Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Projekt 4 – Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů

Projekt 4 – Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů

Vedoucí řešitel: Ing. Miroslav Franta

Účinnost osvěty a propagace, včetně komunikace informací se sociálně ekonomickou problematikou je determinována vytvořením potřebného a vyváženého komunikačního mixu (modelu komunikace s časově limitovanými nástroji).se zaměřením na specifické požadavky bezpečnosti práce jako výrazné lidské hodnoty směřující k zachování zdraví a plné práceschopnosti. Tento model je nutné dlouhodobě ověřovat a průběžně aktualizovat v kontextu s vnějšími i vnitřními podmínkami vývoje kulturně společenského a sociálně ekonomického prostředí, hledat optimální kombinaci integrované komunikace a definovat možné trendy vývoje komunikačního prostředí i samotných nástrojů komunikace.

Předmětem výzkumného záměru je především:

 • zjišťování a ověřování vývoje struktury mediálních a osvětových nástrojů v návaznosti na probíhající změny sociálního prostředí, společenských podmínek, demografických struktur
 • zkoumání vlivu těchto nástrojů na tvorbu názorů a postojů cílových skupin, zejména v oblasti vnímání rizik
 • hledání optimálního modelu integrované (marketingové) komunikace
 • způsob vytváření aktivních postojů skupin a jednotlivců k eliminaci rizik
 • postupy při vytváření potřebného společenského prostředí k pojetí BOZP jako důležité ekonomické kategorie
 • způsob formování myšlení veřejnosti v přístupu k BOZP jako k hodnotě zvyšující kvalitu života jednotlivce i celé společnosti

Součástí výzkumu je rovněž vymezení nové dimenze komunikačního prostředí, formulace pravděpodobných kvalitativních změn v návaznosti na rozvoj společenskoekonomických podmínek a rozvoje lidských zdrojů. Na základě výsledků budou v závěru výzkumného záměru stanoveny zásady tvorby komunikačních mixů v určitých modelech IMC a ověřována jejich účinnost u jednotlivých společenských skupin (cílových skupin pracovníků, oborů nebo segmentů sociální struktury společnosti).

V roce 2004 bylo řešení zaměřeno především na založení a systemizaci poznatkové databáze v oblasti komunikačního prostředí, jeho struktury a nástrojů komunikace. Byly uskutečněny výchozí analýzy srovnatelných případových studií, sociální struktury obyvatelstva a potenciálních zájmových skupin, zejména ve vztahu k BOZP, a zahájen podrobný výzkum parametrů výchozího komunikačního prostředí, vycházející z obecných marketingových zásad aplikovaných do specifiky komunikace v systému státní správy. V oblasti komunikačních nástrojů a technik byly uskutečněny rešerše s cílem připravit podklady k analýzám mediálního prostředí a stanovení míry využitelnosti komunikačních nástrojů ve vztahu k dlouhodobému formování postojů veřejnosti.

Byla vypracována studie o možnostech a případném využití poradenství jako jednoho z komunikačních nástrojů a zpracována řada názorových šetření, zaměřených na oblast povědomí veřejnosti o záležitostech BOZP, práci s informacemi, znalosti kampaní a využití informací o BOZP v subjektech státní správy a dalších.

Součástí přípravných prací staly i průzkumy názorové hladiny laické i odborné veřejnosti v oblasti znalostí a přístupu k záležitostem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Průzkumy byly zaměřeny ke zjišťování úrovně povědomí o aktuálních otázkách systému BOZP a zejména znalostí základních záležitostí, vyplývajících ze zákoníku práce. Kromě jiného se šetření zabývala zjišťováním reálných potřeb subjektů a specifikací komunikačních nástrojů, které považuje laická veřejnost za nositele klíčových informací.

Cíle výzkumného záměru:

 • Výzkum, návrh a ověření nástrojů formujících pozitivní postoje veřejnosti k BOZP 
 • Výzkum, návrh a ověření nástrojů posilujících vytváření trvalé a celkové pohody při práci

Cíle projektu v roce 2004:

V oblasti komunikačního prostředí

 • trendy vývoje sociální struktury a zájmových skupin
 • charakteristika cílových skupin ve vztahu k BOZP
 • analýza případových studií a PR projektů V oblasti komunikačních nástrojů a technik
 • struktura mediálních nástrojů a technik
 • účinnost jednotlivých nástrojů a míra využitelnosti
 • efektivnost při formování dlouhodobých postojů

Efektivnost komunikačních nástrojů při formování postojů vybraných cílových skupin - cíle a přístupy:

 • způsob budování vztahů se zákazníkem na základě obousměrné komunikace
 • orientace na zákazníka
 • integrace jednotlivých nástrojů propagačního mixu

Efektivnost komunikačních nástrojů při formování postojů vybraných cílových skupin - východiska:

Efektivnost komunikačních nástrojů při formování postojů vybraných cílových skupin - výstupy:

 • zásady segmentace (měřitelnost, významnost, přístupnost a akceschopnost).
 • tvorba databází a jejich využití (otázka ochoty zákazníků poskytovat informace)
 • pravidlo – získat co nejvíce informací a využít je

Segmentace:

  Soustředění se na Úroveň segmentace Segmentační faktor Charakteristika procesu segmentace
Makro-segmentace Zvláštnosti podniku Úroveň  1 Demografické zvláštnosti Snadný, rychlý, levný, sekundární data
Mikro-segmentace Zvláštnosti oboru podnikání Úroveň  2 Provozní zvláštnosti Velmi obtížný, časově náročný, nákladný.

Nutný primární výzkum, osobní styk se zákazníkem

Úroveň  3 Způsob nakupování
Úroveň  4 Situační zvláštnosti
Úroveň  5 Osobní zvláštnosti

Struktura nástrojů marketingové komunikace:

Reklama
klasická
Reklama přímá Public relations Podpora prodeje Komunikace při osobním prodeji
Inzeráty v tisku, rozhlase a TV
Vnější potisk obalu
Letáky v obalu
Informační letáky poštou
Ilustrační filmy o produktech
Brožury firem o výrobcích
Billboardy
Plakáty
Telefonní seznamy a adresáře s nabídkami produktů
Výkladní štíty
Výlohy
 
Katalogy firem Adresná poštovní nabídka s možností objednávky
Oznámení s ústřižkem ke vrácení
Odpovědní lístek
Odpovědní kupón
TV reklama s uvedením tel. čísla nebo adresy dodavatele a s výzvou k reakci
Telemarketing
Adresná nabídka k telefonní objednávce
Dny otevřených dveří
Tiskové konference
Proslovy na veřejných shromážděních
Konference a semináře
www stránky firem
Výroční zprávy
Dobročinné dary, sponzorování
Zavedení telefon. čísla pro kontakt se zákazníky po celých 24 hodin
Soutěže, hry, sázky, loterie
Prémie
Poskytování vzorků
Veletrhy a výstavy
Ukázkové síně, demonstrace a přehlídky zboží
Ochutnávky
Poskytování kupónů
Odznaky, vlaječky, tašky, obchodní kolky Slevy zákazníkům
Výhodnější způsob placení
Recepce a pohoštění
Předvádění zboží prodejci
Prodejní schůzky se zákazníky
Pobídkové programy pořádané přímo u zákazníků

Vstupní charakteristiky komunikačního prostředí – východiska:

 • sociální struktura obyvatelstva ČR, základní charakteristika podle území, podle profesí a oborů
 • cílové skupiny, definice, charakteristika, velikost, hodnotová orientace
 • charakteristika skupin a vymezení jejich vztahu k BOZP
 • integrované komunikační prostředky (prostředí, nástroje )

Vstupní charakteristiky komunikačního prostředí:

 • Integrovaná marketingová komunikace je přidaná hodnota rozličných oblastí komunikace a tyto spojuje za účelem:
  - konzistence sdělení a komunikace
  - dosažení maximálního efektu
 • Propagace je účelová komunikace mezi výrobcem a zákazníkem, vyvolání zájmu zákazníka o výrobek, službu, firmu

Poradenství jako nástroj komunikace:

 • Definice a rozsah poradenství
 • Přístupy v poradenství (stát, soukromá sféra)
 • Struktura poradenských služeb, podpora a péče
 • Poradenství a komunikace
 • Problémy komunikace (psychologické, jazykové)
 • Podněty k dobré komunikaci
 • Závěry

Názorové postoje veřejnosti k problematice BOZP:

 • dotazníkové šetření v municipalitách (obecní a městské úřady)
 • dotazníkové šetření u odborné veřejnosti (konference INTERPROTEC 2004)
 • dotazníkové šetření u návštěvníků veletrhů PRAGOSEC a INTERPROTEC
 • rešerše výzkumů a statistiky v mediálním marketingu

Struktura respondentů:

 • Podnikatelé (společnosti, malé a střední podniky, OSVČ, rozdělení podle OKEČ)
 • Zaměstnanci (společnosti,malé a střední podniky, rozdělení podle OKEČ)
 • Manažeři (top, střední, základní, OKEČ)
 • Úředníci (ústřední, krajská, místní úroveň)
 • Pracovníci systému BOZP,PO (OKEČ)
 • Ostatní (mládež, důchodci)

Přístupy a cíle: 

 • BOZP nepředstavuje klasický výrobek a vždycky se vnímá zprostředkovaně např. jako forma, služba, přístup apod.
 • Zjišťování názorové hladiny se uskutečňují za účelem zjištění povědomí o BOZP v obecné rovině a jako druhý cíl (v odborné rovině) se stanovuje některá specifická záležitost BOZP
 • Hlavní cílovou skupinou je široká veřejnost a management a zaměstnanci malých a středních podniků (popřípadě se specifikuje OKEČ)

Výstupy v roce 2004:

 • Rešerše (komunikační nástroje a prostředí)
 • Studie k poradenství
 • Výzkumy a šetření názorů v cílových skupinách
 • Etapová zpráva

Cíle v roce 2005:

 • definice nástrojů publicity a propagace
 • a jejich místo v systému externí komunikace
 • vymezení netradičních nástrojů komunikace a možností jejich aplikace
 • základní podoby jednostupňové a dvoustupňové komunikace, jejich subjekty, nástroje a vazby
 • aplikovaný komunikační model pro použití v systému BOZP a jeho nástroje
 • ověření navrženého modelu a nástrojů

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail