Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Projekt 3 – Management znalostí – podmínky úspěšného řízení BOZP

Projekt 3 – Management znalostí – podmínky úspěšného řízení BOZP

Vedoucí řešitel: Ing. Evžen Bílek, Ph.D.

Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP

Správa a sdílení znalostí vede k úspěšnému řízení BOZP. Schopnost efektivně a ekonomicky využívat informace, znalosti a zkušenosti předurčuje úspěch či neúspěch při řízení BOZP - řídicí sféry, zaměstnavatelů, manažerů a dalších cílových skupin. -> Předmět výzkumu

 • Efektivní způsoby získávání, zpracování a poskytování informací
 • Překonávání bariér při zvyšování úrovně vědomostí a znalostí.

 

Základní komponenty managementu znalostí v BOZP:

 • Systém celoživotního vzdělávání a e-learning (DÚ: 3.1)
 • Sjednocená zdrojová základna = banka znalostí (DÚ: 3.2)
 • Oborový portál BOZPinfo (http://www.bozpinfo.cz) (DÚ: 3.3)
 • Kontaktní centrum (prostřednictvím stránek BOZPinfo) (DÚ: 3.3)
 • Výzkum v oblasti BOZP (DÚ: 3.4) -> Dílčí úkoly projektu č. 3

Dílčí úkol č. 1: „Systém celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP“

Odpovědný řešitel: PhDr. Irena Kuhnová

Výzkum byl zaměřen na zjištění současného stavu elektronického vzdělávání v BOZP v ČR a přípravu návrhu elektronického vzdělávání v BOZP pro účely dalšího vzdělávání odborníků v BOZP. V roce 2004 byla provedena analýza výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP. Na základě analýzy a dalších výstupů v tomto roce byly prověřovány možnosti a určeny předpoklady pro vytvoření systému vzdělávání a výchovy v oblasti BOZP. V návaznosti na průzkum možností vzdělávání v BOZP v ČR v letech 2001-2003 ve VÚBP byl také zhodnocen současný stav vzdělávání BOZP v ČR včetně připravenosti organizací na nové formy metody vzdělávání. V průběhu řešení úkolu byl pravidelně sledován výzkum probíhající v oblasti BOZP na tomto poli a výsledky výzkumu byly implementovány do připravovaného systému vzdělávání.

Dosažené výsledky:

 • hodnocení současného stavu vzdělávání v BOZP v České republice
 • souhrnná informace o stavu a úrovni elektronického vzdělávání v BOZP v ČR
 • zásady projektového řízení pro e-learnigové vzdělávání
 • metodologie implementace e-learningu do distančního studia bezpečnosti práce
 • návrh elektronického vzdělávání v BOZP pro oblast dalšího vzdělávání odborníků v BOZP

Dílčí úkol č. 2: „Vytvoření sjednocené zdrojové základny pro oblast BOZP“

Odpovědný řešitel: PhDr. Milada Švecová

Cílem úkolu je vybudování zdrojové základny na principech informačního systému, kde budou informace a znalosti z oblasti BOZP soustředěny v jednom, uživatelsky snadno dostupném prostředí.

Byl navržen model zdrojové základny, plně provázaný se systémem managementu znalostí v oblasti BOZP. Po předběžné analýze zkoumané problematiky byly stanoveny základní předpoklady pro fungování této banky znalostí. Jestliže vycházíme z předpokladu, že základním systémem pro pořádání, zpracování a poskytování informací a znalostí je AiP Safe, je nutné zhodnotit efektivnost a možnosti využití tohoto systému pro projekt, definovat a modelovat management znalostí právě s přihlédnutím k tomuto prostředí a na základě analýzy navrhnout rozšíření a novelizaci informačních technologií na tomto úseku. Byly definovány jednotlivé toky informací a současně řešen procesní přístup k dané problematice. Jako ideální řešení byl zvolen transformační proces, v rámci něhož jsou znalosti transformovány do určité úrovně výstupního bloku tvořeného oblastí vzdělávání, výzkumu a v neposlední řadě odborné veřejnosti v oblasti BOZP. Navrhovaný proces konkrétně řeší optimální transformaci jak informací tak znalostí do vytvářené zdrojové základny, která uchovává vstupní data.

V transformačním procesu se počítá se vstupními daty obsaženými v databázích různých druhů (faktografických, bibliografických, plnotextových), v katalozích knihoven a dalších informačních zdrojích. Prvořadou úlohu zde plní digitální archiv budovaný v systému AiP Safe, kam je ukládáno vysoké procento veškerých informací a znalostí pro tvořený systém managementu znalostí.

Digitální archiv je základním komponentem zdrojové základny, kterou v tomto transformačním procesu chápeme jako banku znalostí obsahující základní materiály pro oblast bezpečnosti práce (články, publikace, vyhlášky, normy, legislativní materiály, elektronické učební texty a další typy dokumentů), ale i faktografické údaje, znalosti zpracované na základě rešerší, statistické databáze aj. Odtud jsou znalosti předávány do jednotlivých výstupních oblastí.

Těžištěm procesu managementu znalostí je zdrojová základna, ve které jsou zpracovávány vstupní informace a dále předávány pomocí informačních portálů konečnému uživateli:

v národním měřítku:

 • do oborového portálu BOZPinfo a kontaktního centra,
 • do systému celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP

v národním i mezinárodním měřítku:

 • do výzkumu v oblasti BOZP

v mezinárodním měřítku:

 • pro Národní Focal Point ČR, který souží jako vazba do obdobných informačních sítí v Evropské unii a ve světě.

Sjednocená zdrojová základna = banka znalostí - výstupy v roce 2004:

 • Návrh modelu zdrojové základny BOZP
 • Vytvoření a zkušební provoz centra pro digitalizaci a reprografického zpracování dokumentů a jeho propojení s datovou základnou ve VÚBP 
 • Rozšíření systému AiP Safe - Digitální archiv
 • Využití systému AiP Safe k tvorbě výstupů pro oborový portál BOZPinfo.cz (právní předpisy, normy, články)
 • Realizace informačního portálu v rámci intranetu VÚBP s názvem e-knihovna

Úvodní strana e-knihovny: vstup do zdrojové základny BOZP v prostředí intranetu VÚBP

Zahájení provozu: prosinec 2004

Dílčí úkol č. 3: „Inovace národního informačního serveru BOZPinfo a vytvoření kontaktního centra“

odpovědný řešitel: Ing. Evžen Bílek, Ph.D.

Cílem bylo vytvořit komponenty systému managementu znalostí v oblasti BOZP, který budou odborné a laické veřejnosti sloužit jako platformy pro zveřejňování informací z oblasti BOZP, budou schopny zajistit odpovědi na otázky veřejnosti z oblasti BOZP čerpané z informačních zdrojů sjednocené a strukturované zdrojové základny BOZP. V roce 2004 byly řešeny následující základní komponenty tohoto systému: Oborový portál BOZPinfo (www.bozpinfo.cz) a Kontaktní centrum (platforma pro podávání vyžádaných informací, znalostí z oblasti BOZP).

Součástí tohoto úkolu bylo také rozvíjení a podpora spolupráce, komunikace v oblasti BOZP mezi různými institucemi v rámci státní správy a samosprávy a dalšími subjekty působícími nejenom v oblasti BOZP, výzkumnými centry, institucemi, školami a dalšími vzdělávacími centry, vědeckými knihovnami apod.

Dosažené výsledky: 

 • Zahájení provozu oborového portálu BOZPinfo, verze 2.0, v květnu 2004, včetně organizačního zajištění jeho provozu. Inovace BOZPinfo z verze 1.0 byla provedena v návaznosti na koncepci tohoto portálu zpracovanou ve VÚBP v roce 2003.
 • Vytvoření interface pro propojení databází oborového portálu BOZPinfo s databázemi systému AIP Safe ve VÚBP (Právní předpisy a normy ČSN) a SQL databází (Odkazy a BOZP slovník).
 • Návrh řešení přizpůsobení koncepce BOZPinfo, verze 2.0, se zaměřením na jeho rozšíření pro podporu efektivního poskytování informací a dalších informačních služeb v oblasti BOZP s orientací především na malé a střední podniky a vytvoření transparentního prostředí pro šíření veřejně přístupných informací o BOZP co nejširšímu okruhu uživatelů.
 • V rámci zajištění obsahu pro BOZPinfo a budování systému managentu znalostí ve VÚBP byla realizována spolupráce především s následujícími institucemi: Český úřad bezpečnosti práce, Inspektoráty bezpečnosti práce, Státní zdravotní ústav, VŠB – Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství, ČVÚT Praha Fakulta stavební, Katedra Technologie staveb, ČMKOS a Český odborový svaz pracovníků ve školství.
 • Návrh a realizace pilotního projektu Kontaktní centrum v rámci portálu BOZPinfo (rubrika Otázky a odpovědi). Cílem bylo stanovit a v praxi ověřit procesy spojené s provozováním kontaktního centra a nalézt optimální formy poskytovaní informací z oblasti BOZP veřejnosti.
 • Vypracování analýzy současné situace v oblasti call center a zhodnocení nových technologií na tomto poli (strategie kontaktních center, CRM systémů).

Kontaktní centrum v rámci BOZPinfo

Výstupy v roce 2004:

 • Rubrika Otázky a odpovědi patří mezi nejnavštěvovanější rubriky.
 • Bezplatná možnost pro uživatele zodpovědět jejich dotazy týkající se problematiky z oblasti BOZP.
 • Službu v roce 2004 využilo 500 tazatelů a bylo zveřejněno 465 dotazů. (Vyhodnocení, viz podklady ke KD)
 • VÚBP si vytváří síť odborníků z oblasti BOZP, kteří zajišťují odpovědi na vybrané dotazy (ČÚBP, IBP, SZÚ, ČMKOS a externí spolupracovníci)

Kontaktní centrum je z marketingového hlediska důležitou součástí BOZPinfo, protože s rostoucím počtem tazatelů roste současně také počet návštěvníků tohoto portálu.

Oborový portál BOZPinfo (http://www.bozpinfo.cz)

Výstupy v roce 2004:

 • BOZPinfo je na internetu v ČR bezkonkurenčně největším a nejkomplexnějším zdrojem informací z oblasti BOZP
 • BOZPinfo úspěšně slouží jako platforma pro propagaci a poskytování praktických informací z oblasti BOZP na veřejnosti.
 • Na BOZPinfo bylo realizováno množství projektů ve spolupráci s různými institucemi a organizacemi
 • Na BOZPinfo je veřejnosti k dispozici Terminologický slovník z oblasti BOZP
 • Zvyšující se návštěvnost

Oborový portál BOZPinfo verze 2 Úvodní stránka:

Podrubriky obsahují:

Rady pro vás – Otázky a odpovědi; kdo je kdo; Formuláře; Zaměstnavatel; Zaměstnanec

Právní předpisy – Seznam předpisů ČR; Seznam norem ČSN; Zákoník práce

Čítárna – Články; Výběrová bibliografie; E-publikace; Recenze; Rozhovory; Téma týdne; Tiskové zprávy

Správná praxe – zkušenosti; Časté závady v BOZP; Časté pracovní úrazy; Zásady BOZP; Metodiky a instruktážní texty

BOZP – Úrazy a nemoci; Školení BOZP; OOPP; Hodnocení rizik; Ergonomie; První pomoc

Odkazy – Odkazy abecedně; Odkazy tematicky; Poradenství; Partneři

Výběr z projektů realizovaných na BOZPinfo:

Tématická příloha „BOZP ve školství v České republice“ (v současné době jedna z nejvíce navštěvovaných rubrik).

Celostátní informační kampaně vyhlášené ČÚBP v roce 2004. (Bezpečná vnitrozávodová doprava, Bezpečnost práce na staveništích, Bezpečnost práce v zemědělství)

Témata týdne reagující na aktuální problémy v oblasti BOZP v ČR. (Zemní práce – současný stav z hlediska SOD nad bezpečností práce, Pracovní úraz: napadení lvem)

Rubrika „ČÚBP radí“, ve které jsou zveřejňovaná stanoviska Českého úřadu bezpečnosti práce k dotazům veřejnosti z oblasti BOZP v ČR.

Výsledky průzkumu uživatelů BOZPinfo:

 

Statistika návštěvnosti BOZPinfo

V roce 2004 navštívilo portál BOZPinfo celkem 78 121 návštěvníků, kteří zhlédli 673 126 stránek. Počet zaregistrovaných uživatelů BOZPinfo 388.


Graf: Počet návštěvníků v roce 2004 (leden - listopad)

 

Instituce spolupracující v rámci BOZPinfo a zdrojové základny:

 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce
 • Český úřad bezpečnosti práce
 • Inspektoráty bezpečnosti práce
 • Státní zdravotní ústav
 • Institut technické inspekce Praha
 • Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • ČVÚT Praha Fakulta stavební - Katedra technologie staveb
 • a další instituce …

Směr vývoje v roce 2005 a následujících letech:

Nová verze portálu BOZPinfo

 • V současné době je připravována nová verze BOZPinfo, která bude rozdělena na dvě části:
  - zpravodajský server BOZPinfo
  - server zaměřený na teorii a praxi v BOZP (bzp.cz) zahrnující poradenství pro malé a střední podniky, bezpečnostní techniky a jiné cílové skupiny.
 • Nová verze BOZPinfo bude spuštěna v březnu 2005
 • V rámci BOZPinfo budou samostatně provozovány internetové stránky ITI Praha Oborový portál BOZPinfo,verze 3, zahájení provozu: březen 2005

Dílčí úkol č. 4: „Efektivní způsoby implementace poznatků z oblasti BOZP získaných v rámci spolupráce s EU a mezinárodními organizacemi do praxe“

Odpovědný řešitel: PhDr. Milada Švecová

Pro oblast řízení a usměrňování dalšího vývoje BOZP, pro činnost inspekčních orgánů je nezbytně nutná nejen tvorba nových poznatků při výzkumné činnosti, jejich implementace do praxe, ale též informovanost o zpětné vazbě, o účinnosti všech kroků a opatření získaných v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi, zpracovaných projektů a poskytované pomoci EU.

Cílem je navrhnout vhodné podmínky pro sdílení a využívání získaných poznatků z projektů v oblasti BOZP v národním i mezinárodním měřítku a vytvoření informačního systému výsledků vědy a výzkumu. Platformou pro šíření těchto výsledků v prostředí internetu by se měl stát informační systém umístěný v rámci rubriky Věda a výzkum národního informačního serveru BOZPinfo, kde by byly koncentrovány veškeré výzkumné poznatky z oblasti BOZP včetně jejich aplikací a realizací v praxi.

Dosažené výsledky:

V roce 2004 bylo řešení zaměřeno především na obsahovou analýzu projektů řešených v oblasti BOZP, byl vypracován přehled všech dostupných projektů a seznam dalších výstupů z domácí (granty, resortní programy) i mezinárodní (bilaterální) spolupráce v oblasti BOZP. V rámci zjišťování výsledků výzkumné činnosti byla uskutečněna dotazníková akce, jejíž vyhodnocení přineslo mnoho cenných podnětů pro další výzkumnou práci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail