Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Smrtelné pracovní úrazy v roce 2004

  Poslední aktualizace: 17.08.2005 - 12:12

  č. 3.1 je patrné, že největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I).   Zdroje smrtelných pracovních úrazů V grafu č. 4 je znázorněn podíl počtu smrtelných... průmysl 58 58 53 42 29 E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 4 8 4 5 14 F Stavebnictví 47 50 46 51 37 G Obchod, oprava mot. vozidel a spotřebního zboží 13 22 13 16 16 H Pohostinství a ubytování 1 2 1 1 1 I Doprava, skladování a spoje 42 35 32 25 24 J... 2003 2004 A Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 0,90 0,78 1,07 0,99 1,14 B Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - - C Dobývání nerostných surovin 1,24 1,79 1,52 2,18 3,80 D Zpracovatelský průmysl 0,39 0,38 0,35 0,28 0,23 E Výroba a rozvod.... 3.1 je patrné, že největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I).   Zdroje smrtelných pracovních úrazů V grafu č. 4 je znázorněn podíl počtu smrtelných... 2004 A Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 21 17 22 19 19 B Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - - C Dobývání nerostných surovin 10 14 11 15 18 D Zpracovatelský průmysl 58 58 53 42 29 E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a... A Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 0,90 0,78 1,07 0,99 1,14 B Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - - C Dobývání nerostných surovin 1,24 1,79 1,52 2,18 3,80 D Zpracovatelský průmysl 0,39 0,38 0,35 0,28 0,23 E Výroba

 2. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2018

  Poslední aktualizace: 12.02.2018 - 09:28

  normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl. Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané... specifické normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl. Normy schválené k přímému používání jako ČSN

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/06

  Poslední aktualizace: 29.06.2017 - 12:30

  vizi staveništi 4.0.klíčová slova: staveniště - stroje a zařízení - stavby - účinnost energetická - technika stavební - trendy - průmysl 4.0 Bezpečná práca - č. 3 (2017) MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JÁN - SUCHOŇ, MAREK: Hodnotenie vplyvu vibrácií v... na stavbách.klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště bezpečná - správná praxe - výstavba - stavebnictví - průmysl automobilový - konference mezinárodní - seminářeRAMPAŠEK, PETER: Tripartitná konferencia BOZP na Malte... workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby výrobci informovali o zvýšeném... jednotlivým trendům a požadavkům a dále vizi staveništi 4.0.klíčová slova: staveniště - stroje a zařízení - stavby - účinnost energetická - technika stavební - trendy - průmysl 4.0 Bezpečná práca - č. 3 (2017) MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JÁN - SUCHOŇ, MAREK... pracovních (resp. dopravních) prostředků na stavbách.klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště bezpečná - správná praxe - výstavba - stavebnictví - průmysl automobilový - konference mezinárodní - semináře RAMPAŠEK, PETER: Tripartitná... Inspectorate handles chemicals in the workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby

 4. Analýza pracovní úrazovosti vybraných podniků v okrese Tábor

  Poslední aktualizace: 12.05.2021 - 13:21

  zjištěný při sčítání lidu v roce 2011. [3] V odvětvové skladbě podle počtu zaměstnaných osob připadá s převahou největší podíl 40 % na zpracovatelský průmysl, což představuje téměř 13 000 zaměstnanců. V jeho rámci pak největší podíl zaujímá výroba... zpracování) Při detailním pohledu na odvětví, v nichž podniky působí, je zřejmé, že se jedná převážně o zpracovatelský průmysl a různá odvětví výroby. Toto zjištění odpovídá obecnému trendu, kdy je zpracovatelský průmysl dlouhodobě na přední příčce v... a příslušenství pro motorová vozidla. Časté jsou také PÚ s PN3+ ve výrobě plastů a v potravinářské výrobě. Mimo zpracovatelský průmysl dochází k vyšší míře úrazovosti také v zemědělské výrobě, nebo v odvětví odstraňování odpadů. Všechna uvedená odvětví... průmysl, což představuje téměř 13 000 zaměstnanců. V jeho rámci pak největší podíl zaujímá výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla (Brisk Tábor, a. s.), kovovýroba a výroba strojů (Kovosvit, a. s., Sezimovo Ústí) a potravinářská..., v nichž podniky působí, je zřejmé, že se jedná převážně o zpracovatelský průmysl a různá odvětví výroby. Toto zjištění odpovídá obecnému trendu, kdy je zpracovatelský průmysl dlouhodobě na přední příčce v pracovní úrazovosti [5]. Je to do značné míry dáno... také PÚ s PN3+ ve výrobě plastů a v potravinářské výrobě. Mimo zpracovatelský průmysl dochází k vyšší míře úrazovosti také v zemědělské výrobě, nebo v odvětví odstraňování odpadů. Všechna uvedená odvětví se vyskytují na předních příčkách v hodnocení

 5. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/10

  Poslední aktualizace: 02.11.2009 - 13:35

  nástrojů s vysokými otáčkami vede k závažným úrazům. K úrazům dochází jak při dřevařské výrobě, tak i při truhlářských pracích.         klíčová slova: dřevo - zpracování - průmysl dřevozpracující - úrazy pracovní - příklady 18 Ohrozí....         klíčová slova: ochrana rukou - rukavice ochranné - rukavice pracovní - výrobci 61 TOMÁŠEK, J.: Ansell HyFlex : ochranné rukavice pro automobilový průmysl a kovovýrobu.         anotace: V těchto dvou odvětvích je při práci velmi... článku jsou představeny ochranné pracovní rukavice firmy Ansell HyFlex.         klíčová slova: rukavice ochranné - ochrana rukou - průmysl automobilový - kovoprůmysl 62 FRITZSCHE, H. B.: Bezpečně s chladicími látkami : osobní ochrana na... úrazům. K úrazům dochází jak při dřevařské výrobě, tak i při truhlářských pracích.         klíčová slova: dřevo - zpracování - průmysl dřevozpracující - úrazy pracovní - příklady 18 Ohrozí ekonomická krize bezpečnost při práci? Jakou roli hraje... vizi této nové společnosti.         klíčová slova: ochrana rukou - rukavice ochranné - rukavice pracovní - výrobci 61 TOMÁŠEK, J.: Ansell HyFlex : ochranné rukavice pro automobilový průmysl a kovovýrobu.         anotace: V těchto dvou... poškodit pokožku rukou. V článku jsou představeny ochranné pracovní rukavice firmy Ansell HyFlex.         klíčová slova: rukavice ochranné - ochrana rukou - průmysl automobilový - kovoprůmysl 62 FRITZSCHE, H. B.: Bezpečně s chladicími

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/2

  Poslední aktualizace: 02.03.2009 - 11:39

  , rozšířila systém sledování ergonomie ve výrobě a připravila další projekty.         klíčová slova: ochrana zdraví - zaměstnanci - péče o pracovníky - praxe - průmysl automobilový - projekty Hygiene et Sécurité du Travail - č. 213 (2008) 33... shromažďování dat, stanovení expozice a zpracování norem.         klíčová slova: monomery - metylmetakrylát - expozice pracovníků - průmysl chemický 42 Laboratory and field testing of sampling methods for inhalable and respirable.... EEER poskytuje doporučení a specifikaci zařízení pro ochranu zdraví.         klíčová slova: průmysl chemický - úniky látek - látky chemické - chemikálie - expozice pracovníků - doporučení 50 Systematic literature review of uses and... širokou odbornou lékařskou veřejnost s novinkou na českém trhu, a to systémem zvlhčování vzduchu pro výrobní podniky.         klíčová slova: prach dřevný - prašnost - vzduch - vlhkost vzduchu - chlazení - průmysl dřevozpracující 67 HAJDUKOVÁ... - zaměstnanci - péče o pracovníky - praxe - průmysl automobilový - projekty Hygiene et Sécurité du Travail - č. 213 (2008) 33 LANGL OIS , E. - MORÉLE, YVES - LHUILLIER, F.: Performances des pompes de prélevement individuel. Výkon... poskytuje informace pro diskusi o současných potřebách v průmyslu v oblasti shromažďování dat, stanovení expozice a zpracování norem.         klíčová slova: monomery - metylmetakrylát - expozice pracovníků - průmysl chemický 42 Laboratory

 7. Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce“

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 12:13

  , reflektovala existující i předpokládaný vliv nových technologií a masové automatizace a digitalizace práce, služeb a procesů označovaných jako Průmysl 4.0 do pracovních příležitostí a pracovních podmínek žen. Konferenci uspořádala Československá konfederace... ekonomiky se ovšem nemění jen oblast průmyslu. Změny způsobené čtvrtou průmyslovou revolucí se dotknou i oblasti vzdělávání nebo pracovního trhu. V rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce, pro kterou jsou v současnosti užívány také pojmy Průmysl 4.0 nebo Práce... 4.0, je proto třeba upozornit na sociální rozměr přechodu společnosti na digitalizaci a fenomén zvaný Společnost 4.0, tedy společnost, která představuje komplexní přístup, propojující průmysl, služby, vědu a výzkum, inovace a nové technologie, společnost... Průmysl 4.0 do pracovních příležitostí a pracovních podmínek žen. Konferenci uspořádala Československá konfederace odborových svazů společně s pražským zastoupením Nadace Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung). Další text seznamuje s hlavním sdělením.... V rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce, pro kterou jsou v současnosti užívány také pojmy Průmysl 4.0 nebo Práce 4.0, je proto třeba upozornit na sociální rozměr přechodu společnosti na digitalizaci a fenomén zvaný Společnost 4.0, tedy společnost, která... představuje komplexní přístup, propojující průmysl, služby, vědu a výzkum, inovace a nové technologie, společnost, která využije technický pokrok v pracovním procesu k tomu, aby zbavil dosavadní pracovní trh některých jeho nespravedlností, mezi nimi i té

 8. Kybernetický útok jako hrozba pro BOZP v podnicích

  Poslední aktualizace: 21.12.2020 - 12:27

  situací je kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v cizině i... kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v historii v cizině i u nás s vytýčením významných milníků v jejich vývoji, jejich dopady na podnik i bezpečnost a nutností tento problém řešit. ... mimořádných situacích, které lze předvídat. Jednou z takovýchto situací je kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/10

  Poslední aktualizace: 09.11.2018 - 09:39

  jednotlivé mýty v této oblasti (kompetence je módní téma, odbornost není důležitá, sociální kompetence je klíčem k úspěchu, manažeři musí být extrovertní, Průmysl 4.0 a digitální transformace je nová éra života německé společnosti, pokud chce člověk... pochopit, co znamená digitální transformace, musíte jít do Silicon Valley, digitalizace je především otázkou technologie).klíčová slova: vedení lidí - manažeři - pracovníci vedoucí - transformace - digitalizace - průmysl 4.0 - mýty   Hygiene et Sécurité du... význam a dopad třeba i jediné chyby na lidský život je farmaceutický průmysl jedním z nejnáročnějších odvětví, pokud jde o požadavky na bezpečnost a čistotu. Proces výzkumu a vývoje je dlouhý a nákladný, přičemž šance na uvedení nového léku na trh je 1 ku 5... nových modelů vedení. Autor podrobně rozebírá jednotlivé mýty v této oblasti (kompetence je módní téma, odbornost není důležitá, sociální kompetence je klíčem k úspěchu, manažeři musí být extrovertní, Průmysl 4.0 a digitální transformace je nová éra života... - průmysl 4.0 - mýty   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 215 (2018) GUICHARD, ROMAIN - ROMERO-HARIOT, ANITA - DUBERNET, FRANCOIS: Chantiers de désamiantage sous confinement / Místa odstraňování azbestu v uzavřeném prostoru: vliv větrání na prašnostanotace... bezpečnostanotace: S ohledem na svůj zásadní význam a dopad třeba i jediné chyby na lidský život je farmaceutický průmysl jedním z nejnáročnějších odvětví, pokud jde o požadavky na bezpečnost a čistotu. Proces výzkumu a vývoje je dlouhý a nákladný, přičemž

 10. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2006/8

  Poslední aktualizace: 01.09.2006 - 14:13

  zařízení.         anotace: Článek je kompilátem příkladů úrazů v prostředí dřevozpracujícího průmyslu. U každého z nich je na konci uveden výčet poznatků z vyšetřování nehody.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující - příklady - úrazy - nehody... obsluze dřevozpracujících zařízení.         anotace: Článek je kompilátem příkladů úrazů v prostředí dřevozpracujícího průmyslu. U každého z nich je na konci uveden výčet poznatků z vyšetřování nehody.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail