Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Vláda schválila novelu zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 18.12.2019 - 09:16

  Novela rovněž přinese snížení administrativní náročnosti, která je kladená na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení DPP s výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění. ... vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že tam někdo z nich bude. „Sdílené pracovní místo je další způsob, jak můžeme podpořit rodiny. Je to možnost, jak rodičům s malými dětmi usnadnit slaďování rodinného a pracovního života. Výhodné to bude i pro... zaměstnavatele, protože spokojenější zaměstnanci odvádějí svoji práci lépe,“ komentuje opatření ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Flexibilní formy práce mohou pomoci rodičům s malými dětmi v návratu do práce po rodičovské dovolené nebo k... Vláda na svém jednání 16. prosince 2019 schválila návrh novely zákoníku práce předkládaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Součástí novely je ukotvení sdíleného pracovního místa, změna výpočtu nároku na dovolenou, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. ... výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění. Také si můžete přečíst 27.01.2020 - Pracovní doba řidiče nákladního vozidla 21.01.2020... Vláda schválila novelu zákoníku práce Napsal uživatel hrubak dne 18. Prosinec 2019 - 9:16. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.zákoník... nejvíce vyhovovat. Mohou si vzájemně pomáhat, vycházet si vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že tam někdo z nich bude. „Sdílené pracovní místo je další způsob, jak můžeme podpořit rodiny. Je to možnost, jak rodičům s malými dětmi usnadnit slaďování...Vláda schválila novelu zákoníku práce

 2. Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny

  Poslední aktualizace: 25.03.2021 - 09:36

  skladových provozech, a to nejen s chemickým zbožím, vyhledávání a hodnocení rizik na pracovišti a následné seznamování zaměstnanců s vyhledanými konkrétními riziky. Z informačního systému Státního úřadu inspekce práce vyplývají nejzávažnější nedostatky, mezi... skladové provozy, pak se jedná například o riziko střetu zaměstnance s manipulačním vozíkem, dále přejetí dolních končetin zaměstnance couvajícím manipulačním vozíkem, pád břemene z manipulačního vozíku nebo z regálu atd. Při ruční manipulaci ve skladovém... nebo alespoň minimalizována? Zaměstnavatel by měl ve skladových provozech zejména dodržovat nejen základní právní předpis v oblasti bezpečnosti práce, kterým je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde například § 102 odst. 4 stanoví, že zaměstnavatel je... Podle našeho názoru dodržování bezpečnosti práce při manipulaci s břemeny je zásadní například ve skladových provozech. Tyto skladové provozy jsou charakterizovány zejména vysokým podílem ruční manipulace (vychystávání, překládání, evidence atd.) a s tím spojeným pohybem zaměstnanců. ... předpisů se při kontrolní činnosti setkáváme? V zásadě se jedná o porušení obecného právního předpisu, kterým je zákoník práce, ale také předpisů souvisejících. Budeme-li konkrétní, pak se jedná zejména o to základní: nedostatečné (nekonkrétní) školení. Z... chemickým zbožím, vyhledávání a hodnocení rizik na pracovišti a následné seznamování zaměstnanců s vyhledanými konkrétními riziky. Z informačního systému Státního úřadu inspekce práce vyplývají nejzávažnější nedostatky, mezi které lze zařadit ohrožení... jedná například o riziko střetu zaměstnance s manipulačním vozíkem, dále přejetí dolních končetin zaměstnance couvajícím manipulačním vozíkem, pád břemene z manipulačního vozíku nebo z regálu atd. Při ruční manipulaci ve skladovém provoze se pak jedná o...Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny

 3. Bezpečnost práce při mechanizované těžbě dříví

  Poslední aktualizace: 14.06.2021 - 11:04

  vyžadovat odpovídající zabezpečení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce, aby nedocházelo ke zbytečným pracovním úrazům, případně i ztrátám na životech. Pro použití harvestorové technologie, ať již pro kácení, odvětvování nebo vyvážení sortimentů dříví, musí být... podmínky, za kterých byl udělen. Uvedené tak vyplývá z ust. § 46 odst. 8 písm. c) a odst. 11 písm. b) energetického zákona. Při zajišťování bezpečnosti práce při mechanizované těžbě dříví je nezbytné vycházet nejen z obecně platných právních předpisů, které se... musí být k činnosti obsluhy stroje proškolen, seznámen s pracovními postupy a zakázanými způsoby práce a vybaven odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky chránícími ho před riziky, která ho při práci ohrožují. Dále je povinen provádět... Z důvodu rychlejšího zpracování velkého objemu dříví je ve vhodných lokalitách stále častěji využívána mechanizovaná těžba dříví, realizovaná především prostřednictvím harvestorové technologie. Přestože je mechanická těžba dříví oproti manuální těžbě... prostřednictvím harvestorové technologie je bezpodmínečně nutné vyžadovat odpovídající zabezpečení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce, aby nedocházelo ke zbytečným pracovním úrazům, případně i ztrátám na životech. Pro použití harvestorové technologie... písemný souhlas s takovou činností v ochranném pásmu a stanovit podmínky, za kterých byl udělen. Uvedené tak vyplývá z ust. § 46 odst. 8 písm. c) a odst. 11 písm. b) energetického zákona. Při zajišťování bezpečnosti práce při mechanizované těžbě dříví je... nezbytné vycházet nejen z obecně platných právních předpisů, které se vztahují k bezpečnosti práce (např. zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 339/2017 Sb.), ale je nutné se také řídit pokyny výrobce uvedenými v návodu pro obsluhu daného...Bezpečnost práce při mechanizované těžbě dříví

 4. Moderní formy práce

  Poslední aktualizace: 01.08.2017 - 15:03

   pozitivy, které jsou s takovouto formou práce spojeny je však potřeba řešit také negativa, či spíše problematické oblasti, mezi které nejčastěji patří zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pracujících z domova. Vývoj v oblasti... (Khanna & New, 2008). Práce z domova má své výhody i nevýhody. Některé výhody ocení úplně každý. Současně v reakci na měnící se demografické parametry pracovní síly ve vyspělých zemích a zvyšujícímu se počtu pracujících matek a seniorů jsou podniky... stále více nuceni přehodnotit svůj vztah k home office a politice jejího zavádění (Kossek et al., 2010).  I když v zahraničí je home office běžnou formou práce, v české legislativě není výslovně upravena. Proto je nutno jednotlivé detaily práce z domova... Požadavky na efektivní řízení a maximální využití pracovní síly se rychle mění. To vede ke stále rychlejšímu rozšíření nových přístupů v pracovním procesu včetně flexibilních forem práce, které jsou vykonávány na dálku. Jednou z těchto forem je i home office, práce z domova. ... pozitivy, které jsou s takovouto formou práce spojeny je však potřeba řešit také negativa, či spíše problematické oblasti, mezi které nejčastěji patří zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pracujících z domova. Vývoj v oblasti informačních... & New, 2008). Práce z domova má své výhody i nevýhody. Některé výhody ocení úplně každý. Současně v reakci na měnící se demografické parametry pracovní síly ve vyspělých zemích a zvyšujícímu se počtu pracujících matek a seniorů jsou podniky stále... více nuceni přehodnotit svůj vztah k home office a politice jejího zavádění (Kossek et al., 2010).  I když v zahraničí je home office běžnou formou práce, v české legislativě není výslovně upravena. Proto je nutno jednotlivé detaily práce z domova (způsob...Moderní formy práce

 5. Jednotky požární ochrany a bezpečnost práce

  Poslední aktualizace: 29.07.2013 - 14:28

  zásahu. Z uvedeného důvodu nelze po oblast operačního řízení zcela aplikovat běžné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, ale jen základní principy. Další zásadní charakteristikou je, že cca 71 000 dobrovolných hasičů, nemá pracovněprávní vztah ani... při mimořádných událostech nevztahovala. V řadě případů zásahů je postup jednotky PO srovnatelný s postupem definovaným jako jednání s nebezpečím z prodlení. Přesto je bezpečnost práce pro hasiče při zásahu řešena. Předně vycházíme z toho, že při... nebezpečí, která se u různých druhů zásahů jednotek mohou vyskytnout. Tím je provedena obecná analýza rizik z hlediska bezpečnosti práce hasičů a pro jejich bezpečnost na místě zásahu je tato kapitola zásadní. Povinností každé jednotky PO je z uvedených nebezpečí... nevztahovala. V řadě případů zásahů je postup jednotky PO srovnatelný s postupem definovaným jako jednání s nebezpečím z prodlení. Přesto je bezpečnost práce pro hasiče při zásahu řešena. Předně vycházíme z toho, že při zásahu jednoty PO musí být zvolený... jednotek mohou vyskytnout. Tím je provedena obecná analýza rizik z hlediska bezpečnosti práce hasičů a pro jejich bezpečnost na místě zásahu je tato kapitola zásadní. Povinností každé jednotky PO je z uvedených nebezpečí v periodě dvou let prokazatelně hasiče... Část 1. - BOZP hasičů Výkon služby v jednotkách požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) má dvě rozdílné podoby řízení - organizační nebo operační. Výkonu služby v operačním řízení říkáme zásah, kdy jednotky PO provádějí hašení požárů, záchranné práce...Jednotky požární ochrany a bezpečnost práce

 6. Neelektrická práce v blízkosti elektrických zařízení – poznatky z kontrol

  Poslední aktualizace: 18.03.2015 - 12:18

  Jedná se o druh práce, která je prováděna ve vzdálenosti stejné nebo větší, než je hranice zóny přiblížení k živým částem Dv (vzdálenost Dv definuje vnější hranici zóny přiblížení a je uvedena v ČSN EN 50110-1 ed. 2 resp. ed. 3). Při této práci se musí... zajistit, aby pracující osoby nezasahovaly do zóny přiblížení ani částmi svého těla, ani předměty, se kterými pracují. Nejedná se přitom o práce, které jsou prováděny na elektrických zařízeních, ani o práce v blízkosti živých částí elektrických zařízení. Při... vytváří také elektrické zařízení, které nesplňuje požadavky platných předpisů. Příklady neelektrické práce v blízkosti elektrických zařízení: stavební práce v blízkosti venkovních vedení nebo zemních kabelů; výkopové práce; lešenářské práce; práce...Neelektrická práce v blízkosti elektrických zařízení je frekventovaná činnost, která se vyskytuje v mnoha podobách. Je vykonávána často, aniž si to aktivní účastníci těchto prací uvědomují. Na vybraných příkladech pracovních úrazů v článku si ukážeme, jaká rizika hrozí.... Neelektrická práce v blízkosti elektrických zařízení – poznatky z kontrol Napsal uživatel admin dne 18. Březen 2015 - 12:18. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací... a registrační formulář.elektrická zařízeníelektřinarizikaJedná se o druh práce, která je prováděna ve vzdálenosti stejné nebo větší, než je hranice zóny přiblížení k živým částem Dv (vzdálenost Dv definuje vnější hranici zóny přiblížení a je uvedena v ČSN... EN 50110-1 ed. 2 resp. ed. 3). Při této práci se musí zajistit, aby pracující osoby nezasahovaly do zóny přiblížení ani částmi svého těla, ani předměty, se kterými pracují. Nejedná se přitom o práce, které jsou prováděny na elektrických zařízeních, ani o...Neelektrická práce v blízkosti elektrických zařízení – poznatky z kontrol

 7. Stavební práce v objektu ambasády. Je zde kontrola oblastního inspektorátu práce povolena?

  Poslední aktualizace: 01.04.2020 - 08:56

  V areálu, který patří ambasádě cizího státu, se provádějí stavební práce, na které si stavebník (ambasáda) vybrala zhotovitele a ten provádí výstavbu v objektu ambasády. Stavebník si smluvně zajistil ostrahu staveniště a koordinátora BOZP na staveništi.... Na staveniště se dostavila inspektorka oblastního inspektorátu práce (OIP), prokázala se průkazem a zahájila kontrolu staveniště, ze které vznikl protokol. Podotýkám, že v kladném smyslu. Může vstupovat na staveniště, které je pozemkem ambasády cizího... bpinspekce práceSÚIPzahraničí V areálu, který patří ambasádě cizího státu, se provádějí stavební práce, na které si stavebník (ambasáda) vybrala zhotovitele a ten provádí výstavbu v objektu ambasády. Stavebník si smluvně zajistil ostrahu staveniště a... koordinátora BOZP na staveništi. Na staveniště se dostavila inspektorka oblastního inspektorátu práce (OIP), prokázala se průkazem a zahájila kontrolu staveniště, ze které vznikl protokol. Podotýkám, že v kladném smyslu. Může vstupovat na staveniště, které je...: Šarbochová MarkétaTaké si můžete přečíst 06.04.2020 - Státní úřad inspekce práce dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů i v době stavu nouze 01.04.2020 - Rozporuplné údaje v předpisech ohledně výšky zábradlí činí problém...Stavební práce v objektu ambasády. Je zde kontrola oblastního inspektorátu práce povolena?

 8. Změny činnosti inspektorátů práce od ledna 2012

  Poslední aktualizace: 14.06.2012 - 11:59

  60 zaměstnanců převážně z úřadů práce. Ti budou v rámci Projektu EU „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ provádět kontrolu nelegálního zaměstnávání, tj. zaměstnávání bez smlouvy nebo.... Nově je však zapracován do zákoníku práce § 105, kde jsou v odst. 7 uvedeny povinnosti již dříve vyplývající z nařízení vlády č. 201/2001 Sb. a tím se tyto povinnosti dostávají do zákonné polohy. Jedná se především o ohlašování úrazů, vyhotovování a.... Každá nastíněná oblast by byla na samostatný článek a jistě z ní vyvstávají různé otázky. Velmi často kladenou otázkou je, zda bezpečnost práce ve smyslu zákoníku práce jde do ústraní. Počet inspektorů na oblast BOZP a vyhrazených technických zařízení... Příspěvek Václavy Kociánové z OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, který zazněl na Konferenci BOZP 2012 v Ostravě, pojednává nejen o činnosti inspektorátů, ale také o kontrolních akcích, změnách v zákoníku práce a pracovní úrazovosti. ... 60 zaměstnanců převážně z úřadů práce. Ti budou v rámci Projektu EU „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ provádět kontrolu nelegálního zaměstnávání, tj. zaměstnávání bez smlouvy nebo... je však zapracován do zákoníku práce § 105, kde jsou v odst. 7 uvedeny povinnosti již dříve vyplývající z nařízení vlády č. 201/2001 Sb. a tím se tyto povinnosti dostávají do zákonné polohy. Jedná se především o ohlašování úrazů, vyhotovování a zasílání... prácezaměstnanost Část 1. Změny v zákoníku práce Část 1. Změny v zákoníku práce V rámci změn zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce a zákonů souvisejících nastoupilo na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj...Změny činnosti inspektorátů práce od ledna 2012

 9. Nemoc z povolání od A do Z

  Poslední aktualizace: 27.08.2021 - 13:27

  nemoc zjištěna, vykonával v inkubační době této nemoci práci, při níž je významné riziko touto nemocí onemocnět. Někdy může jít pouze o ohrožení nemocí z povolání podle § 347 odst. 1 zákoníku práce (ZP). Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny... zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných... lékařského posudku tzv. střediska nemocí z povolání následně vydá další posudek se zjištěnou příčinou. Zaměstnavatel by měl zaměstnance zatím vyřadit z práce s náhradou mzdy (neboť lze očekávat uznání nemoci z povolání),“ říká JUDr. Bořivoj Šubrt. Pokud by... Poslední dobou nám často píšete o objasnění problematiky nemocí z povolání. Například, co dělat, když má zaměstnanec podezření na nemoc z povolání, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele; dotazy na její uznávání a odškodňování. ... nemocí onemocnět. Někdy může jít pouze o ohrožení nemocí z povolání podle § 347 odst. 1 zákoníku práce (ZP). Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž... vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání.... Zaměstnavatel by měl zaměstnance zatím vyřadit z práce s náhradou mzdy (neboť lze očekávat uznání nemoci z povolání),“ říká JUDr. Bořivoj Šubrt. Pokud by se zaměstnanec hned po skončení pracovního poměru přihlásil na úřadu práce, musela by mu být proplacena...Nemoc z povolání od A do Z

 10. Pro zájemce o studium bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 12.02.2021 - 12:49

  , Bezpečnost práce a procesů, Ochrana obyvatelstva a krizový management nebo Technická bezpečnost osob a majetku. Po absolvování některého z nabízených bakalářských studijních oborů je možno pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu... bezpečnosti práce v denní (3 roky) i dálkové (3,5 roku) formě studia. Studiem získá student znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné jak k zajištění řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku, tak i pro samostatné podnikání v oboru BOZP. Po... odborného dozoru. Na Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku je možné studovat obor Požární ochrana a bezpečnost práce v rámci vzdělávacího programu Prevence rizik a záchranářství, který je orientován na nejnovější poznatky v oblasti požární... Blíží se termín uzávěrky podávání přihlášek na některé vysoké školy. Na BOZPinfo jsme v minulosti zjišťovali, na jakých vysokých školách se vyučuje bezpečnost práce, požární ochrana a podobné obory a občas se na toto téma objevují i dotazy čtenářů... studium v prezenční i kombinované formě v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, Bezpečnost práce a procesů, Ochrana obyvatelstva a krizový management nebo Technická bezpečnost osob a majetku. Po absolvování některého z... vyučuje bezpečnost práce, požární ochrana a podobné obory a občas se na toto téma objevují i dotazy čtenářů. Vysokých škol takto specificky zaměřených není mnoho, proto bychom rádi zmínili i vyšší odborné školy, které se těmto oborům věnují. Možná, že to... blízko ke koordinátorům BOZP na staveništi. Na Vyšší odborné škole v Chotěboři nabízejí mimo jiné obor Řízení bezpečnosti práce v denní (3 roky) i dálkové (3,5 roku) formě studia. Studiem získá student znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné jak k...Pro zájemce o studium bezpečnosti práce

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail