Vzor rešerše odborné knihovny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Ilustrační ukázka rešerše, kterou si můžete nechat vypracovat na zvolené téma v odborné knihovně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Ceník rešerše: 150,-/hod, formulace dotazu zdarma
Kontakt: ulmanova@vubp-praha.cz

Ukázkové téma: Pracovní podmínky starších pracovníků (50+)

Zadání: Rešerše je zpracována pro potřeby diplomové práce

Klíčová slova: pracovní podmínky, aspekty práce, spokojenost v práci (s prací), hodnoty, strategie, starší zaměstnanci, zaměstnání starších pracovníků, odchod do důchodu, hodnocení pracovních podmínek (hodnocení práce), kvalita pracovního života (kvalita pracovních podmínek), pracovní motivace, postoje či charakteristiky starších pracovníků, uplatnění starších pracovníků, trh práce

Jazykové určení: ČJ, AJ

Dokumenty dostupné v knihovně VÚBP

Články

ALEKSANDROWICZ, P. …[et al.]. Horizontal career changes as an alternative to premature exit from work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2014, roč. 20, č. 1, s. 65-76.

Některá pracoviště se vyznačují fyzickými a psychosociálními rizikovými faktory a nelze na nich zestárnout. To může vést k předčasnému odchodu do důchodu, k pracovní neschopnosti nebo k nezaměstnanosti. Horizontální změna pozice, která umožní pracovníkovi přemístit se na méně zatěžující pracoviště při zachování sociálního statusu, je možným řešením. Projekt "Horizontální změna pozice - nová pracovní příležitost pro starší zaměstnance" rozvíjí model změny kariéry pro pracovníky na místech s vysokými fyzickými i psychickými nároky.

 • Klíčová slova: kariéra - pracovníci starší - zátěž psychická - zátěž fyzická - status socioekonomický - důchod předčasný
 • Plný text dostupný zde

CAMPO, G. Human resource management in organizational change and the issue of mobbing: an italian experience. Prevention Today, 2007, roč. 3, č. 2, s. 37-45 : 1 obr.

Organizační změna v italském byznysu způsobila nadbytek pracovních sil. Mobbing se stal reálným operačním postupem. V článku je uveden přehled stavu v energetickém sektoru. Primárním cílem bylo podrobné zjištění situace ke stanovení výskytu mobbingu a analýza rizikových faktorů pro zdraví pracovníků. Nejvíce exponovanými osobami jsou ženy a starší pracovníci.

 • Klíčová slova: mobbing - energetika - ženy - pracovníci starší - Itálie

CEKADA, Tracey L. Training a multigeneration workforce: understanding key needs and learning styles. Professional Safety, 2012, č. 3, s. 40-44.

Věková skladba zaměstnanců většiny podniků je různorodá. Různé názory, hodnoty a zkušenosti mohou mít vliv na školení, spolupráci a komunikaci s bezpečnostním technikem na pracovišti. Tento článek se zabývá skupinou pracovníků, ve které jsou zastoupeny čtyři generace, a zkoumá, jak bezpečnostní technici mohou změnit přístupy ke vzdělávání s ohledem na věkově různorodé skupiny pracovníků.

 • Klíčová slova: školení - generace - pracovníci mladí - pracovníci starší - technici bezpečnostní

České firmy nejsou připraveny využít potenciálu starších pracovníků. Technik, 2008, roč. 16, č. 12, s. 46.

Společnost Manpower ČR zveřejnila výsledky průzkumu k zaměstnávání lidí nad 50 let. Vyplývá z něj, že více než čtyři pětiny českých firem nemají vytvořeny strategie, jak udržet ve společnosti zaměstnance v důchodovém věku a jak nabírat uchazeče o práci starší padesáti let. Připravují se tak o jedno z možných řešení problému, jak čelit současnému nedostatku odborníků.

 • Klíčová slova: pracovníci starší - zaměstnání - strategie - zdroje lidské – potenciál

DINGEMANS, E., HENKENS, K. How do retirement dynamics influence mental well-being in later life?: a 10-year panel study. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2015, roč. 41, č. 1 (2015), s. 16-23 : tab.

Empirické studie shodně prokázaly negativní dopad nedobrovolného odchodu do důchodu na duševní pohodu pracovníka. Avšak jen málo studií doposud zkoumalo, do jaké míry ovlivňuje odchod do práce pozdější životní výsledky. Tato nizozemská 10letá studie zlepšuje naše chápání dopadu odchodu do důchodu na vlastní efektivitu a životní spokojenost u starších osob, přičemž se zaměřuje na celkový dopad dobrovolného odchodu do důchodu a účasti na pracovních aktivitách po nástupu do důchodu.

 • Klíčová slova: důchod - důchod předčasný - spokojenost - zdraví duševní - pracovníci starší - efektivita práce – Nizozemí

FINDLEY, M.E.; BENNET, J.O. Safety and the silver collar worker: are older workers considered in program development? Professional Safety, 2002, roč. 47, č. 5, s. 34-38.

"Stříbrné límečky" jakožto hlavní síla na trhu práce v USA volají po novém zpracování bezpečnostních programů, které by zohlednily speciální potřeby starých pracovníků. Populární ohnisko programů prevence úrazů neoslovuje pracovníky nového tisíciletí. Jsou staří pracovníci skutečně rizikoví? Metoda výzkumu a jeho výsledky.

 • Klíčová slova: pracovníci starší - věk - bezpečnost práce - programy bezpečnosti práce

FOX, Robert R., BROGMUS, George E., WAYNE, Maynard S. Aging workers and ergonomics: a fresh perspective. Professional Safety, 2015, roč. 60, č. 1, s. 33-41 : grafy.

Počet a podíl starších pracovníků v podnicích se zvyšuje. Objektivní posouzení závažnosti tohoto nárůstu a důsledky pro bezpečnost práce je nezbytné pro účinné reakce ze strany odborníků na ergonomii a BOZP. Pokles pracovní výkonnosti související s věkem ve většině případů nesouvisí s pracovním úrazem. Tento článek zkoumá aspekty a důsledky stárnutí pracovní síly, včetně zkoumání některých fyzikálních změn spojených se stárnutím a jak významné mohou být pro pracovní výkon.

 • Klíčová slova: stárnutí - pracovníci starší - výkonnost pracovní - ergonomie

GREENE, Marvin V. Not the same old story: aging workforce drives new safety and health strategies. Safety and Health, 2004, roč. 170, č. 4, s. 36-39.

Studie se zabývá problémy stárnoucí populace pracujících, kteří se narodili v silných populačních ročnících po 2. světové válce. Probírají se postoje těchto pracovníků vzhledem k pracovním úrazům. Těch u těchto starších a zkušenějších pracovníků sice ubývá, zato však při jejich výskytu dochází následkem věku k delší době pracovní neschopnosti. V závěrech studie je zmíněn rozdíl mezi mladými a staršími pracovníky a změny, které z toho vyplývají.

 • Klíčová slova: pracovníci starší - mladiství - úrazy pracovní - neschopnost pracovní - statistiky - USA

HAIGHT, Joel M. Designing for an aging workforce: can we? Should we? Professional Safety, 2006, roč. 51, č. 7, s. 20-33.

Průměrný věk amerického pracovníka stoupá stejně, jak silné poválečné ročníky dosahují důchodu. Tito pracovníci poznávají, že se jejich fyzické a poznávací kapacity ztrácejí, což může mít podíl na produktivitě práce, chybovosti a možnosti zranění. Data Bureau of Labour Statictics (Úřad pracovní statistiky) však ukazují, že to nemusí platit zcela. Ukazuje se, že starší pracovníci se sami vystavují rizikům ve snaze přizpůsobit se a držet krok s mladšími pracovníky. Článek se zabývá možnými řešeními, která by starším pracovníkům pomohla vypořádat se se ztrátou fyzických a kognitivních schopností.

 • Klíčová slova: pracovníci starší - schopnosti poznávací - schopnosti fyzické - schopnosti pracovní - věk - rizika pracovní – USA

HEKELOVÁ, Zuzana. Ageismus: věková diskriminace v pracovních vztazích. Personál, 2008roč. 14, č. 1, s. 14-17.

Věková diskriminace se stává čím dál tím častějším sociologickým problémem, který se projevuje v mnoha sférách života společnosti. Jednou z těchto oblastí jsou i pracovní vztahy. Cílem tohoto článku je pojmenovat historické souvislosti a příčiny ageismu, jeho projevy v pracovním životě, možnosti obrany proti tomuto jevu a nastínit výhled do budoucna.

 • Klíčová slova: stárnutí - věk - diskriminace - pracovníci starší - vztahy pracovní

Jak udržet ve firmě starší kvalitní zaměstnance? Technik, 2008, roč. 16, č. 12, s. 46-47.

Článek stručně shrnuje možnosti, které pomohou udržet ve firmě starší zaměstnance. Jde např. o to umožnit flexibilnější pracovní dobu a náplň práce a motivovat k práci.

 • Klíčová slova: pracovníci starší - zaměstnání - motivace - strategie

JOHNSON, Ashley. Gray matters : maintaining the safety and health of older workers. Safety and Health, 2011, roč. 182, č. 2, s. 50-53.

Ochrana starších pracovníků je v současnosti jednou z klíčových záležitostí pro ty zaměstnavatele, kteří dokážou ocenit jejich zkušenosti, proto stále zde existují výzvy v oblasti ochrany jejich zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Je zřejmé, že populace pracovníků starších 55 let bude v budoucnosti narůstat. Obecně utrpí starší pracovníci méně pracovních úrazů než je tomu u mladších pracovníků, ale jejich zranění bývají závažnější a těžší. Zaměstnavatelé by proto měli uvažovat o otázkách týkajících se prostředí a wellness aktivit, které by měly posloužit pro zlepšení BOZP starších pracovníků.

 • Klíčová slova: pracovníci starší - ochrana zdraví - programy bezpečnosti práce - wellness - prostředí pracovní - zaměstnavatelé
 • Plný text dostupný zde

 LEIJTEN, F.R. …[et al.]Do work factors modify the association between chronic health problems and sickness absence among older employees? Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2013, roč. 39, č. 5, s. 477-485.

Cílem této studie bylo za a) posoudit zda může výskyt chronických zdravotních problémů a rizikových faktorů na pracovišti předpovědět pracovní neschopnost a za b) zjistit, zda rizikové faktory na pracovišti souvisejí se zdravotními obtížemi při pracovní neschopnosti. Studie probíhala po dobu jednoho roku u osob ve věku 45-64 let. Ukázalo se, že menší samostatnost a vyšší pracovní nároky zvyšují možnost přidružení další obtíží k běžným zdravotním problémům a ke zvýšení pracovní neschopnosti. Je třeba snižovat negativní vliv těchto rizikových faktorů a zejména podporovat trvale udržitelnou zaměstnanost.

 • Klíčová slova: faktory rizikové - nemoci chronické - neschopnost pracovní - obtíže zdravotní - pracovníci starší – zaměstnanost

MATOUŠEK, Oldřich; BAUMRUK, Jaroslav. Výkonnost starších pracovníků. Bezpečnost a hygiena práce, 1998, č. 4, s. 2-5.

Péče o starší pracovníky by měla být součástí všech programů BOZP, včetně všech souvisejících opatření. Změny funkcí v souvislosti se stárnutím, negativní vlivy směnové a noční práce. Příspěvek starších pracovníků k sociálnímu klimatu v pracovní skupině.

 • Klíčová slova: pracovníci starší - psychologie sociální - výkonnost - věk - práce na směny - práce v noci

MESS, Filip. Aging Workforce und bewegungsbezogene Gesundheitsförderung. Die BG, 2009, roč. 121, č. 6, s. 281-285 : 3 obr.

Článek hodnotí sportovní aktivitu stárnoucích pracovníků. Sportovně aktivní jsou nejen zdravější, nýbrž disponují i vyšší pracovní schopností než ostatní. Jsou popisovány konkrétní účinky této aktivity a analyzovány zdravotní programy. Velký význam má i zdraví podporující styl vedení, podniková kultura a rodinná politika.

 • Klíčová slova: věk - zdraví - pracovníci starší - zaměstnanci - sport - programy - péče zdravotní

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Plus 50: šance pro starší ročníky na trhu práce. Personál, roč. 15, č. 9, s. 10-11.

Obtížnou pozici starších padesáti let na pracovním trhu potvrzují i statistiky. Zatímco v září minulého roku hledalo práci v Česku 92 80 lidí nad 50 let, v prosinci stoupl jejich počet na 103 063 a nyní je jich téměř 120 000. Tato vzrůstající tendence, vyhrocená krizí, je patrná v celé EU. Občanské sdružení Plus 50 chce v pracovním uplatnění starších ročníků pomáhat. Více informací o činnosti sdružení je k dispozici na webových stránkách www.plus50.cz.

 • Klíčová slova: pracovníci starší - trh práce - podpora

NĚMEC, Petr. Mladí vpřed: ale co staří? Ekonom, 2008, roč. 52, č. 43, s. 76-73.

Generační výměna na pracovišti může vést ke konfliktům se staršími zaměstnanci. Relevantní studie na téma generační výměna ještě v Česku vypracována nebyla, ale lze čerpat zahraničních studií.

 • Klíčová slova: pracovníci mladí - pracovníci starší - pracoviště - konflikty – studie

PERRY, Lance S. The aging workforce: using ergonomics to improve workplace design. Professional Safety, 2010, roč. 55, č. 4, s. 22-28 : 2 obr., 1 tab.

"Stříbrné tsunami" - stárnoucí lidstvo - je reálné a bezprostředně hrozící. Je zapotřebí efektivních strategií a koordinovaného úsilí k omezení potenciálního negativního dopadu tohoto jevu. Článek popisuje fyzické, fyziologické a psychosociální změny spojené s věkem. Budou nezbytné společné akce, metody a postupy, změna uspořádání pracovišť, vzdělávání a ergonomické programy.

 • Klíčová slova: věk - pracovníci starší - pracoviště - ergonomie - design - změny

POHL, Olga von. Starší pracovníci: nabízejí víc, než čekáme? Human Resources Management, 2006, roč. 2, č. 6, s. 21-23.

Dostupný také z WWW: http://hrm.ihned.cz/c1-19853540-starsi-pracovnici-nabizeji-vic-nez-cekame. Lidé kolem padesáti let jsou dnes nejproblémovější skupinou, co se týče možností zaměstnání. Jsou na tom dokonce hůře než matky v domácnosti či lidé s určitým postižením. Jejich zkušenosti a znalosti však mnohdy předčí praxi mladších pracovníků. Článek rozebírá důvody velmi složitého procesu přijetí do zaměstnání "mladých seniorů".

 • Klíčová slova: zaměstnanost - lidé - praxe - zkušenosti - schopnosti - pracovníci starší

PŘIKRYL, Jan. Souhra mezi generacemi přináší firmám úspěch. Human Resources Management, 2007, roč. 3, č. 5, s. 14-15.

Podle odborníků je stárnutí společnosti nejvýraznější demografickou změnou, která vyspělé země v tomto století čeká. Na tento trend se tedy musí připravit nejen státy, ale i podniky. Některé prvky tohoto problému se promítají i do nutnosti přehodnotit vztah k řízení pracovních kolektivů. Článek uvádí výsledky průzkumu o společných rysech generací, který provedlo Centrum pro kreativní vůdcovství a uvádí možná řešení spolupráce mezi generacemi.

 • Klíčová slova: řízení lidských zdrojů - pracovníci starší – spolupráce

PŘIKRYL, Jan. Starší lidé diskriminaci cítí. Human Resources Management, 2008, roč. 4, č. 5, s. 13-14.

Nejčastěji se lidé v Česku cítí diskriminováni pro své stáří, na vlastní kůži věkovou diskriminaci zažilo téměř 20 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu Masarykovy univerzity v Brně, jehož výsledky jsou v článku shrnuty.

 • Klíčová slova: diskriminace - věk - pracovníci starší - lidé staří - průzkumy - Česká republika

SMITH, P. …[et al.]. Impact of pre-existing chronic conditions on age differences in sickness absence after a musculoskeletal work injury: a path analysis approach. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2014, roč. 40, č. 2, s. 167-175.

Cílem studie bylo prozkoumat do jaké míry má vliv existence chronických onemocnění u starších pracovníků na délku trvání pracovní neschopnosti z důvodu muskuloskeletálního onemocnění. Výskyt chronického onemocnění jako je diabetes, artróza a ischemická choroba srdeční jsou důležitými faktory, které mají vliv na délku pracovní neschopnost u starších pracovníků z důvodu muskuloskeletálního onemocnění.

 • Klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - pracovníci starší - neschopnost pracovní

SVOBODOVÁ, Lenka…[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let - uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku: 1. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 2. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2009/svobodova-padesatplus.html. ISSN 1803-3687.

V několika následujících příspěvcích budou čtenářům představeny výsledky projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku”. Ten je zaměřen na navržení způsobů, forem a prostředků pro vytváření vhodných pracovních podmínek přispívajících k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pracovníků starších věkových skupin, pro překonávání současné i možné budoucí diskriminace osob starších 50 let na trhu práce, pro prodloužení jejich pracovní aktivity, pro zvýšení jejich flexibility i atraktivity pro zaměstnavatele. První část seznamuje s celým projektem, použitými metodami a představuje výsledky SWOT analýzy.

 • Klíčová slova: starší pracovníci, zaměstnanci ve věku 50+, kvalita pracovního života, pracovní podmínky, trh práce, bezpečnost a ochrana zdraví, prevence rizik, SWOT analýza, projekty, výsledky, VÚBP

SVOBODOVÁ, Lenka…[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku: 2. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 3. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2009/svobodova-padesatplusII.html. ISSN 1803-3687.

Další článek ze série přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” se zaměřuje na cílovou skupinu projektu – pracovníci nad 50 let, a to z hlediska sociální politiky a státu a pracovního trhu.

 • Klíčová slova: starší pracovníci, zaměstnanci ve věku 50+, kvalita pracovního života, pracovní podmínky, trh práce, bezpečnost a ochrana zdraví, prevence rizik, pracovní trh, sociální politika, projekty, výsledky, VÚBP

SVOBODOVÁ, Lenka…[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku: 3. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 4. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/svobodova_padesatplusIII.html. ISSN 1803-3687.

Další článek ze série přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” se tentokrát na cílovou skupinu projektu - pracovníci nad 50 let – dívá z pohledu statistik a dat z různých informačních systémů (stěžejní téma je práce).

 • Klíčová slova: starší pracovníci, zaměstnanci ve věku 50+, kvalita pracovního života, pracovní podmínky, trh práce, bezpečnost a ochrana zdraví, prevence rizik, pracovní trh, statistiky, data, projekty, výsledky, VÚBP

SVOBODOVÁ, Lenka…[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku: 4. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 1. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/svobodova_padesatplusIV.html. ISSN 1803-3687.

Další článek ze série přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” se tentokrát na cílovou skupinu projektu - pracovníci nad 50 let – dívá z pohledu statistik a dat z různých informačních systémů (stěžejní téma je zdraví).

 • Klíčová slova: starší pracovníci, zaměstnanci ve věku 50+, kvalita pracovního života, pracovní podmínky, trh práce, bezpečnost a ochrana zdraví, prevence rizik, pracovní trh, statistiky, data, projekty, výsledky, VÚBP

SVOBODOVÁ, Lenka…[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku: 5. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/svobodova_padesatplusV.html. ISSN 1803-3687.

Pátý díl článku ze série přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” je zaměřen na otázku věku zaměstnanců, diskriminaci a na právní aspekty.

 • Klíčová slova: starší pracovníci, zaměstnanci ve věku 50+, kvalita pracovního života, pracovní podmínky, trh práce, bezpečnost a ochrana zdraví, prevence rizik, pracovní trh, projekty, výsledky, VÚBP

SVOBODOVÁ, Lenka…[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku: 6. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3-4. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2010/svobodova_padesatplusVI.html. ISSN 1803-3687.

Další z řady článků ze série přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” představuje výsledky empirického šetření populace starší 50 let v České republice.

 • Klíčová slova: starší pracovníci, zaměstnanci ve věku 50+, kvalita pracovního života, pracovní podmínky, trh práce, bezpečnost a ochrana zdraví, prevence rizik, pracovní trh, projekty, empirická šetření, populace nad 50 let, výsledky, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

SVOBODOVÁ, Lenka…[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku: 7. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 1. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2011/svobodova_padesatplusVII.html. ISSN 1803-3687.

Poslední ze série článků, které prezentovaly informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku”, představuje zjištění kvalitativního šetření v malých a středních podnicích. Cílem této studie bylo získat přehled o vztazích mezi zaměstnavateli a staršími zaměstnanci, včetně získání fakt o situaci starších pracovníků na pracovištích.

 • Klíčová slova: starší pracovníci, zaměstnanci ve věku 50+, kvalita pracovního života, pracovní podmínky, trh práce, bezpečnost a ochrana zdraví, prevence rizik, pracovní trh, projekty, kvalitativní šetření, malé a střední podniky, management, zaměstnanci, projekty, výsledky, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

WIND, A. de …[et al.]. Health, job characteristics, skills, and social and financial factors in relation to early retirement: results from a longitudinal study in the Netherlands. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2014, roč. 40, č. 2, s. 186-194.

Cílem studie bylo zjistit vliv zdravotního stavu, povahy práce, dovedností a sociálních a finančních poměrů na předčasný odchod do důchodu (nikoliv invalidního). Studie se zúčastnili zaměstnanci ve věkové skupině 59-63 let. K předčasnému odchodu do důchodu (před dosažením 65 let věku) přispívá finanční zabezpečení. V souvislosti s rapidně klesající možností odejít z tohoto důvodu do předčasného důchodu se zvažuje posunutí hranice pracovního života.

 • Klíčová slova: pracovníci starší - důchod předčasný

Zlepšenie pracovných podmienok starších zaměstnancov ergonómiou. Bezpečná práca, 2011, roč. 42, č. 3, s. 43-45.

Podle údajů Amerického úřadu pracovních statistik z přibližně 300 milionů obyvatel USA pracuje 63 milionů lidí, z nichž již 10 milionů dovršilo 65 let. Dva z pěti pracovníků (38%) ve věku 50 až 64 let plánují dále pracovat i po dovršení 65 let. Pracovníci, kteří se ještě v této věci nerozhodli, hodlají dále pracovat, pokud jim zaměstnavatel umožní pracovat flexibilně a nabídne jim vyšší penzi. V důsledku demografických změn čelí zaměstnavatelé situaci na úseku pracovních sil, která je rozmanitější nejen z hlediska etnického, ale i z hlediska věkového složení zaměstnanců. Existují různé dohady o tom, jak to ovlivní ekonomickou situaci podniků a národní hospodářství. Proto je výzvou pro podniky, aby si vytvořily bezpečnější a produktivnější pracovní prostředí, které zohledňuje charakteristické změny vyplývající z věkového složení zaměstnanců.

 • Klíčová slova: podmínky pracovní - zaměstnanci starší - ergonomie - stárnutí - USA

Knihy

MATOUŠEK, Oldřich; MACLOVÁ, Irena. Starší pracovník: příručka pro zaměstnavatele. 1. vyd. Praha: VÚBP, 2002. 23 s. (Bezpečný podnik).

 • Klíčová slova: pracovníci starší - příručky - zaměstnavatelé - úrazovost - psychika - práce na směny

Portál BOZPinfo (http://www.bozpinfo.cz/)

ELBEL, Jaromír. Analýza rizik a stárnoucí pracovní síla. BOZPinfo.cz [online], 01.12.2008 [cit. 2015-10-26]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/starnoucipracovnisila08.html.

Výsledkem velkého hospodářského a sociálního pokroku a pokroku oblasti lékařských věd, který Evropanům umožňuje žít déle v pohodlí a bezpečí, je stárnutí obyvatelstva neboli zvyšování podílu starších osob. Tento fenomén přináší mj. nutnost vytvořit prostředí vhodné pro aktivní život a vytvořit vhodné pracovní prostředí umožňující delší zapojení stárnoucí populace do pracovního procesu. Klíčová slova: stárnutí, starší pracovníci, analýzy EU-OSHA. EU-OSHA podporuje Evropský rok aktivního stárnutí. BOZPinfo.cz [online], 04.10.2012 [cit. 2015-10-26]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/tiskove_zpravy/aktivni_starnuti1210.... Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se rozhodla do tohoto roku aktivně zapojit a poskytovat informace o tom, jak pomoci zaměstnancům, aby byli schopni déle pracovat.

 • Klíčová slova: stárnutí, starší pracovníci, pracovní prostředí

EU-OSHA. Nejistota a reorganizace pracovních míst: nejčastější příčiny stresu při práci. BOZPinfo.cz [online], 17.05.2013 [cit. 2015-10-26]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/tiskove_zpravy/pricina_stresu130517.html.

Nový průzkum odhaluje, že za nejčastější příčinu stresu při práci jsou považovány nejistota nebo reorganizace pracovních míst.

 • Klíčová slova: EU-OSHA, stres, stárnutí, starší pracovníci

EU-OSHA. Trendy měnícího se světa práce a jejich důsledky pro BOZP v EU. BOZPinfo.cz [online], 03.05.2004 [cit. 2015-10-26]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/legislativa/pravo-eu/trendy040503.html.

Současný svět práce se rychle mění, zavádí se nové technologie, zvyšují se požadavky podnikání, a proto se tento článek zabývá identifikací potenciálních problémů a opatření.

KOSTOLANSKÝ, Rudolf. Úprava pracovních podmínek pro starší pracovníky. BOZPinfo.cz [online], 23.05.2007 [cit. 2015-10-26]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/ochrana_zdravi/ergo_starsipracovnici.html.

Pracovní prostředí ve výrobě často bývá uzpůsobeno parametrům "mladých dospělých mužů". Aby zde i starší pracovníci mohli vykonávat pracovní úkoly bez újmy na zdraví, je třeba pracoviště ergonomicky upravit.

Klíčová slova: podmínky pracovní, pracovníci mladí, pracovníci starší

MATOUŠEK, O.; ŠPAČEK, L. Senior a pracovní výkonnost. BOZPinfo.cz [online], 04.12.2003 [cit. 2015-10-26]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/bezpecnost_prace/senior031130.html.

Pracovní kapacita, a nikoliv věk, je kritériem pro zaměstnávání pracovníků. Např. úroveň sociální inteligence je vyšší ve středním a vyšším věku.

 • Klíčová slova: pracovníci starší

SEDLATSCHEKOVÁ, Christa. Aktivní stárnutí na pracovišti. BOZPinfo.cz [online], 06.08.2012 [cit. 2015-10-26]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/aktivni_starnuti120813.html.

Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí (celý název Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity). Je třeba najít způsob, jak pomoci starším lidem zůstat aktivní na trhu práce. Pracovat v lepších podmínkách znamená pracovat déle.

 • Klíčová slova: stárnutí, starší pracovníci, pracovní prostředí

UEBERSCHÄR, I.; HEIPERTZ, W. Skupiny osob zasluhujících zvláštní ochranu jako tematická oblast vzdělávání bezpečnostních techniků. BOZPinfo.cz [online], 17.02.2005 [cit. 2015-10-26]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/bezpecnost_prace/rizikove_skupiny050217.html.

Zvlášť ohrožení zaměstnanci (starší pracovníci, mladiství, ženy včetně těhotných a kojících) vyžadují zvláštní pozornost odborníků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z tohoto důvodu by měly být zvláštnosti daných skupin příslušně zohledněny ve vzdělávání bezpečnostních odborníků.

 • Klíčová slova: mladiství, pracovníci starší, vzdělávání

Dokumenty volně dostupné na Internetu

České dokumenty a zdroje

BALCAR, Jiří; GAVENDA, Marek. 50+ employees on Czech and MoravianSilesian labour market. Ekonomická revue: Central European Review of Economic Issues, 2013, č. 16. Dostupný z: http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/cerei/cs/Papers/VOL16NUM01PAP01.pdf.

The ageing of the Czech population brings the problem of insufficient quantitative and qualitative reproduction of the labour force, which influences the competitiveness of the country. National strategic documents emphasize the necessity of using the work potential of older people through the realization of measures supporting their employment. The efficiency of these measures depends on the characteristics of the older people, the attitudes of other labour market subjects towards them, and regional differences. Therefore, the aim of this paper is the detailed description of older people’s characteristics and their situation, and the evaluation of its differences between national and regional levels. The paper did not identify any significant differences between the situation of older people on the national labour market and the labour market of the Moravian-Silesian region, which suggests the applicability of unified approach supporting the employability of 50+ people. However, a lack of interest in employing 50+ workers was identified in the case of small and medium enterprises, as well as insufficient activity by 50+ individuals themselves to lead to any improvement of their current situation.

 • Klíčová slova: Ageing, employment, labour market, Moravian-Silesian Region, small and medium enterprises, 50+

BARTOŠÍKOVÁ, Klára. Age management : přístup k zaměstnancům 50+. Brno : Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd, 2013. Vedoucí bakalářské práce doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Dostupný z: http://is.muni.cz/th/372036/ff_b/bakalajda_finalka__2_.pdf.

Bakalářská práce je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část se věnuje popsání příčin a důsledků demografického stárnutí. Následně se zde věnuji změnou přístupu ke stáří - aktivnímu stárnutí a také oblastem, na které se nejčastěji zaměřuje. Ve třetí kapitole popisuji situaci na trhu práce a vyhlídky do budoucna, které zaměstnanec 50+ se svou úrovní vzdělání a svými kladnými či negativními charakteristikami zastává. Kapitola čtvrtá pojednává o age managementu, jeho třech klíčových úrovních a pracovní schopnosti zaměstnanců. V empirické části práce podrobně popisuji průběh výzkumného šetření a užitou metodologii, následně pak výsledky, ke kterým jsem dospěla. Tato část je pak uzavřena shrnutím a diskusí.

CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka ...[et al.]. Age management: komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku [online]. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2011 [cit. 2015-10-27]. Dostupný z: http://www.aivd.cz/sites/default/files/agemanagement_web_0_0.pdf.

Stárnutí populace přináší mnohé výzvy, k nimž patří i postavení starších pracovníků na trhu práce. „Nejrůznější analýzy trhu práce sugerují tezi, že starší pracovníci jsou všeobecně chápáni jako skupina, která je na trhu práce – ve srovnání s mladšími věkovými skupinami– diskriminována“(Kafková-Petrová,Rabušic, 2010, s. 335). Přesto je tvrzení, že jsou starší pracovníci ohroženou skupinou, příliš zjednodušující, protože starší pracovníci mají i nesporné komparativní výhody, především svou nastřádanou zkušenost. Nabízejí se tedy otázky: V čem je problematická situace této skupiny zkušených a stále ještěrelativněvýkonnýchazdravýchpracovníků,kteříbezpochybymajízaměstnavatelům co nabídnout? Jaké je jejich postavení na trhu práce a ve firmách konkrétně? Jaká jsou jejich ohrožení, ale také potenciality? Jak je potenciál této skupiny využíván? Jaké jsou možnosti podpory zaměstnávání stárnoucí pracovní síly? A jakou roli vůbec starší pracovníci sehrávají a budou sehrávat v ekonomice a na trhu práce?

KREBS, Vojtěch. Nástroje pro podporu zaměstnávání starších pracovníků [online] [cit. 2015-10-27]. Dostupný z: http://kdem.borec.cz/P_PDF/Krebs.pdf.

Due to the ageing of population, which more or less affects all European advanced countries, the problem of raising employment rate of the elderly people is becoming crucial. The contribution therefore deals with legislative and tax-benefit tools which are used with the aim both to motivate elderly workers to raise their work effort and to motivate employers to create conditions for employing the elderly workers. International and national documents which deals with the problem are currently elaborated (in the CR there is e. q. National programme of preparation for ageing in the years 2008 – 2012).

 • Klíčová slova: stárnutí populace, zaměstnanost starších pracovníků, míra zaměstnanosti, nástroje legislativní, nástroje daňové-dávkové, národní program přípravy na stárnutí

LEMROVÁ, Soňa; VTÍPIL, Zdeněk. Scheinův system kariérových kotev. Psychologica, 2005, č. 34, s. 89-104 [cit. 2015-10-27]. Dostupný také z: http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Psychologica_34_Varia_Psychologica_X.pdf#page=89.

Článek z oblasti psychologie organizace popisuje Scheinův systém kariérových kotev včetně jeho využití. V článku jsou prezentovány některé studie týkající se výzkumu kariérového zakotvení u pracovníků rozličných oborů, distribuce jednotlivých kariérových kotev v návaznosti na některé osobnostní dimenze sledovaných jedinců.

 • Klíčová slova: kariérová kotva, pracovní spokojenost, spokojenost s kariérou, personální práce

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela; RABUŠIC, Ladislav. Význam práce v životě českých a slovenských starších. Sociólogia: Slovak Sociological Review, 2010, č. 4, sd. 316-338. Dostupný také z: https://www.sav.sk/journals/uploads/05130945Rabusic%20-%20Kafkova%20OK.pdf.

Meaning of Work among the Elderly Czech and Slovak Workers. Due to population ageing, Czech and Slovak elderly workers have been becoming an important element in the labour market while their economic activity has been still rather low. To increase it, it is essential not only to enhance the competencies of elderly workers and eliminate prejudices of employers against them but also to encourage their motivation to work. In such context, value of work for elderly workers may be crucial. This paper focuses on the value of work and the attitudes to work of elderly Czech and Slovak workers. It is based on the European Value Study (EVS) longitudinal data which surveyed work values in 1991, 1999 and 2008. As the paper illustrates, attitudes to work of elderly workers are very different in Czech Republic and Slovakia nowadays. The differences are not evident only in the generation of elderly workers but in younger generations too. The diversity of the attitudes to work is not caused by age but has been reflecting the different development of Czech and Slovak society since the separation in 1993. There has been a considerable decrease of work value in the Czech Republic as well as the decrease of work satisfaction and ambitions. Work attitudes of the Slovak population have remained stable in the last two decades. The value of work has remained very important for elderly Slovak workers emphasising job security and good salary.

PETRUŠKOVÁ, Radka. Aplikace age managementu při řízení lidských zdrojů v organizaci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, 2014. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jana Kiltlíňská, Ph.D. Dostupný také z: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/28765/petru%c5%a1kov%c3%a1_2014_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Předkládaná bakalářská práce se zabývá age managementem jako nástrojem personální andragogiky a jeho aplikací při řízení lidských zdrojů v organizacích. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vztahů mezi demografickým vývojem společnosti, řízením lidských zdrojů a age managementem. Hlavním cílem praktické části je zjištění míry aplikace age managementu a jeho metod při řízení lidských zdrojů ve vybraných organizacích. Pro tyto účely je využit kvantitativní výzkum, který hodnotí jejich aplikaci ve struktuře, odpovídající hlavním pilířům age managementu. Výsledky výzkumu jsou srovnávány s teoretickými východisky. Závěrečná diskuse poukazuje na silná i slabá místa využití age managementu, potvrzuje rostoucí význam řízení lidských zdrojů s ohledem na věk a předkládá rámcová doporučení pro praxi.

 • Klíčová slova: demografické stárnutí, vnímání věku, age management, řízení lidských zdrojů, pracovní život

Staří, chytří, produktivní. Euro [online], 22.6.2005 [cit. 2015-10-27]. Dostupný z: http://euro.e15.cz/stari-chytri-produktivni-797276.

Staří. Chytří. Produktivní. Příští generace starých Američanů už pravděpodobně nebude ekonomickou přítěží a k hospodářskému vývoji bude přispívat mnohem více, než předpokládají dnešní prognózy. Jistě, většina lidí k stáru poněkud zpomalí tempo. Nové výzkumy však dokazují, že generace baby boomu bude schopna a bude chtít prodloužit svůj produktivní pracovní život daleko za hranici dnešního běžného důchodového věku.

Také si můžete přečíst

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail