VZP se zajímá o pracovní úraz

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanec měl pracovní úraz při manipulaci se sloupy na skládce. Nyní cca po půl roce se VZP dotazuje, co dělal, že si způsobil zranění (má napsat, jak se sloupy manipuloval). Zaměstnavatel byl VZP požádán o předložení dokladů o školení atd. Na jakém právním základě VZP od zaměstnavatele a zraněného zaměstnance tyto informace požaduje? Kdyby to byla pojišťovna, u níž má zaměstnavatel zaměstnance ze zákona pojištěné pro případ pracovního úrazu, tak to chápu, ale s tímto jsem se osobně ještě nesetkal.

Ale ano, platí již od doby, co platí nařízení vlády č. 494/2001 Sb., že zaměstnavatel má povinnost zaslat jedno vyhotovení záznamu o úrazu zdravotní pojišťovně, u níž je zaměstnanec pojištěn. Podle nyní platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, může pojišťovna vymáhat na zaměstnavateli přirážku a pak náhradu nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění.

Podle § 45 citovaného zákona platí, že příslušná zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní péči, s výjimkou těch pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob. Příslušná zdravotní pojišťovna vyměří zaměstnavateli přirážku k pojistnému až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců. To je pouze přirážka, která se vyměřuje, když dochází k opakovanému výskytu stejných nebo podobných případů úrazů u zaměstnavatele. Z toho titulu si tedy pojišťovna před tím, než Vám vyměří/nevyměří přirážku, žádá předložení uvedených dokladů.

Následně ještě podle § 55 citovaného zákona může pojišťovna vyměřit náhradu nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci. Podle tohoto ustanovení platí, že příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Náhrada podle věty první je příjmem fondů zdravotní pojišťovny. Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění jsou zdravotnická zařízení povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytla zdravotní péči, pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost mají i orgány Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. Oznamovací povinnost se plní do 1 měsíce ode dne, kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl. Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění jsou orgán inspekce práce a orgány státní báňské správy povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně výsledky vyšetřování příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Toto ustanovení vychází z toho, že zdravotní pojišťovně vznikla majetková újma, neboť musela zaplatit náklady léčení za svého poškozeného pojištěnce, které by jí jinak nevznikly. Příklady uplatňování nároku pojišťovny:

  • náhrada škody vůči osobám, které se dopustily trestné činnosti,
  • nedbalostní trestné činy v dopravě,
  • poškození zdraví v důsledku zaviněných porušení právních povinností ze strany zaměstnavatele při pracovních úrazech.

Je pravdou, že dříve zdravotní pojišťovny tolik úrazy nepřešetřovaly, ale nyní postupují přísněji. Jen pro úplnost, pojišťovna, u níž je zaměstnavatel pojištěn z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, nemá podle žádného předpisu právo zjišťovat, jak zaměstnavatel vyšetřil příčiny a okolnosti úrazu a jestli se rozhodl ze své odpovědnosti deliberovat a v jakém rozsahu. Toto právo Kooperativa ani Česká pojišťovna nemá! Ty mají jen jednu povinnost - hradit za zaměstnavatele škodu, nic jiného podle zákona nemají. Proto také nemohou úraz přešetřovat a to, co dělají, je v rozporu s právem.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail