Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Grant HS 117/04 Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Grant HS 117/04 Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hanzl

Cílem řešení byl návrh efektivního systému pro zajištění kvality služeb v oblasti BOZP. Jako východiska sloužily vzory a způsoby zajištění a současné trendy těchto služeb v EU. Jednoznačné závěry ukázaly potřebu vytvořit takový model, který by byl dostatečně flexibilní a kladl minimální časové i finanční nároky na podnikatelskou sféru.

V úvodu projektu je uvedena analýza stavu preventivních služeb (PS) BOZP ve vybraných zemích EU a popsány způsoby,kdy zabezpečení jednotlivými PS BOZP a to jak po stránce pokrytí podnikatelské sféry, tak i po stránce odborné způsobilosti. Jsou zde přiblíženy rozdílné přístupy v jednotlivých zemích a problémy, které tyto přístupy nesou. Navazující analýza stavu PS BOZP v ČR, která mapuje současný stav a odbornou způsobilost. Na problematiku opět nahlíží z pohledu stavu PS v oblasti bezpečnosti práce (BP) a z pohledu PS v oblasti ochrany zdraví (OZ). Následně shrnuje hlavní problémy a nedostatky PS. Tato problematika je sledována i z hlediska právních a dalších předpisů, která je zpracována do přehledu a zhodnocení stávající právní úpravy.

Pro samotný návrh systému zajištění služeb BOZP bylo jako východisko zvoleno užití certifikačního systému (CS).

Navržený systém počítá s existencí správce certifikačního systému, který může delegovat část svých kompetencí na organizaci pověřenou správou CS. Správce CS zajišťuje správu akreditovaných zařízení a stanovuje pravidla pro udělování certifikátů. Jako poradní orgán zde působí rada CS, která se podílí na zajišťování zpětné vazby a aktualizace systému certifikace dle potřeb a požadavků praxe. Celý systém podléhá dozoru jak samotného správce CS, tak organizacím SOD pro BP a OZ a organizaci pověřené správou CS. Celý takto navržený systém je zpracován do podoby věcného návrhu úpravy služeb v oblasti BOZP. Je zde především řešen způsob zajištění prevence vzniku pracovních rizik, charakter činností služeb v oblasti vzniku pracovních rizik a zvyšování úrovně BOZP.

Cíl řešení:

Návrh efektivního systému pro zajištění kvalitních služeb v oblasti BOZP.

Východiska:

 • způsob zajištění kvality služeb v členských zemích EU a ze současné trendy
 • potřeba vytvořit takový model, který by byl dostatečně flexibilní
 • minimální časově i finančně nároky na podnikatelskou sféru

2. Analýza stavu:

2.1 Preventivní služby (PS) BOZP ve vybraných zemích EU:

 • Stav PS BOZP v EU
 • Zabezpečení službami (pokrytí)
 • Odborná způsobilost
 • Multidisciplinární přístup
 • Externí vs. interní služby
 • Zabezpečení služeb BOZP na Slovensku
 • Služby v EU – tabulkový přehled

2.2 Preventivní služby (PS) BOZP v ČR:

 • Stav PS v oblasti bezpečnosti práce
 • Odborná způsobilost / Analýza vzdělávání
 • Stav PS v oblasti ochrany zdraví
 • Hlavní problémy a nedostatky preventivních služeb v oblasti BOZP

3. Analýza právních a dalších předpisů:

 • Přehled právních předpisů
 • Zhodnocení stávající právní úpravy

4. Návrh systému zajištění služeb BOZP:

Certifikační systém BOZP - návrh zásad

 • Účel certifikace

Varianty správy certifikačního systému BOZP

 • přímá správa CS BOZP 
 • správa CS BOZP pověřenou organizací
 • správa CS BOZP Radou
 • Kombinovaný návrh certifikačního systému BOZP

Návrh certifikačního systému BOZP:

Akreditovaná zařízení:

 • Podmínky udělení akreditace
 • Povinnosti akreditovaných zařízení

Dozor nad uplatňováním pravidel certifikačního systému

 

5. Věcný návrh úpravy služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně příloh:

 • Úvod
 • Způsob zajištění prevence vzniku pracovních rizik
 • Charakter činností služeb v oblasti prevence vzniku pracovních rizik a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Osobní provádění preventivní činnosti
 • Pověřený zaměstnanec
 • Externí služby
 • Způsobilost pro výkon služby v oblasti BOZP
 • Získání a ověřování způsobilosti pro výkon služeb v oblasti prevence pracovních rizik
 • Složky akreditačního systému BOZP 
 • Organizace pověřená správou certifikačního systému
 • Akreditační orgán
 • Akreditované zařízení
 • Akreditace

Přílohy:

 • Pracovní činnosti se zvýšeným rizikem
 • Minimální okruhy znalosti uchazeče o certifikát „Preventista BP“
 • Minimální okruhy znalostí uchazeče o certifikát „Specialista BOZP“
 • Minimální okruhy znalostí uchazeče o certifikát „Manager BOZP“
 • Minimální časový rozsah služeb BOZP

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail