Zajímavosti k hlášení pracovních úrazů a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2012

Zdroj: 
Celkem 2 649 pracovních úrazů, z toho 9 smrtelných, zaevidovaly v červenci 2012 orgány inspekce práce na základě hlášení zaměstnavatelů. O závažný pracovní úraz s dobou hospitalizace překračující 5 dnů se přitom jednalo ve 104 případech.

Největší počet zaměstnavatelů vyplňuje za účelem nahlášení pracovního úrazu orgánům inspekce práce vzor převzatý z nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a odesílá jej poštou. Jedná se o 53 % všech hlasů odevzdaných v anketě „Jakým způsobem odesíláte na příslušné oblastní inspektoráty práce záznam o pracovním úrazu?“, která probíhá na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz).

12 % respondentů se přihlásilo k tomu, že využívá možnost vyplnit elektronický vzor záznamu o úrazu na webové adrese Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a takto vyplněný záznam elektronickou cestou prostřednictvím této webové adresy (www.mpsv.cz/cs/9907) rovněž odešle.

Elektronicky vyplněný záznam pak vytiskne a odešle poštou 19 % zaměstnavatelů, kteří hlasovali v anketě. Způsoby odesílání záznamu o pracovním úrazu orgánům inspekce práce se tedy dle uvedené ankety v průběhu jednoho roku jejího trvání příliš nezměnily. Odevzdané hlasy ukazují, že zaměstnavatelé mají stále v oblibě klasickou papírovou formu dokumentu a jeho zaslání tradičně prostřednictvím pošty. Množství zaměstnavatelů, kteří využívají elektronického způsobu vyplňování a odesílání záznamu přímo na výše uvedených webových stránkách, který zavedlo nařízení vlády ke konci roku 2010, zůstalo přibližně stejné. Nijak výrazně se dle výsledku ankety nezměnilo ani množství zaměstnavatelů, kteří pro odeslání záznamu využívají jiných způsobů, např. elektronické podatelny či datových schránek.

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci dokumentují následující údaje:

Plzeňský kraj 335
Jihočeský kraj 311
Moravskoslezský kraj 274
Vysočina 230
Ústecký kraj 197
Jihomoravský kraj 188
Královéhradecký kraj 178
Hlavní město Praha 176
Středočeský kraj 159
Karlovarský kraj 153
Pardubický kraj 148
Liberecký kraj 111
Zlínský kraj 98
Olomoucký kraj 63
Zahraničí 28

Státní úřad inspekce práce v červenci 2012 zaevidoval celkem 4 496 kontrol provedených inspektory orgánů inspekce práce. V návaznosti na provedené kontroly bylo do evidence zapsáno celkem 265 pokut navržených oblastními inspektoráty práce v celkové výši 19.317.000,- Kč.

Z toho největší počet pokut (166 ve výši 4.514.000,- Kč) náleží na úsek dodržování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek, největší finanční objem pokut (43 pokut v celkové výši 9.902.000,- Kč) však připadá na úsek kontroly na základě zákona o zaměstnanosti.

Na úsek dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce pak spadá celkem 71 pokut v celkové výši 4.901.000,- Kč. (Pozn.: Součet pokut na jednotlivých úsecích nemusí dávat celkový počet pokut, neboť pokuta udělená jednomu zaměstnavateli může postihovat jak porušení předpisu na úseku BOZP, tak na úseku pracovního práva či zákona o zaměstnanosti.)

Součástí programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce je mj. také úkol provádět kontroly na základě podnětů, které pracovištím inspekce práce občané podávají na porušování právních předpisů zaměstnavateli. V průběhu měsíce července 2012 bylo do databáze zapsáno 766 podnětů ke kontrole, přičemž 509 z nich se týkalo porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 202 podnětů spadalo do oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 55 podnětů se vztahovalo k oblasti bezpečnosti práce na pracovištích.

Nejčastější úsek, kam obvykle směřují podněty, které občané podají se záměrem poukázat na případná porušení předpisu ze strany zaměstnavatelů, představuje i v červenci 2012 úsek odměňování zaměstnanců (266 podnětů). K dalším oblastem, kam tyto podněty poukazovaly v červenci nejčastěji, náleží jako obvykle také úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (236 podnětů) a úsek nelegální práce (202 podnětů).

Činnost orgánu inspekce práce má nejen sankční, ale také preventivní charakter. Preventivní prvek převažuje např. v případě bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce, které inspektoři Státního úřadu inspekce práce poskytují nejen zaměstnancům, ale také zaměstnavatelům. S dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů, zákona o zaměstnanosti či z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se během července 2012 na orgány inspekce práce obrátilo celkem 6 158 zájemců.

Oblastní inspektoráty práce také zpracovávají vyjádření k vybraným projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Touto činností oblastní inspektoráty práce zajišťují prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu. Do evidence za červenec 2012 tak bylo zapsáno celkem 113 vybraných projektových staveb.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 16. 8. 2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail