Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na nemoci z povolání

  Poslední aktualizace: 15.09.2021 - 16:19

  a nově se objevujícím rizikům (biologická, psycho-sociální). Článek obsahuje odborný odhad, jaké kategorie nemocí z povolání budou nejvíce ovlivněny novými technologiemi, a jakým způsobem. Klíčová slova: Průmysl 4.0, nemoci z povolání, nařízení vlády č... přenosné a parazitární, nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. [8] Průmysl 4.0, a s tím související účinky nových technologií, dle predikce budou mít jak pozitivní, tak negativní vliv na výskyt nemocí z povolání. Dá se..., Zpracovatelský průmysl a Stavebnictví). [8] Tím pádem poklesne počet onemocnění spadající do kapitol 1, 2, 3 a 4 (viz výše - výčet skupin nemocí z povolání). Nové technologie přinesou odstranění fyzicky namáhavé a rutinní práce, která je životu nebezpečná, či... průmysl 4.0nemoci z povolání Abstrakt Článek pojednává o možných dopadech Průmyslu 4.0 na nemoci z povolání. Analyzuje současná, veřejně dostupná data a predikuje možné vývojové trendy. Článek vychází z konkrétních příkladů...: Průmysl 4.0, nemoci z povolání, nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Abstract The article discusses the potential impact of Industry 4.0 on occupational diseases. It analyses current publicly available data and predicts possible trends. The article draws on... povolání kožní, nemoci z povolání přenosné a parazitární, nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. [8] Průmysl 4.0, a s tím související účinky nových technologií, dle predikce budou mít jak pozitivní, tak negativní vliv na výskyt

 2. Rada přijímá společný postoj k novým právním předpisům EU v oblasti chemických látek – systému REACH

  Poslední aktualizace: 26.07.2006 - 13:27

  uchovala biologickou rozmanitost a ochránila zdraví a bezpečnost pracovníků a občanů. Tato politika se snaží vyvážit zdraví a přínos pro životní prostředí s potřebou udržet konkurenceschopný, inovativní evropský průmysl, jenž vytváří pracovní příležitosti, a... členskými státy a zainteresovanými skupinami zásady pro hodnocení speciálních přípravků. 2.  Registrace Celkově je společný postoj Rady zaměřen na navržení uskutečnitelného systému registrace při zajištění, že průmysl dá k dispozici dostatek informací, aby... pobídky pro nahrazení nebezpečných látek nebo dokonce vznést požadavky na takové nahrazení a dopadem na průmysl, pokud by byly přijaly přílišné požadavky na schvalování. Rada rozhodla, že schválení budou udělována, pokud rizika používání látky jsou... biologickou rozmanitost a ochránila zdraví a bezpečnost pracovníků a občanů. Tato politika se snaží vyvážit zdraví a přínos pro životní prostředí s potřebou udržet konkurenceschopný, inovativní evropský průmysl, jenž vytváří pracovní příležitosti, a správné... zainteresovanými skupinami zásady pro hodnocení speciálních přípravků. 2.  Registrace Celkově je společný postoj Rady zaměřen na navržení uskutečnitelného systému registrace při zajištění, že průmysl dá k dispozici dostatek informací, aby umožnily... nebezpečných látek nebo dokonce vznést požadavky na takové nahrazení a dopadem na průmysl, pokud by byly přijaly přílišné požadavky na schvalování. Rada rozhodla, že schválení budou udělována, pokud rizika používání látky jsou přiměřeně kontrolována nebo je

 3. Nejčastější nedostatky pokutované státním odborným dozorem

  Poslední aktualizace: 17.10.2005 - 07:25

  : - Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava 28 % - Stavebnictví a výroba stavebních hmot 27 % - Hutnictví a strojírenství 26 % - Zemědělství a lesnictví 19 % Vyhrazená technická zařízení  - Elektrická - 37 % - Zdvihací - 22 % - Tlaková - 22... % - Plynová - 19 % Nejčastěji zjišťované nedostatky Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava - Zaměstnavatelé nevyhledávají a neposuzují rizika poškození zdraví - Zaměstnanci nemají předepsanou zdravotní způsobilost... průmysl, terciární sféra, služby, doprava 28 % - Stavebnictví a výroba stavebních hmot 27 % - Hutnictví a strojírenství 26 % - Zemědělství a lesnictví 19 % Vyhrazená technická zařízení  - Elektrická - 37 % - Zdvihací - 22 % - Tlaková - 22 % - Plynová... - 19 % Nejčastěji zjišťované nedostatky Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava - Zaměstnavatelé nevyhledávají a neposuzují rizika poškození zdraví - Zaměstnanci nemají předepsanou zdravotní způsobilost - Zaměstnavatelé neposkytují

 4. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2020

  Poslední aktualizace: 09.01.2020 - 14:32

  vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+). ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7... vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+). ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část

 5. Nové technologie a BOZP

  Poslední aktualizace: 28.02.2022 - 13:09

  Průmysl 4.0 je velmi aktuální a často diskutované téma. Publikace Nové technologie a BOZP přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisejí s Průmyslem 4.0. Úvodem popisuje základní principy Průmyslu 4.0, které jsou uplatňované... prostředky Průmysl 4.0 je velmi aktuální a často diskutované téma. Publikace Nové technologie a BOZP přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisejí s Průmyslem 4.0. Úvodem popisuje základní principy Průmyslu 4.0, které jsou

 6. Nebezpečné odpady ve zdravotnictví

  Poslední aktualizace: 14.09.2006 - 11:45

  .   Eliminace  vlivu těchto faktorů vyžaduje nové systémové metody řešení, např. v logistice  a zejména vzdělávání zdravotnického i ostatního personálu. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví je průmysl s obratem přes 1 mld. Kč, na kterém se...? Nejde zatím v oblasti odpadů jen o dohánění poznání reality a  nesystémovou implementaci různých opatření?   Je to průmysl?   Rozsah oboru nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady   (dále NO) lze dokládat na základě...  vlivu těchto faktorů vyžaduje nové systémové metody řešení, např. v logistice  a zejména vzdělávání zdravotnického i ostatního personálu. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví je průmysl s obratem přes 1 mld. Kč, na kterém se podílí přes 200... reality a  nesystémovou implementaci různých opatření?   Je to průmysl?   Rozsah oboru nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady   (dále NO) lze dokládat na základě nekomplexních a relativně zastaralých statistických údajů (v červnu

 7. Pracovní úrazovost ve velkoměstě

  Poslední aktualizace: 26.04.2007 - 16:34

  (Obr.1). Významná odvětví národního hospodářství, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody nebo doprava, skladování a spoje zaměstnávají pouze necelých 30 % zaměstnanců pracujících v Praze. Rozsah zemědělství... grafů na obr.3.1 a 3.2 dále vyplývají následující charakteristiky: zpracovatelský průmysl se rozhodujícím způsobem podílí na pracovní úrazovosti jak v Praze, tak ve zbytku ČR, pracovní úrazovost v zemědělství se soustřeďuje mimo Prahu a podíl... 2005 pro Prahu, Brno, Ostravu, zbytek ČR a ČR ve středních podnicích s 26 až 249 zaměstnanci A Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství D Zpracovatelský průmysl E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody F Stavebnictví G Obchod

 8. Od roku 2007 budou platit pro výrobce a dovozce chemikálií přísnější ekologické normy

  Poslední aktualizace: 16.02.2006 - 10:09

  chemického průmyslu ČR. Nová právní úprava bude mít zásadní vliv i na odvětví, která na chemický průmysl navazují. Dotkne se automobilového, elektrotechnického, papírenského a farmaceutického průmyslu. Nejvíce postiženy by však mohly být především malé a... úprava bude mít zásadní vliv i na odvětví, která na chemický průmysl navazují. Dotkne se automobilového, elektrotechnického, papírenského a farmaceutického průmyslu. Nejvíce postiženy by však mohly být především malé a střední podniky, které působí v

 9. O významu pracovního prostředí

  Poslední aktualizace: 04.04.2004 - 22:05

   průmyslu. Problémy jsou dobře známy. Evropa stárne. Stále méně pracujících podporuje rostoucí počet stárnoucích lidí. Potřebujeme více lidí, kteří budou pracovat po delší část svého života.  Zároveň náš průmysl potřebuje zůstat konkurenceschopný. Změny... jsou nutné. Z dlouhodobého hlediska nemůžeme konkurovat ekonomikám s nízkými mzdami a produktům s nízkou přidanou hodnotou. Náš průmysl musí být v čele inovace a racionalizovat svou výrobu. Potřebujeme pracovní sílu, která se dokáže přizpůsobovat stále se.... Stále méně pracujících podporuje rostoucí počet stárnoucích lidí. Potřebujeme více lidí, kteří budou pracovat po delší část svého života.  Zároveň náš průmysl potřebuje zůstat konkurenceschopný. Změny jsou nutné. Z dlouhodobého hlediska nemůžeme konkurovat... ekonomikám s nízkými mzdami a produktům s nízkou přidanou hodnotou. Náš průmysl musí být v čele inovace a racionalizovat svou výrobu. Potřebujeme pracovní sílu, která se dokáže přizpůsobovat stále se měnícímu pracovnímu prostředí a zároveň se bude cítit

 10. Projekt VUS4_02 Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence

  Poslední aktualizace: 27.01.2022 - 13:04

  pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Bude se zde... netěsnosti osobních ochranných prostředků pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail