Zajištění bezpečnosti při provozu na pozemních komunikacích

K napsání tohoto příspěvku přiměla autory dopravní nehoda, při které řidič usmrtil dvě malé děti, když při řízení osobního automobilu dostal epileptický záchvat. Článek se zabývá právními předpisy, které se týkají zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Současná platná legislativa

Současná platná legislativa

V sobotu 2. listopadu 2011 odpoledne v Hradci Králové, ulici Habrmanova, srazil osobní automobil dvě děti, které svým zraněním podlehly. K dopravní nehodě došlo tak, že čtyřicetiletý řidič vozidla Fiat Croma při jízdě vozidlem ve směru dozadu (couvání) prudce narazil do dvou malých dětí a dvou dospělých osob (jejich prarodičů), kteří se ve chvíli střetu pohybovali na přechodu pro chodce. [8]

O zdravotních problémech tohoto řidiče věděli jeho kolegové, kteří ho dokonce nechali i odvézt sanitkou do nemocnice, kde byl hospitalizován. Jestliže byl tento člověk řádně vyšetřen, tak by mu byla epilepsie diagnostikovaná. Dle zákona ztrácí řidič při této diagnóze zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla. [9]

Současná platná legislativa

Dle § 10 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, pokud řidič získal na základě dosavadních právních předpisů řidičské oprávnění a jestliže lékař zjistí nebo získá podezření, že jeho zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel neodpovídá zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky, upozorní písemně na tuto skutečnost řidiče a posuzujícího lékaře, pokud je mu znám. [3]

Podle § 94 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), odejme příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění, jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl zcela zdravotní způsobilost. [4]

V příloze 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel) jsou vyjmenovány nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. V kategorii nemocí VI. pro skupinu řidičů 1 jsou vyjmenovány tyto nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel: "Jsou to takové nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy, které způsobují zdravotní komplikace nebo odchylky nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména
a) epilepsie, epileptické syndromy nekompenzované nebo částečně kompenzované v případech, kdy délka bezzáchvatového období je kratší než 1 rok,
b) stav po prvním epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu minimálně 1 roku,
c) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například narkolepsie a kataplexie.
[3]

Dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. řidič nesmí řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu. [4]

Podle § 85 zákona č. 361/2000 Sb. posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel. Po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného vyšetření vydá posuzující lékař žadateli posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu. Posuzující lékař v posudku o zdravotní způsobilosti uvede zjištěný zdravotní stav z hlediska zdravotní způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění a hodnocení jeho zdravotní způsobilosti. Žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je
a) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel,
b) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou,
c) zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel. [4]

Podle § 86 zákona č. 361/2000 Sb. posouzení zdravotní způsobilosti, je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle posouzení zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí posuzující lékař neprodleně tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a zašle mu kopii posudku o zdravotní způsobilosti.

Podle § 84 zákona č. 361/2000 Sb. zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen "posudek") vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí:
a) registrující praktický lékař,
b) lékař zařízení závodní preventivní péče,
c) kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče.

K odnětí řidičského průkazu pak dojde podle § 2, § 3 a § 67 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. [7]

Porovnání se zákonem o střelných zbraních

V zákoně č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních, v § 20 odstavci 4 se říká, že každý lékař, který zjistí nebo nabyde důvodné podezření, že držitel zbrojního průkazu trpí nemoci, vadou nebo stavem, který vylučuje nebo omezuje držení nebo nošení zbraně, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař pak postupuje podle odstavce 3, tj. zjistí-li posuzující lékař u držitele zbrojního průkazu změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, je povinen vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je povinen též informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele. [5]

Ve srovnání vyhlášky č. 277/2004 Sb., zákona č. 361/2000Sb. se zákonem č. 119/2002Sb. je zákon o střelných zbraních přísnější, pro mnohé jednoznačnější.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail