Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za srpen 2013

Zdroj: 
Tisková zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce za srpen 2013 - vzdělávání zaměstnanců v lektorských dovednostech, kontrolách a pracovní úrazovosti.

Zhruba tucet zaměstnanců Státního úřadu inspekce práce absolvovalo koncem srpna třídenní školení lektorských dovedností. Další skupina vybraných zaměstnanců prošla stejným školením na začátku září.

Vzhledem ke specifickému profesnímu zaměření zajišťuje Státní úřad inspekce práce vzdělávání svých inspektorů ve značné míře také formou interních vzdělávacích akcí. Poznatky a zkušenosti pak svým kolegům nezřídka předávají také inspektoři a zaměstnanci SÚIP.

Právě zaměstnancům, kteří často vystupují jako lektoři interních školení na základě svých profesních zkušeností a znalostí odborné problematiky a metodiky, byl určen seminář zaměřený na rozvoj lektorských dovedností. Seminář se uskutečnil pod záštitou projektu „Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce“ financovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Účastníci semináře získali nejen teoretické poznatky např. o tom, jak poskládat kurz, jak pracovat s publikem a jednotlivci či s problematickým publikem nebo jak v pozici lektora využívat neverbální komunikaci apod., ale formou praktických cvičení si také mnohé vyzkoušeli, procvičili tak např. prezentaci „z patra“ i prezentaci připraveného tématu.

Schopnost prezentovat informace a jednat s lidmi inspektoři zúročí také při poskytování bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. S otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti se během měsíce srpna 2013 na orgány inspekce práce obrátilo celkem 5 778 zájemců. Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně, a to na všech oblastních inspektorátech práce a kontaktních pracovištích ve stanovených provozních dnech. Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Místa a dobu poskytování poradenství si lze vyhledat na www.suip.cz na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce.

Těžiště činnosti Státního úřadu inspekce práce však představuje výkon kontrolní činnosti.
V průběhu uplynulého měsíce bylo do databáze Státního úřadu inspekce práce připsáno 4 674 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 34.079.000,- Kč. Největší objem pokut - 22.113.000,- Kč - spadá na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti (součástí je kontrola nelegálního zaměstnávání).
K úseku kontroly pracovních vztahů a podmínek se váží pokuty o objemu 7.656.500,- Kč a úsek bezpečnosti práce pak vykazuje pokuty ve výši 4.309.500,- Kč.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti dodržování předpisů stanovujících bezpečnost práce mj. také předchází vzniku pracovních úrazů. V srpnu 2013 Státní úřad inspekce práce na základě hlášení zaměstnavatelů zaevidoval celkem 3 075 pracovních úrazů, z toho 66 pracovních úrazů cizinců. V 7 případech, mezi nimiž byl i jeden cizí státní příslušník, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 124 pracovníků, z toho 3 cizinci.

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v srpnu letošního roku dokumentuje následující tabulka.

Jihomoravský kraj 418
Ústecký kraj 260
Královéhradecký kraj 245
Moravskoslezský kraj 243
Středočeský kraj 241
Jihočeský kraj 235
Hlavní město Praha 224
Pardubický kraj 222
Zlínský kraj 214
Plzeňský kraj 197
Olomoucký kraj 170
Liberecký kraj 166
Vysočina 130
Karlovarský kraj 78
Zahraničí 32

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v uplynulém měsíci byly materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (670 pracovních úrazů v této kategorii zdrojů).

Program kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce jako jeden z hlavních úkolů stanoví také úkol provádět kontroly na základě podnětů, které pracovištím inspekce práce občané podávají na domnělá porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli. V uplynulém měsíci Státní úřad inspekce práce zapsal do evidence 829 podnětů ke kontrole, z nichž 559 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 185 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 85 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Občané podávající tyto podněty zpravidla nejčastěji poukazují na případná porušení předpisů ze strany zaměstnavatelů týkající se odměňování zaměstnanců, výjimkou není ani letošní srpen, v němž na tento úsek spadá 292 podnětů. V pomyslném žebříčku nejčastěji se objevujících úseků, kam směřují v srpnu evidované podněty ke kontrole, následuje úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (247 podnětů), úsek nelegální práce občanů ČR (158 podnětů), úsek náhrad (tj. náhrad mzdy nebo platu nebo výdajů spojených s výkonem práce, 131 podnětů) a úsek bezpečnosti práce (80 podnětů).

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V srpnu 2013 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 120 projektových dokumentací staveb.

Uvedené údaje jsou platné k 6. 9. 2013.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail