Výsledky činnosti SÚIP za duben 2016

Zdroj: 

Přehled dalších plánovaných kontrol v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a informace o podnětech ke kontrole, poradenství, pracovní úrazovosti a kontrolách dokumentací staveb přináší zpráva Státního úřadu inspekce práce za měsíc duben 2016.

V rámci kontrol zaměstnavatelů s vozovým parkem se inspektoři letos zaměří nejen na dodržování předpisů v oblasti BOZP, ale také na organizování pracovní doby řidičů. Jak totiž ukazují poznatky z loňské kontrolní činnosti inspekce práce – ale i další statistiky – únava řidičů představuje důležitý faktor ovlivňující bezpečnost silničního provozu.

Některé úkoly v oblasti bezpečnosti práce z programu kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) na rok 2016 se staly předmětem tiskové zprávy zveřejněné minulý měsíc. Nyní stručně uvedeme další kontroly z oblasti bezpečnosti práce, které inspektoři plní letošní rok.

Každý rok v ČR zaniká a vzniká řada firem. Z hlediska prevence je důležité, aby kontrola inspekce práce proběhla u nově vzniklých podniků co nejdříve po zahájení jejich činnosti. Cílem je vyvodit potřebný tlak na vedení kontrolovaných firem k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady k minimalizaci pracovní úrazovosti. V rámci hlavního úkolu zaměřeného na kontrolu systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více by měl každý oblastní inspektorát práce v roce 2016 prověřit zhruba 300 firem dle vlastního výběru.

Tlaková zařízení v chemickém průmyslu jsou nosným výrobním zařízením a díky svým tlakovým a teplotním parametrům i vlastnostem zpracovávaných chemických látek představují značné nebezpečí. K mimořádně závažným pracovním úrazům dochází v současné době nejen při vlastním provozu tlakových nádob stabilních jako jsou reaktory, procesní potrubí, tepelné výměníky, zásobní tlakové nádrže, filtry, kotle na odpadní teplo atd., ale často také při opravách, montáži zařízení při odstávkách a při provozní údržbě. Inspektoři proto budou sledovat, jak je zajištěno bezpečné provozování těchto zařízení v různých provozních situacích, které mohou nastat ve firmách používajících technologie chemické výroby, např. papírenských, gumárenských, plastikářských aj. provozech.

Jedno z odvětví, které se z hlediska rizikovosti prací a počtu pracovních úrazů trvale řadí na jedno z předních míst, představuje potravinářský průmysl. Rizika vyplývají zejména z nedodržování pracovních postupů a způsobů, především při čištění a údržbě strojů, dále z používání nefunkčních zabezpečovacích, blokovacích systémů a ochranných zařízení strojů, z nedostatečného vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky a z používání chemických látek při sanitaci výrobních prostor a obalové techniky. Inspektoři budou v rámci kontroly systému bezpečnosti práce zaměřené na výrobu pekárenských a cukrárenských výrobků prověřovat celý systém bezpečnosti práce od zajištění vstupních surovin, přes technologii výroby, čištění zařízení až po skladování hotových produktů.

Kontrola bezpečnosti práce při těžbě a soustřeďování dříví v lese je logickým pokračováním kontrol v tomto odvětví z předchozích let. Pracovní úrazy, k nimž při práci v lese a prostředích obdobného charakteru dochází, patří zpravidla do kategorie závažných a smrtelných.

Pravidelně každý rok se v programu kontrolních akcí SÚIP objevuje integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Jedná se o společnou kontrolu několika kontrolních institucí podle plánu zpracovaného Českou inspekcí životního prostředí, jejímž cílem je předcházet závažným haváriím způsobeným zejména vybranými nebezpečnými látkami, a to zejména u subjektů, které s těmito nebezpečnými látkami z povahy své činnosti nakládají.

„Stálicí“ v programu kontrolních akcí SÚIP je také program „Bezpečný podnik“, který vychází z Národní politiky BOZP a který SÚIP ve spolupráci s MPSV realizuje již 20 let. Naplnění požadavku programu napomáhá ke zvýšení úrovně řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí ve firmách, které do něj vstoupily. Držiteli platného osvědčení „Bezpečný podnik“ je v současné době 82 firem.

V průběhu dubna 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 571 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 11.802.000,- Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Během uplynulého měsíce zapsal SÚIP do evidence celkem 931 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří hlavních oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Pro bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce se letos v dubnu na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 210 zájemců. Toto poradenství je poskytováno osobně, telefonicky či písemně, ať již elektronickou či tradiční poštovní formou.

V dubnu 2016 SÚIP zaevidoval celkem 2 856 pracovních úrazů, z toho 77 pracovních úrazů cizinců. V 7 případech, mezi nimiž nebyl žádný cizí státní příslušník, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 120 pracovníků, z toho 2 cizinci.

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V průběhu minulého měsíce oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 238 projektových dokumentací staveb.

Tabulková část

Navržené pokuty za zjištěná porušení

 

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut Ve výši (Kč)
bezpečnost práce 75 2.415.000
pracovní vztahy a podmínky 200 5.278.000
zákon o zaměstnanosti 83 4.109.000
Celkem 358 11.802.000

Podané podněty ke kontrole

 

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet
bezpečnost práce 64
pracovní vztahy a podmínky 666
zákon o zaměstnanosti 201
Celkem 931

Pracovní úrazy na území ČR

 

Kraje ČR a zahraničí Počet
Jihomoravský kraj 401
Středočeský kraj 347
Plzeňský kraj 295
Ústecký kraj 277
Pardubický kraj 235
Královéhradecký kraj 234
Hlavní město Praha 225
Zlínský kraj 210
Vysočina 170
Liberecký kraj 153
Karlovarský kraj 108
Jihočeský kraj 83
Moravskoslezský kraj 70
Olomoucký kraj 18
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 19
Celkem 2 845

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail