Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za září 2013

Zdroj: 
Tisková zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc září 2013 přináší informace o kontrolách u zaměstnavatelů, pracovní úrazovosti, poradenství. Tentokrát se inspektoři zaměřili na oblast školství, samosprávy a na zaměstnavatele podnikající v oblasti čistíren a prádelen.

Zatímco žáci a studenti před více než třemi měsíci budovy škol z důvodu prázdnin opustili, navštívili některé pražské školy inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Zde se totiž v rámci regionální mimořádné kontrolní akce zaměřili právě na oblast školství.

Mimořádné kontrolní akce v oblasti kontroly pracovních vztahů a podmínek zaměřené dle vlastního zvážení konkrétní situace na trhu práce v regionech své působnosti plnily oblastní inspektoráty práce v průběhu 3. čtvrtletí letošního roku.

Oproti kontrolovaným školám, kde inspektoři většinou nezjistili žádná závažná porušení (až na výjimky jako bylo nevydané potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list), byla situace poněkud pestřejší u kontrol v oblasti samosprávy, konkrétně u menších úřadů městských částí v okrajových částech Prahy. K pochybením v pracovněprávní oblasti zde dochází zřejmě v důsledku situace, že na těchto malých úřadech většinou nemají profesně odborné pracovníky v oblasti personalistiky. Inspektoři se zde setkali s pochybeními při vydávání platových výměrů, s nevedením evidence pracovní doby či s nedostatky v oblasti vzniku, změn a zániku pracovního poměru.

Inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se zase zaměřili na zaměstnavatele podnikající v oblasti čistíren a prádelen a všímali si především oblasti pracovní doby a oblasti odměňování. Přitom zjistili nejen, že zaměstnavatel nevede evidenci pracovní doby s vyznačením začátku a konce směn, ale také, že zaměstnavatel umožnil zaměstnanci překročit 12hodinovou pracovní směnu, popř. že vyplatil mzdu nižší, než je stanovená minimální mzda. Tolik první „střípky“ poznatků z těchto regionálních mimořádných kontrol, jejichž výsledky se aktuálně začínají vyhodnocovat.

Co se týče komplexního výkonu kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce, v průběhu uplynulého měsíce se v databázi zaevidovalo 5 488 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 26.908.000,- Kč. Největší objem pokut spadá jako obvykle na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti (aktuálně ve výši 14.509.000,- Kč), což je také v důsledku značně vysokých sazeb za jednotlivé správní delikty stanovené zákonem. Úsek pracovních vztahů a podmínek pak obvykle vykazuje největší počet pokut, nikoli však o nejvyšším objemu (aktuálně ve výši 8.040.000,- Kč). K úseku bezpečnosti práce se váží pokuty o objemu 4.359.000,- Kč.

Program kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce jako jeden z hlavních úkolů stanoví také úkol provádět kontroly na základě podnětů, které pracovištím inspekce práce občané podávají na domnělá porušování pracovněprávních předpisů.

Případ výkonu nelegální práce odhalili inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj za zajímavých okolností, kdy podnět k provedení kontroly na stavbě podali zaměstnanci Úřadu práce ČR, kteří z oken úřadu viděli na uvedené stavbě situované naproti úřadu pracovníka, kterého aktuálně vedli jako uchazeče o zaměstnání.

V měsíci září Státní úřad inspekce práce zapsal do evidence 905 podnětů ke kontrole, z nichž 650 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 174 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti (kam spadá také kontrola nelegálního zaměstnávání) a 81 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Zda se jedná o porušení předpisů, se mohou občané také přijít poradit na jednotlivá pracoviště oblastních inspektorátů práce, která poskytují bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. S otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti se během měsíce září 2013 na orgány inspekce práce obrátilo celkem 6 197 zájemců. Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně, a to na všech oblastních inspektorátech práce a kontaktních pracovištích ve stanovených provozních dnech. Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Místa a dobu poskytování poradenství si lze vyhledat na www.suip.cz buď na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce nebo v elektronické podobě kontaktního informačního materiálu „Orgány inspekce práce“ -http://www.suip.cz/_files/suip-c822a88412f9ace97dbd506c7d1f15a0/organyip_cerven2013.pdf.

Důslednému zájmu orgánů inspekce práce se těší také úsilí vést zaměstnavatele i zaměstnance ke snižování pracovní úrazovosti cestou dodržování právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Statistika pracovní úrazovosti za září letošního roku obsahuje celkem 3 367 pracovních úrazů, z toho 65 pracovních úrazů cizinců. Stejně jako předtím v srpnu úrazovou událost nepřežilo 7 zaměstnanců, mezi nimi však tentokrát nebyl evidován žádný cizinec. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 118 pracovníků (o 6 méně než v srpnu), z toho 7 cizích státních příslušníků (o 4 více než v srpnu). Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci dokumentuje následující tabulka:

Jihomoravský kraj 414
Plzeňský kraj 343
Středočeský kraj 306
Jihočeský kraj 305
Vysočina 273
Moravskoslezský kraj 268
Ústecký kraj 251
Hlavní město Praha 209
Zlínský kraj 187
Královéhradecký kraj 180
Olomoucký kraj 172
Pardubický kraj 172
Liberecký kraj 123
Karlovarský kraj 122
Zahraničí 42

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V září 2013 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 183 projektových dokumentací staveb.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 7. 10. 2013.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail