Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Projekt 2 – Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy

Projekt 2 – Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy

Vedoucí řešitel: Mgr. Jaroslav Uzel

„Kultura se předává učením. Základní součásti kultury jsou druhy chování, které se učením přenášejí z generace na generaci.“

František Koukolík a Jana Drtilová

„Kultura je celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším generacím.“

R.F. Murphy

„Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich.“

E.H. Schein

Řešení bylo v roce 2004 zaměřeno na:

 • vývoj vhodných metod pro monitoring faktorů determinujících úroveň podnikové kultury, umožňující návrh účinných opatření a prostředků podporujících trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti a produktivity práce
 • zmapování situace ohledně podnikové kultury v ČR.
 • transfer nových poznatků do praxe.

Ve sledovaném období byly dosaženy následující výstupy:

 • původní inventář „25 pohledů na mou práci“ byl ve VÚBP zkonstruován na základě zahraničních a vlastních zkušeností. Umožňujíce plošný monitoring klíčových determinant úrovně podnikové kultury. Inventář je empiricky ověřen, má orientační normy a programové vybavení pro jeho základní vyhodnocení PC.
 • inventář „Krátký profil naší firmy“ (KPNF) zkonstruovaný ve VÚBP na základě zahraničních a vlastních zkušeností. Umožňuje neextenzivní přístup ke zjištění nosných determinant podnikové kultury pomocí 3-5 reprezentantů z každé klíčové skupiny v podniku. Část A a B jsou empiricky ověřeny, mají orientační normy a programové vybavení na vyhodnocení PC.
 • profil determinant podnikové kultury podniků ČR (25 pohledů, KPNF).
 • dva semináře pro personální manažery na téma: „Firemní kultura – její význam pro management, bezpečnost a ochranu zdraví při práci“.
 • v rámci distančního nadstavbového studia „Auditor systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, pořádaného oddělením NIVOS – VÚBP byli frekventanti studia obeznámeni s Inventářem 25 pohledů na mou práci a s Inventářem Krátký profil naší firmy (část A a B).

 

 • sociokulturní jevy
 • sociální klima
 • filosofie majitele
 • vize managementu
 • determinanty kulturní úrovně
 • společně sdílené hodnoty
 • styl řízení
 • úroveň komunikace
 • základní postoje zaměstnanců
 • typické reakce ve firmě
 • úroveň etiky a morálky
 • technologická úroveň

 

 1. EXPLICITNÍ JEVY
  - vyřčené, zjevné, formalizované
 2. IMPLICITNÍ JEVY
  - tacitní, tiché, skryté, nepopsatelné
  - Dotazníky
  - Rozhovory
  - Pozorování
  - Skupinové diskuse
  - Materiální výtvory

Model vlivů kultur na bezpečné chování:

 

Příklad vlivu kultury na bezpečnost:

Most Øresund mezi Dánskem a Švédskem, gigantická kombinace mostu a tubusu pro automobilový a železniční provoz o celkové délce 16 km. Na dánské straně došlo k 32,2 pracovních úrazů na milion odpracovaných hodin. Na švédské straně jen k 8,1 pracovních úrazů na milion odpracovaných hodin. tj. 4x méně. V části, kde pracovali společně, měli Švédové 3x méně úrazů než Dánové.

Cíle dílčího úkolu na rok 2004

 • Zmapování současného stavu poznatků v zahraničí a ČR.
 • Příprava a průběžné ověřování vhodných nástrojů pro poznávání determinant kultury a úrovně kultury podniků

Ilustrace z ověřovacích empirických sond VÚBP:

25 pohledů na mou práci

 

25 pohledů na mou práci

 

KPNF:

 

Plán na rok 2005:

 • Ověřit KPNF část C
 • Vytvořit reprezentativní skupiny pro srovnávání KPNF část A,B a 25 pohledů
 • Aktualizovat literární poznatky
 • Prohloubit zejména poznatky o kultuře bezpečnosti a metodologii poznávání kultury

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail