Zajišťování bezpečnosti práce u OSVČ

Článek rozebírá povinnosti v BOZP u osob samostatně výdělečně činných, které vyplývají z platné legislativy ČR. Konkrétně se zabývá dvěma kategoriemi OSVČ - se zaměstnanci a bez zaměstnanců.

Část 3. Povinná školení pro OSVČ

Část 3. Povinná školení pro OSVČ

3.1 Povinná školení pro OSVČ se zaměstnanci

Každá OSVČ se zaměstnanci, tzn. zaměstnavatel, je povinna zajistit školení zaměstnancům o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále musí být zaměstnanci opětovně pro školení při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce, při zavedení nové technologie nebo v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP. Určí obsah a četnost školení, také způsob vedení dokumentace o provedeném školení a stanoví způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. [4]

Školení musí být pro zaměstnance jasné a srozumitelné. Zaměstnanci si musí být vědomi rizika, které jim hrozí a které může být potenciálním zdrojem úrazu. Na závěr školení zaměstnanci svým podpisem stvrzují, že byli náležitým způsobem poučeni a přezkoušeni, že danou problematiku pochopili a jsou si vědomi následků při nedodržování předpisů a pokynů. Jedná-li se o zahraniční zaměstnance, tak školení musí být provedeno v tom jazyce, ve kterém budou zaměstnanci schopni dané problematice porozumět.

Byl zpracován obsah vstupního školení a návrh záznamu vstupního školení BOZP. Pro všechny zaměstnance, u nichž kromě vstupního školení BOZP a PO je vyžadováno školení odborné způsobilosti, byly tabulkovou formou zpracovány činnosti nebo profese zaměstnance, lhůta, jak často dochází k periodickému školení, kdo školení provádí a zajišťuje a jaký doklad se obdrží po úspěšném absolvování školení. Jedná se pouze o část profesí nebo činností s odbornou způsobilostí.

OSVČ se zaměstnanci, tzn. zaměstnavatel, má povinnost zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik. [4] V této oblasti byl připraven návrh záznamu "Seznámení s riziky na pracovišti a návrh informačního letáku".

3.2 Školení pro OSVČ bez zaměstnanců

U OSVČ bez zaměstnanců není uvedeno, jakým způsobem musí prokazovat seznámení se s právními a ostatními předpisy BOZP a nemusí dokládat osnovu školení s prezenční listinou. Avšak to neplatí pro dokládání zvláštní odborné způsobilosti (revizní technik, koordinátor BOZP) a odborné způsobilosti (obsluha stavebních strojů, obsluha jeřábu). OSVČ bez zaměstnanců musí znát a pracovat v souladu s platnou legislativou, avšak nemusí dokládat, jak školení provedla a jestli danému školení porozuměla. Právní a ostatní předpisy ukládají povinnost zaměstnavateli (tzn. OSVČ se zaměstnanci) školit v oblasti BOZP zaměstnance a zaměstnancům ukládají povinnost účastnit se školení BOZP. Tato povinnost je ale dána jen ve vztahu zaměstnavatel se zaměstnancem a je upravena ustanovením v zákoníku práce. Rozsah povinností vztahujících se v oblasti BOZP na OSVČ bez zaměstnanců určuje ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení platí, že na OSVČ bez zaměstnanců se vztahují pouze určité paragrafy zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Ustanovení § 103 zákoníku práce o povinnostech zaměstnavatele na úseku BOZP ani ustanovení § 106 zákoníku práce o právech a povinnostech zaměstnance na úseku BOZP se na OSVČ bez zaměstnanců nevztahuje. V tomto případě není ani zaměstnavatel ani zaměstnanec, takže jí tyto úkoly ukládat nelze.

Komentáře

Opravdu " vyčerpávající

07.01.2013 - 11:32 Pavel Kvěch
Opravdu " vyčerpávající článek " dvou autorů, osvětlující detailně problematiku OSVČ a BOZP.

Re:

07.01.2013 - 15:24 Pavel Kvěch
V době psaní příspěvku byla uveřejněna pouze 1. kapitola

PLS

08.01.2013 - 08:31 Michal Slabý
Článek rozebírá OSVČ (se zam. a bez zam.) a BOZP vcelku hezky, jen mi tam chybí pasáž o pracovnělékařských službách.

Re: PLS

08.01.2013 - 09:30 Tomáš Neugebauer
Ono toho chybí mnohem více. Prakticky celá oblast ochrany zdraví při práci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail