Výsledky činnosti SÚIP za srpen 2016

Zdroj: 

Aktuální situaci vyžadující si významné navýšení poradenské aktivity inspektorů řešil Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu na přelomu srpna a září. Jeden z významných zaměstnavatelů v regionu, společnost Kovosvit MAS, a. s., se dostal do finančních problémů, které se odrazily i na schopnosti společnosti vyplácet mzdy zaměstnancům.

Pracovníci této firmy se ve velkém obraceli na výše uvedený inspektorát s dotazy souvisejícími s touto závažnou situací. Zajímaly je především podmínky a procesní stránka okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance z důvodu nevyplacení mzdy či její části. Tazatelé svůj zájem dále směřovali na problematiku přeložení, převedení na jinou práci či podmínky dočasného přidělení zaměstnanců, otázky běhu výpovědních lhůt, podmínky výpovědi z organizačních důvodů a právní úpravu překážek v práci na straně zaměstnavatele.

S ohledem na enormní nárůst dotazů inspektorát posílil služby inspektorů vykonávajících poradenskou činnost, zavedl speciální telefonickou linku pro dotazy zaměstnanců společnosti Kovosvit MAS, a. s., a začal úžeji spolupracovat s odborovou organizací působící ve firmě a také s dalšími orgány státní správy (pobočkami ÚP ČR atd.).

Vyhrocená situace se již začíná pozvolna uklidňovat, vzhledem ke skutečnosti, že řada otázek však zůstává dosud nedořešena, inspektorát nadále monitoruje stav ve společnosti a také poskytuje poradenství v rozšířeném režimu.

Inspektoři oblastních inspektorátů práce poskytují bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce, jež je určeno občanům, kteří si nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a zásad bezpečnosti práce, pracovního práva nebo zákona o zaměstnanosti. V průběhu letošního srpna se na orgány inspekce práce v rámci poradenství obrátilo celkem 1 160 zájemců. Toto poradenství je poskytováno osobně, telefonicky či písemně, ať již elektronickou či tradiční poštovní formou.

Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Adresy, telefonní čísla a provozní dobu pracovišť inspekce práce, na něž se lze v případě zájmu o poradenství obrátit, je možné najít na www.suip.cz buď přímo na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce nebo v elektronické podobě kontaktního informačního materiálu „Orgány inspekce práce“ – viz http://www.suip.cz/_files/suip-29c3896cb5f6bc0c825131748aad93ee/organyip_srpen2016.pdf. Distribuce tohoto informačního materiálu v tištěné podobě probíhá prostřednictvím oblastních inspektorátů práce.

Na webových stránkách Státního úřadu inpekce práce (dále jen „SÚIP“) www.suip.cz funguje také sekce nejčastějších dotazů z pracovněprávní oblasti a odpovědí na ně – viz: http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/.

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti SÚIP představuje kontrola dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli na základě podnětů podaných vůči těmto kontrolovaným subjektům ze strany občanů. V uplynulém měsíci SÚIP zaevidoval 992 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.
Úsekem, k němuž se tradičně vztahuje největší počet podaných podnětů, představuje odměňování (240 srpnových podnětů).

Během měsíce srpna 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 253 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 13.593.000,- Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

V průběhu minulého měsíce SÚIP zapsal do evidence celkem 3 508 pracovních úrazů, z tohoto počtu se 75 pracovních úrazů týkalo cizích státních příslušníků. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 10 zaměstnanců, z toho jeden cizinec. Závažný pracovní úraz (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) vznikl ve 117 případech, z toho u 4 cizinců.
Přehled o počtu pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a počtu pracovních úrazů občanů ČR mimo území našeho státu podávají tabulky v závěru této tiskové zprávy.

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V srpnu oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 259 projektových dokumentací staveb. Svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních se orgány inspekce práce podílejí na zajišťování prevence v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu těchto staveb.

Tabulková část:

Navržené pokuty za zjištěná porušení
Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut Ve výši
bezpečnost práce 82 3.651.000,-Kč
pracovní vztahy a podmínky 204 6.568.000,-Kč
zákon o zaměstnanosti 56 3.374.000,-Kč
Celkem 342 13.593.000,-Kč

 

Podané podněty ke kontrole
Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet
bezpečnost práce 71
pracovní vztahy a podmínky 695
zákon o zaměstnanosti 226
Celkem 992
Pracovní úrazy na území ČR
Kraje ČR a zahraničí Počet
Jihomoravský kraj 442
Středočeský kraj 439
Moravskoslezský kraj 421
Jihočeský kraj 371
Olomoucký kraj 250
Zlínský kraj 245
Vysočina 218
Královéhradecký kraj 209
Plzeňský kraj 199
Pardubický kraj 196
Hlavní město Praha 194
Ústecký kraj 125
Karlovarský kraj 74
Liberecký kraj 66
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 35
Celkem 3 484

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail