Využijte možnost doplnit si vysokoškolské vzdělání a zároveň rozšířit znalosti v oblasti BOZP

Od podzimu 2011 nabídne Vysoká škola Karla Engliše, a.s. v Brně (VŠKE, a.s.) ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) v rámci bakalářského studijního oboru Management v podnikání nově výuku ve specializaci zaměřené na BOZP. Výuku odborných předmětů v této specializaci bude plně zajišťovat VÚBP, v.v.i., který garantuje jak kvalitu tak i aktuálnost vyučované látky. Forma studia je kombinovaná (výuka 1x za 14 dní v Brně a ve výukovém středisku v Praze), což umožní studovat i lidem pracovně vytíženým.

Studium je určeno pro posluchače, kteří mají zájem o dosažení bakalářského vzdělání zaměřeného na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odborná část studia je proto cíleně směřována na získání teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti managementu BOZP v malých a středních podnicích, prevence rizik vznikajících při pracovních činnostech, aplikovanou ergonomii, základy požární ochrany a bezpečnost technických zařízení. Toto základní penzum znalostí bude dále rozvíjeno v rámci volitelných předmětů, které jsou zaměřeny na pracovní prostředí a hygienu práce, spolehlivost lidského činitele, bezpečnost v průmyslových provozech, bezpečnost práce ve stavebnictví a při nakládání s nebezpečnými látkami.

Profil absolventa

V praxi nalezne absolvent uplatnění zejména jako specialista pro oblast Safety Managementu. Bude schopen úspěšně řídit procesy a činnosti na úseku BOZP ve firmě, vyhodnocovat pracovní rizika a zvládat řešení i  náročnějších úkolů a povinností kladených na zaměstnavatele současnými právními předpisy. Absolventi také získají dostatečné odborné znalosti potřebné pro úspěšné vykonání zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tuto zkoušku budou moci absolventi, po doložení zákonem stanovené praxe, vykonat před zkušební komisí VÚBP, v.v.i., čímž dosáhnou požadované kvalifikace pro komplexní plnění úkolů zaměstnavatele na úseku BOZP podle platných předpisů. Absolventi budou moci na své vysokoškolské studium navázat také dalším postgraduálním vzděláváním, které nabízí VÚBP, v.v.i. v rámci svých akreditovaných studijních programů (viz. http://www.vubp.cz/index.php/kurzy-a-skoleni).

Vyučované předměty

V rámci studijního směru absolvuje student řadu povinně volitelných nebo volitelných předmětů. Z povinně volitelných předmětů lze jmenovat např. úvod do BOZP, Prevence pracovních rizik, Aplikovaná ergonomie, Základy požární ochrany, Bezpečnost strojů a zařízení a Management BOZP. Mezi volitelnými předměty lze vybírat z předmětů jako je Spolehlivost lidského činitele, Pracovní prostředí a hygiena práce, Bezpečnost práce ve stavebnictví, Nebezpečné látky, Informační nástroje v BOZP apod.

Podmínky ke studiu a kontakty pro zájemce

Požadavky na uchazeče o studium jsou:

  • úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
  • absolvování motivačního pohovoru (žádné testy),
  • uhrazení poplatku za přijímací řízení.

Přijímací řízení, které je prováděno formou motivačnícho pohovoru, bude probíhat koncem září 2011. V nutných případech VŠKE, a.s. umožňuje dohodnutí individuálních termínů. Úspěšní uchazeči platí školné za každý semestr výuky ve výši 23 500,- Kč.

Případní zájemci o studium se mohou obrátit na níže uvedené kontakty:

VŠKE, a. s.

Studijní oddělení

email: studijni@vske.cz

tel.: +420 543 254 856

Gestor studijní specializace BOZP

PhDr. David Michalík, Ph.D.

email: michalik@vubp-praha.cz

tel.: +420 774 353 880

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail