Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Projekt THESEIS zahajuje

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP... vyplývajících z jejich činnosti. Eko-průmysl zahrnuje provoz a služby související s nakládáním s pevnými odpady, recyklaci, čištění odpadních vod, znečištění ovzduší, půdy a podzemních vod apod. Podle nejnovějších studií (ECORYS 2009) činí přímá... zaměstnanost v tomto odvětví více než 2,5 milionu osob zaměstnaných na plný úvazek. Eko-průmysl má ve světě konkurenční výhodu, a to zejména z toho důvodu, že byl dříve než jiná odvětví konfrontován s negativními důsledky znečištění životního prostředí. Kromě toho...-industry”. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty Abstract This paper presents a new international project in the field of education in eco-industry called THESEIS (Training on the Health & Safety for... měli mít přiměřené znalosti a dovednosti pro řešení specifických rizik vyplývajících z jejich činnosti. Eko-průmysl zahrnuje provoz a služby související s nakládáním s pevnými odpady, recyklaci, čištění odpadních vod, znečištění ovzduší, půdy a podzemních... vod apod. Podle nejnovějších studií (ECORYS 2009) činí přímá zaměstnanost v tomto odvětví více než 2,5 milionu osob zaměstnaných na plný úvazek. Eko-průmysl má ve světě konkurenční výhodu, a to zejména z toho důvodu, že byl dříve než jiná odvětví

 2. Čtvrtá průmyslová revoluce si žádá inovace ve vzdělávání

  Poslední aktualizace: 03.01.2018 - 09:09

  , která bude reflektovat zodpovědnější postoj celku i jednotlivců ke vzdělání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci? Tato stať zkouší hledat na předložené otázky odpovědi. Klíčová slova: revoluce průmyslová, práce, průmysl, vzdělávání, změny, inovace... změnu přístupu ke vzdělávání, vzhledem k jejich rychlosti často i několikrát za život. Doba, v níž právě žijeme, je označována jako čtvrtá průmyslová revoluce, v té souvislosti jsou užívána i kratší jednodušší označení jako: Průmysl 4.0 (též Práce 4.0... Průmysl 4.0 je založen na dramatickém vývoji nových technologií. Přináší nové formy práce a zásadně proměňuje svět kolem nás. Má měnit (nebo už mění) společnost jako celek, a na život v takové společnosti a na nové formy práce. Na změny tohoto druhu ve světě... odpovědi. Klíčová slova: revoluce průmyslová, práce, průmysl, vzdělávání, změny, inovace, síla pracovní, BOZP Abstract There is no doubt that the world of work is nowadays being influenced more than ever by rapid development of technologies. Will the... souvislosti jsou užívána i kratší jednodušší označení jako: Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 nebo také „čtvrtá průmyslová éra“ či „éra“ 4.0). Aktuálně probíhající průmyslová revoluce, která ve svém důsledku změní ekonomiku, staví před společnost nové skutečnosti a nové... výzvy. Vzdělávání musí reagovat na potřeby průmyslu a nových forem práce Průmysl 4.0 je založen na dramatickém vývoji nových technologií. Přináší nové formy práce a zásadně proměňuje svět kolem nás. Má měnit (nebo už mění) společnost jako celek, a na

 3. Projekt 2011-3988/001-001 Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector (THESEIS)

  Poslední aktualizace: 08.03.2013 - 22:45

  slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační schůzky HORÁČKOVÁ, Alena. Projekt THESEIS zahajuje. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http...-industry”.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty KUHNOVÁ, Irena; HORÁČKOVÁ, Alena; MLEZIVOVÁ, Iveta. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v eko-průmyslu - Část 3: Porovnání úrovně znalostí vybraných... specifických rizicích souvisejících s jejich prací. Průzkum u cílové skupiny techniků odpadních vod a cílové skupiny odborníků na odpadové hospodářství byl proveden v osmi zemích partnerství projektu THESEIS.Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl... industry” či “eco-industry”. Popisuje průběh 2. koordinační schůzky, která se konala na začátku června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační... vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty... cílové skupiny odborníků na odpadové hospodářství byl proveden v osmi zemích partnerství projektu THESEIS.Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl, znalosti, dovednosti, průzkumy, Česká republika, Belgie, Bulharsko, Polsko, Řecko, Německo, Finsko

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/06-07

  Poslední aktualizace: 09.08.2013 - 00:50

  priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s... Labem klade vzhledem ke svému výrobnímu zaměření značný důraz na prevenci požárů. Brzy po svém založení se na požární prevenci v tomto chemickém provozu začal podílet "podnikový" hasičský záchranný sbor.klíčová slova: hasiči - průmysl chemický - podniky... - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory práce v Trenčínském kraji v r... drevospracujúcom priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a... - průmysl chemický - podniky - prevence požární - ochrana požární   BauPortal - č. 3 (2013) SCHMITT, ROLAND - BEYRLEIN, ANDREAS: Zusammenarbeit der Schalungsindustrie mit grossen, mittteleren und kleineren Bauunternehmen /Spolupráce při procesu bednění s... - nemoci z povolání - zátěž fyzická - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory

 5. VÚBP na Mezinárodním strojírenském veletrhu

  Poslední aktualizace: 10.11.2021 - 09:07

  pro rok 2021 je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních... (MSV) je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 16 % návštěvníků. Hlavním tématem MSV pro rok 2021 je Průmysl 4.0 a

 6. Projekt 08-S4-2021 Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK

  Poslední aktualizace: 23.02.2022 - 11:40

  sociálními partnery. Klíčová slova: pandemie, covid-19, průmysl 4.0, zaměstnavatelé, zaměstnanci, kvalifikace, vzdělávání Řešeno: 6/2021 – 12/2022 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný řešitel: JUDr. Jiří Vaňásek Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí VÝSTUPY Jrec Vsouhrn O D W Hkonc ... realizovaných rekvalifikací. Všechny výzkumné aktivity budou provedeny ve spolupráci s Úřadem práce ČR a se sociálními partnery. Klíčová slova: pandemie, covid-19, průmysl 4.0, zaměstnavatelé, zaměstnanci, kvalifikace, vzdělávání Řešeno: 6/2021 – 12/2022

 7. Digitalizace ekonomiky a společnosti

  Poslední aktualizace: 10.10.2019 - 13:55

  segmentech ekonomiky, jako průmysl (průmysl 4.0), stavebnictví, doprava, obchod, státní správa a fungování měst (smart cities). V neposlední řadě zmiňují i některé "incidenty" s digitalizací spojené. VEBER, Jaromír ...[et al.]. Digitalizace ekonomiky a společnosti: výhody, rizika, příležitosti. Praha: Management Press, 2018. 198 s. ISBN 978-80-7261-554-4. ... sítě, jednak jejímu uplatnění v tradičních segmentech ekonomiky, jako průmysl (průmysl 4.0), stavebnictví, doprava, obchod, státní správa a fungování měst (smart cities). V neposlední řadě zmiňují i některé "incidenty" s digitalizací spojené. VEBER

 8. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2018

  Poslední aktualizace: 12.11.2018 - 13:07

  řada norem Dřevozpracující stroje – Bezpečnost (49 6070), části: ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky, ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením), ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily. ČSN EN ISO 16093 (20... (vyhlášením). Dále řada norem Dřevozpracující stroje – Bezpečnost (49 6070), části: ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky, ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením), ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily. ČSN EN

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/9

  Poslední aktualizace: 08.10.2019 - 12:45

  příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP - inspekce práce - činnosti kontrolníŘEHOŘ, ROMAN: Novinky v... událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické příklady z České republiky i ze zahraničí... přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP... významnou ekonomickou a politickou událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0 Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické

 10. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/2

  Poslední aktualizace: 12.03.2018 - 14:34

  vlastního řízení mají lepší zdravotní stav než stálí zaměstnanci v kancelářích firem. Tito lidé bývají více komunikativní, emocionálně stabilnější a ochotnější více riskovat než průměrní zaměstnanci tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl... v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie - zdraví - podniky malé - podniky střední Die BG... vytváří svět práce 4.0. Velkou výzvou bude vývoj integrovaných a bezpečnostně orientovaných algoritmů, což bude i výzvou pro jejich testování a posuzování certifikačním orgánem.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - inteligence umělá - algoritmy - rizika... prachu (vysoký prachový emitor vs. nízký prachový emitor).klíčová slova: stroje ruční - nářadí ruční - prach dřevný - emise - aerosoly - koncentrace - měření - průmysl dřevozpracující VESPER, STEPHEN: Quantification of mold contamination in multi-level... tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - práce 4.0 - způsoby práce - sebepojetí - sebeřízení - studie - kultura práce SONNTAG, KARLHEINZ - POSDZICH, MARIE LOUISE: Arbeit 4.0 präventiv gestalten / Práce 4.0: zjištění a opatření projektu... zaměřen zejména na personální manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail