Výsledky činnosti SÚIP za září 2015

Zdroj: 
Některé sezónní práce právě skončily, jiné začínají. S nimi je neodmyslitelně spjat institut pracovního poměru na dobu určitou, a právě o tom je zářijová zpráva SÚIP. Samozřejmě nechybí informace o podnětech ke kontrole, kontrolách, poradenství a pracovní úrazovosti.

S nástupem chladného ročního období vyvstává potřeba ukončení či naopak zahájení sezónních prací. Dochází k postupnému uzavírání venkovních stavenišť, vrcholí práce na polích, v zahradách a sadech, naopak obchodníci se již začínají připravovat na vánoční nákupní boom. Někteří zaměstnanci tak svůj pracovní poměr končí, pro jiné se zase objevují nové příležitosti sezónního zaměstnání. Se sezónními pracemi je tak neodmyslitelně spjat institut pracovního poměru na dobu určitou.

Tento způsob uzavření pracovního poměru však provází určitá zákonná omezení, zejména jedná-li se o práci sjednanou se stále stejným zaměstnavatelem. Dle současného znění zákoníku práce (s účinností od 1. 1. 2012) nesmí pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru může být opakován nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se přitom pokládá také i jeho prodloužení. Jestliže však mezi předchozím a nově sjednávaným pracovním poměrem na dobu určitou uplynuly alespoň 3 roky, k předchozímu pracovnímu poměru se nepřihlíží a o opakování se nejedná. 

Obecnou výjimku pro tato pravidla představují situace, kdy jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci zvláštní povahy vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou.

Výjimkou stanovenou přímo zákoníkem práce je pracovní poměr agenturních zaměstnanců. Další výjimky pak výslovně stanovují zvláštní právní předpisy, např. zákon o zaměstnanosti. Jedná se tak o pracovní poměr cizinců, kteří k výkonu práce potřebují povolení k zaměstnání, zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce, zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí a ředitelů veřejných vysokých škol po konkurzním řízení.

Pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr patří kúsekům, k nimž se ve statistice Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) dlouhodobě vztahují vysoké počty přijatých podnětů (v září 2015 šlo o 164 podnětů). Více podnětů stabilně vykazuje úsek odměňování (254 zářijových podnětů).

V uplynulém měsíci SÚIP zapsal do evidence celkem 944 podnětů ke kontrole. Rozvržení podnětů na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

bezpečnost práce 84 podnětů
pracovní vztahy a podmínky 674 podnětů
zákon o zaměstnanosti 186 podnětů

Podnět ke kontrole u zaměstnavatele může orgánům inspekce práce podat kdokoli v případě, že má podezření, že u dotyčného zaměstnavatele dochází ve vztahu k zaměstnancům k porušování právních předpisů.

Podstatnou část podnětů přijatých pracovišti SÚIP tvoří podněty anonymní, zaslané e-mailovou poštou, mnohdy s elektronickou adresou pravděpodobně vytvořenou pouze za tímto účelem. SÚIP se zabývá  všemi obdrženými podněty. Pokud je z podnětu patrné místo výkonu práce (název zaměstnavatele) či jej na základě dotazu podatel doplní, pak inspektoři místně příslušného oblastního inspektorátu práce provedou kontrolu u tohoto zaměstnavatele.

Z celkového počtu obdržených podnětů jen cca 19 % představují podněty neoprávněné, zhruba 30 % se pak na celkovém počtu podnětů podílí podněty, u nichž se kontrolou porušení právních předpisů nakonec prokázat nepodařilo, zhruba stejný podíl v rozsahu cca 20 – 25 % na celkovém počtu podnětů pak mají podněty částečně oprávněné a podněty oprávněné.

Občané ČR však mají nejen možnost podat orgánům inspekce práce podnět ke kontrole zaměstnavatele, ale v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce se mohou na konkrétních pracovištích inspekce práce také poradit, nejsou-li si jisti v oblasti zákonných postupů a zásad pracovního práva, bezpečnosti práce nebo zákona o zaměstnanosti. V září 2015 se na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 455 zájemců o poradenství.

V průběhu uplynulého měsíce SÚIP zaevidoval celkem 2 454 kontrol u zaměstnavatelů a pokuty v celkové výši 14.412.000,- Kč. Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.  

bezpečnost práce 79 pokut ve výši 2.278.000,- Kč 
pracovní vztahy a podmínky 197 pokut ve výši 4.112.000,- Kč
zákon o zaměstnanosti 66 pokut ve výši 8.022.000,- Kč

Během září 2015 SÚIP zapsal do databáze celkem 3 879 pracovních úrazů. Ve 114 případech šlo o cizí státní příslušníky. Do kategorie smrtelných pracovních úrazů přitom spadalo 12 případů, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné pracovní úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) bylo klasifikováno 126 případů, z toho 8 cizinců.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v minulém měsíci podává následující tabulka.

Moravskoslezský kraj 535
Středočeský kraj 416
Hlavní město Praha 394
Ústecký kraj 366
Plzeňský kraj 329
Olomoucký kraj 325
Jihomoravský kraj 290
Liberecký kraj 215
Pardubický kraj 194
Královéhradecký kraj 183
Zlínský kraj 176
Jihočeský kraj 174
Vysočina 115
Karlovarský kraj 108
Neurčeno 28

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 5. 10. 2015.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail