Využití nových technologií v prevenci rizik

Při každé pracovní činnosti vznikají rizika. Dnešní moderní technologie umožňují předcházet rizikům, kontrolovat je a průběžně přijímat opatření na základě závažnosti daného rizika. Tím se zvyšuje prevence a BOZP všech osob vyskytujících se na pracovišti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být prioritním zájmem každé organizace. Každá organizace přijímá taková opatření pro ochranu osob, majetku, životního prostředí atd., která ukládá zákon. Přijetí dalších opatření sice může zvýšit náklady podniku při zavádění těchto technologií, ale v konečném důsledku může ušetřit nemalé finanční prostředky.

V současnosti je stále velmi populární a zažitý papírový systém. Co není v papírové formě, potvrzeno razítkem, není považováno za platný dokument. V této oblasti vnímám jako průkopníka datové schránky a věřím, že je dnes pouze otázka času, než se tento systém rozroste i do dalších oblastí. Ulehčení veškeré komunikace mezi projektanty, osobami odborně způsobilými, majiteli organizace, pracovníky a dalšími prvky v pracovním procesu může urychlit celkový výrobní a obchodní proces s minimálními náklady. Toto urychlení může mít za následek lepší organizaci práce a tím efektivnější využití času. Odborným pracovníkům se sníží objem kancelářských prací, sníží se potřeby na prostor pro archivaci dokumentů, usnadní se jejich komplexní správa a aktualizace.

Využití nových technologií

Využitím internetu se urychluje veškerá komunikace mezi jednotlivými subjekty organizace. Efektivní přístup k řešení daného problému zvyšuje bezpečnost osob (především zaměstnanců), šetří náklady na kancelářskou činnost a umožňuje urychlení celého pracovního procesu, bez prodlev a čekání na odborné vyřešení příslušnými pracovníky.

E-learning

V případě zaměstnanců a vedoucích pracovníků je možné využít e-learning. E-learning zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv vzdělávací proces (s různým stupněm intencionality), v němž se v souladu s etickými principy používají informační a komunikační technologie pracující s daty v elektronické podobě. E-learningové školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, první pomoci a dalších pro organizaci nezbytných oblastí v globálním měřítku usnadní práci a ušetří náklady organizaci na tištění studijních materiálů, testů, ušetří čas na opravu testů a podobně. Vše je prováděno prostřednictvím počítačové aplikace, odkudkoli a kdykoli s okamžitým výsledkem. Tento systém školení umožňuje efektivní komunikaci mezi uživatelem a organizací, všechny testy i materiály jsou archivovány, a je snadné dohledat jakékoli informace o uživateli (zaměstnanci, studentovi) a jeho výsledcích. Tato data mohou být archivována a dostupná v případě potřeby z jakéhokoli místa. Toto je přínosné v případě, že je nutné aktivně spolupracovat se zaměstnanci, kteří jsou najímáni na určitou činnost v místě výkonu práce, a je nutné provést školení vyplývající ze zákona. Je zde vyloučena prodleva mezi nástupem pracovníka na místo pracoviště bez odborného nebo jiného školení a provedení příslušných testů (přezkoušení).

Finanční náklady: Je nutné rozlišit, zda se jedná o kurzy dělané na zakázku, kde se cena může pohybovat v milionech korun a standardizované kurzy, kde cena činí několik set korun za licenci kurzu, takové ceny lze dosáhnout také pomocí cloudového řešení (Cloud computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv[1]).

iPad

Další možností, jak usnadnit komunikaci mezi jednotlivými subjekty v organizaci je využití moderní technologie v podobě iPadu (iPad je multimediální počítač typu tablet. Používá i operační systém a lze ho použít k práci s různými multimediální formáty včetně novin, časopisů, knih, učebnic, fotografií, schémat, nákresů, videí, hudby, textových dokumentů, tabulek a videoher.[1]). Tablet může být aktivně připojen k internetu a tím pádem neustále v kontaktu s okolím. Funkční kamera umožňuje okamžitou komunikaci s firemními odborníky v případě vzniku problému. Urychluje se tak komunikace a jeho vyřešení. Odpadává kostrbatý popis dané situace neodbornými pracovníky. Pomocí instalované kamery může odborný pracovník zhodnotit nastalou situaci z kanceláře, tuto konzultovat a navrhnout opatření, která budou okamžitě přijata.

Ochrana zaměstnanců, majetku, životního prostředí a dalších je zajištěna okamžitě a to i při vzniku nových rizik či rizikových situací. V případě výstavby je možné mít veškerou projektovou dokumentaci uloženou v tomto zařízení a to také ve formátu 3D. Pořizování fotografií odborně způsobilými osobami a navržení okamžitého opatření v případě porušení předpisů a vyhotovení zprávy přímo na místě události, včetně podpisu dalších osob je nedílnou součástí každé kontroly pracoviště. Toto má za následek usnadnění a urychlení samotné kontrolní činnosti a to i s podpisem ostatních osob v případě přijetí uložených opatření. iPad je určen především pro vedoucí pracovníky, stavbyvedoucí, osoby odborně způsobilé a další (například kontroly) pro urychlení předávání informací podřízeným pracovníkům.

Finanční náklady: Cena iPadu se pohybuje kolem 15.000,-Kč, záleží na požadavcích dané organizace. Je ovšem nutné připočítat ještě cenu softwaru potřebného k výkonu činnosti (individuální).

Čtečky a čipy

Další technologií, která zvyšuje ochranu zaměstnanců, může být využití identifikačních čipů. Na těchto čipech je možné ukládat informace o zaměstnancích (školení, lékařské prohlídky, povolení k činnosti, docházku a podobně). V případě provádění pracovní činnosti je při použití čtečky ihned zcela zřejmé, zda zaměstnanec vykonávající danou činnost byl proškolen o rizicích, zda byl přidělen na dané pracoviště, zda převzal příslušné osobní ochranné pracovní prostředky, zda je zdravotně způsobilý k vykonávání dané činnosti a podobně. Je zde také možné uchovávat informace, zda byl zaměstnanec někdy v minulosti kárán za nedodržování pracovních postupů, předpisů BOZP a dalších předpisů, nebo zda se dopustil jiných přestupků a pro danou činnost již není způsobilý. Jednoznačným identifikátorem může být také fotografie zaměstnance, aby bylo znemožněno přenášení čipů mezi jednotlivými zaměstnanci organizace. Společnost tak může kontrolovat přidělení zaměstnanců na práci pro ně skutečně určenou, nebo zajistit potřebné záležitosti pro vykonávání činnosti odbornými a proškolenými osobami a tím zajistit jejich bezpečnou práci.

Finanční náklady: Spravovaný software je individuální a závisí na konkrétních požadavcích organizace. Čtečky čipových karet se pohybují v desetitisících korun.

Závěr

Využití nových technologií pro zajištění zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a ostatních osob pohybujících se v areálu společnosti s sebou nese zvýšení finančních nákladů na jejich pořízení. Avšak v konečném důsledku při zamezení vzniku rizikové situace a ohrožení osob, majetku a životního prostředí jsou náklady v porovnání s konečnými náklady na odstranění škod a odškodnění pracovních úrazů mizivé. Zvýšením efektivity pracovních činností, ušetřením času na řešení vzniklých problémů vznikají nové možnosti pro rozvíjení pracovníků a zvyšování kvality poskytovaných služeb/výrobků konečným zákazníkům. Toto má za následek konkurenceschopnost a udržitelnost na trhu práce a zajištění ziskovosti organizace.

Literatura

[1] Wikipedia. cs.wikipedia.org. [Online] 19. 4 2012. [Citace: 21. 4 2012.]
[2] Prokop P., Otáhal A., Bártlová-Zapletalová I. Základní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Skripta pro rekvalifikační studium „Požární ochrana a bezpečnost průmyslu“, Druhé doplněné vydání, Ostrava: 2000.
[3] Kolektiv IVBP Brno. Management rizika II, Rožnovský vzdělávací servis, vydavatelství v oboru BOZP a PO, Brno: 2001.
[4] ROŽEK F., MRÁZ V., BRÁCHA J. Management rizika I, Rožnovský vzdělávací servis, vydavatelství v oboru BOZP a PO, Brno: 1998.

Autor článku: 

Komentáře

Využít toho lze daleko více

22.10.2012 - 16:08 Tomáš Neugebauer
Při využití moderních technologií je zcela nezbytné mít na mysli, že BOZP je nedílnou součástí řízení firmy, resp. společnosti, a proto úroveň řízení BOZP musí odpovídat úrovni řízení firmy. Pokud firma při svém řízení používá moderních technologií, tak by tomu mělo být i při řízení BOZP. Využít lze celou řadu moderních technologií. Počínaje obyčejným flesh diskem jako nosičem pro prezentaci školení nebo osnov kontrol a zvláště polotovarů zápisů z nich, jenž umožní vyhotovení zápisu přímo na místě, tedy na pracovišti. Vhodné je též využívat digitální fotoaparát především při kontrolách k dokumentaci stavu, videokameru k vytváření dokumentace o kontrolách, cvičeních a školeních, kdy je vytvořen záznam prezentace, provázený výkladem a záznamem ukázek, jež nejsou součástí prezentace, např. ukázka manipulace s hasicím přístrojem. Zaměstnanci se k němu mohou kdykoliv vrátit. Dalšími prostředky, jež výrazně zvýší úroveň zajištění BOZP jsou webové stránky odborného pracoviště BOZP, jež nejen informují o novinkách a způsobu zajištění BOZP a PO ve firmě (viz např. http://bozppo.vfn.cz/z_webu.htm). Mohou též umožňovat zpětnou vazbu - hlášení skoronehod, dotazy z pracovišť atd. V neposlední řádě se může jednat o elektronické portály interní řídící dokumentace BOZP a PO pro jednotlivá pracoviště, jež umožní, že tato dokumentace je přístupná všem zaměstnancům. Velmi efektivním prostředkem jsou elektronické formuláře, které umožní jejich vyplnění bez pomoci odborníků BOZP, neboť obsahují nejen kontextovou nápovědu, ale i rolovací menu, zaškrtávací boxy atd. Ve Wordu lze tak poměrně snadno vytvořit vhodný formulář záznamu o úrazu (http://bozppo.vfn.cz/zaznam_o_urazu.doc), pro preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců atd. Tolik jen namátkou pro využití moderních technologií v zajištění BOZP a PO.

Re: Využít toho lze daleko více

25.10.2012 - 11:22 František Černý
Nelze jinak, než souhlasit. Například bez digitálního fotoaparátu už vůbec nevycházím, tento zvyk už mi proniká i do soukromého života. Fotgrafie prostě zachytí víc, než si většinou poznamenám do notesu a umožňuje mi pak srozumitelněji formulovat zápis, který je s obrázkem daleko pochopitelnější, než jen suchý text. A tak by se dalo pokračovat........ Pane Neugebauere dovoluji si Vám gratulovat k Vašemu úspěch v soutěži Profesionál BOZP, pod článkem se mi nezobrazuje možnost vložit příspěvek. František Černý

Re: Využít toho lze daleko více

25.10.2012 - 12:16 Tomáš Neugebauer
Vážený pane Černý, velice Vám děkuji za gratulaci. S pozdravem Tomáš Neugebauer

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail