Výsledky činnost Státního úřadu inspekce práce za 1. čtvrtletí 2011

Zdroj: 
Ministerstvo práce a sociálních vecí schválilo na rok 2011 v oblasti pracovněprávní a bezpečnosti práce 19 kontrolních úkolu, které jsou realizovány oblastními inspektoráty práce na území celé ČR. V rámci techto kontrolních akcí provedly oblastní inspektoráty práce od počátku roku u zaměstnavatelů a samostatně podnikajících fyzických osob 4 984 kontrol. Kontrolami inspektoráty práce zjistily v 3 089 případech porušení právních předpisů a zaměstnavatelům uložily 199 pokut v celkové výši 5 717 000,- Kč.

Nejčastěji zjištěná porušení

Mezi nejčastější zjištěná porušení v oblasti pracovněprávní patřilo:

  • porušení povinnosti pri změnách a skončení pracovního poměru,
  • porušení týkající se potvrzení o zaměstnání, stanovení a vyplacení nižší mzdy, než je nejnižší úroven zaručené mzdy,
  • neplacení příplatku za práci v sobotu a neděli, ve svátek a za noční práci,
  • nerovné zacházení v oblasti odměňování a náhrad mezd za nevyčerpanou dovolenou.

Mezi nejčastější zjištěná porušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patřilo:

  • vyhledávání a hodnocení rizik včetně přijímání opatření k jejich odstranění,
  • chybějící nebo neúplná provozně technická dokumentace,
  • nevybavení zaměstnanců předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky,
  • nesprávná organizace práce.

Pracovní úrazovost

V prvním čtvrtletí letošního roku evidoval Státní úřad inspekce práce 12 289 pracovních úrazů. Z tohoto počtu bylo 31 smrtelných337 závažných pracovních úrazů (s hospitalizací delší než 5 dnů). Největší počet pracovních úrazů byl evidován v odvětví stavebnictví, kdy hlavní příčinou vzniku těchto pracovních úrazů bylo používání nebezpečných pracovních postupů. Konkrétně se jednalo o nedodržení bezpečnostních požadavků při práci ve výškách. Velký počet pracovních úrazů je evidován také v odvětví logistiky, a to při přepravě a manipulaci s materiálem.

Podněty ke kontrole, poskytování poradenství a posuzování projektových dokumentací

Oblastní inspektoráty práceod počátku roku přijaly celkem 1 632 podnětů ke kontrole poukazujících na porušování právních předpisů zaměstnavateli v oblasti pracovních vztahů a podmínek a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě těchto podnětů provedly oblastní inspektoráty práce 837 kontrol a za zjištěná porušení právních předpisů uložily pokuty v celkové výši 2 439 000, - Kč

Inspektoři poskytli občanům na poradenských místech ve 21 785 případech základní poradenství v oblasti pracovněprávní. Nejčastěji dotazy směrovaly do oblasti vzniku, změn a skončení pracovního poměru a do oblasti odměňování zaměstnanců.

Oblastní inspektoráty práce od počátku roku posoudily a vydaly vyjádření k 596 vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, a to z pohledu, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení.

Koordinované kontroly

I v roce 2011 intenzivně pokračují společné kontroly kontrolních orgánů rezortu MPSV (úřadů práce, oblastních inspektorátů práce a okresních správ sociálního zabezpečení). Kontroly jsou primárně zaměřeny na potírání nelegální práce, dodržování pracovněprávních předpisů, předpisů v oblasti BOZP a právních předpisů v oblasti sociálního pojištění.

V rámci koordinovaných kontrol bylo orgány inspekce práce do 31. 3. 2011 zahájeno 455 koordinovaných kontrol u zaměstnavatelů a 270 z nich bylo ukončeno. Z tohoto počtu u 206 zaměstnavatelů inspektoři zjistili porušení pracovněprávních předpisů, vydali 538 nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Na základě provedených kontrol zaměstnavatelů podaly inspektoráty práce 3 podněty na živnostenské úřady k dalšímu řízení a bylo podáno 1 oznámení o podezření z páchání trstné činnosti. V souvislosti s realizací koordinovaných kontrol uložily oblastní inspektoráty práce v 1. čtvrteltí 2011 za zjištěná porušení právních předpisů 46 pokut v celkové výši  1 265 000, - Kč.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail