Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Flexibilita práce v malých a středních podnicích

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  práce, což lze mimo jiné vysvětlit odlišnými zvyklostmi a právní úpravou v jednotlivých zemích, z nichž po té čerpají různí autoři a výzkumní pracovníci. Následující vymezení vychází z vymezení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek... podnicích bylo jednou z oblastí zkoumaných v rámci empirického výzkumu, jež byl součástí disertační práce autorky s názvem Personální práce v malých a středních podnicích. Výzkum probíhal ve třech kolech (v letech 2006 až 2008) za použití kombinace... zaznamenáno větší rozšíření funkční flexibility, což naznačuje, že se adaptabilita malých a středních podniků opírá právě o tento typ flexibility[6]. Článek pohlížel na problematiku flexibility práce především z pohledu podniku, nicméně zde byly uvedeny i... srovnání s velkými podniky schopny pružněji reagovat na změny a přizpůsobovat se přání zákazníků. Otázkou je, do jaké míry k tomu využívají nejrůznějších forem flexibility práce. Právě ty pro ně mohou být nástrojem ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti i k... vlastního empirického výzkumu. 1. Flexibilita práce V současné době se lze setkat s řadou pojetí a definic flexibility práce, což lze mimo jiné vysvětlit odlišnými zvyklostmi a právní úpravou v jednotlivých zemích, z nichž po té čerpají různí autoři a... výzkumní pracovníci. Následující vymezení vychází z vymezení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, jež je velmi často citováno v literatuře i výzkumných zprávách pojednávajících o problematice flexibility práce. Flexibilitou se obecně... Rozšíření různých forem flexibility práce v malých a středních podnicích bylo jednou z oblastí zkoumaných v rámci empirického výzkumu, jež byl součástí disertační práce autorky s názvem Personální práce v malých a středních podnicích. Výzkum probíhal ve třech...Flexibilita práce v malých a středních podnicích

 2. Práce a zdraví: závodní preventivní péče

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  . Výstupní prohlídka se provádí: před ukončení práce u daného zaměstnavatele, před ukončením práce z důvodu převedení na jinou práci, pokud tato práce má nižší zdravotní náročnost, než práce dosud vykonávaná. Následná prohlídka se provádí... péče V ustanovení § 103 zákoníku práce je zákonná povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům lékaře závodní preventivní péče. Toto ustanovení ještě umocňuje § 18a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů..., zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v... působení faktorů pracovních podmínek, z podnětu zaměstnavatele, pokud zaměstnanec vykazuje při výkonu práce nebo svým chováním takové nedostatky, že lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci před nástupem  k výkonu...  rizikové práce a po přerušení výkonu práce trvající déle než šest měsíců. Výstupní prohlídka se provádí: před ukončení práce u daného zaměstnavatele, před ukončením práce z důvodu převedení na jinou práci, pokud tato práce má nižší zdravotní náročnost...: preventive medical care, occupational health protection, health capability for work Závodní preventivní péče V ustanovení § 103 zákoníku práce je zákonná povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům lékaře závodní preventivní péče. Toto ustanovení ještě...Práce a zdraví: závodní preventivní péče

 3. Mobbing a jeho vliv na bezpečnost práce

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  . Rozpadá se tým, roste neochota kolegů pomáhat, vedou se nekonečné debaty, snižuje se motivace a uspokojení z práce. Menší kreativita, nižší produktivita a špatná docházka není při mobbingu nic neobvyklého. Nehledě na fluktuaci, která znamená vynaložení... způsobuje. Klíčová slova: mobbing, mobber, psychické násilí, bezpečnost práce Abstract “All cruelty springs from weakness" (Seneca)  Psychical violence at work is a significant although much underestimated problem. Mobbing – or victimisation of a... rozhodně nejsou žádnou novinkou nebo módním trendem, nicméně jejich souvislost s bezpečností práce je stále větší. Čím dál častěji se totiž objevuje psychické násilí, které je na rozdíl od násilí fyzického, šikany či jiných druhů agresivního chování, stále..., které mění atmosféru na celém pracovišti. Rozpadá se tým, roste neochota kolegů pomáhat, vedou se nekonečné debaty, snižuje se motivace a uspokojení z práce. Menší kreativita, nižší produktivita a špatná docházka není při mobbingu nic neobvyklého. Nehledě... nebezpečnost mobbingu a následky, který tento patologický jev způsobuje. Klíčová slova: mobbing, mobber, psychické násilí, bezpečnost práce Abstract “All cruelty springs from weakness" (Seneca)  Psychical violence at work is a significant although..., occupational safety Úvod Patologické vztahy na pracovišti rozhodně nejsou žádnou novinkou nebo módním trendem, nicméně jejich souvislost s bezpečností práce je stále větší. Čím dál častěji se totiž objevuje psychické násilí, které je na rozdíl od násilí...Mobbing a jeho vliv na bezpečnost práce

 4. Příručka Bezpečnost práce v kostce

  Poslední aktualizace: 04.11.2019 - 09:47

  Dozvíte se, jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců na úseku bezpečnosti práce, naleznete zde přehled základních právních předpisů a spoustu dalších důležitých informací, které vám pomohou zajistit skutečně bezpečné pracoviště. ... Státní úřad inspekce práce připravil příručku Bezpečnost práce v kostce, kde na jednom místě najdete přehledně seřazeny všechny podstatné informace týkající se ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích. ... Příručka Bezpečnost práce v kostce Napsal uživatel hrubak dne 4. Listopad 2019 - 9:47. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.bezpečnost... prácepublikaceinspekce práceSÚIP Dozvíte se, jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců na úseku bezpečnosti práce, naleznete zde přehled základních právních předpisů a spoustu dalších důležitých informací, které vám pomohou zajistit skutečně bezpečné... pracoviště. Také si můžete přečíst 08.01.2020 - Přehled zdrojů BOZP poskytovaných Výzkumným ústavem bezpečnosti práce 07.01.2020 - Software - SIB-LEX - Systém Informací BOZP - Lexikon 31.12.2019 - Program Bezpečný podnik...Příručka Bezpečnost práce v kostce

 5. Bezpečnost práce v dřevozpracujícím průmyslu

  Poslední aktualizace: 13.06.2019 - 08:51

  Z kontrolní činnosti v roce 2018 zaměřené především na stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci v dřevozpracujícím průmyslu bylo zjištěno, že u zaměstnavatelů s menším počtem zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále jen... přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují. Základní požadavky k zajištění BOZP na dřevoobráběcích strojích jsou uvedeny ve vyhlášce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a v.... V této souvislosti je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel má na základě požadavku § 103 zákoníku práce povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro... Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu. ... Bezpečnost práce v dřevozpracujícím průmyslu Napsal uživatel hrubak dne 13. Červen 2019 - 8:51. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.strojedřevo Z kontrolní činnosti v roce 2018 zaměřené především na stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci v dřevozpracujícím průmyslu bylo zjištěno, že u zaměstnavatelů s menším počtem zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále... a přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují. Základní požadavky k zajištění BOZP na dřevoobráběcích strojích jsou uvedeny ve vyhlášce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a...Bezpečnost práce v dřevozpracujícím průmyslu

 6. Bioplynové stanice - nejčastější problémy z pohledu inspekce práce

  Poslední aktualizace: 12.01.2015 - 11:39

  pádem z výšky při obsluze technického zařízení na střeše budov. Při kontrolách již provozovaných BPS inspektoři orgánů inspekce práce nejčastěji zjišťují špatně vedené provozní dokumentace. Do provozních deníků obsluha neprovádí záznamy o provedených...Nejčastějším problémem u projektových dokumentací BPS je jejich nepředložení na místně příslušný oblastní inspektorát práce (dále jen „OIP“) k posouzení. Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se... inspektoráty vyjadřují k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Do této kategorie...Inspektoráty práce se vyjadřují k projektovým dokumentacím ve výstavbě a při provozu bioplynových stanic (dále jen "BPS"), které slouží k výrobě elektrické energie spalováním bioplynu. Ten se získává anaerobní fermentací organických materiálů (rostlinných, živočišných) v BPS. Článek se zaměřuje na nejčastější problémy při předkládání projektových dokumentací.... Bioplynové stanice - nejčastější problémy z pohledu inspekce práce Napsal uživatel admin dne 12. Leden 2015 - 11:39. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a... žebřících, které slouží pro vstup na střechu objektu. Obr.: Není zajištěna ochrana zaměstnanců před pádem z výšky při obsluze technického zařízení na střeše budov. Při kontrolách již provozovaných BPS inspektoři orgánů inspekce práce nejčastěji zjišťují špatně... registrační formulář.inspekce prácekontroly bozpSÚIPtechnická zařízenívýbuchyvyhrazená technická zařízeníNejčastějším problémem u projektových dokumentací BPS je jejich nepředložení na místně příslušný oblastní inspektorát práce (dále jen „OIP“) k posouzení...Bioplynové stanice - nejčastější problémy z pohledu inspekce práce

 7. Nové diskusní dokumenty o budoucnosti práce: kybernetická bezpečnost a nábor

  Poslední aktualizace: 21.06.2022 - 12:23

   ochrana zdraví při práci jako klíčový faktor pro přilákání nových zaměstnanců. Podívejte se na shrnutí webináře kontaktních míst Budoucnost práce. Další informace naleznete v našem tematickém oddíle IKT a digitalizace. ... při práci jako klíčový faktor pro přilákání nových zaměstnanců. Podívejte se na shrnutí webináře kontaktních míst Budoucnost práce. Další informace naleznete v našem tematickém oddíle IKT a digitalizace. Také si můžete přečíst 21.06.2022...Nové diskusní dokumenty o budoucnosti práce: kybernetická bezpečnost a nábor

 8. Konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2009“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  Abstrakt V tradičním listopadovém termínu (18. – 20. 11. 2009) se konal již 22. ročník mezinárodní odborné konference z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nesoucí název XXII. medzinárodná konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce... zúčastnit i ministryně práce, sociálních věcí a rodiny SK Ing. Viera Tomanová, Ph.D., ale kvůli pracovnímu vytížení se omluvila. Odpolední sekce moderovala Ing. Daniel Gecelovská z NIP. Úvodní příspěvek prof. Sinaye se zabýval kulturou bezpečnosti práce... roli inspekce práce, zmínil činnost IALI (International Association of Labour Inspection), představil akční plán pro inspekci práce do budoucnosti a důležitost integrity inspekce práce. Dalším řečníkem byl opět zahraniční host, tentokrát z Rakouska – Dipl... V tradičním listopadovém termínu (18. – 20. 11. 2009) se konal již 22. ročník mezinárodní odborné konference z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nesoucí název XXII. medzinárodná konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“. Letošní..., které mohou zvýšit efektivitu aktivit v oblasti BOZP, jako jednoho z důležitých aspektů integrovaných systémů řízení. Letošní konference se nesla v duchu kampaně Evropské agentury pro BOZP – Zdravé pracoviště – dobré pro tebe, dobré pro podnik. Hlavními... organizátory je Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práce (EU-OSHA), Národný inšpektorát práce (NIP), Technická univerzita Košice a Slovenská asociácia pre BOZP a OPP. ... představitelů z oblasti BOZP na Slovensku a České republice. Konferenci otevřel Ing. Andrej Gmitter, generální ředitel NIP, dále následovali Ho Siong Hin, ředitel divize BOZP ze Singapuru, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Mgr. Ing. Rudolf.... Odpolední sekce moderovala Ing. Daniel Gecelovská z NIP. Úvodní příspěvek prof. Sinaye se zabýval kulturou bezpečnosti práce. Ta je považována za jeden z hlavních předpokladů rozvoje moderní společnosti a zvyšování úrovně BOZP v podnicích. Po té se ke slovu... budoucnosti a důležitost integrity inspekce práce. Dalším řečníkem byl opět zahraniční host, tentokrát z Rakouska – Dipl.-Ing. Reinhard Körbler z organizace AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt). Jeho vystoupení bylo zaměřeno na oblast oprav a...Konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2009“

 9. Kontroly bezpečnosti práce v souvislosti s provozem elektrických zařízení

  Poslední aktualizace: 16.03.2022 - 10:27

  bylo zjištěno celkem 1 915 nedostatků a v rámci kontrol navrženo 165 technicko-organizačních opatření (dále jen TOO). Z celkového počtu zjištěných nedostatků bylo inspektoráty práce ve 401 případech uloženo, podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb... 413 kontrol. Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 1 143 nedostatků a bylo v rámci kontrol navrženo 86 TOO. Z celkového počtu zjištěných nedostatků bylo inspektoráty v 98 případech uloženo (podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce) opatření k... případech. V 12 případech byly zjištěné nedostatky takového charakteru, že za ně oblastní inspektoráty práce uložily sankci v celkové výši 123 000 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že kontroly zaměřené na oblasti, ve kterých dochází ke zvýšenému výskytu úrazů, jsou správně směrovány, a do budoucna bude tento trend zachován. ... Vzhledem k množství pracovních úrazů, které každý rok Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) eviduje, mimo jiné i těch, které souvisejí s provozem elektrických vyhrazených technických zařízení, jsou pro každý rok cíleny kontroly do oblastí s vyšším výskytem těchto úrazů. ... kontrolách bylo zjištěno celkem 1 915 nedostatků a v rámci kontrol navrženo 165 technicko-organizačních opatření (dále jen TOO). Z celkového počtu zjištěných nedostatků bylo inspektoráty práce ve 401 případech uloženo, podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č... provedeno 413 kontrol. Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 1 143 nedostatků a bylo v rámci kontrol navrženo 86 TOO. Z celkového počtu zjištěných nedostatků bylo inspektoráty v 98 případech uloženo (podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce... 275 případech. V 12 případech byly zjištěné nedostatky takového charakteru, že za ně oblastní inspektoráty práce uložily sankci v celkové výši 123 000 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že kontroly zaměřené na oblasti, ve kterých dochází ke zvýšenému výskytu...Kontroly bezpečnosti práce v souvislosti s provozem elektrických zařízení

 10. HealthWISE - zlepšení práce ve zdravotnických službách

  Poslední aktualizace: 27.04.2020 - 09:28

  Balíček HealthWISE sestává z Akční příručky a Příručky pro školitele (viz přílohu), které kombinují činnost a učení. Témata zahrnují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, řízení zaměstnanců a otázky životního prostředí. Práce ve zdravotnických... službách je práce v náročném pracovním prostředí, která může být mnohdy nebezpečná. A nebezpečné pracovní podmínky mohou vést k opotřebení zdravotnických pracovníků. Důstojná práce ve zdravotnictví musí zahrnovat zdraví a pohodu pracovníků, protože kvalita... pracovního prostředí může ovlivnit kvalitu péče poskytované zdravotnickými pracovníky. HealthWISE - společná publikace Mezinárodní organizace práce a Mezinárodní zdravotnické organizace (ILO/WHO) - je praktickým nástrojem pro zvyšování kvality... pohodaanalýza a hodnocení rizik Balíček HealthWISE sestává z Akční příručky a Příručky pro školitele (viz přílohu), které kombinují činnost a učení. Témata zahrnují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, řízení zaměstnanců a otázky životního prostředí. Práce ve... zdravotnických službách je práce v náročném pracovním prostředí, která může být mnohdy nebezpečná. A nebezpečné pracovní podmínky mohou vést k opotřebení zdravotnických pracovníků. Důstojná práce ve zdravotnictví musí zahrnovat zdraví a pohodu pracovníků..., protože kvalita pracovního prostředí může ovlivnit kvalitu péče poskytované zdravotnickými pracovníky. HealthWISE - společná publikace Mezinárodní organizace práce a Mezinárodní zdravotnické organizace (ILO/WHO) - je praktickým nástrojem pro zvyšování...HealthWISE - zlepšení práce ve zdravotnických službách

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail