Vyhodnocení kampaně zaměřené na dodržování bezpečnosti práce při těžbě dřeva

Zdroj: 
Kampaň vyhlášená Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) ve spolupráci s oblastními inspektoráty práce se uskutečnila v průběhu 1. pololetí roku 2011.

Významný zdroj pracovních úrazů v lesnictví představuje dle statistik orgánů inspekce práce nedodržování bezpečných pracovních postupů. Vyhodnocení kampaně zaměřené na bezpečnost práce při těžbě dřeva u osob samostatně výdělečně činných tyto předpoklady potvrdilo, porušení bezpečných pracovních postupů se objevilo v 50 % protokolovaných zjištění.

Výsledky kampaně

Inspektoři inspekce práce provedli v rámci kampaně 67 kontrol, při kterých zaprotokolovali 113 porušení právních předpisů z oblasti bezpečnosti práce. V oblasti dodržování bezpečných pracovních postupů se často setkali zejména s nedostatky ve způsobu kácení stromů a v parametrech jednotlivých řezů, jako jsou např. nízké vedení hlavního řezu, neponechání nedořezu nebo mělká hloubka směrového zářezu. K dalším zjištěným nedostatkům patřilo kácení do ohroženého prostoru, kácení stromu (nad 15 cm) jedním řezem, práce dvou osob na jednom stromě, startování přenosné motorové řetězové pily tzv. z ruky či práce s přenosnou motorovou řetězovou pilou ve výšce nad úrovní ramen. Nedostatky byly zjištěny také při používání dřevorubeckého nářadí nebo při skladování a transportu pohonných hmot a mazadel.

Preventivní a informační ráz kampaně

Jeden ze základních cílů kampaně tvořila prevence motivovaná snahou snížit počet pracovních úrazů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Její nedílnou součástí bylo seznámení osob samostatně výdělečně činných s riziky při kácení stromů. Ještě před zahájením vlastních kontrol spustil SÚIP již závěrem loňského roku informační část kampaně. K uvedené problematice SÚIP vydal informační leták „Fyzické osoby (OSVČ), dodržujte zásady bezpečné práce při těžbě dřeva!“, informace o právních předpisech, bezpečných pracovních postupech i názorných případech pracovních úrazů vzniklých v důsledku nedodržení zásad bezpečné práce při těžbě dřeva publikoval v odborném tisku či na svých webových stránkách (http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/kampane-suip/). Důležitou úlohu v předávání informací také plnili inspektoři inspekce práce přímo při provádění kontrol.

Záměry na rok 2012

Na základě celkově neuspokojivých zjištění v průběhu kampaně si SÚIP na rok 2012 jako jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti stanovil kontrolovat nejen bezpečnost používaných pracovních postupů, ale také stav technických zařízení používaných při práci v lese, např. motorových řetězových pil, dopravních prostředků, lanovek atd. Při kontrole v oblasti dodržování bezpečnostních předpisů při těžbě dřeva se inspektoři inspekce práce zaměří rovněž na vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky, prostředky první pomoci a nezbytnými pracovními pomůckami včetně jejich používání. Cílem tohoto kontrolního úkolu SÚIP v příštím roce bude i nadále vyvíjet potřebný tlak jak na zaměstnavatele, tak na osoby samostatně výdělečně činné ohledně dodržování bezpečnostních předpisů s předpokladem možného snížení pracovní úrazovosti při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail