Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za prosinec 2012

Zdroj: 
V průběhu prvního prosincového týdne inspektoři inspekce práce zahájili v rámci mimořádné kontrolní akce 551 kontrol, z nichž 508 již bylo k datu 7. 1. 2013 ukončeno vypořádáním protokolu z kontroly.

Při kontrolní akci cílené na podnikatelské aktivity v rámci vánočních trhů se inspektoři v celé ČR zaměřili nejen na oblast zákona o zaměstnanosti, kdy sledovali, zda kontrolované subjekty nezaměstnávají občany ČR či cizince nelegálně, ale také se soustředili na kontrolu dodržování vybraných ustanovení předpisů v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení a na kontrolu dodržování vybraných ustanovení zákoníku práce.

V 10 případech inspektoři prokázali nelegální práci občanů ČR. Na jednom pracovišti např. zastihli podnikatelova kamaráda, který se domníval, že přátelskou výpomocí bez uzavřené dohody o provedení práce nečiní nic nelegálního. V několika případech pak inspektoři zjistili, že zaměstnanci s písemně uzavřenými dohodami o provedení práce jsou evidováni na úřadě práce, tyto skutečnosti pak postoupili Úřadu práce ČR.

Z celkem 205 zjištěných nedostatků se 153 týkalo porušení předpisů z oblasti BOZP a technických zařízení. Mezi častými závadami, s nimiž se inspektoři především u stánkových prodejců setkávali, se vyskytovaly zejména poškozené kabely pohyblivých přívodů, neoznačené kabely či neupevněné osvětlení. Prodejci ve většině případů ani netušili, že by měli mít provedeny kontroly a revize kabelů a případných elektrických zařízení.

Kontrolní činností orgánů inspekce práce v oblasti dodržování předpisů stanovujících bezpečnost práce se mj. také předchází vzniku pracovních úrazů. V prosinci 2012 zaevidoval Státní úřad inspekce práce na základě hlášení zaměstnavatelů celkem 2 336 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se jednalo celkem o 5 pracovních úrazů s následkem smrti a 115 závažných pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 79 pracovních úrazů se přihodilo cizím státním příslušníkům. Šlo přitom o 8 případů, kdy léčba následků pracovního úrazu cizince trvala déle než 5 dnů. Smrtelný pracovní úraz neutrpěl v prosinci 2012 žádný cizinec.

Prosincovou statistiku pracovní úrazovosti dle jednotlivých regionů vede Plzeňský kraj (301 evidovaných pracovních úrazů), následován Jihomoravským krajem (286), na opačném konci pomyslného žebříčku pracovní úrazovosti se nachází Olomoucký kraj (29 pracovních úrazů) a zahraničí (25).

Pracovní úrazovost v posledním měsíci roku je již tradičně mnohem nižší než v jiných měsících. Situaci v dalších krajích ČR dokumentují následující údaje:

Jihočeský kraj 220 Zlínský kraj 164
Královéhradecký k. 200 Vysočina 141
Hlavní město Praha 191 Liberecký kraj 116
Ústecký kraj 186 Karlovarský kraj 84
Středočeský kraj 183 Moravskoslezský k. 36
Pardubický kraj 174    

Ani v uplynulém měsíci však nedošlo ke změně v oblasti častých zdrojů pracovních úrazů. Nejčastějším zdrojem se tak již tradičně staly materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (594 pracovních úrazů), statisticky druhou nejčastěji se vyskytující kategorií zdrojů pracovních úrazů byly v prosinci 2012 vnější i vnitřní podlahy a povrchy, zemědělská půda, sportoviště a kluzké podlahy (242 pracovních úrazů).

V prosinci 2012 bylo do databáze Státního úřadu inspekce práce zapsáno celkem 3 273 kontrol u zaměstnavatelů, které probíhají nejen v režimu mimořádných kontrolních akcí, ale především na základě programu kontrolních akcí na daný rok, který schvaluje mj. také Rada vlády pro BOZP. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce 313 pokut v celkové výši 31.516.000,- Kč. Na úseku kontroly na základě zákona o zaměstnanosti (součástí je kontrola nelegálního zaměstnávání) zaevidovaly orgány inspekce práce 59 pokutovaných případů ve výši 22.025.000,- Kč, 181 případů kontrol s pokutami navrhovanými ve výši 5.968.000,- Kč spadá na úsek kontroly pracovních vztahů a podmínek a k 81 pokutovaným případům z úseku kontroly bezpečnosti práce se váže výše 3.523.000,- Kč.

V uplynulém měsíci přijaly orgány inspekce práce celkem 666 podnětů ke kontrole, z nichž 476 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 147 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 43 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce. Tyto podněty podané občany v průběhu prosince 2012 s cílem poukázat na případná porušení předpisů ze strany zaměstnavatelů, nejčastěji směřovaly na úsek odměňování zaměstnanců (238 podnětů), úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (203 podnětů), úsek nelegální práce občanů ČR (111 podnětů) a úsek nelegální práce cizinců ze zemí mimo EU (102 podnětů).

Inspektoři oblastních inspektorátů práce poskytují také bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Toto poradenství je určeno občanům, kteří si nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a zásad zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti či bezpečnosti práce. Během prosince 2012 se na orgány inspekce práce obrátilo celkem 5 170 zájemců.

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce také vyjadřují k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Touto činností orgány inspekce práce zajišťují prevenci v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu. V prosinci 2012 tak posoudily celkem 173 vybraných projektových dokumentací staveb.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 7. 1. 2013.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail