Výsledky evropské kampaně SLIC 2014 a výsledky činnosti SÚIP za květen 2015

Zdroj: 
Zpráva informuje o evropské kampani SLIC, která probíhala v ČR v loňském roce, a sice v odvětví zdravotnictví a v odvětví stravovacích služeb. Dále informuje o výsledcích činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc květen 2015.

Z kontrol české inspekce práce provedených v rámci evropské kampaně „Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině“ vyplývá, že mnohem lepší situace v této oblasti panovala vloni ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních než v zařízeních poskytujících stravovací služby.

Zdravotnická zařízení hodnotí rizika spojená s uklouznutím a zakopnutím a přijímají opatření proti těmto rizikům nejen k ochraně zaměstnanců, ale i osob, za které přebírají odpovědnost (pacienti, klienti). Jelikož většinou jde o osoby se špatnou pohyblivostí a zdravotními problémy, kde případné uklouznutí a zakopnutí může mít vážné následky, věnuje se těmto rizikům v uvedených zařízeních větší pozornost a péče.

logo SLIC 15

Kampaň vyhlášená poradním výborem Evropské komise SLIC (Senior Labour Inspectors' Committee, v překladu Výbor vrchních inspektorů práce) probíhala v ČR v loňském roce jako jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“), a to právě v odvětví zdravotnictví a v odvětví stravovacích služeb. Inspektoři práce v rámci kampaně provedli celkem 182 kontrol, z toho 51 kontrol ve zdravotnictví a 131 kontrol ve stravovacích zařízeních. Radu a doporučení poskytli 7 zdravotnickým zařízením a 8 zařízením poskytujícím stravovací služby. Vydáním opatření k odstranění nedostatků řešili 17 případů ve zdravotnictví a 70 případů v odvětví stravovacích služeb. Oblastní inspektoráty práce uložily v rámci tohoto hlavního úkolu 11 pokut v celkové výši 175.000,- Kč, všechny pokuty zařízením poskytujícím stravovací služby.

Během května 2015 SÚIP zapsal do databáze 2 380 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 21.992.600,- Kč. Největší objem pokut - 15.115.900,- Kč - spadá na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti. K úseku pracovních vztahů a podmínek se váží pokuty o objemu 5.503.700,- Kč. Úsek kontroly bezpečnosti práce pak vykazuje pokuty ve výši 1.373.000,- Kč.

Inspektoři oblastních inspektorátů práce poskytují rovněž bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Toto poradenství je určeno občanům, kteří si nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a zásad bezpečnosti práce, pracovního práva nebo zákona o zaměstnanosti. V průběhu uplynulého měsíce se na orgány inspekce práce v rámci poradenství obrátilo celkem 1 250 zájemců.

Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Adresy, telefonní čísla a provozní dobu pracovišť inspekce práce, na něž se lze v případě zájmu o poradenství v oblasti zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti nebo v oblasti dodržování bezpečnosti práce obrátit, je možné najít na www.suip.cz buď přímo na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce nebo v elektronické podobě kontaktního informačního materiálu „Orgány inspekce práce“. Distribuce tohoto informačního materiálu v tištěné podobě probíhá prostřednictvím oblastních inspektorátů práce. 

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti SÚIP představuje kontrola dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli na základě podnětů podaných vůči těmto kontrolovaným subjektům ze strany občanů. Během uplynulého měsíce SÚIP zaevidoval 1 023 podnětů ke kontrole. Na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek směřovalo 720 podaných podnětů, oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti se týkalo 251 podaných podnětů a 52 podnětů spadalo do oblasti bezpečnosti práce. Úsekem, k němuž se tradičně vztahuje největší počet podaných podnětů, představuje odměňování (278 květnových podnětů).

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V květnu oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 222 projektových dokumentací staveb. Svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních se orgány inspekce práce podílejí na zajišťování prevence v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu těchto staveb.

Statistika pracovní úrazovosti SÚIP za uplynulý měsíc obsahuje 2 781 pracovních úrazů, z toho 77 pracovních úrazů cizinců. V 11 případech zaměstnanec nehodovou událost nepřežil, v jednom případě šlo přitom o občana jiného státu pracujícího v ČR. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 101 pracovníků, z toho 3 cizí státní příslušníci. Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v květnu 2015 podává následující tabulka.

Středočeský kraj 362
Jihomoravský kraj 319
Moravskoslezský kraj 279
Hlavní město Praha 278
Olomoucký kraj 191
Pardubický kraj 188
Královéhradecký kraj 186
Zlínský kraj 179
Jihočeský kraj 166
Vysočina 163
Plzeňský kraj 160
Ústecký kraj 129
Liberecký kraj 67
Karlovarský kraj 48

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 8. 6. 2015.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail