Výsledky kontrolních akcí provedených inspekcí práce v roce 2010

Zdroj: 

Kontroly jsou jedním ze základních úkolů inspektorů práce. Jsou prováděny na základě ročního programu, v odůvodněných případech probíhají i kontroly neplánované, např. v souvislosti s kontrolou příčin pracovních úrazů, na základě podnětů občanů apod. Tento článek informuje o kontrolních akcích, které proběhly v roce 2010.

Část I. - Kontroly SÚIP v r. 2010

Část I. - Kontroly SÚIP v r. 2010

Orgány a organizace inspekce práce

Významnou součástí institucionálního zabezpečení oblasti BOZP jsou inspekční orgány, zabezpečující dohled nad dodržováním právních předpisů stanovující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kontrolní činnost ve výše uvedené oblasti je rovněž zabezpečována odborovými organizacemi na základě oprávnění podle § 322 zákoníku práce a plněním povinností zaměstnavatele, uvedených v § 108 zákoníku práce.

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP) kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají práva a povinnosti příslušným subjektům v pracovněprávních vztazích, z právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a k zajištění provozu technických zařízení. Kontrolují rovněž dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu.

Kontroly jsou jedním ze základních úkolů OIP. Jsou prováděny na základě ročního programu, v odůvodněných případech probíhají i kontroly neplánované, např. v souvislosti s kontrolou příčin pracovních úrazů, na základě podnětů občanů apod. Po získání rozšířených kontrolních pravomocí v roce 2005 došlo převodem zaměstnanců z úřadů práce k navýšení počtu inspektorů, což se projevilo i v počtech prováděných kontrol i ukládaných pokut za prokázané porušení povinnosti a spáchání správních deliktů.

SÚIP a OIP se ve své činnosti řídí programy činnosti, které jsou zpracovávány na každý kalendářní rok. Nejdůležitějším programovým dokumentem je roční program kontrolních akcí, který je po projednání s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů předkládán ke schválení Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Roční program kontrolních akcí vychází z analýzy pracovní úrazovosti, stavu BOZP a pracovních podmínek, a také ze závěrů uvedených v roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za předchozí rok a ve zprávě o činnosti SÚIP za uplynulý kalendářní rok. Roční program kontrolních akcí se po schválení stává závazným dokumentem pro činnost systému SÚIP.

Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2010

V listopadu roku 2009 byl schválen Roční program kontrolních akcí SÚIP na rok 2010. Při sestavování tohoto programu vycházel SÚIP ze strategie Evropské unie a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České republiky na léta 2009 - 2010. Současně jsou v programu zohledněny a promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti a podnětů ke kontrole za rok 2008 a 2009, poznatky z kontrolní činnosti v uplynulém období a rovněž náměty a připomínky sociálních partnerů. Pro rok 2010 byly naplánovány níže uvedené kontrolní akce:

 • Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením
 • Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví
 • Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu
 • Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce
 • Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících stravovací a ubytovací služby
 • Provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče
 • Bezpečnost práce ve stavebnictví
 • Kontrola zaměstnavatelů v dopravě
 • Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích
 • Bezpečnost práce na elektrických zařízeních
 • Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů
 • Bezpečnost práce při používání vyhrazených technických zařízení – zdvihacích zařízení a vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene
 • Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby
 • Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Program „Bezpečný podnik“
 • Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP
 • Dodržování předpisů při používání chemických látek na pracovištích – úkol SLICu
 • Provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění
 • Souhrnná zpráva o výsledku kontrol dodržování pracovněprávních předpisů ve fakultních nemocnicích ČR v roce 2010

Výsledky kontrolních akcí provedených inspekcí práce v roce 2010

Na základě § 4 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zpracovává SÚIP každoročně roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí. Tato zpráva je následně předkládána Ministerstvu práce a sociálních věcí. V roce 2010 se na přímém výkonu kontrolních činností podílelo celkem 332 inspektorů SÚIP a OIP. Veškeré kontroly byly vedeny snahou přimět zaměstnavatele trvale dodržovat právní předpisy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail