Výsledky činnosti SÚIP za prosinec 2015

Zdroj: 

Tentokrát je hlavním tématem zprávy za měsíc prosinec 2015 kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a stejně jako každý měsíc zpráva informuje o podnětech ke kontrole, poradenství, pracovní úrazovosti a kontrolách dokumentací staveb.

Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) a oblastní inspektoráty práce jako kontrolní orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a podmínek kontrolují mimo jiné i oblast diskriminace a nerovného zacházení, a to jak před vstupem do zaměstnání, tak i po vzniku pracovněprávního vztahu. Diskriminován může být zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. V případě, že je se zaměstnancem či uchazečem o zaměstnání zacházeno méně výhodně z jiného důvodu, může se jednat o nerovné zacházení.

Zatímco v minulosti tato problematika tvořila součást každého hlavního úkolu kontrolní činnosti inspektorů na úseku pracovních vztahů a podmínek, v letech 2014 a 2015 se stala předmětem samostatných úkolů v programu kontrolních akcí.

V roce  2014 tak orgány inspekce práce zjistily celkem 75 případů nerovného zacházení, k němuž nejčastěji docházelo v oblasti odměňování. 60 případů nerovného zacházení inspektoři odhalili v souvislost i s agenturním zaměstnáváním. K 63 zjištěným případům diskriminace nebo nerovného zacházení pak došlo v souvislosti se vznikem pracovního poměru, přičemž se nejčastěji jednalo o diskriminační inzeráty.

Oblastní inspektoráty práce uložily v roce 2014 ve vztahu k případům diskriminace a nerovného zacházení celkem 112 pokut ve výši více než 4,7 mil. Kč. V roce 2014 obdržel SÚIP celkem 365 podnětů upozorňujících na porušování pracovněprávních předpisů v oblasti rovného zacházení a diskriminace. V celkovém počtu podaných podnětů představovaly tyto podněty podíl ve výši 4,4 %.

Údaje v této oblasti za rok 2015 – stejně jako údaje z veškeré kontrolní činnosti orgánů inspekce práce provedené v loňském roce – aktuálně procházejí sumarizací, celkovým zpracováním a vyhodnocením.

V průběhu prosince 2015 SÚIP zapsal do evidence celkem 1 752 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 13.656.500,- Kč.

Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

 

bezpečnost práce 58 pokut ve výši 1.934.000 Kč
pracovní vztahy a podmínky 150 pokut ve výši 5.941.500 Kč
zákon o zaměstnanosti 34 pokut ve výši 5.781.000 Kč

Jednu z dlouhodobých priorit kontrolní činnosti orgánů inspekce práce představuje kontrola dodržování  pracovněprávních předpisů zaměstnavateli na základě podnětů podaných vůči těmto kontrolovaným subjektům ze strany občanů. Během uplynulého měsíce SÚIP zaevidoval celkem 710 podnětů ke kontrole.

Rozvržení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

 

bezpečnost práce 41 podnětů
pracovní vztahy a podmínky 560 podnětů
zákon o zaměstnanosti 109 podnětů

Nejčastěji se podatelé těchto podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (217 podnětů). Svými podněty dále poukazovali na možné závady na úseku pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (145 podnětů) a úseku nelegální práce občanů ČR (84 podnětů).

Inspektoři oblastních inspektorátů práce poskytují rovněž bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Toto poradenství je určeno občanům, kteří se nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a  zásad bezpečnosti práce, pracovního práva nebo zákona o zaměstnanosti. V průběhu prosince se na orgány inspekce práce v rámci poradenství obrátilo celkem 990 zájemců.

Během posledního měsíce loňského roku SÚIP zapsal do databáze celkem 3 306 pracovních úrazů. V 81 případech šlo o cizí státní příslušníky. Do kategorie smrtelných pracovních úrazů přitom spadalo 10 případů, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné pracovní úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) byl o klasifikován o 97 případů, z toho 2 cizinci.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci podává následující tabulka.

 

Jihočeský kraj 433
Moravskoslezský kraj 385
Středočeský kraj 335
Vysočina 310
Plzeňský kraj 290
Olomoucký kraj 235
Pardubický kraj 235
Královéhradecký kraj 233
Jihomoravský kraj 218
Hlavní město Praha 176
Ústecký kraj 120
Karlovarský kraj 112
Zlínský kraj 110
Liberecký kraj 74
Neurčeno 15

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V prosinci 2015 oblastní inspektoráty práce posoudily  celkem 182 projektových dokumentací staveb. Svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních se orgány inspekce práce podílejí na zajišťování  prevence v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu těchto staveb.  

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 5. 1. 2016.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail