Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Projekt 5 – Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP

Projekt 5 – Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP

Řešení projektu je směrováno na cílené mapování informací o BOZP, včetně vnějších mechanizmů, zákonitostí, světových trendů, příčin, následků, souvislostí charakterizujících a ovlivňujících úroveň, stav, vývoj BOZP (při respektování sjednocování metodik sběru dat a harmonizace monitorovacích systémů).

Předmětem zkoumání bude v průběhu daných let vývoj vhodných indikátorů, metod, postupů pro posuzování, hodnocení, prognózování změn BOZP, popřípadě pohody a kvality pracovního života. Bude zahrnovat sledování stavu a úrovně BOZP, monitorování a oceňování vlivu jednotlivých veličin, podmínek, které ve svém celku umožní definování ambicí, příležitostí, ale i hlavních překážek a omezení. Cílem celého projektu je identifikování směrů a tendencí vývoje, včetně mapování, monitorování, analyzování stavu a úrovně BOZP; konfrontování se skutečnými objektivními potřebami praxe pro jejich cílené a efektivní uspokojování, žádoucí ovlivňování (s ohledem na ekonomické, sociálně kulturní, environmentální souvislosti); definování nástrojů, metod pro posuzování, hodnocení BOZP (v kontextu změn v ekonomice, na trhu práce, měnících se způsobů organizace práce, globálních vlivů apod.)

Dílčí úkol č. 1: „Základní souvislosti stavu, úrovně a vývoje BOZP na makroúrovni a mikroúrovni“

Odpovědný řešitel: Ing. Lenka Svobodová

Cílem dílčího úkolu bylo vymezení základních souvislostí, rozvojových oblastí a problémových okruhů stavu, úrovně a vývoje BOZP. Hlavní pozornost byla přitom věnována postižení možných indikátorů reflektujících kvalitu pracovního života. Při řešení úkolu byla využíváno mapování a vyhledávání zdrojů informací, základní rešerše, analýza dokumentů, sekundární analýzy informačních zdrojů apod. Byly uplatňovány také moderní techniky řízeného přemýšlení (paralelní brainstorming, mind map), interní workshopy a v neposlední řadě realizovány vývojové práce.

Hlavními dílčími výstupy řešení roku 2004 byly ( kromě etapové zprávy včetně příloh):

 • mentální mapy kvality pracovního života (pracovní podmínky, pracovní prostředí, kultura práce, lidský činitel),
 • kmenové listy indikátorů (základní identifikační listy jednotlivých faktorů),
 • žebříček hodnot kvality pracovního života – formou profesionálně řízeného brainstormingu a focus groups,
 • přehledová a analytická studie - přehled sociologických výzkumů k tématice v ČR od počátku 90. let (příprava pro projekt terénního šetření kvality pracovního života s využitím sestavených žebříčků hodnot kvality pracovního života).

Dílčí úkol č. 2: Stav a vývoj pracovní úrazovosti

Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Janoušek, CSc.

Smyslem dílčího úkolu je vytvářet informační základnu, umožňující objektivně hodnotit dopady společensko ekonomických změn do oblasti BOZP. Cílem dílčího úkolu v roce 2004 bylo monitorování a analyzování důsledků nežádoucích událostí vyplývajících z pracovní činnosti. Součástí výzkumu bylo zvýšit vypovídací hodnotu dat a informací o pracovních úrazech, zlepšit tvorbu primárních dat a přispět ke standardizaci informací o pracovních úrazech. Cílem dílčího úkolu bylo rovněž zkoumat nové možnosti využití dat shromažďovaných v rámci výkonu státní správy k prevenci v BOZP. Ve sledovaném období byly zpracovány studie, jejichž obsah je uveden dále.

 • Pracovní úrazovost v České republice v roce 2003
 • Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v České republice v roce 2003

Studie se zabývají ukazateli ostatních a smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2003. Dále jejich vývojem od roku 1994, rozdělením a vývojem ukazatelů v jednotlivých regionech, odvětvových ekonomických činnostech a v různých právních formách zaměstnavatele v posledních pěti létech. Studie uvádějí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2003, vyjádřenou znaky úrazového děje. Jsou uvedeny též právní předpisy a technické normy porušené v přímé souvislosti se smrtelnými pracovními úrazy. Součástí obou studií je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů komentovaných ve zprávě:

 • Stanovení předpokladů osvojení metodiky ESAW v České republice
 • Druhý pilotní vzorek o pracovních úrazech dle metodiky ESAW

Studie se zabývají implementací nové metodiky statistického sledování pracovní úrazovosti v rámci EU dle metodiky ESAW (European Statistics on Accidents at Work). Studie prezentují legislativní, organizační, technické, personální a ekonomické podmínky osvojení metodiky ESAW v České republice a navrhují opatření k jejímu standardnímu používání.

Součástí řešení dílčího úkolu bylo zpracování pilotního vzorku o pracovních úrazech podle metodiky ESAW o velikosti 10 000 případů a jeho odeslání Eurostatu prostřednictvím Českého statistického úřadu a stanovení úrovně vykazování informací o pracovních úrazech v ČR. Studie uvádí postup a poznatky z tvorby pilotního vzorku ESAW.

Výsledkem řešení byl rovněž návrh úpravy vzoru záznamu o úrazu, který by splňoval podmínky využití údajů o pracovních úrazech pro potřeby prevence a současně vyhovoval statistickým potřebám.

 • Náklady a ztráty vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2002
 • Náklady a ztráty vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2003.

Studie přinášejí analýzu nákladů a ztrát vyplývajících z pracovních úrazů a nemocí z povolání, k nimž došlo v roce 2002 a 2003. Jsou stanoveny ztráty, které pocítí postižení pracovníci případně osoby na jejich výdělku závislé, dále odhady nákladů a ztrát vyvolaných u zaměstnavatelů a náklady a ztráty souhrnně vzniklé z těchto událostí celé společnosti. Studie prezentují průměrné náklady na jeden pracovní úraz, z toho na jeden ostatní a na jeden smrtelný pracovní úraz a průměrné náklady na jednu nemoc z povolání. Porovnává relativní údaje nákladů a ztrát vzhledem k hrubému domácímu produktu s vybranými zeměmi EU.

 • Výběr organizací k dozoru nad bezpečností práce

Studie přináší výsledky prvního roku řešení dílčího úkolu v oblasti využití informačních systémů pro výkon státního odborného dozoru nad bezpečností práce. Studie se zabývá metodou hodnocení úrovně BOZP v podnicích a mapuje dostupné zdroje dat shromažďované v rámci výkonu státní správy využitelné pro hodnocení podniků. Navrhuje soubory kritérií použitelných při výběru organizací k provedení inspekce a prezentuje soubory požadavků pro uživatelské rozhraní budoucích počítačových aplikací, které budou podporovat vhodný výběr organizací k inspekci.

Cíle projektu:

 • identifikování směrů a tendencí BOZP
 • definování nástrojů a metod pro hodnocení BOZP
 • vypracování modelu systému indikátorů stavu a úrovně BOZP

Cíle úkolu:

 • vymezení základních souvislostí BOZP na makro i mikroúrovni
 • přehled a charakter možných indikátorů reflektujících i ovlivňujících kvalitu pracovního života

Dílčí výsledky a výstupy v roce 2004:

 • soubor mentálních map (pracovní podmínky, pracovní prostředí, kultura práce, lidský činitel)
 • přehledová studie na téma „práce“ v sociologických výzkumech a výzkumech veřej. mínění v ČR od r. 1989
 • sekundární analýza dat z výzkumů veřej. mínění
 • příprava pro sestavení žebříčku hodnot pracovního života (výsledky focus groups – experti, vybraná cílová skupina); podklad pro zpracování projektu šetření kvality pracovního života
 • identifikační listy jednotlivých faktorů – základ pro zpracování kmenových listů indikátorů

Další postup v r. 2005:

 • Terénní šetření (SOÚ AV, CVVM)
 • Výběr, zpracování statistických dat
 • Systém kmenových listů indikátorů
 • Model KPŽ pro podniky

 

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

 • Existence a dostupnost práce, jistota získání a udržení práce (stálá práce,smlouvy – právní aspekty)
 • Druh a charakter práce, bezpečná a zdraví nezávadná práce, psychická a fyzická náročnost práce
 • Ocenění práce – mzda či plat (zdroj obživy, uspokojování potřeb)
 • Pracovní autonomie (samostatnost a svoboda), možnost uplatňovat své kompetence, zájmy, osobně se rozvíjet; postavení, vyhlídky, postup a kariéra, uplatnění kvalifikace a praxe
 • Nadřízení a spolupracovníci (řízení, sociální klima), dobré zacházení
 • Pracovní podmínky – prac. doba, dovolená, flex., organizace a řízení práce, intenzita, zaměstnanecké výhody, péče o zaměstnance
 • Pracovní prostředí (hygiena, rizikovost, ergonomie, prac. zařízení..)
 • Firemní kultura

Stav a vývoj pracovní úrazovosti v ČR - Cíle, výstupy a další vývoj úkolu:

Informační přehledy a analýzy pracovní úrazovosti v České republice pro:

 • řízení a legislativní změny v oblasti BOZP
 • státní odborný dozor nad bezpečností práce
 • zaměření prevence

Výstupy:

 • Stav a vývoj pracovní úrazovosti v ČR za rok 2003
 • Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003
 • Správa databáze smrtelných pracovních úrazů za ČR

Další vývoj:

 • Srovnávání úrazovosti v ČR s daty EU (ESAW)

Stav a vývoj pracovní úrazovosti v ČR - výsledky úkolu
Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR:

 

Pracovní úrazovost v roce 2003 Tabulka 1 - Počet pracovních úrazů, ČR Zdroj: ČSÚ

rok 2002 2003
C E L K E M 119 318 120 505
z toho: bez pracovní neschopnosti 28 451 37 486
s pracovní neschopností 90 867 83 019
  z toho: nad 3 dny 88 523 80 898
1 - 3 dny 2 344 2 121

 

Předpoklady osvojení metodiky evropské statistiky o pracovních úrazech (ESAW):

Cíle projektu ESAW:

 • posuzování účinnosti legislativy a prevence v BOZP
 • sjednocení metodik sledování úrazovosti
 • umožnění vzájemného srovnávání úrazovosti

Cíle úkolu:

 • stanovení předpokladů osvojení metodiky ESAW
 • návrh a podpora opatření k osvojení
 • splnění statistické povinnosti vůči Eurostatu

Výstupy v roce 2004:

 • rozbor stávající situace sběru dat o pracovních úrazech v České republice
 • stanovení předpokladů osvojení metodiky ESAW
 • stanovení organizačních, technických, finančních a personálních nároků
 • návrh úpravy záznamu o úrazu a informačních systémů
 • zpracování 2. pilotního vzorku ve formátu ESAW pro Eurostat: 10 000 vět o pracovních úrazech za rok 2003
 • návrh dalšího postupu osvojení metodiky ESAW

Schéma standardního vytvoření výstupu ve formátu ESAW:

Náklady a ztráty vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2003:

Cíl úkolu:

 • Stanovit náklady a ztráty vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání

Výstup v roce 2004:

 • Studie o nákladech a ztrátách vyplývajících z pracovních úrazů a nemocí z povolání za rok 2003 Náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání, k nimž došlo v roce 2003, představují nejen výdaje a ztráty vyvolané těmito událostmi v roce jejich vzniku, ale i výdaje a náklady nebo ztráty, které v jejich důsledku budou vznikat i v dalších létech.

Náklady a ztráty včetně ztrát na nevytvořeném národním důchodu:

 • Celkové náklady společnosti: 24, 6 mld. Kč
 • Průměrné náklady a ztráty vyvolané v roce 2003 jedním pracovním úrazem činily 261 169 Kč.
 • Přitom průměrné náklady a ztráty na jeden ostatní (ne smrtelný) pracovní úraz dosáhly hodnoty 237 152 Kč
 • Průměrné náklady a ztráty vyvolané jedním smrtelným pracovním úrazem dosáhly hodnoty  10 280 905 Kč.
 • Průměrné souhrnné ztráty a náklady způsobené jednou nemocí z povolání v roce 2003 činily  2 680 881 Kč.

Náklady a ztráty bez ztrát na nevytvořeném národním důchodu:

 • Celkové náklady společnosti: 14, 6 mld. Kč
 • Průměrné náklady a ztráty vyvolané v roce 2003 jedním pracovním úrazem činily 189 798 Kč.
 • Přitom průměrné náklady a ztráty na jeden ostatní (ne smrtelný) pracovní úraz dosáhly hodnoty 188 604 Kč
 • Průměrné náklady a ztráty vyvolané jedním smrtelným pracovním úrazem dosáhly hodnoty 687 940 Kč.
 • Průměrné souhrnné ztráty a náklady způsobené jednou nemocí z povolání v roce 2003 činily 890 628 Kč.

Výběr organizací k dozoru nad bezpečností práce:

Cíle:

 • Zjednodušení práce inspektorátů BP
 • Sjednocení praxe na jednotlivých inspektorátech BP
 • vzájemného srovnání práce inspektorátů BP
 • přiblížení způsobu práce při výběru organizací k inspekci praxi obvyklé v členských státech EU.

Výsledky za rok 2004:

 • Rekapitulace současného stavu výběru organizací
 • Rekapitulace zdrojů a dostupnosti dat pro výběr organizací pro provedení dozoru v ČR
 • Rešerše ke zjištění řešení problematiky výběru organizací k provedení dozoru/inspekce v zemích EU
 • Zmapování nabídky komerčně dostupného SW
 • Analýza dostupných zdrojů dat pro výběr organizací pro provedení dozoru
 • Analýza potřeb IBP z hlediska SW podpory a formulace požadavků na uživatelské rozhraní

Postup v roce 2006:

 • Získání a transformace vstupních dat z IS-ČÚBP pro sestavení modelu
 • Pilotní projekt výběru organizací k SOD ve spolupráci s vybraným IBP
 • ověření modelu na dostupných datech a návrh úprav modelu
 • ladění modelu
 • návrh variant technického a organizačního řešení v praxi

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail