Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Grant 124/04 Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP

Grant 124/04 Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP

Odpovědný řešitel: Iva Dandová

Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí, že stav poznání a postojů občanů k bezpečnosti práce a ochraně zdraví není v ČR uspokojivý, neboť jej charakterizuje nedostatečné právní vědomí zaměstnavatelů, zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, i ostatních občanů o právech a povinnostech ve vztahu k BOZP. Příčiny tohoto stavu se spatřují zejména v nedostatečném systému výchovy a vzdělávání o problematice BOZP ve školách všech stupňů, včetně odborného školství. Přitom praxe i výzkum v mnoha zemích prokázaly výrazný vliv výchovy a tvorby budoucí postojů k BOZP právě v tomto období.

V současné době však není v podmínkách ČR vytvořen ucelený a komplexní systém ve výchově a vzdělávání k BOZP.

Řešení projektu bylo zahájeno 4.5.2004 a bude ukončeno 31.10.2005. Výstupem bude „Návrh systému výchovy a vzdělávání BOZP v ČR“, který bude zahrnovat:

 • úlohy a organizace vzdělávacího procesu s ohledem na cílové skupiny a na jednotlivé skupiny poskytovatelů včetně způsobu zajištění kvality vzdělávacího procesu
 • návrh vzdělávacích forem
 • návrh struktury vzdělávacích programů, příp. rámcových osnov učebních modulů ve školství
 • návrh systému a struktury dalšího profesního vzdělávání v BOZP návrh efektivního osvojování poznatků, vědomostí a návyků v oblasti BOZP v souladu s potřebami a cíli národní politiky BOZP v posloupnosti
 • návrh struktury rozsahu a úrovně (minimální kriteria) požadovaných znalostí a dovedností v oblasti BOZP pro jednotlivé cílové skupiny
 • návrh podkladů pro legislativní zabezpečení.

V přípravě „Návrhu systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v ČR“ jsou použity tyto metody a postupy:

 • Analýza současného stavu
 • studium a analýza dostupných dokumentů, materiálů a dalších relevantních údajů pokrývajících oblast výchovy a vzdělávání
 • Vyhledávání a analýza činnosti subjektů působících v dané oblasti (obsah, rozsah, kvalita, atd.)
 • Projektování, modelování, tvorba návrhů
 • Diskusní skupiny a pracovní semináře

Do 30.6.2004 byly řešeny organizační otázky spojené s řešením projektu, zpracovány a předloženy dosavadní výsledky analýzy vzdělávání v BOZP v ČR. Dále byla navázána spolupráce s externími spoluřešiteli úkolu a smluvně vyjádřeny závazky spoluřešitelů do konce r. 2004. Jedná se o rámcové dílčí návrhy možného začlenění BOZP do systému výchovy a vzdělávání v ČR a návrhy vhodných nástrojů a postupů prosazování.

Ve VÚBP bylo dokončeno mapování současného stavu výchovy a vzdělávání v BOZP v EU, a v dalších vybraných zemích a zjišťování základních přístupů těchto zemí k problematice výchovy a vzdělávání v BOZP. Postupně byly shromažďovány připomínky a návrhy spoluřešitelů k dopracování analýzy současného stavu výchovy a vzdělávání v BOZP v ČR a dále byl zpracován první =předběžný návrh systému výchovy a vzdělávání v BOZP.

Výsledky řešení úkolu za rok 2004

 • analýza stavu vzdělávání v BOZP v ČR, zemích EU a v dalších vybraných zemích
 • legislativní řešení problematiky BOZP ve školství
 • současný stav vzdělávání, nedostatky, východiska pro návrh systému
 • vzdělavatelské subjekty, vzdělávací programy, východiska pro návrh systému
 • přístupy ke vzdělávání BOZP v zahraničí
 • trendy a skutečnosti v Evropě: Velká Británie, Irsko, Dánsko, Francie, Belgie, Německo, Itálie, Rusko, Švédsko, Norsko, Finsko, Portugalsko (školní i mimoškolní vzdělávání)
 • předběžný návrh systému výchovy a vzdělávání v BOZP

Plán na rok 2005

 • Příprava návrhu přípravy učitelů na získávání potřebných znalostí k naplňování programu výchovy a vzdělávání k BOZP, nástroje a postupy prosazování
 • Návrh požadavků na vzdělavatele poskytující mimoškolní vzdělávání v BOZP, nástroje a postupy prosazování
 • Projednávání návrhů systému výchovy a vzdělávání v BOZP a přípravy učitelů a vzdělavatelů, zapracování připomínek (2 workshopy - únor + květen 2005)
 • Zpracování výsledného návrhu systému výchovy a vzdělávání 
 • Předložení výsledného návrhu k oponentnímu řízení

„Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v ČR“

HLAVNÍ CÍL:

 • Hlavním cílem je navrhnout efektivní systém vzdělávání v oblasti BOZP vedoucí k trvalému zvyšování celkové úrovně znalostí a dovedností v této oblasti.

DÍLČÍ CÍLE:

 • Zvýšení povědomí a informovanosti co nejširší veřejnosti o významu BOZP.
 • Zvýšení počtu a kvality odborně způsobilých osob pro oblast BOZP.
 • Sledování stavu poznatků a zkušeností ve světě a zejména v EU.

Řešitelské období: 

 • 4.5.2004 – 31.10.2005

Očekávané výstupy:

 • Návrh systému výchovy a vzdělávání v BOZP v ČR

Stav rozpracovanosti – 1. rok řešení:

 • Analýza stavu vzdělávání v BOZP v ČR, zemích EU a v dalších vybraných zemích
 • První = předběžný návrh systému výchovy a vzdělávání v BOZP

METODY:

 • Analýza současného stavu
 • Studium a analýza dostupných dokumentů, materiálů a dalších relevantních údajů pokrývajících oblast výchovy a vzdělávání
 • Vyhledávání a analýza činnosti subjektů působících v dané oblasti (obsah, rozsah, kvalita, …)
 • Projektování, modelování, tvorba návrhů
 • Diskusní skupiny a pracovní semináře

Spolupráce:

 • Institut výchovy bezpečnosti práce (IVBP) - vzdělávání dospělých
 • Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) - předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání
 • Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) - střední odborné a vyšší odborné vzdělávání
 • VŠB – technická univerzita Ostrava (VŠB-TU) - vysokoškolské vzdělávání
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (PdF MU) - příprava učitelů
 • Státní zdravotní ústav (SZÚ) - ochrana zdraví
 • Sociální partneři, ČMKOS (OS školství), Svaz průmyslu a dopravy,…

Analýza stavu vzdělávání v BOZP v ČR, zemích EU a dalších vybraných zemích

ČESKÁ REPUBLIKA:

ŠKOLY 

 • legislativní řešení problematiky BOZP ve školství není komplexně řešena
 • současný stav vzdělávání, nedostatky
 • východiska pro návrh systému

MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vzdělavatelské subjekty
 • vzdělávací programy
 • východiska pro návrh systému

DALŠÍ VYBRANÉ ZEMĚ

 • přístupy ke vzdělávání BOZP v zahraničí - trendy a skutečnosti v Evropě: Velká Británie, Irsko, Dánsko, Francie, Belgie, Německo, Itálie, Rusko, Švédsko, Norsko, Finsko, Portugalsko (školní i mimoškolní vzdělávání)

Analýza byla prvním bodem k vytvoření rámcového návrhu.

Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v ČR - Řešitelský přístup:

Návrh systému celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP bude zahrnovat:

 • úlohy a organizace vzdělávacího procesu s ohledem na cílové skupiny a na jednotlivé skupiny poskytovatelů včetně způsobu zajištění kvality vzdělávacího procesu
 • návrh vzdělávacích forem
 • návrh struktury vzdělávacích programů, příp. rámcových osnov učebních modulů ve školství
 • návrh systému a struktury dalšího profesního vzdělávání v BOZP.
 • návrh efektivního osvojování poznatků, vědomostí a návyků v oblasti BOZP v souladu s potřebami a cíli národní politiky BOZP v posloupnosti: - předškolní výchova, základní školy
  - střední a vyšší odborné školy, vysoké školy
  - další odborné vzdělávání
  - další profesní vzdělávání zahrnující zaměstnance správních úřadů působících v oblasti BOZP, zaměstnance organizací a firem, specialisty provádějící činnost a poskytující služby v oblasti BOZP
 • návrh struktury rozsahu a úrovně (minimální kriteria) požadovaných znalostí a dovedností v oblasti BOZP pro jednotlivé cílové skupiny návrh podkladů pro legislativní zabezpečení

Pracovní verze návrhu systému vzdělávání v BOZP v ČR

 

  Oblasti Obsah vzdělávání Současný stav Metody a postupy
Výchova k ochraně zdraví     - využívat prostředí mateřských škol ke spolupráci s rodinami, vytvářet návyky zdravého životního stylu
Pravidla ochrany zdraví při školních činnostech      
Výchova k ochraně zdraví   problematika BOZP z hlediska jejího začlenění do výuky žáků komplexně neřešena  
Pravidla ochrany zdraví při školních činnostech   - příprava relevantních učebních dokumentů, metodické náměty a doporučení a učební prostředky (pomůcky)
Výchovně vzdělávací proces ve vztahu k přípravě na povolání   - věnovat zvláštní pozornost uplatňování integračních přístupů v bezpečnostním vzdělávání s ohledem na odborné zaměření pedagoga

Předběžný návrh systému vzdělávání v BOZP v ČR

  Oblasti Obsah vzdělávání Současný stav Metody a postupy
Výchova k ochraně zdraví Z hlediska problematiky BOZP jsou žáci poučeni zejména pro přímou praktickou činnost    
Pravidla ochrany zdraví při školních činnostech   první praktické kroky a zahrnuty zásady BOZP do učebních dokumentů
BOZP bylo zařazeno např. do profilu absolventa
- zvyšovat kvalifikaci učitelů a ostatních pedagogických pracovníků pro bezpečnostní vzdělávání a výchovu
Výchovně vzdělávací proces ve vztahu k přípravě na povolání      
VOŠ Výchova k ochraně zdraví   Je známo pouze odborné vzdělávání v oboru Krizové řízení  
Pravidla ochrany zdraví při školních činnostech   - ovlivňovat prostředí škol, jejich okolí a zabezpečit provoz škol šetrný k životnímu prostředí a šetřící přírodní zdroje
Výchovně vzdělávací proces ve vztahu k přípravě na povolání   - umožnit získání manažerských znalostí a schopností plánování i koordinace bezpečnostního vzdělávání v rámci školy

 

Výchova k ochraně zdraví vzdělávání občanů, navazující na úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou    
Pravidla ochrany zdraví při školních činnostech   - motivovat zvyšování kvalifikace vysokoškolských pedagogů po obsahové i metodické stránce
- rozvíjet schopnosti samostatných přístupů k BOZP problematice
Výchovně vzdělávací proces ve vztahu k přípravě na povolání   - musí se vycházet z potřeb praxe a z možností uplatnění vysokoškolských odborníků na trhu práce
- popularizace výsledků odborné práce

 

  Oblasti Obsah vzdělávání Současný stav Metody a postupy
Mimoškolní vzdělávání Výchova k ochraně zdraví Požadavkem je ukončené úplné střední vzdělání
Zpravidla to jsou několikaměsíční kurzy zájmové nebo kvalifikační
  - výhody v zaměstnání
Pravidla ochrany zdraví při školních činnostech - několikaměsíční kurzy
Výchovně vzdělávací proces ve vztahu k přípravě na povolání - jsou prováděny formou distančního a kombinovaného studia

Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v ČR“ - Výhled – 2. rok řešení:

 • Příprava návrhu přípravy učitelů na získávání potřebných znalostí k naplňování programu výchovy a vzdělávání k BOZP, nástroje a postupy prosazování
 • Návrh požadavků na vzdělavatele poskytující mimoškolní vzdělávání v BOZP, nástroje a postupy prosazování
 • Projednávání návrhů systému výchovy a vzdělávání v BOZP a přípravy učitelů a vzdělavatelů, zapracování připomínek (2 workshopy - únor + květen 2005)
 • Zpracování výsledného návrhu systému výchovy a vzdělávání Předložení výsledného návrhu k oponentnímu řízení

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail