Vyhodnocení průběhu předběžné registrace chemických látek

Zdroj: 

Období druhé poloviny roku 2008 bylo tedy významné především pro subjekty, jejichž činnost souvisí se zavedenými látkami.

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) vstoupilo v platnost dnem 1. června 2007. Hlavy II a III, které mimo jiné určují povinnosti a pravidla pro registraci zavedených látek, se používají od 1. června 2008.

Pro zavedené látky platí přechodné ustanovení, dle kterého je možné odsunout jejich registraci v případě, že látky byly předběžně registrovány. Období druhé poloviny roku 2008 bylo tedy významné především pro subjekty, jejichž činnost souvisí se zavedenými látkami, ať už se jedná o jejich výrobu, dovoz, distribuci, apod.

V průběhu předběžné registrace, která probíhala od 1. června 2008 do 1. prosince 2008, měl každý potenciální registrant zavedené látky možnost předložit Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) informace specifikované v nařízení REACH a odsunout tak termín jejich registrace do roku 2010, 2013 nebo 2018. Tento termín závisí na vlastnostech látek a jejich vyráběném nebo dováženém množství.

Přesné lhůty registrace zavedených látek jsou uvedeny v následujícím přehledu:

 

Lhůta 

Specifikace látky 

do 1. prosince 2010 

látky CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) v množství 1 t/r a větším 

látky s rizikovou větou NR 50/53 v množství 100 t/r a větším 

ostatní látky v množství 1000 t/r a větším

do 1. června 2013 

látky v množství 100 t/r a větším 

do 1. června 2018

látky v množství 1 t/r a větším


V průběhu předběžné registrace obdržela ECHA cca 2,75 milionu žádostí od cca 65 000 společností. Žádosti byly podány pro přibližně 150 000 látek. Po ukončení období předběžné registrace provedla ECHA kontrolu předložených dat a publikovala na svých webových stránkách seznam předběžně registrovaných látek. Termín zveřejnění seznamu byl stanoven v nařízení REACH nejpozději do 1. ledna 2009. Vzhledem k velkému počtu žádostí však k tomuto termínu nebylo dokončeno prověřování všech obdržených dat a seznam proto není kompletní. ECHA provádí nadále kontrolu údajů a následně zveřejní úplný prověřený seznam látek.

V průběhu předběžné registrace obdržela ECHA cca 2,75 milionu žádostí od cca 65 000 společností. Žádosti byly podány pro přibližně 150 000 látek. Po ukončení období předběžné registrace provedla ECHA kontrolu předložených dat a publikovala na svých webových stránkách seznam předběžně registrovaných látek. Termín zveřejnění seznamu byl stanoven v nařízení REACH nejpozději do 1. ledna 2009. Vzhledem k velkému počtu žádostí však k tomuto termínu nebylo dokončeno prověřování všech obdržených dat a seznam proto není kompletní. ECHA provádí nadále kontrolu údajů a následně zveřejní úplný prověřený seznam látek.

Zkušenosti Národního informačního centra (Helpdesku REACH)

V souladu s nařízením REACH zřídily členské státy ústřední kontaktní místa za účelem poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle nařízení REACH. V období předběžné registrace vyřešil národní helpdesk téměř 500 dotazů. Služby helpdesku využívaly především subjekty z odvětví chemického průmyslu a průmyslu zpracování kovů, a to jak výrobci a dovozci, tak následní uživatelé nebo distributoři.

Nejčastěji se dotazy týkaly obecných povinností vyplývajících z nařízení REACH, a to povinnosti předběžné registrace, hodnocení chemické bezpečnosti, povinnosti související s látkami obsaženými v předmětech, stanovení rolí apod. Stanovení role dle nařízení REACH je zásadní pro určení povinností subjektu. Avšak právě určení postavení bylo pro mnohé společnosti problematické. Jinou skupinou dotazů byly dotazy týkající se softwarových nástrojů REACH-IT a IUCLID5. Jednalo se především o technické problémy vzniklé při práci se softwarem. V případě systému REACH-IT se subjekty musely obracet přímo na ECHA, která je jeho správcem. Při spuštění a před koncem období předběžné registrace docházelo k výpadkům systému z důvodu přihlášení velkého počtu subjektů a přetížení systému. ECHA systém průběžně zlepšovala. Byl např. rozšířen o funkci hromadného předkládání dat, která umožňovala zahrnutí až 500 látek do jednoho souboru. Na pomoc všem, kteří software využívali nebo využívají, zprovoznila ECHA na svých webových stránkách helpdesk REACH-IT zaměřený na řešení problémů vzniklých při práci se systémem.

Velkou skupinu dotazů tvořily dotazy týkající se specifických výrob nebo konkrétních chemických látek a přípravků. Při jejich řešení byly využity externí konzultace s odborníky z oblasti průmyslu. Služby národního helpdesku využívaly také subjekty s dotazy týkajícími se formátu bezpečnostních listů (BL). Požadavky a pokyny pro sestavování BL upravuje nařízení REACH a Česká republika nemůže platnost tohoto ustanovení ani odložit, ani pozastavit. Právní úprava sankcí za nedodržování požadavků nařízení REACH byla přijata zákonem č. 371/2008 Sb. a nabyla účinnosti k 1.11.2008. Po tomto datu může ČIŽP kontrolovat a vymáhat dodržování ustanovení zákona a nařízení REACH.

Problémové oblasti v procesu REACH

Problematickými oblastmi, které byly řešeny na celoevropské úrovni, byl proces zpracování a využívání odpadů a výjimky z povinnosti registrace (příloha IV a V nařízení REACH). Dle nařízení REACH látkou, přípravkem ani předmětem není odpad, tak jak je vymezen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES. Bylo však nutné definovat povinnosti související se znovuzískáváním a zpracováváním látek z odpadů. Problematika byla řešena v rámci několika setkání zástupců organizací pověřených implementací REACH v jednotlivých členských státech, která probíhala v Bruselu za účelem implementace nařízení REACH. Stav, kdy odpad nebo jeho složka přestává být odpadem a začíná se považovat za chemickou látku, zatím nebyl definován. Přesná kriteria stanoví Evropská komise.

ECHA a zainteresované strany se musely věnovat také látkám, které jsou vyňaty z povinnosti registrace. Jedná se o látky zahrnuté do přílohy IV nařízení REACH, o kterých je k dispozici dostatek informací a jejich míra rizika z důvodu jejich podstatných vlastností je považována za minimální, a látky zahrnuté do přílohy V, u kterých se registrace považuje za nevhodnou nebo zbytečnou. Přezkum příloh IV a V provedený Evropskou komisí vedl v říjnu k vydání Nařízení Komise (ES) č. 987/2008, kterým se mění nařízení REACH. Z přezkumu vyplynulo, že některé látky zahrnuté do přílohy IV by měly být z přílohy odstraněny, neboť o nich není znám dostatek informací. To se týká vitaminu A, uhlíku a grafitu. Dále došlo k přesunu některých látek z přílohy IV do přílohy V a naopak a k doplnění nových látek.

Kroky následující po předběžné registraci

Každý subjekt, který provedl předběžnou registraci látky, se automaticky stal členem pre-SIEFu. Cílem pre-SIEFu je sdílení dat o látce. V případě, že existují rozdíly v klasifikaci a označení látky, dochází k upřesnění těchto údajů. V rámci pre-SIEFu může probíhat sdílení dat a také příprava společného předkládání registrační dokumentace. Potenciální registranti se mohou komunikací s ostatními členy pre-SIEFu rovněž ujistit, že jejich látka je totožná s látkou ostatních účastníků daného pre-SIEFu. Vzájemná komunikace členů pre-SIEFu vede k přetransformování pre-SIEFu na SIEF.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail