Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004

V roce 2004 bylo v České republice nově hlášeno celkem 81 688 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, které se vztahují ke 4 389 251 nemocensky pojištěným osobám. Ty měly za následek 3 565 634 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Podrobnosti, včetně grafů o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2004 naleznete v tomto Tématu týdne.

V roce 2004 bylo v České republice nově hlášeno celkem 81 688 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, které se vztahují ke 4 389 251 nemocensky pojištěným osobám. Ty měly za následek 3 565 634 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku došlo v roce 2004 ke snížení počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností o 1 331 případů, tj. o 1,6 %, což bylo spojeno se snížením počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz, a to o 33 706 dnů (tj. o 0,9 %). Z výsledků statistického zjišťování NemÚr též plyne, že 79 166 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Bez následné pracovní neschopnosti bylo v roce 2004 vykázáno celkem 27 555 pracovních úrazů.  

Při snížení počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností proti předcházejícímu roku a současném snížení počtu pojištěnců o téměř 1 % (o 46 183 osob) došlo k zanedbatelnému poklesu četnosti těchto pracovních úrazů na 100 pojištěnců, z hodnoty 1,87 na hodnotu 1,86. V roce 2004 proti roku 2003 stoupla průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz, a to z hodnoty 43,36 kalendářního dne na hodnotu 43,65. To představuje mírný vzestup (o 0,29 kalendářního dne). Průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz proti předcházejícímu roku zůstalo na stejné hodnotě, a to 0,222. V roce 2004 bylo v důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz denně v práci nepřítomno v průměru 9 742 osob. To představuje o 119 nepřítomných osob méně než v předcházejícím roce. Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2004 poklesl proti roku 2003 o 12 případů, tj. o 6 %. Tyto změny ovlivnily nepatrně četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců, proti předešlému roku došlo ke snížení z hodnoty 0,45 na 0,43. Podíl smrtelných pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů se mírně zvýšil (z 0,22 % na 0,23 %).

Ilustrační obrázek 

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy za posledních deset let postupně klesal (viz graf). Tento pokles se odráží i ve vývoji četnosti pracovní úrazů s pracovní neschopností. Při interpretaci tohoto vývoje je třeba vzít v úvahu několik skutečností, které jej ovlivňují:

Ve sledovaném období (1995 – 2003) nadále probíhaly změny v organizační struktuře národního hospodářství provázené zmenšováním počtu velkých podniků a zdvojnásobením počtu ekonomických subjektů. Vznikaly především malé a střední podniky, zabývající se v největší míře obchodem a službami. Tento proces ovlivňuje ukazatele pracovní úrazovosti příznivě. Poslední údaje z vývoje organizační struktury národního hospodářství v roce 2004 však signalizují, že se proces drobení podniků zastavil. Počet velkých organizací nad 25 zaměstnanaců se zvýšil a počet malých organizací se naopak snížil, což v dalším období ovlivní i vývoj pracovní úrazovosti v České republice.

V roce 2004 došlo zákonem č. 421/2003 Sb. ke změně výše vyplácených dávek z nemocenského pojištění zaměstnanců. Zejména se projevilo snížení nemocenského z 50 % na 25 % z denního vyměřovacího základu v prvních třech dnech pracovní neschopnosti. To se velmi významně odrazilo na celkovém počtu případů pracovní neschopnosti. Celkový počet případů pracovní neschopnosti poklesl proti roku 2003 přibližně o 25 %. Počet vykázaných případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz však v tomto období poklesl jen o 1,6 %. Uplatňují se protichůdné trendy, které lze dokumentovat níže uvedenými údaji uvednými v tabulce. Ačkoli došlo k mírnému poklesu evidovaných pracovních úrazů, změny v nemocenském pojištění vyvolaly zvýšenou snahu uplatnit nároky na náhradu škody podle zákoníku práce. Celkový počet odškodněných pracovních úrazů se dle údajů ČSÚ meziročně zvýšil o 5,7 %. Rovněž zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dle údajů ministerstva financí vykázalo nárůst odškodněných případů o 2,7 %, ačkoli tyto ukazatele v předchozích letech trvale klesaly.

Za těchto okolností je z uvedených údajů poměrně obtížné stanovit, do jaké míry se projevuje snaha podnikatelské sféry a orgánů státní správy o zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a do jaké míry se uplatňují změny v nemocenském pojištění. Že je vývoj pozitivní však naznačuje trvalý pokles smrtelných pracovních úrazů, u nichž poslední meziroční pokles četnosti činil 4,6 %. Pokud vycházíme z předpokladu, že smrtelné pracovní úrazy jsou zpravidla řádně evidovány, pokles jejich výskytu zpravidla indikuje pozitivní vývoj, který nasvědčuje tomu, že dochází k celkovému poklesu evidovaných i neevidovaných pracovních úrazů. 

Tabulka

 

 ukazatel zdroj 2003 2004 index 04/03 (%)
Počet ukončených případů pracovní neschopnosti ČSSZ

3 829 738

2 906 149

75,9

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti ČSÚ

3 621 995

2 705 662

74,7

Součet počtu pracovních úrazů s prac. neschopností a bez prac. nesch. ČSÚ

110 505

109 243

98,9

Počet nově hlášených případů prac. neschopnosti pro pracovní úraz ČSÚ

83 019

81 688

98,4

Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny ČSÚ

80 898

79 166

97,9

Počet pracovních úrazů bez následné pracovní neschopnosti ČSÚ

27 486

27 555

100,3

Počet odškodněných pracovních úrazů a nemocí z povolání ČSÚ

67 715

71 594

105,7

Celkový počet škod k vyřízení bez rent v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele MF

81 215

83 443

102,7

Počet smrtelných pracovních úrazů VÚBP

199

187

94,0

Na vývoji pracovní úrazovosti jsou nápadná období let 1996 - 1998 a 2000 - 2002, charakterizovaná mírným vzrůstem nebo stagnací počtu pracovních úrazů a jejich četnosti, po nichž následuje jejich pokles v roce 1999 a 2003. Do tohoto vývoje se kromě postupného příznivého vývoje v oblasti bezpečnosti práce promítl patrně i vývoj míry nezaměstnanosti. V uvedených obdobích nezaměstnanost postupně vzrůstala a to z hodnoty 3,52 % v roce 1996 na hodnotu 9,37 % v roce 1999 a z hodnoty 8,78 % v roce 2000 na hodnotu 10,31 % v roce 2003. V roce 1999 a 2003 současně došlo k přechodnému, avšak výraznému zvýšení počtu a četnosti případů pracovní neschopnosti pro nemoc, což je obvyklý jev zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností a u nižších příjmových skupin zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se zvýšená nezaměstnanost a související zvýšená pracovní neschopnost týká skupin zaměstnanců, které vykazují nejvyšší míru pracovní úrazovosti, přispívá zřejmě kolísání míry nezaměstnanosti ke kolísání jejích ukazatelů.

Pracovní úrazovost v odvětvích

V grafu č. 4.1 je uveden podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností, ke kterým došlo v jednotlivých odvětvích v roce 2004. Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností vzniká ve Zpracovatelském průmyslu (D), a to 45,7 %. Je ale nutno upozornit, že toto odvětví zahrnuje 28,1 % nemocensky pojištěných.

Ilustrační obrázek

Tabulka č. 1 

Absolutní ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004 podle oddílů OKEČ

Oddíly OKEČ   č. Počet pojištěnců Počet pracovních úrazů s pracovní neschopností Dny pracovní neschopnosti
    podniky nad 25 zaměstn. ČR podniky nad 25 zaměstn. ČR podniky nad 25 zaměstn. ČR
Zemědělství, myslivost A 01 103 676 138 503 4 771 5 582 228 544 290 202
Lesnictví, těžba dřeva A 02 20 961 27 997 975 1 141 46 189 58 661
Rybolov, chov ryb B 05 1 420 1 858 40 46 1 812 2 303
Dobývání uhlí a rašeliny C 10 36 796 37 005 1 250 1 254 90 299 114 025
Dobývání uranových a thoriových rud C 12 3 320 3 320 42 42 4 042 5 090
Dobývání a úprava ostatní C 14 5 476 7 079 251 288 12 022 15 265
Výroba potravin a zpracování tabáku D 15 113 782 129 010 4 465 4 767 178 607 227 529
Textilní průmysl D 17 46 498 52 026 1 380 1 463 56 055 71 388
Oděvní průmysl, zpracování kožešin D 18 26 551 35 013 350 407 11 953 15 278
Výroba usní a brašnářství D 19 9 393 10 968 157 170 5 912 7 541
Průmysl dřevařský (kromě nábytku) D 20 24 786 47 643 1 618 2 374 67 993 86 535
Výroba vlákniny, papíru D 21 17 915 20 026 540 572 25 043 31 816
Vydavatelství a tisk D 22 22 767 37 445 342 453 13 861 17 653
Koksování, zpracování ropy D 23 2 993 3 123 12 12 1 001 1 262
Výroba chemických výrobků D 24 37 596 41 913 645 683 28 833 36 655
Výroba pryžových a plast. výrobků D 25 62 605 73 859 2 050 2 236 79 730 101 626
Výroba ostat. minerálních výrobků D 26 66 262 75 104 2 502 2 671 99 253 126 460
Výroba kovů, hutní zpracování D 27 59 797 61 244 2 802 2 836 116 165 147 882
Výroba kovových konstrukcí D 28 100 290 145 077 4 780 5 862 169 775 216 814
Výroba strojů a zařízení D 29 127 500 146 460 4 431 4 765 172 195 219 487
Výroba kancelář. strojů a počítačů D 30 8 382 9 622 75 81 2 814 3 589
Výroba elektrických strojů a přístrojů D 31 87 579 103 791 1 967 2 152 69 722 89 044
Výroba radiových a televiz. zařízení D 32 27 752 32 428 430 467 14 104 18 045
Výroba zdravotnic. přístrojů a hodin D 33 20 698 28 663 284 339 9 978 12 746
Výroba motorových vozidel D 34 94 005 95 130 2 288 2 302 81 254 103 767
Výroba ostat. dopravních zařízení D 35 19 176 20 304 575 592 22 249 28 362
Výroba nábytku, ostatní průmysl D 36 48 418 61 227 1 721 1 951 66 161 84 350
Zpracování druhotných surovin D 37 3 402 5 059 143 178 6 789 8 622
Výroba a rozvod elektřiny a plynu E 40 41 534 44 917 342 356 16 920 21 474
Výroba a rozvod vody E 41 20 527 21 260 338 344 16 957 21 516
Stavebnictví F 45 149 444 279 923 5 045 7 278 246 237 312 573
Prodej, údržba motorových vozidel G 50 29 247 62 381 589 926 19 384 24 798
Velkoobchod (kromě motor. vozidel) G 51 102 037 288 409 1 578 3 041 68 289 86 865
Maloobchod (kromě motor. vozidel) G 52 127 650 300 590 2 897 4 885 103 235 131 828
Pohostinství a ubytování H 55 44 442 102 718 819 1362 28 000 35 789
Pozemní doprava, potrubní doprava I 60 155 800 185 224 3 328 3 647 169 811 215 407
Vodní doprava I 61 439 651 11 14 666 843
Letecká, kosmická doprava I 62 6 111 6 342 149 152 5 170 6 606
Vedlejší a pomocná činnost v dopravě I 63 32 019 47 742 563 703 24 215 30 805
Činnost poštovní a telekomunikační I 64 68 875 71 443 1 238 1 261 63 925 81 075
Peněžnictví J 65 45 245 47 775 90 93 3 230 4 124
Pojišťovnictví (kromě sociálního) J 66 16 094 16 379 44 44 2 170 2 754
Činnost s úvěry, pojišťovnictví J 67 2 462 16 185 8 30 302 385
Činnost v oblasti nemovitostí K 70 34 000 78 772 240 401 11 707 14 861
Pronájem strojů a přístrojů K 71 2 126 6 523 30 61 1 554 1 971
Zpracování dat a související činnosti K 72 20 391 47 735 53 89 2 168 2 761
Výzkum a vývoj K 73 19 972 21 170 103 106 4 983 6 326
Služby převážně pro podniky K 74 148 371 313 694 1 987 3 109 86 980 110 617
Veřejná správa, obrana, soc. pojištění L 75 208 715 259 816 1 794 2 017 72 366 92 173
Školství M 80 249 920 280 053 1 548 1 643 62 695 79 848
Zdravotní, veterinární, sociální činnost N 85 233 426 256 682 2 330 2 448 97 826 124 506
Odstraňování odpadu, čištění města O 90 25 429 33 497 943 1 095 40 290 51 262
Činnost společenských organizací O 91 18 684 44 083 89 151 3 847 4 894
Rekreační, kulturní a sport. činnost O 92 52 887 85 842 389 512 15 178 19 345
Ostatní služby O 93 5 647 18 548 110 235 4 534 5 773
ČR     3 061 290 4 389 251 67 541 81 688 2 854 994 3 565 634

Tabulka č. 2

Relativní ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004 podle oddílů OKEČ

Oddíly OKEČ   č. Četnost pracovních úrazů na 100 pojištěnců Průměrné procento pracovní neschopnosti Průměrná délka trvání případu (kalendářní dny)
    podniky nad 25 zaměstn. ČR podniky nad 25 zaměstn. ČR podniky nad 25 zaměstn. ČR
Zemědělství, myslivost A 01 4,60 3,88 0,604 0,526 47,90 49,47
Lesnictví, těžba dřeva A 02 4,65 3,92 0,604 0,526 47,37 48,92
Rybolov, chov ryb B 05 2,82 2,38 0,350 0,305 45,30 46,78
Dobývání uhlí a rašeliny C 10 3,40 2,87 0,672 0,586 72,24 74,60
Dobývání uranových a thoriových rud C 12 1,27 1,07 0,334 0,291 96,24 99,38
Dobývání a úprava ostatní C 14 4,58 3,87 0,601 0,524 47,90 49,46
Výroba potravin a zpracování tabáku D 15 3,92 3,31 0,430 0,375 40,00 41,31
Textilní průmysl D 17 2,97 2,50 0,330 0,288 40,62 41,94
Oděvní průmysl, zpracování kožešin D 18 1,32 1,11 0,123 0,107 34,15 35,27
Výroba usní a brašnářství D 19 1,67 1,41 0,172 0,150 37,66 38,88
Průmysl dřevařský (kromě nábytku) D 20 6,53 5,51 0,752 0,655 42,02 43,39
Výroba vlákniny, papíru D 21 3,01 2,54 0,383 0,334 46,38 47,89
Vydavatelství a tisk D 22 1,50 1,27 0,167 0,145 40,53 41,85
Koksování, zpracování ropy D 23 0,40 0,34 0,092 0,080 83,42 86,14
Výroba chemických výrobků D 24 1,72 1,45 0,210 0,183 44,70 46,16
Výroba pryžových a plast. výrobků D 25 3,27 2,76 0,349 0,304 38,89 40,16
Výroba ostat. minerálních výrobků D 26 3,78 3,19 0,410 0,357 39,67 40,96
Výroba kovů, hutní zpracování D 27 4,69 3,95 0,532 0,464 41,46 42,81
Výroba kovových konstrukcí D 28 4,77 4,02 0,464 0,404 35,52 36,68
Výroba strojů a zařízení D 29 3,48 2,93 0,370 0,322 38,86 40,13
Výroba kancelář. strojů a počítačů D 30 0,89 0,75 0,092 0,080 37,52 38,74
Výroba elektrických strojů a přístrojů D 31 2,25 1,89 0,218 0,190 35,45 36,60
Výroba radiových a televiz. zařízení D 32 1,55 1,31 0,139 0,121 32,80 33,87
Výroba zdravotnic. přístrojů a hodin D 33 1,37 1,16 0,132 0,115 35,13 36,28
Výroba motorových vozidel D 34 2,43 2,05 0,237 0,206 35,51 36,67
Výroba ostat. dopravních zařízení D 35 3,00 2,53 0,318 0,277 38,69 39,96
Výroba nábytku, ostatní průmysl D 36 3,55 3,00 0,374 0,326 38,44 39,70
Zpracování druhotných surovin D 37 4,20 3,55 0,547 0,476 47,48 49,02
Výroba a rozvod elektřiny a plynu E 40 0,82 0,69 0,112 0,097 49,47 51,09
Výroba a rozvod vody E 41 1,65 1,39 0,226 0,197 50,17 51,81
Stavebnictví F 45 3,38 2,85 0,451 0,393 48,81 50,40
Prodej, údržba motorových vozidel G 50 2,01 1,70 0,182 0,158 32,91 33,98
Velkoobchod (kromě motor. vozidel) G 51 1,55 1,30 0,183 0,160 43,28 44,69
Maloobchod (kromě motor. vozidel) G 52 2,27 1,91 0,222 0,193 35,64 36,80
Pohostinství a ubytování H 55 1,84 1,55 0,173 0,150 34,19 35,30
Pozemní doprava, potrubní doprava I 60 2,14 1,80 0,299 0,260 51,02 52,69
Vodní doprava I 61 2,51 2,11 0,416 0,362 60,55 62,52
Letecká, kosmická doprava I 62 2,44 2,06 0,232 0,202 34,70 35,83
Vedlejší a pomocná činnost v dopravě I 63 1,76 1,48 0,207 0,180 43,01 44,41
Činnost poštovní a telekomunikační I 64 1,80 1,52 0,254 0,221 51,64 53,32
Peněžnictví J 65 0,20 0,17 0,020 0,017 35,89 37,06
Pojišťovnictví (kromě sociálního) J 66 0,27 0,23 0,037 0,032 49,32 50,93
Činnost s úvěry, pojišťovnictví J 67 0,32 0,27 0,034 0,029 37,75 38,98
Činnost v oblasti nemovitostí K 70 0,71 0,60 0,094 0,082 48,78 50,37
Pronájem strojů a přístrojů K 71 1,41 1,19 0,200 0,174 51,80 53,49
Zpracování dat a související činnosti K 72 0,26 0,22 0,029 0,025 40,91 42,24
Výzkum a vývoj K 73 0,52 0,44 0,068 0,060 48,38 49,96
Služby převážně pro podniky K 74 1,34 1,13 0,161 0,140 43,77 45,20
Veřejná správa, obrana, soc. pojištění L 75 0,86 0,73 0,095 0,083 40,34 41,65
Školství M 80 0,62 0,52 0,069 0,060 40,50 41,82
Zdravotní, veterinární, sociální činnost N 85 1,00 0,84 0,115 0,100 41,99 43,35
Odstraňování odpadu, čištění města O 90 3,71 3,13 0,434 0,378 42,73 44,12
Činnost společenských organizací O 91 0,48 0,40 0,056 0,049 43,22 44,63
Rekreační, kulturní a sport. činnost O 92 0,74 0,62 0,079 0,068 39,02 40,29
Ostatní služby O 93 1,95 1,64 0,220 0,192 41,22 42,56
ČR     2,21 1,86 0,256 0,222 42,27 43,65
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail