Vzdělávací program Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP) má dlouholetou tradici v pořádání kurzů. Od roku 2007 pořádá dvakrát ročně také kurz pro získání odborné způsobilosti v požární ochraně v rozsahu 112 hodin. Kurz je nově akreditován MŠMT, absolventi získají Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP) má dlouholetou tradici v pořádání kurzů. Od roku 2007 pořádá dvakrát ročně také kurz pro získání odborné způsobilosti v požární ochraně v rozsahu 112 hodin. Kurz je nově akreditován MŠMT, absolventi získají Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Do kurzu, který bude probíhat od 9.2. do 8.4.2011 se zájemci mohou přihlásit do 31.1.2011. Podmínkou účasti v tomto kurzu je dosažení věku 18 let a středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Osvědčení o účasti v akreditovaném programu nenahrazuje doklad o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Zkouška z odborné způsobilosti v požární ochraně navazuje na kurz, není však jeho součástí.

Podle § 11 zákona č. 133/1985, o požární ochraně, v platném znění, mohou některé povinnosti v požární ochraně zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby v požární ochraně (OZO), některé technici požární ochrany, k výkonu určitých činností stačí být požárním preventistou. S přihlášením ke zkoušce z odborné způsobilosti se uchazeči rozhodují, zda-li budou vykonávat zkoušku pro techniky PO nebo OZO v požární ochraně.

Průběh zkoušky je popsán ve vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Podle § 20 odst. 6 této vyhlášky uchazeč koná nejprve písemný test, který netrvá déle než 60 minut. Písemný test obsahuje 50 otázek. Úspěšné složení písemného testu je předpokladem pro konání ústního přezkoušení před komisí, kterou stanovuje Ministerstvo vnitra z příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, popřípadě z dalších odborníků z oblasti požární ochrany. Při ústním přezkoušení uchazeč odpovídá na 3 otázky z tematických okruhů uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. Obsah a rozsah odborné přípravy OZO a techniků požární ochrany je popsán v § 22 této vyhlášky. Komise vyhlašuje termíny zkoušek. Uchazeč, který úspěšně vykonal zkoušku, získává osvědčení o odborné způsobilosti.

Na otázky naší redakce odpověděl Zdeněk Salátek, člen zkušební komise.

Jakou zkoušku uchazeči častěji volí – pro techniky PO nebo OZO v požární ochraně?

Většinou si zvolí zkoušku pro OZO. Záleží na zaměření podniku a také jde i o finance. Pro zaměstnavatele, který zaměstnance na kurz vysílá a platí mu ho, je lepší, aby dotyčný měl vyšší kvalifikaci. OZO má větší rozsah znalostí, možnost zpracovávat dokumentaci požární ochrany většího rozsahu. Záleží na provozovaných činnostech u zaměstnavatele. A samozřejmě na zájmu lidí. Pro většinu je lepší mít vyšší kvalifikaci.

Jak se liší zkoušky pro OZO a pro techniky PO?

Rozsah znalostí je dán přílohou 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Technici požární ochrany mají některé tématické okruhy znát pouze obecně, bez podrobnějších znalostí, u OZO musí být znalosti hlubší.

Jaké povinnosti v organizaci má OZO navíc oproti technikovi PO, popřípadě která organizace musí mít OZO?

Toto je složitá otázka. Je to dáno zákonem o požární ochraně a vyhláškou o požární prevenci, která organizace musí mít OZO a které úkony může vykonávat technik PO. Právnické nebo podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, by měly spolupracovat převážně s OZO. Některé činnosti může zajišťovat pouze OZO.

Jsou uchazeči připraveni na zkoušku dobře? Co jim dělá největší problémy?

To nemohu říct, jestli dobře nebo špatně. Vždycky určité procento zkoušku nezvládne v prvním termínu, někdy i v dalším termínu. Nedá se to zobecnit. Je to mnoho informací najednou, bez větších zkušeností v této činnosti. Všichni začínají v podstatě od nuly. Nemají dlouhodobé vedení nějakého jiného spolupracovníka, který by je do problematiky uváděl. Problémem je někdy mluvený projev. Písemný test jim dělá menší problémy, rozsah otázek je známý a každý se je naučí. Horší jsou reakce na podotázky u ústní zkoušky. Málokdo umí prezentovat v mluveném projevu své znalosti.

Dostanou někteří osvědčení automaticky, bez vykonání zkoušky, například absolventi škol požární ochrany?

Když o to zažádají, tak ano. Jedná se o absolventy Střední a vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku a Vysoké školy báňské v Ostravě, kde je několik studijních oborů. Aby mohli dostat osvědčení OZO nebo technika požární ochrany, musí splnit ověřovací program, jestli složili veškeré předepsané zkoušky z požadovaných předmětů.

Jakou má požární technik nebo OZO odpovědnost?

Záleží, jak to má nasmlouvané, na organizačním řádu v podniku. Zodpovědnost může tedy být různá. Na požární ochranu by měly být zpracovány interní předpisy a podle nich se postupuje.

Už se stalo, že někdo o osvědčení přišel a z jakého důvodu?

Vím, že se to jednou stalo, ale už si nepamatuji z jakého důvodu.

Myslíte si, že by bylo lepší pro praxi, kdyby se zkouška musela obnovovat po nějaké době jako je tomu u odborně způsobilých osob v prevenci rizik?

Ano, systém nějakého přezkušování nebo prokazování vzdělávání se v oboru by měl být. Právní, technické předpisy se poměrně často mění. Měla by být nějaká organizace průběžného vzdělávání těchto lidí. Je několik vzdělávacích středisek, která organizují různé konference, semináře. Jako například Profesní komora požární ochrany, která zajišťuje další oprávnění k určitým činnostem. Když se někdo chce dále vzdělávat, tak možnost má. Záleží to na zájmu lidí, ale není to stanoveno žádným předpisem.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail