Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Výzkumný záměr BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury

Výzkumný záměr BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury

Východiska

Výzkumný záměr vychází ze sociální doktríny České republiky, která považuje zajištění uspokojivých, bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek za nedílnou součást sociální politiky státu a z přijaté koncepce vědy a výzkumu MPSV pro oblast BOZP. Cílem této koncepce harmonizované s EU je výzkum, návrh a ověření prostředků směřujících k zajištění trvalého zvyšování bezpečnosti, produktivity a kultury práce. Uvedený cíl vychází z premisy, že sociální politika jako zdroj ekonomického bohatství a kulturního rozkvětu státu, musí sledovat jak rozvoj lidských zdrojů, tak i ekonomický růst, protože ten je do značné míry limitujícím činitelem tohoto rozvoje. Z hlediska prioritních směrů je výzkumný záměr soustředěn zejména na výzkum:

  • faktorů významně ovlivňujících bezpečnost a produktivitu pracovních systémů s prioritním zaměřením na úlohu lidského činitele (vliv věku, rovné pracovní příležitosti, mobbing, harassment), vliv pracovních podmínek a pracovního prostředí a vliv změn technologii a nových forem organizace práce (práce na dobu určitou, teleworking, práce na dálku aj.), na spolehlivý a bezpečný výkon pracovních činností a na pracovní pohodu,
  • směrů a tendencí vývoje včetně mapování, monitorování, analyzování a identifikování stavu a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, skutečných a objektivních potřeb praxe pro jejich cílené a efektivní uspokojování a žádoucí ovlivňování, zejména s ohledem na ekonomické (náklady a přínosy), sociálně-kulturní a environmentální souvislosti,
  • postojů a chování osob k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vhodných způsobů a metod pozitivního ovlivňování konkrétních cílových skupin včetně motivačních stimulů,
  • prostředků a nástrojů ovlivňujících spolehlivost, bezpečnost a produktivitu práce zejména v malých a středních podnicích,
  • progresivních způsobů a metod napomáhajících podnikatelským i dalším subjektům zvyšovat účinnost prevence ochrany zdraví člověka i materiálních hodnot v pracovních procesu,
  • optimálních strategií zvyšování vzdělanosti v oblasti BOZP.

Střednědobé řešitelské období umožňuje sledovat a hodnotit vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, identifikovat rizika a jejich změny, predikovat jejich vývoj a navrhovat vhodná korekční opatření. Je to optimální období pro strategické studie zachycující změny v oblasti BOZP v kontextu změn ve společnosti.

Na střednědobý plán výzkumu navazují ročně plány řešení dílčích projektů zaměřených na klíčové tématické oblasti a řešící konkrétní aktuální problémy např. : Nový systém úrazového pojištění, systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP, problematiku poskytování služeb BOZP apod.

Cíle výzkumného záměru

Cílem výzkumného záměru na léta 2004 – 2010 je zkoumat oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z hlediska proměn, které ji v nejbližších letech očekávají v kontextu jejich mezinárodních vazeb, vyplývajících především ze členství v EU a jejího vnitřního vývoje.

Sledování vývoje, předvídání změn a odhad jejich dopadů jsou nezbytné jak pro zajištění hospodářského růstu, tak i pro zvyšování kvality života. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci může být, podle toho, jak je řízena, jak zdrojem trvalého zvyšování produktivity práce a pracovní spokojenosti, tak i jejich brzdou. Úspěšné a účinné řízení je podmíněno znalostmi, kvalitou a dostupností relevantních informací. Jejich objektivním zdrojem by měla být právě systematická výzkumná činnost BOZP.

Pozornost je rovněž soustředěna na sociální a ekonomické aspekty spojené se vstupem do EU a potřebou plnit požadavky směrnic EU pro oblast BOZP. Předmětem zkoumání bude postavení člověka v pracovním systému, faktory ovlivňující jeho bezpečnost a zdraví při práci i jejich vztah k produktivitě a kultuře práce.

Struktura výzkumného záměru

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vrstevnatá, zahrnuje a dotýká se řady vědních oborů. Proto její zkoumání vyžaduje systémový přístup, respektující vliv působení relevantních faktorů, ovlivňujících funkčnost a výkon pracovního systému. Řešení je rozděleno do tří klíčových témat, a pěti relativně nezávislých, ale vzájemně provázaných projektů, které navazují na výsledky výzkumů řešených v předchozích letech, a dále je rozvíjí:

Téma : I. Člověk a práce
Projekt 1: Pracovní pohoda
Projekt 2: Podniková kultura
Téma : II. Management znalosti a kultivace lidských zsdrojů
Projekt 3: Management znalostí Projekt 4: Mediální a osvětové nástroje
Téma : III. Socio-ekonomické aspekty BOZP Projekt 5: Faktory a indikátory vývoje BOZP

Předpokládané výsledky řešení výzkumného záměru

Výzkumný záměr je koncipován tak, aby jeho řešení přispělo k poznání vlivů sociálně ekonomických faktorů na BOZP, faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek na bezpečný a spolehlivý výkon pracovních činností, k nalezení vhodných nástrojů pozitivně ovlivňujících postoje lidí k BOZP a jejich chování.

Výzkum se bude odvíjet od stanovených cílů, takže výstupní materiály a dokumenty budou věnovány zachycení hlubších znalostí vnějších mechanizmů, zákonitostí, světových i domácích trendů, příčin, následků a souvislostí vývoje BOZP. Závěry budou obsahovat návrhy na řešení a vhodná systémová opatření. Očekává se rovněž zlepšení možnosti predikování vývoje BOZP v závislosti na změnách vnějších i vnitřních podmínek.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail