Zakládání České technologické platformy bezpečnosti průmyslu

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity v Ostravě se ujala role koordinátora v založení České technologické platformy bezpečnosti průmyslu (CZ TPIS) v souladu s Evropskou technologickou platformou v této oblasti (ETPIS – European Technology Platform on Industrial Safety).

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity v Ostravě se ujala role koordinátora v založení České technologické platformy bezpečnosti průmyslu (CZ TPIS) v souladu s Evropskou technologickou platformou v této oblasti (ETPIS – European Technology Platform on Industrial Safety). Vznik CZ-TPIS umožní propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy, a to v souladu s evropskými legislativními požadavky.

Úvod

Technologické platformy v Evropě, obecně, sdružují nejrůznější průmyslové podniky, výzkumné a finanční instituce, orgány státní správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významných technologických oblastech. Cílem takového seskupení je vytvořit střednědobou až dlouhodobou vizi budoucího technologického vývoje, která bude mimo jiné zahrnovat i významné otázky týkající se hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v Evropě.

Účinná komunikace mezi zástupci rozhodovací sféry a technologickou platformou přispěje k odstranění bariér v podobě nařízení, norem a standardů, ekonomických opatření, bezpečnosti a rozvoje lidských zdrojů. Tímto způsobem ovlivní vznik technologické platformy řadu dějů v ekonomické i sociální oblasti na evropské i národní a regionální úrovni [1].

Evropská komise podporuje proces vzniku platforem a směřuje své aktivity do této oblasti, stejně jako sledování vývoje platforem tam, kde je to vhodné pro posílení národních ekonomik a následně pro zvýšení konkurenceschopnosti EU v globálním měřítku. V současné době je Evropskou komisí prioritně podporováno 6 platforem z přibližně 30 technologických platforem v Evropě. Jedná se o platformy se zaměřením na:

  • Vodík a palivové články (Hydrogen and Fuel Cells)
  • Letectví a letecká doprava (Aeronautics and Air Transport)
  • Inovační lékařství (Innovative Medicines)
  • Nanoelektronické technologie (Nanoelectronics Technologies)
  • Vestavěné počítačové systémy (Embedded Computing Systéme)
  • Monitoring pro životní prostředí a bezpečnost (Global Monitoring for Environment and Security)

Technologické platformy budou poskytovat impulsy pro nové technologie, ale i pro ty tradiční v Evropě. Účast soukromého sektoru v technologických platformách zajistí činnost v souladu s potřebami trhu v daném odvětví. Účast malých a středních podniků bude aktivně podporována, protože jsou důležitými partnery průmyslu a často se podílejí na vývoji nastupujících technologií a na významných inovacích [1].

Klikněte pro zvětšení

Obrázek č. 1: Členění ETPIS do pracovních skupin

Během rozvoje technologické platformy by mělo dojít k identifikaci problematických ekonomických i sociálních témat a k jejich odstraňování.

Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu

Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu - ETPIS, s podtitulem: Safety for Sustainable European Industry Growth, byla založena v roce 2004 s cílem spojit odborníky zabývající se touto problematikou, a ovlivnit tak budoucí výzkum bezpečnosti průmyslu [2]. Tato platforma je rozdělena do 5 pracovních skupin a zároveň na 4 huby (viz obrázek č. 1).

V současné době je k ETPIS přihlášeno 260 nejrůznějších odborníků ze 180 organizací pocházejících z 29 různých zemí Evropy. Tato platforma má již připravený „Strategický výzkumný program“, který obsahuje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a úkoly [3]. Hlavními zástupci ETPIS jsou Richard Gowland z Evropského centra procesní bezpečnosti (EPSC) a Olivier Salvi z INERIS.

Na únorovém setkání platformy, tohoto roku v Bruselu, zazněl požadavek na založení národních platforem bezpečnosti průmyslu, které již fungují například ve Španělsku, Francii, Itálii, ale i v Polsku, Slovinsku a dalších zemích EU. Zároveň bylo zdůrazněno, že založení národních platforem je důležité zejména pro navázání úzkého kontaktu s evropskou platformou ve specifikaci směřování dalšího bezpečnostního výzkumu a vývoje.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu

Na základě členství v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu (ETPIS) se Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava ujala role koordinátora v založení této platformy v České Republice.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS) si klade za cíl zapojit ČR do realizace hlavní činností ETPIS, propagovat získané znalosti a zkušenosti v českém průmyslu a tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu. Vznik CZ-TPIS umožní propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy.

Hlavním cílem CZ-TPIS je společně identifikovat národní zájmy v oblasti bezpečnosti průmyslu, tyto zájmy jednotně prosazovat na evropské úrovni a vyhledávat tak finanční zdroje na podporu investic a výzkumu průmyslové bezpečnosti v České Republice, a to vše v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu je zakládána v následující struktuře (viz obrázek č. 2):

Klikněte pro zvětšení

Obrázek č. 2: Organizační struktura CZ-TPIS
Poznámky: PS – pracovní skupina

Platforma je řízena vědeckým výborem složeným ze zástupců vědeckých a výzkumných ústavů, státních orgánů a universit, průmyslu a dalších významných organizací. Základním článkem jsou pracovní skupiny vedené odborníky pro danou oblast a ustavené pro koordinaci jednotlivých priorit, s přímým napojením na příslušné zainteresované strany.

Administrativní řízení a organizaci CZ-TPIS zajišťuje řídící výbor platformy, který za tímto účelem ustaví funkci předsedy řídícího výboru. Řídicí výbor je výkonným orgánem CZ-TPIS a jeho členové jsou voleni valnou hromadou z řad členů platformy. Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem platformy. Jejím úkolem je dohlížet na finanční hospodaření platformy. Nejvyšším orgánem CZ-TPIS je pak valná hromada, kterou tvoří všichni členové platformy. Mezi hlavní úkoly valné hromady patří především schvalovat činnost platformy jako takové pro dané období.

Členství v České technologické platformě bezpečnosti průmyslu

CZ-TPIS je dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu. Jejím posláním je podpora organizací působících ve prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice, společného identifikování národních zájmů v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotného prosazování těchto zájmů na evropské úrovni.

Členem platformy se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si přeje tuto platformu podporovat, a souhlasí se Stanovami CZ-TPIS. Členství v CZ-TPIS vzniká zasláním přihlášky prostřednictvím webových stránek platformy http://www.cztpis.cz/ a následným schválením členství Řídícím výborem. Mezi základní požadavky na členství v CZ-TPIS patří především: účast na pravidelných setkání valné hromady a řídícího výboru, zpracování a připomínkování připravovaných dokumentů „Strategické programy výzkumu“ včetně zaplacení členských příspěvků.

Přínosem členství v CZ-TPIS bude především spolupodílení se na vývoji oblasti bezpečnosti průmyslu, ovlivnění vytváření politiky a právních předpisů v této oblasti, spolupráce na řešení vědecko-výzkumných úkolů, získávání prostředků z národních a mezinárodních zdrojů a podpora realizace výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi.

Závěr

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity v Ostravě se ujala role organizátora 1. zasedání valné hromady České technologické platformy bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS), které se konalo dne 13. června 2007 v Nové aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

Valná hromada, konaná druhý den konference BOZP 2007, zahájila činnost národní platformy v souladu s fungující Evropskou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu (ETPIS). Doufáme, že toto vznikající sdružení povede do budoucna k většímu zapojení českých partnerů do projektů 7. Rámcové programu EU a dalších národních a mezinárodních projektů, a tím přispěje k řešení otázek bezpečnosti průmyslu v České republice.

Literatura

[1] Rudolf Fryček, Karel Klusáček a Zdeněk Hejda: Technologické platformy, studie Technologického centra AV ČR, Praha, prosinec 2005.
[2] Salvi O., Gowland R., 2006. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS), an opportunity for a sustainable European industry growth. Proceedings of the International Conference on Safety and Reliability, September 18-22, Estoril, Portugal, Vol. 2, 1113-1120.
[3] European Technology platform on Industrial Safety [online]. c2006, Dostupné z: http://www.industrialsafety-tp.org/

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail