technických norem stanovujících tehdejší národní vyhovující úroveň bezpečnosti výtahů,
 • charakteru zjištěných provozních rizik konstrukčních provedení výtahů,
 • statistice havárií výtahů způsobených vznikem nebezpečné situace na základě výskytu provozních rizik u těchto výtahů,
 • sociálním očekáváním v této věci.    

Základní evropské požadavky na provozované výtahy

Základní filozofie

Bezpečnost a jistota uživatelů výtahů může být zajištěna pouze tehdy, jestliže stávající výtahy jsou řádně a pravidelně udržovány odborně způsobilými společnostmi a jestliže technická úroveň dříve vyrobených konstrukcí výtahů je průběžně zvyšována na úroveň vyžadovanou obvyklými standardy bezpečnosti, vypracovanými na základě současného stupně technického poznání. EU sjednocuje úpravu dané oblasti v roce 1995 základním dokumentem, kterým je: 

Doporučení Evropské komise 95/216/EC ze dne 8. června 1995, 

ve kterém Komise ke zlepšení bezpečnosti existujících výtahů doporučila členským státům:

Kde jsou existující zákony nedostatečné, podniknout veškerá nezbytná opatření pro splnění požadavků tohoto doporučení:

 • zajistit přiměřenou údržbu pro existující výtahy,
 • zvýšit bezpečnost těchto výtahů podle zásad uvedených v příloze doporučení. 

Podniknout i další opatření, která nejsou uvedena v příloze, jestliže je to v zájmu bezpečnosti. 

Evropská bezpečnostní norma SNEL

V dalších letech je tento dokument rozpracován na základě analýzy nehod a havárií výtahů do návrhu normy SNEL, která je následně ratifikována jako evropská norma EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů a uvádí 74 provozních rizik, která se mohou u výtahů vyskytnout, a která je nutné podle míry závažnosti a četnosti výskytu odstranit k zajištění bezpečného provozu výtahů na území EU. Snahou je, aby na území EU byly provozovány výtahy se shodnými nebo podobnými technickými charakteristikami a tím i shodnou úrovní bezpečnosti uživatelů výtahů. 

Přehled současného stavu v ČR

Implementace základních evropských principů

Doporučení 95/216/ES

Servis výtahů:
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů;
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Zkoušení výtahů;

Provozní rizika výtahů:
ČSN EN 81-80 s národní přílohou obsahující 8 dalších rizik;

Směrnice 89/655/ES
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

Směrnice 85/374/ES
zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků;

Směrnice 2001/95/ES
zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění, zákon na ochranu spotřebitelů;

Směrnice 89/391/ES
zákon č. 65/1965 Sb. v platném znění, zákoník práce.

Výsledky provádění inspekčních prohlídek se současným zjišťováním provozních rizik

Termín inspekční prohlídky byl poprvé zaveden v roce 2001 spolu se zjišťováním a návrhem na odstraňování provozních rizik uvedených v ČSN 27 4007. V současné době je srovnávacím dokumentem ČSN EN 81-80, která nabyla platnosti k 1.7.2004.

Do této doby bylo provedeno akreditovanými inspekčními orgány typu A cca 13 tisíc inspekčních prohlídek  - ty jednoznačně vypovídají  o nedobrém stavu provozovaných výtahů, kdy na každém z nich je zjišťována celá řada nebezpečí rizik.

Přehled výsledků dosud provedených inspekčních prohlídek (k 31.12.2004)

Výsledky za rok 2005 nejsou bohužel známy, protože některé Inspekční orgány nespolupracují.

Jako příklad je uvedeno několik ze závažných zjištěných nebezpečí (viz. seznam).

 • Přítomnost škodlivých materiálů - zjištěno v 51 % případů
 • Chybějící nebo omezený přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - zjištěno v 92 % případů
 • Systém pohonu se špatnou přesností zastavování/vyrovnávání - 59 %
 • Chybějící nebo nevyhovující odolnost proti vandalům - 80 %
 • Chybějící nebo nedostatečná funkce řízení při požáru - 100 %
 • Ohrazení šachty perforovanými stěnami - 15 %
 • Částečné ohrazení šachty s příliš nízkým ohrazením - 15 %
 • Nedostatečné zajišťovací zařízení vstupních dveří do šachty a prohlubně - 5 %
 • Nevyhovující svislý povrch stěny pod prahy šachetních dveří - 50 %
 • Chybějící nebo nedostatečné oddělení dráhy vyvažovacícho / vyrovnávacího závaží - 96 %
 • Chybějící nebo nedostatečná přepážka v prohlubni při více výtazích v jedné šachtě - 4,5 %

Sociální očekávání

V úvahu by měl být vzat zejména demografický vývoj v Evropě, kdy evropská populace stárne a zvyšuje se počet tělesných postižení, včetně postižení souvisejícího se stárnutím; v současnosti se odhaduje počet starších lidí a lidí s omezenou schopností pohybu a orientace na 80 milionů, což je velký a stále rostoucí podíl populace Evropské unie.

Ekonomické, sociální a kulturní možnosti starších lidí a lidí s omezenou schopností pohybu a orientace jsou v současné době podceňovány a společnost bude potřebovat obecně rozvíjet tento potenciál pro ekonomický a sociální prospěch celé společnosti.

Odstraňování diskriminace související s tělesným postižení a stářím je uvedeno v doložce proti diskriminaci (článek 6a) Amsterodamské smlouvy Evropské unie. 

ZDROJ:
Vaněk, Václav.  Základní evropské požadavky na provozované výtahy. Jakost Bezpečnost Ekologie, č. 2, 2006, s. 17 – 19.

Autor článku: 

Komentáře

Collin

13.05.2007 - 07:58 Brodie
http://428087699be0b3864a788345db44dd21-t.myhlok.info <a href="http://428087699be0b3864a788345db44dd21-h.myhlok.info">428087699be0b3864a788345db44dd21</a> [url]http://428087699be0b3864a788345db44dd21-b1.myhlok.info[/url] [url=http://428087699be0b3864a788345db44dd21-b2.myhlok.info]428087699be0b3864a788345db44dd21[/url] [u]http://428087699be0b3864a788345db44dd21-b3.myhlok.info[/u] 365cb308b82acfc7fe6dc43d1469d62d

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail