Zákaz elektronických cigaret

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Můj dotaz se týká zákazu kouření včetně elektronických cigaret dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V současné době řeším u elektronické cigarety typu IQOS, u kterých výrobci cigaret připravili pro náruživé kuřáky naprostou novinku. Bezdýmové neboli zahřívané tabákové produkty, které na rozdíl od elektronických cigaret obsahují tabák! Bezdýmný tabákový výrobek IQOS funguje tak, že se do přístroje zastrčí malá „cigareta“. Na rozdíl od klasických cigaret nehoří, ale pouze se zahřívá. Kuřák tedy vdechuje páru obsahující nikotin. Proto by mě zajímalo, zda platí zákaz i pro tento typ cigarety na veřejných prostorech.

Ano, samozřejmě. I sám nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, to stanoví výslovně. V ustanovení § 8 odst. 1 pod písmeny a) až l) jsou taxativně vyjmenovány prostory, kde se zakazuje kouřit a v odstavci 2 se výslovně stanoví, že se zakazuje používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.

Primárním cílem tohoto ustanovení je zajištění ochrany před expozicí tabákovému kouři v prostředí, resp. nepřímému tabákovému kouři. Tento cíl je v souladu s článkem 8 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku ohledně ochrany před expozicí tabákovému kouři. Ustanovení vymezuje prostory, kde je kouření zakázáno.

Kouření je v prováděcích pokynech k čl. 8 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku definováno jako držení zapáleného tabákového výrobku nebo manipulace s ním, bez ohledu na to, zda je kouř aktivně vdechován nebo vydechován.

Podle nové právní úpravy se zákaz kouření, stejně jako tomu bylo doposud, vztahuje na veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory. Tyto prostory se nově označují jako „vnitřní“ nikoliv jako „uzavřené“. Zákon již neuvádí taxativní výčet některých kategorií veřejných míst, jako tomu je ve stávající právní úpravě (např. veřejnosti volně přístupné prostory budov státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků nebo finančních institucí), neboť tyto prostory stejně jako další (např. pasáže obchodních domů, budovy související s veřejnou dopravou) zahrnuje výše zmiňované označení „veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory“.

Zákon č. 379/2005 Sb. neobsahoval definici kouření, ale podle výkladu Ministerstva zdravotnictví se mělo přihlédnutím k účelu zákona analogicky aplikovat ustanovení § 8 cit. zákona, které stanovuje zákaz kouření na různých typech míst, i na používání elektronických cigaret. V opačném případě by bylo např. možno tolerovat užívání elektronických cigaret ve všech vnějších a vnitřních prostorech všech typů škol a školských zařízení (viz § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb.), což není  zejména z hlediska výchovy a ochrany zdraví dětí a mládeže žádoucí.

Z těch všech důvodů a k vyřešení nejasnosti ohledně výkladu právní úpravy obsažené v zákoně č. 379/2005 Sb. a s ohledem na připomínky ze strany odborné veřejnosti (např. České asociace adiktologů) atd. byla zavedena v tomto zákoně regulace užívání elektronických cigaret na většině míst, kde platí zákaz kouření (dopravní prostředky veřejné dopravy, školy, dětská hřiště, divadla atd.). Elektronické cigarety je možno používat ve stavebně odděleném prostoru vyhrazeném ke kouření, je-li u daného typu místa jeho zřízení zákonem umožněno, a dále v provozovně stravovacích služeb či v prostorech zoologické zahrady.

Podle důvodové zprávy, která vyplývá ze zprávy WHO k ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems) shrnující dosavadní vědecké poznatky v této oblasti, která byla publikována v září 2014, mimo jiné, že užívání elektronických cigaret zvyšuje expozici nikotinu a dalších toxických látek u nekuřáků či osob v okolí uživatele a pozornost by v tomto smyslu měla být věnována zejména ochraně mladistvých. Toto opatření je i v souladu s doporučením pro smluvní strany Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku týkajícím se ochrany osob neužívajících ENDS a ENNDS (Electronic Non-Nicotine Delivery Systems) před expozicí emisí z těchto výrobků, uvedeným v jednom z rozhodnutí z 6. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (13. až 18. říjen 2014, Moskva; rozhodnutí č. FCTC/COP6/9).

Rozšířit zákaz kouření či zákaz používání elektronických cigaret i na další prostory (včetně veřejných prostranství v blízkosti škol apod.) mohou i nadále za určitých podmínek obce v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou.

Autor článku: 

Komentáře

Nedošlo k záměně tématu?

06.12.2017 - 18:01 Robert Frdlík
Mám pocit, že odpověď řeší něco jiného, než tazatelův dotaz - pokud jsem dobře rozuměl, tazatel se ptal na platnost zákazu kouření a používání elektronických cigaret pro konkrétní, nový typ "cigarety" - přístroje, kde tabák nehoří. Pokud je kouření definováno jako "držení zapáleného tabákového výrobku nebo manipulace s ním, bez ohledu na to, zda je kouř aktivně vdechován nebo vydechován", pak se zřejmě o kouření nejedná, a je skutečně na místě dotaz, zda je tento zákaz pro daný výrobek platný. Místo toho je odpověď primárně směřována na prostory, kde zákaz platí. O tom ale dotaz nebyl. Sám jsem nekuřák a zákaz mi nikterak nevadí, ale jako OZO BOZP bych v tomto také měl rád jasno. Děkuji za upřesnění.

elektronická cigareta všeobecně

11.12.2017 - 14:29 Petr Strakoš
Dobrý den, zde bych vycházel ze znění zákona, který řeší elektronickou cigaretu všeobecně (§2 písmeno e) jako "výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků", tudíž typ uvolnění nikotinu do výparů dle mého nehraje roli.

Vyjádření JUDr. Evy Dandové

11.12.2017 - 16:10 Kateřina Hrubá
Omlouvám se, jestli jsem svůj názor zcela nevysvětlila jasně. Chtěla jsem ale říci, že zákaz kouření platí a to nejen pro tabákové výrobky, ale i pro veškeré jiné "elektronické" či jaké cigarety. Za účinnosti starého zákona byl problém, že se tam výslovně nehovořilo o elektronických cigaretách, dnes tam elektronické cigarety jsou výslovně uvedeny a trh si najde nový vynález. To se nedá nic dělat, pokrok je pokrok i v kouření. Ale zákon nemohu vykládat pouze dogmaticky slovně - musím ctít smysl a účel toho, co chtěl zákonodárce říci a tady chtěl postihnout absolutním zákazem kouření a jakékoliv formě. Vždyť se nejedná jen o ostatní nekuřáky, ale především se jedná o kuřáky samotné, o jejich zdraví. Proto když to je výrobek, kde kuřák přímo vdechuje tabákový kouř, tak je to podle mne cigareta a nediskutovala bych nad tím, jestli kouř vdechuje tak nebo tak. Jestli se to nějak rozšíří, tak to asi bude znamenat novelu zákona a další rozšíření zákazu kouření i na tyto "cigarety necigarety". Tento nový zákon byl ale přijat za účelem, aby posílil zákaz kouření a to musíme ctít.

re: nové el. cigarety

12.12.2017 - 07:55 Robert Frdlík
Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď, chápu, a sdílím názor ctít smysl a účel zákona . Myslím ale, že trvá problém s vymahatelností. Na další- širší- debatu by pak asi bylo, do jaké míry chceme předepisovat jednotlivci, jak má nakládat se svým zdravím, pokud tím neovlivňuje jiné (což se zřejmě u tohoto nového typu "cigarety" neděje). To se pak dostáváme k přejídání, alkoholu, kávě... . V každém případě ale děkuji za Váš názor a za Vaši potřebnou práci. je skvělé, že takovéto fórum existuje a že se mu někdo aktivně věnuje.

elektronická cigareta

04.03.2019 - 20:43 Jiřina Chýlová
Dobrý den,se zájmem jsem si přečetla předešlé dotazy i odpovědi JUDr. Evy Dandové. Stále mi není jasné z jakého důvodu mi někdo chce přikazovat či přikazuje,zda můžu či nikoliv kouřit .Prakticky nevěřím vlastním očím/uším/ co všechno smím či nesmím v této jak se stále používá konečně svobodné zemi. Opravdu čekám, kdy mi někdo zakáže kupovat třeba slaninu do svíčkové,protože není zdravá. Možná tomu opravdu nerozumím--nemám vysokoškolské vzdělání- ale obyčejný selský rozum se mi vzpírá tomuto porozumět jako symbolu svobody naší země. Stále se mluví jak dříve bylo plno říkazů a zákazů ,ano nesmělo se krást, nepracovat, ale do soukromí nikdo nikomu nezasahoval. Naopak, nyní je stále velká část naší populace něčím omezovaná. Čekám kdy konečně kouknete na alkoholiky,kteří v opojení stále ve větším počtu páchají trestnou činnost. Úmyslně se neptám na zloděje. A co se týká el.cigarety a jejím zákazu,tak mne velmi dnes překvapilo,že pan Kalousek veřejně kouřil el.cigaretu přímo ve sněmovním sále. Předem Vám moc děkuji za vaši odpověď

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail