Výzkumná činnost VÚBP v minulém roce

Výzkum v oblasti BOZP byl v r. 2005 soustředěn především do projektů výzkumného záměru „BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“, který ústav řeší v období let 2004 -2010.

Výzkum v oblasti BOZP byl v r. 2005 soustředěn především do projektů výzkumného záměru „BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“, který ústav řeší v období let 2004 -2010.

Jedná se zejména o řešení zaměřená na „Inovaci oborového portálu BOZPinfo a vytvoření kontaktního centra“ V rámci řešení byly vypracovány následující výstupy:

  • Návrh modelu Kontaktního centra BOZP v rámci BOZPinfo, které bude sloužit podnikatelům především z oblasti malých a středních podniků, živnostníkům a bezpečnostním technikům. 
  • Návrh koncepce vytvoření informačního serveru zaměřeného především na cílovou skupinu MSP a OSVČ (dále podnikatelé), kterým bude přinášet důležité informace pro jejich činnost a usnadní jim orientaci v legislativních požadavcích BOZP.

„Efektivní způsoby implementace poznatků z oblasti BOZP získaných v rámci spolupráce s EU a mezinárodními organizacemi do praxe“

V rámci řešení byly vypracovány následující výstupy:
a) Podklady pro databázi výsledků výzkumu. Databáze obsahuje informace a poznatky o projektech z oblasti BOZP jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.
b) Návrh informačního systému podpůrných a výzkumných projektů a tvorba metadat. Všechny databáze informačního systému budou zpřístupňovány přes portál www.bozpinfo.cz, přičemž pro ukládání jednotlivých dat je určen digitální archiv AiP Safe.

„Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“

V roce 2005 byl metodou studia a analýzy dokumentů zmapován komunikační proces a jeho zákonitosti v průběhu propagačního působení. Konkrétně byly získány literární a empirické podklady k vypracování propagační kampaně s tématem hluk a protihluková ochrana. Byla provedena SWOT analýza výchozího komunikačního prostředí a byly provedeny rešerše dostupných informačních zdrojů. Dále byl zpracován návrh komunikačního modelu s důrazem na vytvoření systému činností a prostředků, ve kterém bude dosaženo efektivního působení, tj. komunikační mix. Tento návrh byl vytvořen v souvislosti s informační kampaní Evropský týden BOZP a jeho tématem „HLUKU STOP!“

Výzkum ukazatelů BOZP

Hlavní výstupy dílčího úkolu ve sledovaném období:

  • Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004;
  • Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR za rok 2004;
  • Náklady a ztráty vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání za rok 2004;
  • Předpoklady osvojení metodiky statistiky o pracovních úrazech (ESAW);
  • Výběr organizací k dozoru nad bezpečností práce;
  • Studie vlivu počtu zaměstnanců podniku na úroveň BOZP;
  • Stav bezpečnosti práce v ČR v roce 2004.

Dále VÚBP řešil grantové projekty:

Projekt HS 124/04 „Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v ČR“

Hlavním cílem projektu bylo navržení efektivního systému vzdělávání v oblasti BOZP vedoucímu k trvalému zvyšování celkové úrovně znalostí a dovedností v této oblasti.

Realizace vzdělávání v oblasti BOZP byla navržena počínaje předškolním vzděláváním, pokračuje základním, středním příp. vyšším odborným vzděláváním a dále vysokoškolským vzděláváním, na které navazuje další vzdělávání – vzděláváním dospělých na úrovni občanské, zájmové a profesní, realizované buď jako řádné školské vzdělávání dospělých (získání stupně vzdělání), nebo jako další vzdělávání a vzdělávání seniorů. Komplexní přístup ke vzdělávání v oblasti BOZP je podpořen návrhy na zajištění kvality výchovy a vzdělávání v BOZP, které představuje příprava pedagogických pracovníků a lektorů mimoškolního vzdělávání, akreditace vzdělávacích subjektů event. vzdělávacích/studijních programů či certifikace znalostí.

Projekt 1J 039/05 DP 1 „Vliv změn světa práce na kvalitu života“

Cílem projektu je definovat a postihnout celosvětové trendy v BOZP a ve vnímání kvality pracovního života, vliv globalizace transnacionálních společností na pracovní podmínky a pracovní charakteristiky v ČR a identifikovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, predikovat další vývoj, navrhnout doporučení, metody a nástroje k eliminaci možných rizik jak na makro, tak i na mikroúrovni.

Rok 2005 byl vstupní fází projektu, ve které bylo řešení zaměřeno na zmapování, vyhledání informačních zdrojů, identifikaci existujících přístupů, zpracování rešerší, obsahovou analýzu dokumentů zabývajících se zkoumanou problematikou a zpracování úvodní podkladové studie.

Ing. Miloš Paleček, CSc., ředitel VÚBP

(redakčně kráceno, plné znění materiálu VÚBP najdete na www.vubp.cz v sekci VÚBP/Výsledky činnosti)

ZDROJ:
Paleček, Miloš. Výzkumná činnost VÚBP v r. 2005. Zpravodaj SÚIP, č. 2, 2006, s. 4.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail